Документ z0118-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0010-19

{Абзац другий пункту 16 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

17. Заявник може відкликати заяву щодо результатів до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

18. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

Апеляційна заява щодо результатів, у якій повторно оскаржено результати зовнішнього оцінювання з одного й того самого навчального предмета, не розглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.

19. Причинами відмови в задоволенні заяви щодо результатів є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;

2) підтвердження об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

3) підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

20. У разі задоволення заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату зовнішнього оцінювання;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання.

21. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів апеляційною комісією підтверджено факт неправильного встановлення результату зовнішнього оцінювання внаслідок технологічних помилок, допущених під час проведення зовнішнього оцінювання та/або в процесі визначення результатів зовнішнього оцінювання, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату зовнішнього оцінювання іншого учасника зовнішнього оцінювання (зокрема, у випадку неподання таким учасником відповідної заяви), про що його повідомляють на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання шляхом розміщення витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого електронним цифровим підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

{Пункт 21 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

22. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:

1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 9);

{Підпункт 2 пункту 22 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

2) формуються та надаються закладам освіти відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 10);

{Підпункт 2 пункту 22 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

23. Після прийняття апеляційною комісією рішення за результатами розгляду поданих заяв щодо результатів, але не пізніше ніж через три робочі дні рішення апеляційної комісії розміщуються на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання у вигляді витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого електронним цифровим підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

{Пункт 23 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

24. Учасник зовнішнього оцінювання також може оскаржити інші прийняті щодо нього рішення регламентної комісії, не зазначені в цьому розділі, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів із дня отримання рішення, що оскаржується (із урахуванням часу, необхідного на її доставку), та розглядається протягом десяти робочих днів із дня її надходження.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом 24 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров


Додаток 1
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІV)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
реєстраційної картки

Бланк реєстраційної картки виготовляється на білому аркуші формату А4 (210 х 297 мм).

У лівій верхній частині реєстраційної картки - місце для фотокартки розміром 3 x 4 см. Праворуч від фотокартки - штрих-код реєстраційної картки. Під штрих-кодом - місце для службової інформації.

У правій верхній частині - найменування регіонального центру оцінювання якості освіти, що здійснюватиме обробку реєстраційної картки.

Нижче розміщено дві горизонтальні прямі лінії для зазначення прізвища та ініціалів особи, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У наступному рядку посередині зазначено «Заява».

Нижче розміщено п’ять горизонтальних прямих ліній для відповідної заяви особи, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Під текстом заяви - місце для проставлення дати заповнення та особистого підпису особою, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У наступному рядку реєстраційної картки посередині зазначено «Реєстраційна картка № _____» (номер реєстраційної картки - десятизначне число).

У реєстраційній картці мають бути вказані:

1) особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць і рік народження; тип, серія (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація; номери контактних телефонів (домашній, мобільний);

адреса електронної пошти; адреса для надсилання особі офіційної кореспонденції);

2) відомості про заклад освіти (найменування та місцезнаходження) - для випускників системи середньої освіти поточного навчального року; про клас, у якому навчається особа,- для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року; про освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобуває особа,- для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році; про здобуття повної загальної середньої освіти - для випускників минулих років;

3) інформація про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (перелік навчальних предметів, з яких особа бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної роботи; мова національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання; інформація про населений пункт, де перебуватиме особа у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання (для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію), випускників минулих років, випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти); назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію);

4) інформація про необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби) - номер і дата виданого органом або закладом охорони здоров’я медичного висновку про необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

У лівій нижній частині реєстраційної картки - дата та час формування реєстраційної картки за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У правій нижній частині реєстраційної картки - місце для фотокартки розміром 3 x 4 см. Ліворуч від фотокартки - штрих-код.

Штрих-коди в реєстраційній картці за бажанням особи можуть не розміщуватися через її релігійні переконання.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017, № 1353 від 07.12.2018}Додаток 2
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІV)

ДОВІДКА


Додаток 3
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 3 пункту 2 розділу ІV)

ДОВІДКА

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}


Додаток 4
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 1 пункту 9 розділу ІV)

СПИСОК
осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}


Додаток 5
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
(підпункт 2 пункту 14 розділу IV)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
учасника зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}Додаток 6
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(пункт 16 розділу VІІ)

ВИМОГИ
до методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів)

Переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів) здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) рейтингова оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання залежить від арифметичної суми балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (далі - тестовий бал) та розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінювання за тестовими балами;

2) рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які подолали поріг «склав / не склав» (учасники зовнішнього незалежного оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав / не склав», отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання «не склав»);

3) мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав / не склав» (для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами* у процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури - всім значенням тестового бала в інтервалі від адаптивного порогового бала «склав/не склав» до порогового бала «склав/не склав»);

4) максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» має відповідати максимальному набраному тестовому балу (якщо максимальний набраний тестовий бал менше максимально можливого тестового бала, то рейтингова оцінка «200 балів» у таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100-200 балів) має відповідати всім значенням тестового бала, не меншим за значення максимального набраного тестового бала);

5) учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів;

6) учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який має більший тестовий бал, повинен отримати за шкалою 100-200 балів оцінку вищу, ніж той, хто має менший тестовий бал (крім осіб з особливими (мовними) освітніми потребами*, які за виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури отримали тестовий бал в інтервалі між адаптивним пороговим балом «склав/не склав» і пороговим балом «склав/не склав», ураховуючи граничні значення);

7) шкала 100-200 балів має крок 1 бал, а у випадку, зазначеному в підпункті 8 цього пункту, - 0,5 бала;

8) під час формування таблиці за шкалою 100-200 балів значення рейтингових оцінок у процесі математичних розрахунків заокруглюються до цілих чисел (якщо за результатами заокруглення двом значенням тестового бала має відповідати однакова рейтингова оцінка, допускається застосування заокруглення до напівцілого значення та кроку шкали 0,5);

9) сформовані та затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів;

10) у процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у певному році застосовуються єдине узгоджене значення порога «склав / не склав» та однакові таблиці за шкалою 100-200 балів.

* Особи з особливими (мовними) освітніми потребами - особи з особливими освітніми потребами, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів та потребують розумного пристосування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}Додаток 7
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
(пункт 20 розділу VІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}


Додаток 8
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(пункт 20 розділу VІІ)

ВІДОМІСТЬ
результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}


Додаток 9
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
(підпункт 1 пункту 22 розділу VІІІ)

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}


Додаток 10
до Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,
здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 3 пункту 22 розділу VІІІ)

ВІДОМІСТЬ
результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}вгору