Документ z0117-05, попередня редакція — Редакція від 08.07.2008, підстава - z0567-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397

Про затвердження Положення про порядок надання
адміністративних даних особою, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду (відкритого,
корпоративного, професійного)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 609 ( z0567-08 ) від 03.06.2008 }

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та з метою контролю за діяльністю особи,
що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок надання адміністративних
даних особою, що здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
(додається).
2. Т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о.
Виконавчого секретаря В.Прядка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання адміністративних даних особою,
що здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду (відкритого, корпоративного,
професійного)

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), Положення про компанію з управління активами ІСІ та
юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління
активами пенсійних фондів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від
11.01.2002 N 13 ( z0812-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.10.2002 за N 812/7100 (у редакції рішення
Комісії від 25.12.2003 N 567 ( z0042-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 42/8641).
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок, склад та терміни надання
особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного
фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Особа),
до Комісії адміністративних даних про управління активами
недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного,
професійного) (далі - пенсійний фонд).
1.2. Адміністративні дані про управління активами пенсійних
фондів (далі - Дані) надають до Комісії особи, які здійснюють
управління активами пенсійного фонду та мають ліцензії Комісії на
провадження професійної діяльності з управління активами, отримані
відповідно до чинного законодавства. Якщо управління активами
одного пенсійного фонду здійснюють декілька осіб, то Дані до
Комісії надає кожна Особа окремо.
1.3. Дані подаються в електронній та паперовій формах.
2. Порядок і терміни надання Даних
2.1. Особа надає до центрального апарату Комісії Дані щодо
управління активами пенсійних фондів: щомісячні; квартальні; річні.
2.2. Особа надає Дані до Комісії в терміни: 2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця,
наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються
у складі квартальних. { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 609 ( z0567-08 ) від 03.06.2008 } 2.2.2. Квартальні - до останнього числа першого місяця
кварталу, наступного за звітним. 2.2.3. Річні - до 30 квітня року, наступного за звітним.
2.3. У разі якщо останній день надання Даних припадає на
неробочий день, то останнім днем надання Даних вважається перший,
після неробочого, робочий день.
2.4. За один день здійснюється отримання та опрацювання лише
однієї електронної форми Даних від однієї Особи з кожного
пенсійного фонду окремо.
2.5. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення
українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Комісією.
2.6. Електронна форма щомісячних Даних має бути надіслана
електронною поштою до центрального апарату Комісії на електронну
адресу, визначену окремим рішенням Комісії. { Пункт 2.6 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 609 ( z0567-08 ) від 03.06.2008 }
2.7. Дані, які надаються електронною поштою, приймаються
поштовим роботом і не архівуються.
2.8. Повідомлення про отримання електронної форми Даних
поштовим роботом надсилаються відправнику.
2.9. Квартальні Дані в паперовій формі формуються як
друкована копія квартальних Даних у електронній формі. Паперова
форма Даних з кожного пенсійного фонду окремо зшивається (аркуші
нумеруються), підписується керівником Особи та засвідчується
печаткою. Ідентичність електронної та паперової форм Даних
підтверджується підписом керівника та засвідчується печаткою на
титульному аркуші паперової форми Даних із зазначенням дати їх
складання.
2.10. Дані вважаються прийнятими, якщо: 2.10.1. Надані в електронній та паперовій формах у терміни,
зазначені в пунктах 2.2 та 2.3 цього Положення. 2.10.2. Складені відповідно до вимог цього Положення. 2.10.3. Паперова форма за складом Даних відповідає
електронній формі.
2.11. Надходження електронної форми Даних на пошкодженому
електронному носії (дискеті, диску тощо) або носії, який не
містить електронної форми, не вважається поданням електронної
форми Даних.
2.12. Електронна та паперова форми квартальних Даних
надаються до загального відділу центрального апарату Комісії
особисто або поштою.
2.13. У разі отримання Комісією електронної та паперової форм
Даних, наданих поштою, після термінів, визначених цим Положенням,
дата надання Даних визначається за поштовим штампом відділення
зв'язку.
3. Склад Даних
3.1. Щомісячні Дані - це довідка про склад, структуру та
вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до
Положення про порядок визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного,
професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339
( z0096-05), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2005 за N 96/10376). Щомісячні Дані надаються тільки в
електронній формі.
3.2. Квартальні Дані: 3.2.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду надання Даних
та переліку пенсійних фондів. 3.2.2. Титульний аркуш (додаток 1). 3.2.3. Інформація про недержавний пенсійний фонд за станом на
останнє число звітного періоду (додаток 2). 3.2.4. Довідка про склад, структуру та вартість активів
недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок
визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням
Комісії від 11.08.2004 N 339 ( z0096-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376) за станом
на останню дату кожного місяця окремо. 3.2.5. Довідка про чисту вартість активів недержавного
пенсійного фонду (додаток 2 до Положення про порядок визначення
чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого,
корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від
11.08.2004 N 339 ( z0096-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376).
3.3. Річні Дані: 3.3.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду надання Даних
та переліку пенсійних фондів. 3.3.2. Титульний аркуш (додаток 1). 3.3.3. Довідка щодо надання електронної форми Даних до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад,
структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду
(додаток 3). 3.3.4. Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює
управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 4). 3.3.5. Стислий огляд подій за період управління активами
пенсійного фонду складається у довільній формі та містить
інформацію про події, що сталися за звітний період, підсумки
роботи за звітний рік, перспективи та тенденції щодо управління
активами пенсійного фонду тощо. 3.3.6. Паперова форма річних Даних має бути прошита, аркуші
пронумеровані. 3.3.7. Усі довідки річних Даних у паперовій формі
підписуються керівником та засвідчуються печаткою юридичної особи.
4. Контроль за наданням Даних
4.1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою та
правильністю надання Даних здійснює Комісія.
4.2. За неподання, неподання в повному обсязі, несвоєчасне
подання або подання завідомо недостовірної інформації до Комісії
Особа несе відповідальність відповідно до законів України. { Розділ 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 609 ( z0567-08 ) від 03.06.2008 }
Начальник управління
звітності учасників
ринку цінних паперів О.Величко

Додаток 1
до Положення про порядок
надання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію підтверджую, ________________________________________
відомості, зазначені в ________________________________________
електронній формі, що ________________________________________
додається, збігаються з (код за ЄДРПОУ та повне найменування
даними паперової форми: особи, що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду)
____________ ___________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. --------------------------------- |Дата | | ---------------------------------
Контактна особа з питань складених Даних
------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код міжміського телефонного | | |зв'язку, телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дані про управління активами недержавного пенсійного фонду | | (відкритого, корпоративного, професійного) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Звітний період:| |квартал | |рік | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування недержавного | | |пенсійного фонду (відкритого, | | |корпоративного, професійного) | | ------------------------------------------------------------------
Дані прийнято:
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові працівника
Державної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку)
------------------------------------------------------------------ |Дата та номер реєстрації Даних | | |--------------------------------+-------------------------------| |Примітки | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про порядок
надання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)

ІНФОРМАЦІЯ
про недержавний пенсійний фонд
за станом на 200_ року

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид недержавного пенсійного | | |фонду | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата видачі свідоцтва про | | |державну реєстрацію | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код території за КОАТУУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Територія (область) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код міжміського| |Телефон | | |телефонного | | | | |зв'язку | | | | |---------------+----------------+----------+--------------------| |E-mail | |Факс | | |---------------+------------------------------------------------| |www-адреса | | |----------------------------------------------------------------| |(код за КВЕД) |(найменування виду діяльності) | ------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
недержавний пенсійний фонд
------------------------------------------------------------------ |Код за | Юридична особа |Найменування|Назва, номер |Місцезнаход-| |ЄДРПОУ | відповідно до | | та серія | ження | | | переліку* | |документа, що| | | | | | підтверджує | | | | | |повноваження | | | | | | особи | | |-------+----------------+------------+-------------+------------| | | | | | | |-------+----------------+------------+-------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
адміністратор, особи, що здійснюють управління активами, зберігач
цінних паперів, торговець цінними паперами, аудиторська фірма.

Додаток 3
до Положення про порядок
надання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)

ДОВІДКА
щодо надання електронної форми
Даних до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про склад, структуру
та вартість активів недержавного
пенсійного фонду
за ___________________рік
____________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного
пенсійного фонду)

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Дата надання |Реєстраційний номер|Вартість активів | | |електронної форми |наданої електронної|недержавного | | |Даних щодо складу,|форми Даних щодо |пенсійного фонду на| | |структури та |складу, структури |кінець кожного | | |вартості активів |та вартості активів|місяця | | |недержавного |недержавного |(грн) | | |пенсійного фонду |пенсійного фонду | | |-----+------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+------------------+-------------------+-------------------| | | | | | |-----+------------------+-------------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду ___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
Керівник зберігача недержавного
пенсійного фонду ___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
{ Додаток 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 609 ( z0567-08 ) від 03.06.2008 }
Додаток 4
до Положення про порядок
надання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)

ДОВІДКА
про нарахування винагороди особі,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду,
за 200__ року
____________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування
недержавного пенсійного фонду)

------------------------------------------------------------------ | N | Період | Чиста вартість |Відсоток від чистої| Сума | |з/п |нарахування| активів | вартості активів |винагороди| | |винагороди | недержавного | недержавного |(стовп.3 х| | |(щомісячно)|пенсійного фонду| пенсійного фонду | стовп.4/ | | | | ( грн.) | для нарахування | 100%) | | | | | винагороди % | (грн.) | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |січень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |лютий | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |березень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |квітень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |травень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |червень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |липень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |серпень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |вересень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |жовтень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |листопад | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |грудень | | | | |----+-----------+----------------+-------------------+----------| | |РАЗОМ | | х | | ------------------------------------------------------------------
Керівник особи,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду ___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
Голова ради недержавного
пенсійного фонду ___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.вгору