Документ z0121-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.01.2012, підстава - z0067-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2005 N 13/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2005 р.
за N 121/10401
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 93/5 ( z0067-12 ) від 19.01.2012 }
Про затвердження Порядку проведення
органами юстиції перевірок стану
додержання законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007
N 1055/5 ( z0557-08 ) від 25.06.2008
N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 N 1396
( 1396/97 ) (із змінами), та Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення органами юстиції перевірок
стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Методичні
рекомендації щодо здійснення Міністерством та управліннями юстиції
перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, затверджені наказом Міністерства
юстиції України від 06.12.2002 N 105/5.
3. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
(Бутрименко В.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
установленому законодавством порядку.
4. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
(Бутрименко В.В.) та Господарському управлінню (Збанацька М.І.)
забезпечити доведення цього наказу до відома Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.М. Горбунову.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
01.02.2005 N 13/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2005 р.
за N 121/10401

ПОРЯДОК
проведення органами юстиції перевірок
стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів
{ Нумерацію розділів арабськими цифрами замінено нумерацією
розділів римськими цифрами згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

Цей Порядок розроблено на виконання пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами)
та з метою встановлення єдиного механізму здійснення Міністерством
юстиції України та територіальними органами юстиції (далі - органи
юстиції) перевірок стану виконання суб'єктами нормотворення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, а
також надання допомоги цим органам в організації підготовки до
такої перевірки.
I. Загальні положення
1.1. Порядок визначає механізми: 1.1.1. Здійснення Міністерством юстиції України (далі -
Мін'юст) перевірок стану додержання законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів у Національному банку
України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, інших органах, нормативно-правові акти яких підлягають
державній реєстрації. { Підпункт 1.1.1 пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції N 1055/5 ( z0557-08 ) від
25.06.2008, N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
1.1.2. Проведення Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі
перевірок стану дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів у міністерствах і республіканських
комітетах Автономної Республіки Крим, територіальних органах
центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах, а
також територіальних органах центральних органів виконавчої влади.
{ Підпункт 1.1.2 пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007, N 1055/5 ( z0557-08 ) від 25.06.2008, N 2478/5
( z0917-10 ) від 11.10.2010 } 1.1.3. Здійснення районними, районними в містах Києві та
Севастополі, міськрайонними (у разі утворення) управліннями
юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів у районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях,
відділах, інших підрозділах. { Підпункт 1.1.3 пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007, N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
1.2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні: безвиїзна перевірка - щомісячна документальна перевірка
актів, прийнятих суб'єктом нормотворення, крім актів персонального
характеру, щодо дотримання цим суб'єктом законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, яка проводиться
уповноваженими посадовими особами органу юстиції на підставі
переліку таких актів, надісланого цим суб'єктом, а за необхідності
та на вимогу органу юстиції завірених в установленому
законодавством порядку копій зазначених актів; { Пункт 1.2 розділу
I доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 } планова перевірка - запланована органом юстиції перевірка
комплексу питань щодо дотримання суб'єктом нормотворення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів,
яка проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції
відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням
суб'єкта нормотворення (відокремленого структурного підрозділу
суб'єкта нормотворення) з попереднім письмовим повідомленням; позапланова перевірка - не запланована органом юстиції
перевірка одного чи декількох з комплексу питань щодо дотримання
суб'єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, яка проводиться уповноваженими
посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних
повноважень за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення
(відокремленого структурного підрозділу суб'єкта нормотворення) і
може бути проведена без попереднього письмового повідомлення. Поняття "нормативно-правовий акт" та "суб'єкт нормотворення"
вживаються у цьому Порядку відповідно до Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами). { Абзац
пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1055/5 ( z0557-08 ) від 25.06.2008 }
1.3. Основними завданнями перевірки є: 1.3.1. Здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. 1.3.2. Своєчасне попередження, виявлення та припинення дій,
які містять ознаки порушення законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, усунення причин виникнення цих порушень
і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, -
ужиття заходів для усунення наслідків цих порушень. 1.3.3. Аналіз рішень суб'єктів нормотворення на відповідність
законодавству про державну реєстрацію нормативно-правових актів. 1.3.4. Оцінка діяльності суб'єктів перевірки щодо додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та
виконання вимог, урахування пропозицій та зауважень органів
юстиції.
1.4. Предметом перевірки є стан додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, зокрема Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (стаття 117), Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) (статті 25 та 28), Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) (стаття 56), Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) (стаття 41), Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами), а також
нормативно-правових актів органів юстиції з питань державної
реєстрації нормативно-правових актів. { Пункт 1.4 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
II. Механізм організації здійснення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктами
нормотворення
2.1. Органи юстиції відповідно до своєї компетенції
здійснюють безвиїзні, планові та позапланові перевірки додержання
законодавства про державну реєстрацію суб'єктами нормотворення, а
саме: { Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від
11.10.2010 } Національним банком України, міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, іншими органами,
нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, -
Мін'юст України; { Абзац другий пункту 2.1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1055/5
( z0557-08 ) від 25.06.2008 } міністерствами і республіканськими комітетами Автономної
Республіки Крим, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
їх управліннями, відділами, іншими підрозділами, а також
територіальними органами центральних органів виконавчої влади -
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
мм. Києві та Севастополі; { Абзац третій пункту 2.1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007, N 1055/5 ( z0557-08 ) від
25.06.2008 } районними, районними в містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, їх управліннями, відділами, іншими підрозділами -
районні, районні в містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у
разі утворення) управління юстиції. { Абзац четвертий пункту 2.1
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
2.2. Суб'єкт нормотворення щомісяця за підписом його
керівника або особи, яка його замінює, складає перелік прийнятих
ним актів, крім актів персонального характеру, за формою згідно із
додатком до цього Порядку та до 5 числа місяця, наступного за
звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного
органу юстиції. У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті
суб'єктом нормотворення протягом місяця, крім актів персонального
характеру. У разі прийняття суб'єктом нормотворення різних за
видами розпорядчих документів (накази, розпорядження, постанови,
рішення) цей перелік формується окремо за кожним видом
розпорядчого документа суб'єкта нормотворення. У разі прийняття суб'єктом нормотворення актів, що мають
відповідний гриф обмеження доступу, відомості щодо цих актів
надаються відповідно до вимог Законів України "Про інформацію"
( 2657-12 ) та "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). У зв'язку з
цим цей перелік та супровідний лист до нього можуть мати
відповідний гриф обмеження доступу. У графі 2 цього переліку зазначається повне найменування
суб'єкта нормотворення. У разі прийняття цим суб'єктом акта
спільно з іншими суб'єктами нормотворення у цій графі зазначаються
повні найменування всіх суб'єктів нормотворення, що прийняли цей
акт, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним
розробником акта. У графі 3 цього переліку зазначається вид розпорядчого
документа, прийнятого суб'єктом нормотворення. У графі 4 цього переліку зазначаються дата прийняття акта та
його номер. У разі прийняття спільного акта у цій графі
зазначаються дата прийняття цього акта та через дріб - його
номери, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним
розробником акта. У графі 5 цього переліку зазначається повна назва акта, крім
актів, що мають гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком
таємно", "Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі
шляхом зазначення цього грифу. У графі 6 цього переліку зазначається короткий зміст акта, що
розкриває предмет його правового регулювання, крім актів, що мають
гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком таємно",
"Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі шляхом
зазначення цього грифа. У графі 7 цього переліку суб'єкт нормотворення наводить іншу
додаткову інформацію, зокрема відомості щодо державної реєстрації
цього акта, втрати ним чинності, скасування, направлення акта на
погодження із заінтересованими органами. Орган юстиції до 15 числа поточного місяця здійснює безвиїзну
перевірку актів за надісланим переліком, за результатами якої
готує за необхідності лист про надання суб'єктом нормотворення
завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених
актів для проведення їх перевірки щодо дотримання законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Суб'єкт
нормотворення зобов'язаний надати завірені в установленому
законодавством порядку копії зазначених актів протягом строку,
встановленого у цьому листі. Орган юстиції протягом 5 робочих днів з дня надходження
завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених
актів здійснює безвиїзну перевірку таких актів, за результатами
якої у разі порушення суб'єктом нормотворення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів готує лист щодо
усунення порушень та направляє його суб'єкту нормотворення. Суб'єкт нормотворення зобов'язаний усунути виявлені порушення
у встановлений строк та про результати повідомити орган юстиції із
наданням копій відповідних підтверджуючих документів. { Розділ II доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
2.3. Планова перевірка суб'єкта нормотворення проводиться за
наказом уповноваженої посадової особи (керівника або його
заступника) органу юстиції у межах компетенції органів юстиції на
підставі плану-графіка перевірок, затвердженого уповноваженою
посадовою особою органу юстиції. { Абзац перший пункту розділу II
в редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 } Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення
планової перевірки суб'єкту нормотворення надсилається письмове
повідомлення за підписом уповноваженої посадової особи органу
юстиції із зазначенням дати проведення перевірки, періоду, за який
проводитиметься перевірка, та складу Комісії з перевірки. { Абзац
пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Формування щорічних проектів планів-графіків проведення
планових перевірок додержання законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктами нормотворення
здійснюється відповідними структурними підрозділами органів
юстиції. Органи юстиції можуть практикувати проведення спільних
перевірок з органами державного управління, органами виконавчої
влади та правоохоронними органами. При цьому органи юстиції
готують та узгоджують проекти наказів щодо залучення в
установленому порядку до складу комісій з перевірки представників
цих органів.
2.4. Позапланова перевірка проводиться згідно з наказом
уповноваженої посадової особи (керівника або його заступника)
органу юстиції за наявності хоча б однієї з таких обставин: а) доручення Президента України, Кабінету Міністрів України,
іншого органу влади вищого рівня; б) прохання самого суб'єкта нормотворення; в) ініціатива органу юстиції у разі безпосереднього виявлення
ознак порушення суб'єктом нормотворення законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів у ході його поточної роботи,
зокрема це може бути: порушення суб'єктом нормотворення встановленого строку
надання органу юстиції інформації про вжиття відповідних заходів
щодо усунення недоліків або бездіяльність суб'єкта нормотворення
щодо усунення таких недоліків; порушення суб'єктом нормотворення встановленого строку
доопрацювання нормативно-правових актів та скасування
нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено,
а також рішення про державну реєстрацію яких скасовано; бездіяльність суб'єкта нормотворення щодо приведення у
відповідність до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законодавства
України нормативно-правових актів, зареєстрованих відповідним
органом юстиції, у зв'язку з унесенням змін або визнання такими,
що втратили чинність, актів законодавства, на підставі яких
суб'єктом нормотворення були розроблені нормативно-правові акти;
{ Абзац четвертий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } ухилення суб'єкта нормотворення від подання на державну
реєстрацію та спрямування до виконання незареєстрованих
нормативно-правових актів, актів, у державній реєстрації яких
відмовлено, та не доведених до відома населення у встановленому
порядку, а також установлення і доведення до виконавців правових
норм з порушенням законодавства про державну реєстрацію (листами,
телеграмами, вказівками тощо); систематичне ігнорування вимог органу юстиції щодо надання
інформації з питань державної реєстрації нормативно-правових
актів, необхідної для узагальнення стану цієї роботи, у тому числі
інформації про розгляд судами України справ щодо визнання
нормативно-правових актів нечинними повністю або в окремій їх
частині з метою контролю за виконанням судових рішень і
запобігання застосуванню нормативно-правових актів, що не є
чинними. { Абзац шостий пункту розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }
2.5. Рішення щодо проведення планової або позапланової
перевірок приймається уповноваженою посадовою особою органу
юстиції (керівником або заступником керівника) у встановленому
законодавством порядку. { Абзац перший пункту 2.5 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2478/5
( z0917-10 ) від 11.10.2010 } Для проведення перевірки за наказом уповноваженої посадової
особи утворюється Комісія з перевірки (далі - Комісія) у складі не
менше двох фахівців. До роботи Комісії можуть залучатися в
установленому порядку працівники органів державного управління,
органів виконавчої влади, правоохоронних органів та фахівці
(експерти). У кожному конкретному випадку строк проведення
перевірки та склад Комісії з її проведення визначаються з
урахуванням суб'єкта нормотворення та очікуваного обсягу роботи,
необхідного для виконання поставленого завдання. У разі потреби за поданням голови Комісії продовження строку
проведення перевірки здійснюється уповноваженою посадовою особою,
яка прийняла рішення про проведення перевірки.
2.6. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та чинним законодавством України і проводить
перевірку в установлений строк та в обсязі поставленого завдання.
2.7. Голова Комісії: забезпечує повідомлення керівника суб'єкта нормотворення про
проведення планової перевірки; { Абзац другий пункту розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що
підлягають перевірці, виходячи з того, є перевірка плановою чи
позаплановою; розподіляє між членами Комісії конкретні завдання для
перевірки; забезпечує координацію роботи членів Комісії при підготовці
та проведенні перевірки. { Абзац п'ятий пункту розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
2.8. Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії та
виконують поставлені перед ними завдання. Член Комісії має право одноособово, керуючись конкретним
завданням голови Комісії, досліджувати окремі питання перевірки.
2.9. Голова та члени Комісії мають право: безперешкодно входити на об'єкт перевірки за службовим
посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів,
потрібних для проведення перевірки. Для перевірки суб'єкта з
особливим режимом роботи допускаються державні службовці органу
юстиції, що мають відповідний допуск до державної таємниці,
оформлений в установленому порядку; вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб суб'єкта
нормотворення; у зв'язку з реалізацією своїх повноважень вимагати необхідні
документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом та
таку, що є комерційною таємницею; вимагати надання копій документів, у тому числі методом
сканування чи фотокопії для долучення їх до матеріалів перевірки,
зокрема документів чи носіїв інформації, що можуть бути джерелом
інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів.
2.10. Для проведення планової або позапланової перевірок
потрібні такі документи: { Абзац перший пункту 2.10 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2478/5
( z0917-10 ) від 11.10.2010 } лист-повідомлення про проведення перевірки та створення
Комісії; план (програма) проведення перевірки; наказ про проведення перевірки. { Пункт розділу II доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 )
від 02.08.2007 }
2.11. Перед проведенням планової або позапланової перевірок
Комісія здійснює попередній аналіз, вивчає нормативно-правові
акти, що регулюють діяльність суб'єкта нормотворення, при потребі
готує та направляє в установленому порядку запити про надання
інформації щодо діяльності цього суб'єкта. { Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007, N 2478/5
( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
2.12. Комісія повинна проаналізувати якість зареєстрованих в
органі юстиції нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення за
період, який планується перевірити, узагальнити інформацію про
нормативно-правові акти суб'єкта нормотворення, в державній
реєстрації яких відмовлено, та повернутих органом юстиції на
доопрацювання. { Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } На основі підготовчої роботи головою Комісії розробляється
план (програма) перевірки, який (яка) затверджується уповноваженою
посадовою особою органу юстиції, що прийняла рішення про
проведення перевірки та створення Комісії, і має містити в собі
визначення завдань перевірки; визначення кола питань, які потрібно
з'ясувати в ході перевірки; строк перевірки та період роботи
суб'єкта нормотворення, що планується перевірити.
2.13. У разі проведення позапланових перевірок за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншого органу
державної влади вищого рівня відповідальний виконавець забезпечує
складання і своєчасне доведення до всіх виконавців плану
(програми) перевірки, яким (якою) визначаються зокрема основні
питання, що підлягають перевірці, перелік і форма даних, які мають
бути повідомлені органу юстиції для узагальнення та подання
відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України або
іншому органу державної влади вищого рівня.
2.14. Після підписання наказу про проведення планової або
позапланової перевірок голова Комісії: { Абзац перший пункту 2.14
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 } розподіляє між членами Комісії конкретні завдання на
перевірку; ознайомлює членів Комісії з документацією, що є в наявності в
органі юстиції щодо суб'єкта нормотворення; визначає термін прибуття членів Комісії на перевірку; інформує усіх її учасників про строк і мету проведення
перевірки; забезпечує направлення листа-повідомлення про проведення
перевірки, крім випадків, передбачених пунктом 2.4 цього Порядку,
коли перевірка може бути проведена без попереднього письмового
повідомлення. Суб'єкт нормотворення, який отримує
лист-повідомлення, повинен розглянути його та створити відповідні
умови для проведення перевірки. У разі потреби отримання даних, що
вимагають багато часу для підготовки, з листом-повідомленням
направляється перелік документів, даних, які мають бути
підготовлені до початку проведення перевірки. { Абзац шостий
пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007, N 2478/5
( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
III. Проведення органом юстиції планової або позапланової
перевірок суб'єкта нормотворення щодо дотримання
законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів
{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
3.1. Першим днем перевірки вважається день прибуття членів
Комісії на перевірку. У перший день перевірки голова Комісії надає
керівникові суб'єкта нормотворення (у разі відсутності керівника -
особі, що його заміщує) план (програму) перевірки. { Абзац перший
пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Залежно від завдання і мети перевірки голова та члени Комісії
запитують у керівництва суб'єкта нормотворення, керівників його
структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та
іншу інформацію, що стосується питань, які перевіряються (у тому
числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення Комісією
своїх функцій, зокрема: оригінали розпорядчих документів суб'єкта нормотворення
(накази, рішення, розпорядження, постанови тощо),
нормативно-правові акти, стандарти, технічні умови та інші
документи, які ними затверджені, протоколи нарад і засідань
структурних підрозділів суб'єкта нормотворення, матеріали
проведених колегій, які стосуються питань перевірки; відомості щодо структури суб'єкта нормотворення із
зазначенням прізвищ, імен, по батькові керівників структурних
підрозділів, їхніх посад, номерів службових телефонів; протоколи нарад суб'єкта нормотворення, вхідну та вихідну
документацію, ураховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріали
діловодства всіх підрозділів суб'єкта нормотворення; інформаційні матеріали, що постійно або періодично
направляються (отримуються) суб'єктом нормотворення (інформаційні
листи, статистичні, аналітичні розробки тощо); будь-які інші фактичні дані, які дають змогу встановити
наявність або відсутність порушення законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів. Комісії повинна бути надана повна, всебічна та об'єктивна
інформація з усіх питань, які містяться в плані (програмі)
проведення перевірки, та створені належні умови для проведення
перевірки цієї інформації. { Абзац восьмий пункту 3.1 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } В обов'язковому порядку перевіряється наявність положення про
юридичну службу суб'єкта нормотворення; посадові інструкції
працівників юридичної служби; нормативно-правові акти з питань
державної реєстрації нормативно-правових актів, що приймались
суб'єктом нормотворення, а також рекомендації чи інші документи з
цього питання (якщо такі є), визначення відповідальних осіб за цю
роботу, графіки перегляду нормативно-правових актів та їх
приведення у відповідність до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) 1950 року і
протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis
communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав
людини, строки проведення цієї роботи та створення відповідних
комісій чи робочих груп тощо. Перевіряється також наявність
нормативно-правових актів, що пройшли державну реєстрацію у
відповідному органі юстиції, порядок їх зберігання та підтримання
в контрольному стані. { Абзац дев'ятий пункту 3.1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Крім того, перевіряється робота суб'єкта нормотворення з його
територіальними органами щодо забезпечення останніми виконання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів,
зокрема проведення суб'єктом перевірок з цього питання
територіальних органів, результати цих перевірок, які
нормативно-правові акти приймаються цими органами, чи подаються на
державну реєстрацію до територіальних управлінь юстиції тощо.
3.2. Комісія, у разі потреби, отримує належним чином завірені
копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а
також письмові пояснення, завірені підписом керівника, його
заступника або керівників відповідних структурних підрозділів
суб'єкта нормотворення.
3.3. Отримання копій документів чи носіїв інформації, що
можуть бути джерелом інформації у справі про порушення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів,
проводиться на підставі листа-розпорядження уповноваженої
посадової особи органу юстиції, який підтверджує право голови та
членів Комісії на отримання таких документів. { Пункт 3.3 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
3.4. Комісія має право на безперешкодний доступ до місць
зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів суб'єкта
перевірки, магнітних носіїв тощо, отримувати копії такої
інформації. При цьому під час підготовки до перевірки запит щодо
надання інформації може бути направлений поштою з повідомленням
про його вручення адресату. { Пункт 3.4 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
3.5. Під час проведення перевірки до плану (програми)
проведення перевірки можуть уноситися зміни, що затверджуються
уповноваженою посадовою особою органу юстиції, яка затвердила план
(програму) перевірки. { Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
3.6. Посадові особи, що здійснюють перевірку, взаємодіють з
органами влади, контрольними та правоохоронними органами.
IV. Порядок оформлення результатів планової або позапланової перевірок дотримання суб'єктом нормотворення законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів
{ Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
4.1. Результати перевірки Комісія оформляє довідкою, що має
містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які
перевірялися. { Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Довідка складається з трьох частин: I - вступна; II - описова; III - висновок; інформативні додатки.
4.2. У вступній частині довідки мають бути наведені такі
дані: дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік
підписання довідки головою та членами Комісії); { Абзац другий
пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } номер довідки про перевірку (порядковий номер журналу
реєстрації перевірок); місцезнаходження суб'єкта нормотворення; повне і скорочене (за наявності) найменування суб'єкта
нормотворення відповідно до положення (установчих документів);
{ Абзац п'ятий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 } підстави для проведення перевірки у відповідності до вимог
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів; найменування органу юстиції та його структурного підрозділу,
прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що проводять
перевірку; { Абзац сьомий пункту 4.2 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } вид перевірки (планова чи позапланова); період, за який проводиться перевірка; інформація про направлення повідомлення суб'єкту
нормотворення про проведення планової перевірки; інформація про посадових осіб, суб'єкта нормотворення,
відповідальних за забезпечення дотримання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів; { Абзац одинадцятий
пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } строк проведення перевірки (при необхідності зазначити
перерву в роботі); інформація про попередню перевірку (якщо така проводилася) із
зазначенням найменування органу юстиції, дати та номера довідки
про перевірку, періоду, за який проводилась перевірка (планова чи
позапланова, установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення
виявлених недоліків); { Абзац тринадцятий пункту 4.2 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } загальні питання про роботу, яка проведена суб'єктом
нормотворення щодо забезпечення виконання Указу Президента України
від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами). { Абзац чотирнадцятий пункту 4.2 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }
4.3. В описовій частині довідки про перевірку за кожним
відображеним у довідці фактом порушення законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів необхідно: висвітлити показники, які характеризують роботу суб'єкта
нормотворення в цілому та конкретні порушення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів з посиланням на
документи, які використані при даній перевірці, згруповані за
типами (указується період охоплення їх перевіркою та метод -
суцільний, вибірковий); { Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } чітко викласти зміст порушення, зазначити період, у якому
дане порушення здійснено, при цьому додати до довідки копії
документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові
пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо встановлених
порушень (за наявності); { Абзац третій пункту 4.3 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }

{ Абзац четвертий пункту 4.3 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

зазначити перелік документів, що не були надані під час
здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових
осіб суб'єкта нормотворення надати письмові пояснення щодо причини
ненадання документів факт відмови відобразити в довідці. { Абзац
четвертий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 4.3 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, можуть групуватися у відомості або таблиці, що
додаються до довідки. Зазначені відомості або таблиці повинні
містити повний перелік однотипних порушень законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів із зазначенням
звітного періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер
документа, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти
і статті, положення яких порушені). Такі додатки повинні бути
підписані головою та членами Комісії, а також уповноваженими
посадовими особами суб'єкта нормотворення. { Абзац п'ятий пункту
4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Не допускається відображення в довідці про перевірку
необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не
мають доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб
суб'єкта нормотворення. { Абзац шостий пункту 4.3 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } У разі коли перевіркою не встановлено порушень вимог
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, в
описовій частині довідки відображаються кількісні показники та
робиться відповідний запис. { Абзац сьомий пункту 4.3 розділу IV
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

{ Абзац восьмий пункту 4.3 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

Крім того, довідка повинна містити в порівняльному аспекті
кількісні показники щодо: поданих нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення на
державну реєстрацію до відповідного органу юстиції; нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення,
зареєстрованих відповідним органом юстиції, у тому числі після
доопрацювання (зазначаються окремо); нормативно-правових актів, повернутих на доопрацювання, та
інформацію щодо дотримання строку доопрацювання; нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, у державній
реєстрації яких відмовлено; попередження прийняття незаконних правових норм у
нормативно-правових актах, що видані з перевищенням компетенції
суб'єкта нормотворення або порушували права, свободи й законні
інтереси громадян, підприємств, установ та організацій; нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, рішення про
державну реєстрацію яких скасовано, та інформацію щодо дотримання
строку повідомлення про скасування таких актів. { Абзац
чотирнадцятий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
4.4. Комісія повинна також проаналізувати роботу суб'єкта
нормотворення щодо приведення його нормативно-правових актів у
відповідність до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) 1950 року і протоколів до неї,
міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини, у тому числі за
зверненням відповідних органів юстиції. Зокрема в довідці
відображаються кількісні показники щодо нормативно-правових актів,
переглянутих суб'єктом нормотворення за власною ініціативою, у
тому числі зареєстрованих органом юстиції, а також на вимогу
органу юстиції; актів, приведених у відповідність до чинного
законодавства, у тому числі скасованих, визнаних такими, що
втратили чинність, та до яких унесено зміни; нормативно-правових
актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано у зв'язку з
неприведенням їх у відповідність з чинним законодавством. { Пункт
4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
4.5. У розділі "Висновок" довідки про перевірку
відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів з
посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів. Виявлені порушення відображаються з розбивкою за роками, у
межах періоду, що перевіряється. { Абзац другий пункту 4.5 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } У разі вилучення у ході перевірки копій документів, які
підтверджують факти виявлених порушень, про це робиться запис з
відображенням мети вилучення, номера та дати листа-розпорядження
про вилучення. { Абзац третій пункту 4.5 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Відображається кількість складених примірників довідки про
перевірку та відмітка про вручення одного примірника уповноваженим
посадовим особам суб'єкта нормотворення.
4.6. Інформативні додатки до довідки про перевірку: затверджений (затверджена) керівником (заступником керівника)
та підписаний (підписана) керівником структурного підрозділу
органу юстиції план (програма) перевірки суб'єкта нормотворення;
{ Абзац другий пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо
виявлених порушень, надані у ході перевірки; інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень; лист-розпорядження про необхідність проведення вилучення
копій документів; копії нормативно-правових актів, що підлягали державній
реєстрації, але на реєстрацію не були подані, а також копії
листів, телеграм, розпоряджень тощо, якими були встановлені нові
правові норми; інші матеріали, що мають значення для прийняття рішення за
результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення
усунення порушень законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів.

{ Абзац восьмий пункту 4.6 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

4.7. У міру виявлення істотних порушень законодавства,
зловживань і недоліків керівництву суб'єкта нормотворення, не
чекаючи закінчення перевірки, слід уживати заходів щодо усунення
виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їм надалі.
4.8. Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії,
викладеними в довідці, має право письмово викласти свою окрему
думку, що долучається до довідки. Викладаючи окрему думку, член
Комісії повинен підписати довідку, зробивши помітку: "Із
зауваженнями, що містяться в "окремій думці"".
4.9. Голова Комісії підсумовує подані матеріали та складає
довідку про перевірку у двох примірниках. Довідка підписується головою Комісії та її членами,
керівником суб'єкта нормотворення або особою, що його замінює,
керівником юридичної служби, а в разі потреби - також іншими
відповідальними працівниками суб'єкта нормотворення. У разі потреби голова Комісії вносить пропозиції про
попереднє колегіальне обговорення довідки про перевірку. Один примірник довідки подається уповноваженій посадовій
особі органу юстиції, яка прийняла рішення щодо проведення
перевірки, другий - у строк не більше п'яти робочих днів після
закінчення перевірки вручається під підпис на першому примірнику
довідки уповноваженій особі суб'єкта нормотворення або - здається
до канцелярії під підпис у довідці із зазначенням прізвища та
посади працівника, що прийняв довідку, або надсилається
рекомендованим листом з поштовим підтвердженням про вручення
поштового відправлення. { Абзац четвертий пункту 4.9 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
4.10. При відмові керівника та інших посадових осіб суб'єкта
нормотворення від підписання довідки про перевірку голова та члени
Комісії, засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в
кінці довідки. { Пункт 4.10 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }
4.11. За наявності заперечень або зауважень до довідки про
перевірку керівник чи інші посадові особи суб'єкта нормотворення,
які підписують її, роблять про це застереження перед своїми
підписами і не пізніше ніж через три календарних дні з дня
підписання подають з цього приводу письмові пояснення чи
заперечення. { Пункт 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }

{ Пункт 4.12 розділу IV виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

4.12. У разі, коли зазначені особи вважають за необхідне
уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від
підписання довідки, ці особи мають право власноручно зробити це на
самій довідці або на окремому аркуші, який додається до довідки.
{ Пункт 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
4.13. Достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у
поясненнях посадових осіб суб'єкта нормотворення, Комісія повинна
ретельно перевірити і в п'ятиденний строк дати щодо них письмовий
висновок. { Пункт 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
4.14. У тих випадках, коли потрібно вжити термінових заходів
щодо усунення виявлених порушень законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових актів, під час перевірки
складається проміжна довідка і від посадових осіб суб'єкта
нормотворення вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно
подаються уповноваженій посадовій особі органу юстиції, а в разі
потреби готується повідомлення правоохоронним органам. Факти, викладені в проміжній довідці, включаються до
загальної довідки.
4.15. Результати перевірки викладаються в довідці на підставі
перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів
документів суб'єкта нормотворення, а також інших даних. При складанні довідки про перевірку повинна бути додержана
об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних. Не допускається включення до довідки висновків, пропозицій та
даних, не підтверджених документами.

{ Абзац четвертий пункту 4.15 розділу IV виключено на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 }

V. Порядок розгляду результатів планової або
позапланової перевірок
{ Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }
5.1. Голова Комісії протягом семи робочих днів після
завершення перевірки доповідає про її результати уповноваженій
посадовій особі, яка прийняла рішення про проведення перевірки та
створення Комісії, з наданням довідки та інших матеріалів,
складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її
керівнику суб'єкта нормотворення. { Пункт 5.1 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
5.2. Якщо під час перевірки було виявлено порушення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів,
уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані
матеріали і вирішує питання щодо: { Абзац перший пункту 5.2
розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } надання рекомендацій та внесення пропозицій суб'єкту
нормотворення стосовно припинення порушення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, усунення причин
виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо
порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків
цих порушень; { Абзац другий пункту 5.2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 } унесення пропозиції суб'єкту нормотворення про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів; { Абзац третій
пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } заслуховування стану цієї роботи суб'єкта нормотворення на
засіданні колегії органу юстиції. { Абзац четвертий пункту 5.2
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 5.2 розділу V виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }

5.3. Після ознайомлення з довідкою уповноважених осіб
суб'єкта нормотворення, який перевірявся, орган юстиції надсилає
йому лист за результатами перевірки, у якому зазначаються недоліки
та порушення, вносяться пропозиції про їх усунення та, при
необхідності, притягнення до відповідальності посадових осіб,
винних у допущених порушеннях.
5.4. Суб'єкт нормотворення у місячний строк зобов'язаний
повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни
усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень. У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає
рішення щодо: інформування у засобах масової інформації про нечинність
нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, що
застосовуються з порушенням законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів; { Абзац третій пункту 5.4 розділу V в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від
02.08.2007 } надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів; інформування Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо неналежного виконання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів суб'єктом нормотворення.
VI. Обов'язки і відповідальність посадових осіб органів
юстиції, що здійснюють перевірки.
Оскарження їхніх дій
{ Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
6.1. Посадові особи органів юстиції, що здійснюють перевірки,
зобов'язані додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законів України, забезпечувати дотримання комерційної та службової
таємниць. { Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства
юстиції N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків,
у тому числі порушення встановленого порядку проведення перевірок,
винні посадові особи несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України. { Пункт 6.2 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 592/5
( z0872-07 ) від 02.08.2007 }
6.3. Скарги на дії посадових осіб, що проводили перевірку
дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, розглядаються і вирішуються керівником
відповідного органу юстиції. { Абзац перший пункту 6.3 розділу VI
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 592/5 ( z0872-07 ) від 02.08.2007 } Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються не пізніше
як у місячний строк з моменту їх надходження. У разі незгоди суб'єкта нормотворення з рішенням керівника
відповідного органу юстиції за результатами розгляду скарги воно
може бути оскаржене в судовому порядку.
VII. Відповідальність суб'єктів нормотворення
за порушення законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів
Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади
несуть персональну відповідальність за недотримання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731
( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
Директор Департаменту державної
реєстрації нормативних актів В.В.Бутрименко

Додаток
до Порядку проведення
органами юстиції перевірок
стану додержання
законодавства про державну
реєстрацію
нормативно-правових актів

ПЕРЕЛІК
актів ___________________________________________,
(найменування суб'єкта нормотворення)
прийнятих за __ місяць 20__ року

--------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Вид |Дата |Повна|Короткий |Примітки| |з/п|суб'єкта |розпорядчого|прийняття|назва|зміст акта,| | | |нормотворення|документа |акта та |акта |що | | | | | |його | |розкриває | | | | | |номер | |суть його | | | | | | | |правового | | | | | | | |регулювання| | |---+-------------+------------+---------+-----+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------
______________________________ __________ _____________________
(найменування посади керівника (підпис) (ініціали, прізвище)
суб'єкта нормотворення
або особи, яка його замінює)
М.П.
___ ____________ 20__ року
{ Порядок доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 2478/5 ( z0917-10 ) від 11.10.2010 }вгору