Про затвердження Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід
Мінагрополітики України; Наказ, Інструкція, Акт [...] від 21.01.200941
Документ z0135-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2009 N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2009 р.
за N 135/16151

Про затвердження Інструкції
із селекції бугаїв м'ясних порід
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 50 ( z0380-17 ) від 10.02.2017 }

Відповідно до статей 6, 10, 17 Закону України "Про племінну
справу у тваринництві" ( 3691-12 ), Закону України "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), з метою поліпшення генетичної якості
тварин, оцінки та відбору кращого вітчизняного генетичного
матеріалу для подальшого відтворення, підвищення економічної
ефективності та конкурентоспроможності галузі м'ясного скотарства
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію із селекції бугаїв м'ясних порід, що
додається.
2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,
"Методические указания: Оценка быков мясных пород по качеству
потомства и испытание бычков по интенсивности роста, оплате корма,
мясным формам", затверджені Головним управлінням тваринництва
Міністерства сільського господарства СРСР 18 травня 1972 року.
3. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну
"Селекція" (Губін О.О., за згодою) забезпечити видання та
доведення до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві
Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід, у місячний термін з
дати державної реєстрації цього наказу розробити план заходів із
ведення оцінки племінних бугаїв м'ясних порід.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Вербицького П.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
21.01.2009 N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2009 р.
за N 135/16151

ІНСТРУКЦІЯ
із селекції бугаїв м'ясних порід

I. Загальні положення
1.1. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: бугай, що перевіряється, - бугай, відібраний з ремонтних
бугайців за походженням та індивідуальними якостями,
спермопродукція якого використовується для відтворення, з метою
проведення оцінки за якістю потомства; бугай-поліпшувач - бугай, що пройшов оцінку за якістю
потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б - 101,1 і
вище; бугай нейтральний - бугай, що пройшов оцінку за якістю
потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б - 99,1 -
101,0; бугай-погіршувач - бугай, що пройшов оцінку за якістю
потомства і отримав комплексний селекційний індекс Б - 99,0 і
менше; випробування - здійснення комплексу організаційних та
зоотехнічних заходів, спрямованих на проведення оцінки бугая,
якого перевіряють за власною продуктивністю та якістю потомства; комплексний селекційний індекс бугайця за власною
продуктивністю (А) - середньоарифметична величина відносних
індексів ознак власної продуктивності оціненого бугайця у 12-
місячному віці (живої маси, висоти в крижах, обхвату грудей, косої
довжини тулуба (палицею), обхвату мошонки); комплексний селекційний індекс бугая за якістю потомства
(Б) - середньоарифметична величина відносних середніх показників
(індексів) ознак власної продуктивності всіх оцінених синів бугая
(живої маси, висоти в крижах, обхвату грудей, косої довжини
тулуба, обхвату мошонки у 12-місячному віці та маси туш у віці
15 місяців); підконтрольне стадо - стадо великої рогатої худоби м'ясного
напряму продуктивності (далі - племінне стадо), яке належить
суб'єкту племінної справи у тваринництві, який має статус
племінного заводу (репродуктора) або претендує на присвоєння
такого статусу і маточне поголів'я якого використовується з метою
отримання бугайців для випробування; ремонтний бугаєць - бугаєць, одержаний від батьків з високою
племінною цінністю і відібраний для проведення оцінки за
індивідуальними якостями.
1.2. Інструкція визначає порядок та нормативні показники
одержання, оцінки та відбору племінних бугаїв м'ясних порід та
поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві, що
займаються розведенням м'ясної худоби.
1.3. Оцінку бугаїв проводять з метою визначення племінної
(генетичної) цінності, за результатами якої відбирають кращих
племінних бугаїв для використання, чим забезпечується створення
племінних ресурсів вищої цінності, підвищення селекційного ефекту
в стадах, зростання економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі м'ясного скотарства.
1.4. Оцінка племінних бугаїв складається з таких етапів: попередньої оцінки новонароджених та відбору в 210-денному
віці за генотипом, живою масою, конституцією та екстер'єром; визначення племінної цінності за власною продуктивністю у
віці 12 місяців; визначення племінної цінності за якістю потомства на підставі
результатів власної продуктивності їх синів у 12-місячному віці, з
доповненням показниками м'ясної продуктивності після контрольного
забою не менше трьох синів у віці 15 місяців.
1.5. Організацію оцінки плідників м'ясних порід здійснює
Міністерство аграрної політики України, а науковий супровід -
установи Української академії аграрних наук.
1.6. Формування та ведення зведеної інформаційної бази даних
племінних тварин, координацію випробування бугаїв на
загальнопородному рівні проводить Міністерство аграрної політики
України.
1.7. Результати оцінки використовують під час складання
каталогів бугаїв, державних книг племінних тварин, розробки та
коригування програм селекції за породами, планів племінної роботи.
II. Порядок та нормативні показники одержання,
оцінки та відбору ремонтних бугайців
2.1. Матерями ремонтних бугайців повинні бути корови з
племінного ядра підконтрольного стада, з міцною конституцією, не
нижче I класу за комплексом ознак, віком не старше 10 років.
2.2. Батьками ремонтних бугайців можуть бути
бугаї-поліпшувачі або бугайці, що оцінені за власною
продуктивністю і отримали комплексний селекційний індекс А понад
110,1.
2.3. Ремонтних бугайців, отриманих від замовного підбору,
ідентифікують і реєструють відповідно до чинного законодавства. До
210-денного віку їх вирощують у племінних стадах, а потім
реалізують контрольно-випробувальним станціям.
2.4. Проект-замовлення на одержання ремонтних бугайців щороку
до 1 березня розробляють і реалізують господарства з племінної
справи у тваринництві та контрольно-випробувальні станції за
участю наукових працівників, які здійснюють науково-методичне
керівництво за проведенням оцінки бугаїв відповідних м'ясних
порід.
2.5. Ремонтні бугайці до 210-денного віку повинні пройти
офіційну класифікацію (оцінку) за типом будови тіла, генетичну
експертизу походження та оцінку за станом здоров'я і розвитком
статевих органів та бути не нижче вимог I класу відповідно до
Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід,
затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від
06.06.2002 N 154 ( z0516-02 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 19.06.2002 за N 516/6804.
2.6. На відібраних бугайців заповнюють картку племінного
обліку - форму N 1-м'яс відповідно до Інструкції з ведення
племінного обліку в м'ясному скотарстві ( z0517-02 ), затвердженої
наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2002
N 154 ( z0516-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
19.06.2002 за N 517/6805.
2.7. На випробування за якістю потомства ставлять одночасно
не менше трьох бугаїв однієї породи, від кожного з них відбирають
10 - 15 синів.
2.8. Акт відбору ремонтних бугайців у 210-денному віці для
випробування за власною продуктивністю (додаток 1), Відомість
оцінки ремонтних бугайців у віці 210 днів (додаток 2), Акт відбору
ремонтних бугайців для випробування за якістю потомства (додаток
3) та Відомість оцінки ремонтних бугайців (додаток 4) оформлюють
контрольно-випробувальні станції на основі даних зведеної
інформаційної бази даних племінних тварин. Ремонтних бугайців,
яких ставлять на випробування за якістю потомства, обов'язково
фотографують. { Пункт 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 )
від 10.02.2017 }
III. Оцінка бугайців за власною продуктивністю
та плідників за якістю потомства
3.1. Оцінка бугайців за власною продуктивністю 3.1.1. Ремонтних бугайців 210-денного віку племінного стада
зважують і беруть проміри, передбачені для форми племінного обліку
N 1-м'яс ( z0517-02 ), та реалізують у контрольно-випробувальні
станції. Після місячного карантину та адаптації тварин до типового
раціону їх ставлять на оцінку за власною продуктивністю, яку
проводять з 8-ми до 12-місячного віку. 3.1.2. Загальний рівень годівлі бугайців повинен бути
розрахований на забезпечення середньодобового приросту в межах
1200 г і вище залежно від породи і віку. Утримання бугайців -
безприв'язно-групове, у приміщенні з достатньою кількістю
підстилки за оптимальної температури та відносної вологості
повітря. Утримання, рівень годівлі, структура раціонів повинні бути
науково обґрунтованими з метою отримання об'єктивних даних щодо
племінної цінності бугаїв, яких випробовували в різні роки. 3.1.3. У 12-місячному віці бугайців оцінюють за живою масою,
висотою в крижах, косою довжиною тулуба, обхватом грудей та
обхватом мошонки. Індивідуальне зважування тварин проводять два
дні поспіль до годівлі та беруть середній показник. 3.1.4. Результати оцінки бугайців заносять до Звіту про
результати оцінки бугаїв м'ясних порід за якістю потомства і
випробування їх синів за власною продуктивністю (додаток 5), у
якому зазначають інформацію про кличку та ідентифікаційний номер
батьків-бугаїв (колонка 1), ідентифікаційний номер бугайців, які
проходили випробування за власною продуктивністю (колонка 2),
рівень їх ознак у віці 12 місяців: живої маси (колонка 3), висоти
в крижах (колонка 5), обхвату грудей (колонка 7), косої довжини
тулуба (колонка 9), обхвату мошонки (колонка 11). Звіт складається у двох примірниках. 3.1.5. У колонки 4, 6, 8, 10, 12 (додаток 5) заносять
відносні величини (індекси) кожної ознаки власної продуктивності
бугайців, які визначають окремо як відношення їх абсолютних
величин до середніх показників синів усіх бугаїв, яких оцінили; у
колонку 13 - комплексний селекційний індекс бугайців за власною
продуктивністю, який розраховують як середньоарифметичну величину
відносних показників (індексів) оцінених ознак. 3.1.6. Показники селекційних індексів кожної ознаки власної
продуктивності бугайців і комплексного селекційного індексу А
записують після літери А в колонку 9 додатка 4 та в інші
відповідні документи. 3.1.7. За результатами оцінки бугайців за власною
продуктивністю у віці 12 місяців проводять розподіл їх щодо
подальшого використання: з комплексним селекційним індексом А понад 110,1 залишають у
контрольно-випробувальних станціях з метою визначення племінної
цінності за якістю потомства; тих, що мають комплексний селекційний індекс А від 105,1 до
110,0, реалізують суб'єктам племінної справи у тваринництві; з комплексним селекційним індексом А від 102,6 до 105,0
реалізують у товарні господарства. 3.1.8. Бугайців, що мають у віці 12 місяців комплексний
селекційний індекс за власною продуктивністю А від 97,6 до 102,5,
переводять на відгодівлю для визначення м'ясної продуктивності
(маси туші). З них для контрольного забою у віці 15 місяців
залишають по три потомки кожного оцінюваного бугая, що мають живу
масу, наближену до середньої за групою синів.
3.2. Визначення спермопродуктивності ремонтних бугайців 3.2.1. Відтворну здатність ремонтних бугайців у
контрольно-випробувальних станціях визначають за кількістю і
якістю свіжоотриманої сперми та придатністю її до заморожування. 3.2.2. Від бугайців у період з 12-ти до 15-місячного віку
одержують по 10 еякулятів (по одному через кожні 6 днів) та
оцінюють сперму за об’ємом, концентрацією, рухливістю та
придатністю до заморожування відповідно до чинних стандартів.
{ Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 )
від 10.02.2017 } 3.2.3. Спермопродуктивність бугайця оцінюють у десяти
еякулятах за індексом спермопродуктивності (ІСб), який визначають
за середньою кількістю сперміїв в еякуляті з прямолінійним
поступальним рухом за формулою
О х К х А
ІСб = --------- , 10
де ІСб - індекс спермопродуктивності бугайця, кількість
рухливих сперміїв в еякуляті, млрд рс/е; О - об'єм еякуляту,
куб.см; К - концентрація сперміїв, млрд/куб.см; А - рухливість
сперміїв, балів. 3.2.4. Ремонтних бугайців залишають для подальшого
випробування за якістю потомства, якщо їхня сперма відповідає
вимогам чинних стандартів. Бугайців, сперма яких відповідає
вимогам чинного стандарту за об’ємом, концентрацією та рухливістю,
але не придатна до заморожування, реалізують для природного
парування, якщо не відповідає - вибраковують. { Підпункт 3.2.4 пункту 3.2 розділу ІІІ в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 )
від 10.02.2017 }
3.3. Оцінка племінної цінності бугаїв за якістю потомства 3.3.1. На випробування за якістю потомства ставлять бугайців
з комплексним селекційним індексом за власною продуктивністю А -
110,1 і більше та сперма яких відповідає вимогам чинних
стандартів. { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
N 50 ( z0380-17 ) від 10.02.2017 }
3.3.2. Для одержання синів осіменяють по 40-45 корів спермою
бугаїв, яких перевіряють. Якщо від цих осіменінь у 10 відсотків
корів спостерігають тяжкі отелення із загибеллю плоду або корів,
то таких бугаїв знімають з оцінки і вибраковують, а також і їх
сперму. 3.3.3. Від бугаїв, яких оцінюють за якістю потомства на
контрольно-випробувальній станції, заморожують біля 10 тисяч
спермодоз. 3.3.4. Оцінку бугаїв за якістю потомства проводять на
підставі розрахунку середніх величин за кожною ознакою власної
продуктивності їх синів за живою масою, висотою в крижах, обхватом
грудей, косою довжиною тулуба, обхватом мошонки у віці 12 місяців
та масою туші у віці 15 місяців. Розрахунок індексів здійснюють
шляхом порівняння середніх показників ознак групи синів оціненого
бугая із середніми показниками синів решти оцінених бугаїв
(додаток 5). 3.3.5. Масу туш визначають після забою не менше ніж у трьох
синів бугая у 15-місячному віці. 3.3.6. Комплексний селекційний індекс бугая за якістю
потомства Б визначають як середньоарифметичну величину індексів
оцінки індивідуальних ознак його синів (колонки 4, 6, 8, 10, 12,
15) та заносять в колонку 16 (додаток 5). 3.3.7. Показники селекційних індексів кожної ознаки власної
продуктивності синів бугая і комплексного селекційного індексу
оцінки бугая за якістю потомства Б записують після літери Б і
кількості оцінених синів у додатки 3, 4 та інші відповідні
документи. 3.3.8. За величиною комплексного селекційного індексу оцінки
бугая за якістю потомства Б визначають його селекційну цінність:
поліпшувач, нейтральний, погіршувач. Бугаїв-погіршувачів та їх
сперму вибраковують. 3.3.9. Звіт про результати оцінки бугаїв м'ясних порід за
якістю потомства і випробування їх синів за власною продуктивністю
направляють до уповноважених центрів для визначення племінної
цінності плідника відповідно до Порядку визначення племінної
цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю
потомства та проведення випробування плідників за якістю
потомства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154 ( z0692-16 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року
за N 692/28822, та Порядку визначення уповноважених установ
(організацій) та селекційних центрів, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13
квітня 2016 року N 154 ( z0693-16 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 693/28823,
та до наукової установи-координатора. Один примірник зберігають на
контрольно-випробувальній станції разом з первинними матеріалами
та формами племінного обліку. Тварин, яких залишають для
племінного використання, обов’язково фотографують. { Підпункт 3.3.9 пункту 3.3 розділу ІІІ в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 )
від 10.02.2017 }
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 1
до Інструкції із селекції
бугаїв м'ясних порід

АКТ
відбору ремонтних бугайців у 210-денному віці
___________________ області для випробування
за власною продуктивністю від "___" _________20 __ року

Комісія, створена згідно з наказом ______________________________ _________________________ від "___" __________20___року N ______,
у складі: голови ________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)
і членів ________________________________________________________
(прізвища та ініціали, посади) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
розглянула матеріали оцінки ремонтних бугайців і визначила їх
призначення: 1) бугаї, яких перевіряють (БП), _____ голів, відібраних для
випробування за якістю потомства; 2) ремонтні бугайці (РБ) _____ голів, які підлягають
подальшій оцінці за індивідуальними якостями; 3) брак бугайців (ББ) _______, яких з ідентифікаційним
номером _____________________________________________ вибракувати.
Відомість оцінки ремонтних бугайців від "___"_________20__р.
додається.
Голова комісії __________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
__________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 ) від
10.02.2017 }

Додаток 2
до Інструкції із селекції
бугаїв м'ясних порід

ВІДОМІСТЬ
оцінки ремонтних бугайців у віці 210 днів
________________________________________
(назва суб'єкта племінної справи у тваринництві)

від "____" __________ 20 ___ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Кличка та| Код |Вік,|Жива | Мати | Батько | Код |Примітка| |підпри-|ідентифі-|породи|міс.|маса | | |призначення| | |ємства | каційний| | |у |-----------------------+---------------------------------| бугайця | | | | номер | | |віці | кличка, |вік, | комп- | кличка, |комплексний|комплексний| | | | | бугайця | | |210 |ідентифі-|років|лексний|ідентифі-|селекційний|селекційний| | | | | | | |днів,| каційний| | клас | каційний| індекс за | індекс за | | | | | | | |кг | номер | | | номер | власною | якістю | | | | | | | | | | | | | продукти- | потомства | | | | | | | | | | | | | вністю А | Б | | | |-------+---------+------+----+-----+---------+-----+-------+---------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 3
до Інструкції із селекції
бугаїв м'ясних порід

АКТ
відбору ремонтних бугайців ___________області
для випробування за якістю потомства
від "___" __________20__ року

Комісія, створена згідно з наказом ______________________________ __________________________ від "___" __________20___року N _____,
у складі: голови ________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)
і членів ________________________________________________________
(прізвища та ініціали, посади) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
розглянула матеріали оцінки за власною продуктивністю ремонтних
бугайців і визначила їх призначення: 1) бугайці, яких перевіряють (БП), _____ голів, відібраних
для випробування за якістю потомства; 2) ремонтні бугайці (РБ) _____ голів, які підлягають
подальшому використанню при природному паруванні; 3) брак бугайців (ББ) _______, яких з ідентифікаційним
номером___________________________________________________________
вибракувати, а наявну від них сперму в кількості _______ доз
списати і утилізувати.
Відомість оцінки ремонтних бугайців від "___"_________20__р.
додається.
Голова комісії __________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
__________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 50 ( z0380-17 ) від
10.02.2017 }

Додаток 4
до Інструкції із селекції
бугаїв м'ясних порід

ВІДОМІСТЬ
оцінки ремонтних бугайців
____________________________________
(назва суб'єкта племінної справи у тваринництві)
від "____" ___________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код |Кличка та| Код |Вік,| Одержано | Індекс | Кріопри-|Наявність| Комплексний |Комплексний| Код |Примітка| |підпри-|ідентифі-|породи|міс.| еякулятів з | спермопро- | датність| сперми,| селекційний |селекційний|призначення| | | ємства| каційний| | | початку |дуктивності,|сперми, %| доз |індекс бугайця| індекс | | | | | номер | | |використання,| млрд рс/е | | | за власною | батька за | | | | | | | | шт. | | | |продуктивністю| якістю | | | | | | | | | | | | А | потомства | | | | | | | | | | | | | Б | | | |-------+---------+------+----+-------------+------------+---------+---------+--------------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 5
до Інструкції із селекції
бугаїв м'ясних порід

ЗВІТ
про результати оцінки бугаїв м'ясних
порід за якістю потомства і випробування
їх синів за власною продуктивністю

Назва контрольно-випробувальної станції _________________________
Дати початку і закінчення оцінювання ____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кличка, | Ідентифі- | Рівень ознак у віці 12 міс. | Комплексний | Маса |Комплексний| | ідентифі- | каційний | | селекційний | туші в |селекційний| | каційний |номер синів| |індекс бугайця| 15 | індекс | |номер бугая | бугая | | за власною | місяців | бугая за | | | |------------------------------------------------------|продуктивністю|---------| якістю | | | |жива маса|висота в |обхват |коса |обхват | А (гр. 4, 6, |кг|індекс| потомства | | | | |крижах |грудей |довжина |мошонки | 8, 10, 12) | | | Б (гр. 4, | | | | | | |тулуба | | | | | 6, 8, 10, | | | |---------+---------+------------+-----------+---------| | | | 12, 15) | | | |кг|індекс|см|індекс|см |індекс |см |індекс |см|індекс| | | | | |------------+-----------+--+------+--+------+---+--------+---+-------+--+------+--------------+--+------+-----------| | 1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| 12 | 13 |14| 15 | 16 | |------------+-----------+--+------+--+------+---+--------+---+-------+--+------+--------------+--+------+-----------| |і-того |і-того | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+--+------+--+------+---+--------+---+-------+--+------+--------------+--+------+-----------| |Середні |М | |- | |- | |- | |- | |- |- | |- |- | |показники |-----------+--+------+--+------+---+--------+---+-------+--+------+--------------+--+------+-----------| |за синами |індекс |--| |- | |- | |- | |- | | |- | | | |і-того бугая| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+--+------+--+------+---+--------+---+-------+--+------+--------------+--+------+-----------| |Середні | | | | | | | | | | | | | | | | |величини | | | | | | | | | | | | | | | | |за всіма | | | | | | | | | | | | | | | | |оціненими | | | | | | | | | | | | | | | | |бугайцями | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор контрольно-випробувальної станції ______________________
Провідний спеціаліст контрольно-випробувальної станції __________
Науковий співробітник-консультант _______________________________
М.П.
Директор Департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюквгору