Документ z0123-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015  № 1200


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 123/28253

Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Відповідно до пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п’ятої статті 17 та абзацу третього частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою визначення процедури зупинення фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави вважати, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 992 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за № 1694/22006.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Національного банку України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


А.Б. Аваков


К.М. Ляпіна


О.В. Писарук


А. Абромавичус


В. Трепак


Т.З. ХромаєвІ. ПашкоЛ.О. Євдоченко


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2015  № 1200


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 123/28253

ПОРЯДОК
прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п’ятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

2. У цьому Порядку термін «моніторинг фінансової операції» означає сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом.

Інші терміни, які використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Цим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме:

про зупинення/поновлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) – відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій – відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) – відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) – відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій – відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону.

4. Рішення та доручення Держфінмоніторингу, визначені пунктом 3 цього розділу, приймаються (надаються) Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов’язки.

Такі рішення та доручення оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

5. Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:

у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

у разі отримання повідомлення (повідомлень) про фінансову (фінансові) операцію (операції), здійснення якої (яких) зупинено на підставі частини першої статті 17 Закону, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;

виникнення підозр – відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

наявність мотивованої підозри – відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 17 Закону.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону.

6. Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення стосовно таких фінансових операцій:

фінансова (фінансові) операція (операції), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;

фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;

фінансова (фінансові) операція (операції), якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону здійснення фінансових операцій), – відповідно до частини другої статті 17 Закону;

видаткові фінансові операції – відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

фінансову (фінансові) операцію (операції), щодо якої (яких) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону.

7. Рішення та доручення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або видаткових фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.

Рішення та доручення можуть доводитись до виконання суб’єкту первинного фінансового моніторингу в електронному або паперовому вигляді.

8. Держфінмоніторинг повідомляє про прийняття рішення щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або видаткових фінансових операцій правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному законодавством.

9. Зупинення та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) відбувається у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу в межах їх повноважень.

Повідомлення про фінансову (фінансові) операцію (операції) та/або спроби її (їх) здійснення подаються до Держфінмоніторингу у випадках, встановлених Законом та цим Порядком, з відповідною ознакою здійснення фінансових операцій, визначеною законодавством на момент направлення такого повідомлення.

10. У разі отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідного рішення та/або доручення Держфінмоніторингу після закінчення робочого дня днем надходження (моментом отримання) є наступний робочий день такого суб’єкта.

У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виконання відповідного рішення та/або доручення, починаючи з моменту отримання до дня закінчення строку зупинення фінансової операції (фінансових операцій), зазначеного у відповідному рішенні та/або дорученні Держфінмоніторингу.

II. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи вказана інформація негайно обробляється та аналізується Держфінмоніторингом.

2. За результатами аналізу отриманого запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг невідкладно розглядає питання про зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи.

3. Доручення Держфінмоніторингу про зупинення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

Зміст доручення формулюється Держфінмоніторингом залежно від суті запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Строк зупинення проведення або забезпечення проведення моніторингу таких фінансових (фінансової) операцій (операції) встановлюється Держфінмоніторингом відповідно до строку, визначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

4. У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансова операція вже проведена, суб’єкт первинного фінансового моніторингу негайно, але не пізніше наступного робочого дня зобов’язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи, а також інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність чи які є підозрілими, чи/або відносно яких виникають підозри.

5. У разі надходження від уповноваженого органу іноземної держави інформації (запиту) щодо поновлення проведення фінансової операції вона негайно розглядається Держфінмоніторингом.

Доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансової операції відповідної особи надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 17 Закону.

III. Подальше зупинення фінансової операції за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини другої статті 17 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу від суб’єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення про зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до частини першої статті 17 Закону вказана інформація негайно обробляється та аналізується.

2. За результатами розгляду такої інформації Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової (фінансових) операції (операцій) на строк до п’яти робочих днів.

Рішення про подальше зупинення такої фінансової (фінансових) операції (операцій) приймається Держфінмоніторингом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу та негайно надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

3. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону негайно після прийняття такого рішення повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

4. У разі неприйняття рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до частини другої статті 17 Закону Держфінмоніторинг у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

5. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно приймає рішення про скасування свого рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій).

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій відповідно до абзаців п’ятого – сьомого частини п’ятої статті 17 Закону.

IV. Зупинення видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 17 Закону

1. Держфінмоніторинг у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до п’яти робочих днів. Строк такого зупинення зазначається у рішенні Держфінмоніторингу.

Перебіг строку зупинення видаткових фінансових операцій починається з часу та дати отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідного рішення.

2. У разі прийняття такого рішення Держфінмоніторинг негайно надсилає його суб’єкту первинного фінансового моніторингу та негайно повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

3. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторингу.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно приймає рішення про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу, надіславши йому відповідне рішення.

V. Прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 17 Закону

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, аналізує її та перевіряє.

2. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг протягом строку подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій готує відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал і подає його до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У такому разі строк зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

3. Держфінмоніторинг інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) шляхом надіслання відповідного рішення.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно приймає рішення про скасування свого рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції).

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу, надіславши йому відповідне рішення.

VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного фінансового моніторингу

1. Доведення Держфінмоніторингом до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнятих відповідно до цього Порядку рішень та наданих доручень здійснюється:

до суб’єкта первинного фінансового моніторингу банку (філії іноземного банку) – в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України чи в паперовому вигляді поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єра або фельд’єгерського зв’язку. Часом і датою доведення рішення та/або доручення до банку (філії іноземного банку) є час і дата отримання банком (філією іноземного банку) цього файла на вузлі електронної пошти Національного банку України або час і дата, зазначені на повідомленні про вручення, або час і дата, які зазначені кур’єром на обох примірниках рішення та/або доручення, або фельд’єгерем в реєстрі;

до суб’єкта первинного фінансового моніторингу – небанківської фінансової установи, яким запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом, – в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти чи в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення, чи за допомогою кур’єра або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення є час та дата отримання небанківською фінансовою установою зазначеного файла чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб’єкта первинного фінансового моніторингу про час та дату отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу, або час і дата, які зазначені кур’єром на обох примірниках рішення та/або доручення, або фельд’єгерем в реєстрі;

до іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом, – в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти чи в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або за допомогою кур’єра або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення є час та дата отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу зазначеного файла чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу про час та дату отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу, або час і дата, які зазначені кур’єром на обох примірниках рішення та/або доручення, або фельд’єгерем в реєстрі.

2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу після надходження відповідного рішення або доручення зобов’язаний негайно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання повідомити Держфінмоніторинг про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

У такому листі зазначається така інформація:

час та дата отримання рішення або доручення;

забезпечення виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій;

залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб’єкта первинного фінансового моніторингу – про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум, на момент зупинення фінансових операцій.

3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня отримання від клієнта звернення щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) направити листом таке звернення (копію) до Держфінмоніторингу.

У разі надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповіді на таке звернення клієнта, такий суб’єкт зобов’язаний негайно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня надання відповіді надіслати її копію до Держфінмоніторингу.

4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня поновлення проведення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або видаткових фінансових операцій надіслати до Держфінмоніторингу лист про таке поновлення (із зазначенням відомостей щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій).

5. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну визначаються: Національним банком України – для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 Закону; Міністерством фінансів України – для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк


Додаток
до Порядку прийняття Державною
службою фінансового моніторингу
України рішення про зупинення
фінансових операцій

РІШЕННЯ/ДОРУЧЕННЯвгору