Документ z0123-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
20.01.2009 N 1305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2009 р.
за N 123/16139

Про затвердження Змін до Положення про державне
регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування України

Відповідно до статей 18, 69, 70 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.06.2007
N 769 ( z0679-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.06.2007 за N 679/13946, що додаються.
2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням
подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.
Голова С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ
20.01.2009 N 1305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2009 р.
за N 123/16139

ЗМІНИ
до Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі
загального користування України
( z0679-07 )

1. У пункті 1.4 глави 1:
1.1. Абзац четвертий викласти в такій редакції: "висновок щодо виділення або переоформлення номерного ресурсу
(далі - висновок) - документ установленого зразка, виданий
спеціалізованою установою, підприємством або організацією (далі -
спеціалізована установа), що засвідчує технічно обумовлену
можливість виділення або переоформлення оператору телекомунікацій
номерного ресурсу для використання на відповідній території.".
1.2. Після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом
дев'ятим такого змісту: "індекси номерного ресурсу - сукупність цифрових знаків, що
позначають діапазон абонентських номерів, виділений оператору
телекомунікацій відповідно до діючого плану нумерації
( z1284-06 )". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий уважати
відповідно абзацами десятим - шістнадцятим.
1.3. В абзаці шістнадцятому пункту 1.4 слова "про виділення
номерного ресурсу" виключити.
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.1 після підпункту 2.1.2 доповнити новим
підпунктом 2.1.3 такого змісту: "2.1.3. Чинний висновок спеціалізованої установи щодо
виділення номерного ресурсу.". У зв'язку з цим підпункти 2.1.3, 2.1.4 уважати відповідно
підпунктами 2.1.4, 2.1.5.
2.2. Друге речення пункту 2.5 виключити.
3. У главі 5:
3.1. У пункті 5.1 цифри та символи "01-09, 101-112, 118,
16ХХ" замінити цифрами та символами "01-09, 101-109, 112, 118,
12Х, 15ХХ 16ХХ".
3.2. У пункті 5.3 цифри "2.1.2" замінити цифрами "2.1.3".
4. Після глави 5 доповнити Положення новою главою 6 такого
змісту: "6. Виділення та використання національних ідентифікаційних
кодів мереж призначення фіксованого зв'язку
6.1. Виділення національних ідентифікаційних кодів мереж
призначення фіксованого зв'язку (К ) операторам телекомунікацій
ІД здійснюється відповідно до Національного плану нумерації
( z1284-06 ). Ці коди призначені для створення в складі ТМЗК
телекомунікаційних мереж на базі новітніх технологій (мереж
наступного/нового покоління).
6.2. Коди К виділяються операторам телекомунікацій за таких
ІД умов:
6.2.1. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання
послуг місцевого телефонного зв'язку в декількох регіонах України.
Кількість регіонів визначається залежно від загальної кількості
населення цих регіонів, що має становити не менше 50% ємності
заявленого коду К .
ІД 6.2.2. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання
послуг міжміського телефонного зв'язку в тих регіонах України, де
оператор надає послуги відповідно до підпункту 6.2.1. 6.2.3. Наявності планів поетапного розгортання абонентської
мережі з висвітленням кількісних показників відповідно до ємності
заявленого коду К (висвітлюється в довільній формі в
ІД пояснювальній записці).
6.3. Для отримання коду К оператор подає до НКРЗ із
ІД супровідним листом заяву про виділення коду К , до якої додаються
ІД документи, зазначені в підпунктах 2.1.1-2.1.3 пункту 2.1 з
урахуванням вимог пункту 6.2 цього Положення.
6.4. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні
НКРЗ здійснюється відповідно до пунктів 2.5-2.7 цього Положення.
6.5. Прийняття рішення НКРЗ щодо результатів розгляду заяви
здійснюється відповідно до глави 3 цього Положення.
6.6. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні
коду мережі призначення, крім викладених у пункті 3.4 глави 3
цього Положення, є: 6.6.1. Відсутність у оператора ліцензій, що відповідають
вимогам підпунктів 6.2.1 та 6.2.2, а також відсутність планів,
передбачених підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 цієї глави. 6.6.2. Відсутність вільних кодів К .
ІД
6.7. При використанні кодів К оператор телекомунікацій
ІД зобов'язаний:
6.7.1. Проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах
коду К відповідно до вимог законодавства. ІД 6.7.2. Надавати послуги споживачам з рівнем якості,
передбаченим для мереж фіксованого телефонного зв'язку.". У зв'язку з цим глави 6-10 уважати відповідно главами 7-11 із
відповідною зміною нумерації пунктів та підпунктів у тексті
Положення.
5. У главі 7:
5.1. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 викласти в такій редакції: "7.2.2. Переоформлення чи продовження строку дії ліцензії, на
підставі якої було видано дозвіл, або отримання нової ліцензії
оператором, якому номерний ресурс виділено за дозволом, що
переоформлюється.".
5.2. Пункт 7.3 після підпункту 7.3.2 доповнити новим
підпунктом 7.3.3 такого змісту: "7.3.3. Чинний висновок спеціалізованої установи щодо
переоформлення номерного ресурсу при переході з аналогового
фрагменту нумерації в цифровий.". У зв'язку з цим підпункти 7.3.3-7.3.6 уважати відповідно
підпунктами 7.3.4-7.3.7.
5.3. Пункт 7.4 викласти в такій редакції: "7.4. Заяви на переоформлення дозволу подаються у такі
строки: 7.4.1. За підпунктами 7.2.1, 7.2.4 - не пізніше
30 календарних днів з дня виникнення підстав для переоформлення. 7.4.2. За підпунктом 7.2.2 - не пізніше 60 календарних днів з
дня виникнення підстав для переоформлення. 7.4.3. За підпунктами 7.2.3, 7.2.5 - у разі потреби. 7.4.4. За підпунктом 7.2.6 - не пізніше 30 днів до закінчення
терміну задіяння номерного ресурсу. 7.4.5. За підпунктом 7.2.7 - до 01.01.2008.".
5.4. У першому реченні абзацу першого пункту 7.5 слово
"письмово" виключити.
6. Главу 8 викласти в такій редакції: "8. Прийняття рішення про переоформлення або відмову у
переоформленні дозволів на використання номерного ресурсу
8.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо
переоформлення дозволу приймається НКРЗ протягом 30 днів з моменту
її реєстрації в НКРЗ. НКРЗ приймає рішення щодо переоформлення дозволу з
урахуванням обсягів виконаних заявником робіт, планів розвитку
телекомунікаційної мережі та потреб ринку телекомунікацій у даному
регіоні.
8.2. Прийняте рішення НКРЗ щодо переоформлення дозволу або
відмови в переоформленні доводиться до відома операторів протягом
трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом.
Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається)
заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату
НКРЗ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗ. У
рішенні НКРЗ про відмову в переоформленні дозволу зазначаються
відповідні підстави. Копія рішення надсилається до спеціалізованої
установи.
8.3. Підставами для прийняття рішення про відмову в
переоформленні дозволу є: 8.3.1. Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та
в доданих до неї документах. 8.3.2. Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з
будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗК.
Бездіяльністю оператора вважається невиконання оператором таких
умов задіяння номерного ресурсу: укладання протягом 6 місяців з дня отримання дозволу на
використання номерного ресурсу договору на взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж або договору щодо розвитку
телекомунікаційних мереж з метою відкриття нової нумерації на ТМЗК
за наявності цифрового фрагменту мережі на території згідно з
дозволом; наявність розробленої та погодженої проектної документації на
приєднання мережі оператора до ТМЗК у відповідних індексах
нумерації - при першому зверненні із заявою про переоформлення
номерного ресурсу; наявність змонтованого комутаційного обладнання, обладнання
систем передач та лінійно-кабельних споруд згідно з актами про їх
прийняття після індивідуального та комплексного випробування
відповідними комісіями - при повторному зверненні із заявою про
переоформлення номерного ресурсу. 8.3.3. Подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з
порушенням строків, зазначених у пункті 7.4. 8.3.4. Використання виділеного номерного ресурсу не за
призначенням. 8.3.5. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що
зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу. 8.3.6. Порушення строку задіяння номерного ресурсу,
визначеного в дозволі. 8.3.7. Застосування для задіяння номерного ресурсу
обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що
можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах.
8.4. У разі прийняття рішення НКРЗ про відмову у
переоформленні номерного ресурсу дозвіл підлягає скасуванню.
8.5. Не переоформлений з вини оператора в установлений строк
дозвіл вважається недійсним та підлягає скасуванню.
8.6. У випадках, передбачених пунктами 8.4 та 8.5 цієї глави,
та за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 70
Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), НКРЗ має право
прийняти рішення щодо вилучення (повністю або частково) в
оператора телекомунікацій номерного ресурсу.
8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.3,
7.2.6 та 7.2.9 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється
строк задіяння номерного ресурсу. Цей строк визначається
індивідуально для кожного заявника залежно від виконаних ним
обсягів робіт та планів щодо остаточного завершення робіт, але не
може бути більше одного року від дати видачі переоформленого
дозволу.
8.8. До прийняття рішення про переоформлення дозволу або
відмову в переоформленні дія попереднього дозволу не припиняється,
якщо документи на переоформлення дозволу подані у строки,
зазначені в пункті 7.4.
8.9. У разі прийняття рішення про переоформлення дозволу
новий дозвіл оформлюється в порядку згідно з главою 4 цього
Положення. Копія дозволу надсилається до спеціалізованої установи.
8.10. За переоформлення дозволу на використання номерного
ресурсу плата не справляється.".
7. У главі 9:
7.1. У пункті 9.1 слово та цифри "додатки 7, 8" замінити
словом та цифрами "додатки 7, 8, 9"; слова "(далі - висновки)"
виключити.
7.2. Пункти 9.2, 9.3 виключити. У зв'язку з цим пункти
9.4-9.6 уважати відповідно пунктами 9.2-9.4.
8. Пункт 10.3. глави 10 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Документом, який підтверджує задіяння номерного ресурсу, є
акт комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта у сфері телекомунікацій, який оформлюється відповідно до
вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів у сфері телекомунікацій, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку України від 27.02.2006 N 180 ( z0520-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 за
N 520/12394.".
9. У додатку 2 до Положення ( z0679-07 ):
9.1. У пункті 2 слова "зазначається обсяг номерного ресурсу;
коди мереж; коди пунктів сигналізації тощо" замінити словами та
цифрами "зазначається обсяг номерного ресурсу; коди мереж; коди
пунктів сигналізації та бажаний строк задіяння номерного ресурсу
відповідно до пункту 3.7 Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.06.2007
N 769.".
9.2. Після пункту 4 слово "Заявник" замінити словами
"Керівник оператора".
10. У додатку 3 до Положення ( z0679-07 ) після пункту 5
слова "Заявник - оператор" замінити словами "Керівник оператора".
11. У додатку 4 до Положення ( z0679-07 ) після пункту 4
слово "Заявник" замінити словами "Керівник оператора".
12. У додатку 5 до Положення ( z0679-07 ) після пункту 4
слово "Заявник" замінити словами "Керівник оператора".
13. Додатки 6-8 викласти в новій редакції (додаються).
14. Доповнити Положення ( z0679-07 ) новим додатком 9
(додається).
Директор Департаменту
телекомунікацій В.П.Гресько

Додаток 6
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
( z0679-07 )

ЗВІТ
про використання виділеного номерного ресурсу
станом на __ __________ 200_ року

Повне найменування оператора ____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________
Поштова адреса __________________________________________________
Телефон __________ Факс __________ Електронна пошта _____________
---------------------------------------------------------------------------------- | Виділений номерний ресурс | Використання виділеного номерного ресурсу | |--------------------------------+-----------------------------------------------| | номер | обсяг | територія |запроектований|збудований|задіяний|використаний| |та дата| номерного |використання| | | | | |видачі | ресурсу | | | | | | |дозволу| (тисяч | | | | | | | |номерів із | |----------------------------------+------------| | |зазначенням| | тисяч номерів із зазначенням | тисяч | | |індексів) | | індексів | номерів | | |чи інші | | | | | |види | | | | | |номерного | | | | | |ресурсу | | | | |-------+-----------+------------+----------------------------------+------------| | | | | | | | | |-------+-----------+------------+--------------+----------+--------+------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Керівник оператора _____________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ _____________ 20__ року
М.П. _______________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв звіт)
___ ______________ 20___ року
(дата)

Додаток 7
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
( z0679-07 )
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення номерного ресурсу

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Обсяг | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ _________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
___________________
(тел. виконавця)

Додаток 8
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
( z0679-07 )
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення скороченого номера

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Скорочений номер | | |---------------------------------------+------------------------| |Назва служби або послуги | | |---------------------------------------+------------------------| |Кількість ліній | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Замовник служби або послуги | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса замовника | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |замовника | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ _________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
___________________
(тел. виконавця)

Додаток 9
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
( z0679-07 )
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо переоформлення номерного ресурсу

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Обсяг | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи _________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ ________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
________________
(тел. виконавця)вгору