Документ z0118-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2018  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2018 р.
за № 118/31570

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і складання протоколів про військові адміністративні правопорушення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до частини п'ятої статті 15, статей 172-10 - 172-17, 172-19, 172-20, 221 та пункту 14 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 6 частини першої статті 15 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” та з метою організації роботи щодо складання, оформлення, подання до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення і складання протоколів про військові адміністративні правопорушення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

2. Департаменту правової роботи Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Заступник Міністра
охорони здоров'я України


С.М. Князєв


О. Лінчевський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
04.01.2018 № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2018 р.
за № 118/31570

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення і складання протоколів про військові адміністративні правопорушення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок складання протоколів про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-10 - 172-17, 172-19 та 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - військові адміністративні правопорушення), посадовими особами Держспецзв’язку, а також порядок організації та ведення діловодства у справах про військові адміністративні правопорушення у Держспецзв’язку.

2. Відповідно до пункту 14 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) у справах про військові адміністративні правопорушення протоколи про військові адміністративні правопорушення (далі - протокол) у Держспецзв’язку мають право складати:

1) Голова Держспецзв’язку або особа, що виконує його обов’язки, - відносно всіх військовослужбовців Держспецзв’язку;

2) керівники територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку) або особи, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки) - відносно військовослужбовців підпорядкованих їм підрозділів Держспецзв’язку;

3) уповноважені особи:

заступники Голови Держспецзв’язку (особи, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки) - відносно всіх військовослужбовців Держспецзв’язку;

керівники самостійних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку - відносно військовослужбовців підпорядкованого їм структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку;

керівники структурних підрозділів Держспецзв’язку (у тому числі керівники зведених підрозділів Держспецзв’язку, що створюються для виконання окремих завдань) - відносно військовослужбовців підпорядкованих їм структурних чи зведених підрозділів.

3. Протоколи про військові адміністративні правопорушення, скоєні керівниками підрозділів Держспецзв’язку або особами, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки, складаються Головою Держспецзв’язку.

4. Якщо військове адміністративне правопорушення вчинено кількома військовослужбовцями, протокол складається на кожну особу окремо.

У разі вчинення одним військовослужбовцем кількох окремих військових адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з учинених правопорушень.

5. Особи, які складають протоколи, мають право:

отримувати пояснення від особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих;

залучати інших військовослужбовців Держспецзв’язку, присутніх при виявленні військового адміністративного правопорушення (свідків);

отримувати в установленому законодавством порядку висновки експерта;

отримувати в установленому законодавством порядку та використовувати показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тих, що використовуються особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, або свідками, а також тих, що працюють в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тих, що використовуються особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, або свідками, а також тих, що працюють в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

отримувати в установленому законодавством порядку та використовувати протоколи про вилучення речей і документів або їх копії, завірені в установленому законодавством порядку;

робити (отримувати) копії необхідних документів з питань, що стосуються військового адміністративного правопорушення.

6. Облік військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями Держспецзв’язку, ведеться Департаментом кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділами або посадовими особами, на які покладено завдання і функції служби управління персоналом, підрозділів Держспецзв’язку.

ІІ. Порядок складання протоколів

1. Протокол складається особою, якій надано таке право, у разі виявлення нею фактів вчинення військовослужбовцями військових адміністративних правопорушень.

У разі виявлення або отримання повідомлення про факт вчинення військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення особою, яка не наділена повноваженнями складати протокол відносно цього військовослужбовця, така особа має невідкладно повідомити про це особу, яка наділена повноваженнями складати такий протокол.

Про виявлений факт вчинення військового адміністративного правопорушення керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділів Держспецзв’язку (зведених підрозділів Держспецзв’язку) або особи, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки, протягом доби після виявлення такого правопорушення доповідають Голові Держспецзв’язку або його заступникам відповідно до розподілу обов’язків.

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

2. Протокол про військове адміністративне правопорушення (додаток 1) складається на спеціальному бланку у двох примірниках, один з яких вручається військовослужбовцю, який притягується до адміністративної відповідальності, факт отримання якого він засвідчує підписом.

Бланки протоколів виготовляються друкарським способом і мають номер та серію.

3. Протокол складається з дотриманням вимог щодо форми і змісту, установлених статтею 256 КУпАП.

Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою та розбірливим почерком.

Не допускаються заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу.

Помилкові та неправильні записи в протоколі закреслюються однією лінією і засвідчуються підписами військовослужбовця, стосовно якого протокол складений, та керівника, який його склав. Над цими записами викладаються вірні відомості. У відповідних графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляються прочерки.

4. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складання (число, місяць, рік, а також назва населеного пункту, де він складений);

посада, повне найменування підрозділу Держспецзв’язку, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника, який склав протокол;

відомості про військовослужбовця, який вчинив військове адміністративне правопорушення (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, фактичне місце проживання на час учинення правопорушення, посада, яку він займає);

документ, що засвідчує особу правопорушника (серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує його особу, або реквізити службового посвідчення);

місце вчинення, час виявлення і суть військового адміністративного правопорушення з посиланням на конкретні вимоги законів та інших нормативно-правових актів, які порушено;

прізвища, ініціали та адреси місць проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи військового адміністративного правопорушення.

Якщо в результаті вчинення військового адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Унесення до протоколу відомостей та висновків, що не підтверджені документально, а також надання морально-етичних оцінок діям правопорушників не допускаються.

Викладені в протоколі фактичні обставини вчинених дій чи бездіяльності мають відповідати складу адміністративного правопорушення, передбаченого конкретною нормою КУпАП.

5. Особа, яка складає протокол, зобов’язана роз’яснити військовослужбовцю, стосовно якого складається протокол, його права, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статті 63 Конституції України, про що проставляється відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом військовослужбовця.

Про ознайомлення із зазначеним військовослужбовець, щодо якого складається протокол, проставляє у протоколі свій підпис, у разі відмови проставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, що засвідчується підписом особи, яка складає протокол, та підписами свідків, присутніх під час ознайомлення правопорушника з протоколом.

6. Військовослужбовцю, щодо якого складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення та зауваження можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого військового адміністративного правопорушення керівник вносить до протоколу відповідний запис такого змісту: «(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення (правопорушень), викладеного(их) у протоколі, відмовився», який засвідчується його підписом та підписами свідків, присутніх при наданні можливості особі, яка вчинила військове адміністративне правопорушення, написати пояснення або зауваження до протоколу із зазначенням дати.

7. Протокол підписує особа, яка його склала, та військовослужбовець, який притягується до адміністративної відповідальності, а також свідки, потерпілі (за їх наявності).

У разі відмови військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу особа, яка його склала, робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчує своїм підписом та підписами двох свідків із зазначенням дати.

Військовослужбовець, який притягується до адміністративної відповідальності, має право подати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, де може викласти мотиви своєї відмови від його підписання чи отримання. Пояснення та зауваження додаються до протоколу.

8. У разі виявлення факту або підозри у розпиванні алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживанні наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцем на території місця проходження військової служби, військових об’єктів або появи такої особи на території місця проходження військової служби, військових об’єктів у нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ним обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння для підтвердження вчинення ним військового адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 172-20 КУпАП, Голова Держспецзв’язку (стосовно військовослужбовців Адміністрації Держспецзв’язку), керівник підрозділу Держспецзв’язку (стосовно військовослужбовців підрозділу Держспецзв’язку), керівник зведеного підрозділу Держспецзв’язку (стосовно військовослужбовців зведеного підрозділу Держспецзв’язку) письмовим направленням (додаток 2) направляють такого військовослужбовця у супроводі двох військовослужбовців Держспецзв’язку до закладу охорони здоров’я з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

ІІІ. Формування та передавання справ про військове адміністративне правопорушення до суду

1. Справа про адміністративні правопорушення розглядається районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями) за місцем його вчинення.

2. Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення військового адміністративного правопорушення, у триденний строк з дня його складення формуються у справу про військове адміністративне правопорушення (далі - адміністративна справа) та надсилаються до суду, який уповноважений розглядати справу.

За кожним випадком складання протоколу заводиться окрема адміністративна справа про вчинення військового адміністративного правопорушення, до якої долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення військового адміністративного правопорушення та причетність до нього правопорушника.

3. Адміністративна справа складається з таких матеріалів:

протокол;

копії чи витяги з актів за результатами службового розслідування, що містять відомості про ознаки військового адміністративного правопорушення та підтверджують факт його вчинення;

пояснення та зауваження правопорушника (якщо вони подані не на бланку протоколу);

пояснення свідків, потерпілих;

висновки експерта (спеціаліста);

інші матеріали та документи, що містять відомості про ознаки військового адміністративного правопорушення та підтверджують факт його вчинення;

опис документів.

4. Кожен документ, який долучається до адміністративної справи, повинен:

мати свої реквізити (дата, назва, підписи тощо);

містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

5. Копії документів, що долучаються до адміністративної справи, завіряються в установленому Адміністрацією Держспецзв’язку порядку.

6. Адміністративна справа, яка передається до суду, прошивається і нумерується за аркушами. В описі зазначаються порядковий номер, повні назви документів, їх дати, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується керівником з проставленням дати його складання.

7. У супровідному листі про передавання адміністративної справи до суду зазначаються:

коли і ким виявлено правопорушення;

обставини, стислий зміст із зазначенням прізвища та ініціалів правопорушника;

прохання повідомити про рішення за результатами розгляду адміністративної справи (надсилання копії прийнятого рішення за справою про військове адміністративне правопорушення).

В Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділі Держспецзв’язку залишаються копії адміністративної справи, що передана до суду, та всі матеріали.

8. Після завершення терміну, встановленого у пункті 2 цього розділу, наступного робочого дня адміністративна справа разом із супровідним листом надсилається/передається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем вчинення військового адміністративного правопорушення рекомендованим поштовим відправленням або нарочним.

9. Одночасно з надсиланням/передаванням адміністративної справи до суду керівники підрозділів Держспецзв’язку (зведених підрозділів Держспецзв’язку) або особи, які відповідно до наказу виконують їх обов’язки, надсилають Голові Держспецзв’язку або його заступникам відповідно до розподілу обов’язків доповідь про складання протоколу із зазначенням характеру вчиненого військового адміністративного правопорушення.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, інформують у порядку, встановленому Адміністрацією Держспецзв’язку, Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку про скоєння військовослужбовцем Держспецзв’язку військового адміністративного правопорушення.

10. У разі заподіяння військовим адміністративним правопорушенням Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) матеріальної шкоди інтереси Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) в суді представляє Голова Держспецзв’язку (керівник підрозділу Держспецзв’язку) або інша особа за його дорученням.

ІV. Діловодство у справах про військові адміністративні правопорушення

1. Оформлення адміністративної справи про військове адміністративне правопорушення організовує особа, яка склала протокол.

2. Облік видачі бланків протоколів ведеться у журналі обліку та видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення (додаток 3). Журнал має бути прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний особою, відповідальною за його ведення, та скріплений печаткою служби діловодства Держспецзв’язку.

Зіпсовані бланки протоколів щомісяця списуються за актом, який складається у довільній формі. До акта долучаються зіпсовані бланки протоколів і підшиваються до номенклатурної справи з матеріалами про військові адміністративні правопорушення.

3. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється в журналі обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення (додаток 4).

Журнал має бути прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний особою, відповідальною за його ведення, та скріплений печаткою служби діловодства Держспецзв’язку.

4. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення за справою про військове адміністративне правопорушення до журналу обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи.

Крім того, протягом місяця після прийняття судом рішення копія матеріалів адміністративної справи надсилається до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділів або посадовим особам, на яких покладено завдання і функції служби управління персоналом, підрозділів Держспецзв’язку для долучення до номенклатурних справ з матеріалами про військові адміністративні правопорушення за порядковими номерами відповідно до журналу обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення.

6. Строк зберігання номенклатурних справ про військові адміністративні правопорушення, журналів обліку та видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення встановлюється законодавством.

Журнали, в яких строк зберігання закінчився, знищуються в установленому Адміністрацією Держспецзв’язку порядку.

Журнал обліку та видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення, журнал обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення та номенклатурні справи з матеріалами про військові адміністративні правопорушення ведуться відповідно до правил діловодства.

Ведення обліку покладається на посадових осіб Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу або посадових осіб, на яких покладено завдання і функції служби управління персоналом в підрозділах Держспецзв’язку.

Директор Департаменту
правової роботи
Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
полковник юстиціїС.М. Федорів


Додаток 1
до Інструкції про порядок
оформлення і складання
протоколів про військові
адміністративні правопорушення
в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 2 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про військове адміністративне правопорушення, передбачене частиною статті Кодексу України про адміністративні правопорушенняДодаток 2
до Інструкції про порядок
оформлення і складання протоколів
про військові адміністративні
правопорушення в Державній
службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 8 розділу ІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
військовослужбовця Держспецзв’язку на огляд з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняДодаток 3
до Інструкції про порядок
оформлення і складання
протоколів про військові
адміністративні правопорушення
в Державній службі
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку та видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення

__________________________________________________________________
(найменування підрозділу Держспецзв’язку)

№ з/п

Серії та номери протоколів

Дата видачі бланків протоколів

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

Прізвище та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6


Додаток 4
до Інструкції про порядок
оформлення і складання протоколів
про військові адміністративні
правопорушення в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про військові адміністративні правопорушення __________________________________________________________________
(найменування підрозділу Держспецзв’язку)

№ з/п

Серії та номери протоколів

Дата складання протоколу та місце вчинення правопорушення

Стаття КУпАП із зазначенням частини

Дата передавання протоколу до суду (№ супровідного листа)

Найменування суду

Дата та результат розгляду протоколу в суді

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору