Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України
Мінтранс України, Міноборони України; Наказ, Інструкція, Форма від 27.01.200350/18
Документ z0116-03, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 14.02.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2003 N 50/18
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2003 р.
за N 116/7437

Про затвердження Інструкції про
розслідування порушень порядку використання
повітряного простору України

Відповідно до вимог пунктів 7 та 125 Положення про
використання повітряного простору України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401
( 401-2002-п ), Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Інструкцію про розслідування порушень порядку
використання повітряного простору України (далі - Інструкція), що
додається.
2. Директору Державного департаменту авіаційного транспорту
Максимову В.О.:
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести вимоги цього наказу до відома зацікавлених
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій.
3. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-полковнику Затинайку О.І. довести інформацію про
затвердження Інструкції до відома зацікавлених органів військового
управління Збройних Сил України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства транспорту України
Демиденка А.Ф. та начальника Генерального штабу Збройних Сил
України генерал-полковника Затинайка О.І.
Міністр транспорту України Г.Кірпа
Міністр оборони України
генерал армії України В.Шкідченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України,
Міністерства оборони України
27.01.2003 N 50/18
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2003 р.
за N 116/7437

ІНСТРУКЦІЯ
про розслідування порушень порядку
використання повітряного простору України

1. Вимоги цієї Інструкції поширюються на юридичних та
фізичних осіб, які проводять діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору, або здійснюють обслуговування (управління)
повітряного руху, і є обов'язковими в роботі комісій із службового
розслідування порушень порядку використання повітряного простору. Розслідування порушень порядку використання повітряного
простору України провадиться з метою встановлення причин
виникнення та прийняття необхідних заходів щодо їх попередження.
2. Органи обслуговування повітряного руху (далі - ОПР)
вживають негайних заходів до припинення порушення, доповідають
Украероцентру із зазначенням місця, часу, характеру порушення та
вжитих заходів. Украероцентр приймає рішення про заборону
подальшого польоту і посадку повітряного судна-порушника (у разі
порушення порядку використання повітряного простору повітряними
суднами, які виконують міжнародні польоти, рішення приймається
Украероцентром за погодженням з Укравіатрансом - щодо цивільних
повітряних суден та Міноборони - щодо державних повітряних суден),
телеграмою інформує користувача повітряного простору,
"Украерорух", Укравіатранс про факт порушення порядку використання
повітряного простору, по телефону дає розпорядження органам ОПР,
які безпосередньо виконували управління, про арешт засобів
об'єктивного контролю (далі - ЗОК) та сповіщає органи військового
управління Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України
(далі - Війська ППО) про прийняте рішення.
3. Всі випадки порушень порядку використання повітряного
простору України підлягають обов'язковому розслідуванню. Термін
розслідування не повинен перевищувати 7 діб. У разі необхідності
подовження терміну розслідування голова комісії подає письмовий
запит на ім'я посадової особи, яка призначила комісію, з
обгрунтуванням причин подовження терміну розслідування. Про
прийняте рішення посадова особа, яка призначила комісію, протягом
3-х годин офіційно інформує голову комісії.
4. Підставою для проведення розслідування порушень порядку
використання повітряного простору України є доповіді командирів
повітряних суден, повідомлення органів ОПР та органів військового
управління Військ ППО.
5. Після посадки та з'ясування причин порушення порядку
використання повітряного простору дозвіл на виконання подальшого
польоту цивільним повітряним суднам-порушникам надає Укравіатранс,
державним повітряним суднам-порушникам - Генеральний штаб Збройних
Сил України.
6. Розслідування порушень порядку використання повітряного
простору України організовує і проводить Укравіатранс через
управління забезпечення аеронавігаційного обслуговування польотів,
яке формує склад комісії та готує наказ про створення комісії із
службового розслідування. Комісія із службового розслідування у своїй діяльності
керується Повітряним кодексом України, Положенням про використання
повітряного простору України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29.03.2002 N 401 ( 401-2002-п ), Правилами
польотів у повітряному просторі України, Повідомленнями щодо
обслуговування повітряного руху, затвердженими наказом
Міністерства транспорту України від 25.03.2002 N 199 ( z0354-02 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.04.2002 за
N 354/6642, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства транспорту України від 17.06.2002 N 395 ( z0525-02 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за
N 525/6813, та цією Інструкцією. Підсумковим документом роботи
комісії з розслідування є акт про результати розслідування
порушень порядку використання повітряного простору України. Форма акта викладена у додатку 1.
7. Голова комісії відповідальний за об'єктивність, якість і
терміни розслідування. Початок розслідування визначається датою
видання наказу про призначення комісії, кінець - датою
затвердження акта про результати розслідування.
8. У випадках порушень порядку використання повітряного
простору України іноземним повітряним судном зазначена інформація
з додатком виписок розшифрування ЗОК органів ОПР протягом 3-х діб
надається органам авіаційної влади держави реєстрації (власника,
експлуатанта) повітряного судна.
9. У всіх випадках порушень порядку використання повітряного
простору України керівники органів ОПР зобов'язані забезпечити
зберігання носіїв ЗОК і надати виписки їх розшифрування на вимогу
голови комісії з розслідування. Носії ЗОК допускаються до подальшого використання в роботі за
рішенням голови комісії з розслідування.
10. У випадках порушень порядку використання повітряного
простору України, які торкаються інтересів двох і більше державних
органів, підприємств, установ та організацій, для участі у роботі
комісії залучаються представники зазначених державних органів,
підприємств, установ та організацій.
11. Порушення порядку використання повітряного простору
України, в результаті яких сталося небезпечне зближення цивільних
повітряних суден або інших матеріальних об'єктів у польоті,
класифікуються як серйозні інциденти і розслідуються відповідно до
вимог Правил розслідування авіаційних подій з цивільними
повітряними суднами в Україні, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 12.12.2001 N 870 ( z1088-01 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.2001 за
N 1088/6279, та додатка 13 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ). Форма звіту командира повітряного судна про небезпечне
зближення повітряних суден у польоті викладена у додатку 2.
12. Облік порушень порядку використання повітряного простору
ведеться в Укравіатрансі, Украероцентрі та РДЦ у спеціальних
журналах або за допомогою комп'ютерів. Форма ведення журналу
обліку порушень наведена у додатку 3. Органи військового управління Військ ППО ведуть облік
порушень порядку використання повітряного простору України,
виявлених черговими силами Військ ППО Збройних Сил України,
відповідно до чинних нормативно-правових актів.
В.о. начальника управління забезпечення
аеронавігаційного обслуговування польотів
Укравіатрансу В.Сімак

Додаток 1
до пункту 6
Інструкції про розслідування
порушень порядку
використання повітряного
простору України

ЗАТВЕРДЖКЮ ____________________________
(посадова особа,
що призначає комісію)
____________________ 200 р.

АКТ
про результати розслідування порушення порядку
використання повітряного простору України

1. _____ ____________ 200 р. установлено факт порушення
(характер діяльності, вид, місце та обставини порушення, типи та
відомча належність повітряних суден, їх бортові номери, позивні,
номери рейсів, ешелон (висота) польоту і т.д.).
2. Комісія, призначена наказом _____________________________,
у складі__________________________________________________________ __________________________________________________________________
провела розслідування вказаного порушення.
3. Розслідуванням з'ясовано (обставини, що призвели до
порушення, та результат розслідування) ___________________________ __________________________________________________________________
4. Причини порушення, вжиті заходи та заходи, що
застосовуються ___________________________________________________
5. Пропозиції комісії (заходи, які слід вжити з метою
виключення подібних випадків порушення, строки та конкретні
виконавці) _______________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії
"___" _______________ 200__ р.
Примітка. Копія акта надсилається до Украероцентру.

Додаток 2
до пункту 11
Інструкції про розслідування
порушень порядку
використання повітряного
простору України

ТИПОВА ФОРМА
(ІКАО) звіту про інцидент під час повітряного руху
(використовується при поданні звіту про інцидент
під час повітряного руху; до первинного звіту, який
передано по радіо, включається інформація
згідно із заштрихованими пунктами)

---------------------------------------------------- |А. РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНДЕКС|В. ТИП ІНЦИДЕНТУ | | ПОВІТРЯНОГО СУДНА |ЗБЛИЖЕННЯ/ПРАВИЛА/ЗАСІБ*| ---------------------------------------------------- С. ІНЦИДЕНТ
1. Загальні відомості а) Дата/час інциденту _________________ UTC _________________
b) Місцеположення ___________________________________________
2. Своє повітряне судно a) Курс та маршрут __________________________________________
b) Дійсна повітряна швидкість ____________ виміряна у ( )
вуз. ________ ( ) км/г ________
с) Ешелон та встановлення висотоміра ________________________
d) Повітряне судно набирало висоту або знижувалося ( ) Горизонтальний політ ( ) Набір висоти ( ) Зниження
e) Кут крену повітряного судна ( ) Нульовий кут ( ) Невеликий кут ( ) Середній кут
( ) Глибокий крен ( ) У перевернутому ( ) Невідомо
стані
f) Напрямок крену повітряного судна ( ) Ліворуч ( ) Праворуч ( ) Невідомо
g) Обмеження видимості ( ) Сліпучий блиск сонця ( ) Стійка лобового ( ) Брудне лобове
скла скло
( ) Інші особливості ( ) Ніяких
кабіни екіпажу
h) Використання світлообладнання повітряного судна (вибрати
стільки, скільки потрібно) ( ) Навігаційні вогні ( ) Проблискові вогні ( ) Лампи
освітлення
кабіни
( ) Червоні проблискові ( ) Посадочні вогні/ ( ) Хвостові вогні
вогні для запобігання вогні для руління (для
зіткненню підсвічування
( ) Інші ( ) Ніяких емблеми)
i) Рекомендація щодо маневру ухилення, яка передавалась
органом ОПР ( ) Так, на підставі ( ) Так, на підставі ( ) Так, на
даних РЛС візуальних підставі іншої
( ) Ні спостережень інформації
j) Інформація щодо повітряного руху передавалась ( ) Так, на підставі ( ) Так, на підставі ( ) Так, на
даних РЛС візуальних підставі іншої
( ) Ні спостережень інформації
k) Бортова система попередження зіткнення БСПЗ ( ) Не встановлена ( ) Тип ( ) Консультативна
( ) Рекомендація щодо ( ) Консультативна інформація
відвернення загрози інформація щодо щодо зіткнення видавалась повітряного руху повітряного
або рекомендація руху
з відвернення надавалась
загрози зіткнення
не надавалась
l) Радіолокаційне розпізнавання ( ) Радіолокатора ( ) Радіолокаційне ( ) Радіолокацій-
не було розпізнавання ного
розпізнавання
не було
m) Інші повітряні судна спостерігались ( ) Так ( ) Ні ( ) Спостерігалось
не те
повітряне
судно
n) Дії щодо ухилення були здійснені ( ) Так ( ) Ні
o) Тип плану польоту ППП/ПВП/Ніякого*
3. Інше повітряне судно a) Тип та позивний/реєстрація (якщо це відомо) ______________
b) Якщо тип (пункт "а") невідомий, вкажіть нижче ( ) Високорозташоване ( ) Середньо- ( ) Низько-
крило розташоване розташоване
крило крило
( ) Гвинтокрил ( ) 2 двигуни ( ) 3 двигуни
( ) 1 двигун ( ) більш ніж 4
( ) 4 двигуни двигуни
Маркування, колір та інші відомості ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
с) Повітряне судно набирало висоту або знижувалось ( ) Горизонтальний політ ( ) Набір висоти ( ) Зниження
( ) Невідомо
d) Кут крену повітряного судна ( ) Нульовий кут ( ) Невеликий кут ( ) Середній кут
( ) Глибокий крен ( ) У перевернутому ( ) Невідомо
стані
e) Напрям крену повітряного судна ( ) Ліворуч ( ) Праворуч ( ) Невідомо
f) Наявність вогнів ( ) Навігаційні вогні ( ) Проблискові вогні ( ) Лампи
освітлення
кабіни
( ) Червоні проблискові ( ) Посадочні вогні ( ) Хвостові вогні
вогні для /вогні для (для
запобігання зіткненню руління підсвічування
емблеми) ( ) Інші ( ) Ніяких ( ) Невідомо
g) Рекомендація щодо маневру відхилення передавалась органом
ОПР ( ) Так, на підставі ( ) Так, на підставі ( ) Так, на
даних РЛС візуальних підставі іншої
( ) Ні спостережень інформації
( ) Невідомо
h) Інформація щодо повітряного руху передавалась ( ) Так, на підставі ( ) Так, на підставі ( ) Так, на
даних РЛС візуальних підставі іншої
( ) Ні спостережень інформації
( ) Невідомо
i) Дії щодо ухилення були здійснені ( ) Так ( ) Ні ( ) Невідомо
------------------------------------------------------------------ | 4. Дистанція | | a) Найближча дистанція по горизонталі ______________________| | | | b) Найближча дистанція по вертикалі ________________________| ------------------------------------------------------------------
5. Погодні умови польоту a) ПМУ/ВМУ*
b) Вище/нижче хмар/у тумані/серпанку чи між шарами*
с) Відстань від межі хмар по вертикалі _________ м/фут*
нижче/вище _______ м/фут*
d) У хмарах/в умовах дощу/снігу/дощу зі
снігом/туману/серпанку*
e) Політ у напрямі/від* сонця
f) Видимість у польоті _______________ м/км*
6. Інша інформація, яка, на думку командира повітряного
судна, має значення ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
D. ІНШІ ВІДОМОСТІ
1. Інформація, що стосується повітряного судна, екіпаж якого
подає звіт a) Реєстрація повітряного судна _____________________________
b) Тип повітряного судна ____________________________________
с) Експлуатант ______________________________________________
d) Аеродром вильоту _________________________________________
e) Аеродром першої посадки __________________________________
призначення ______________________________________________________
f) Радіодоповідь чи доповідь за допомогою інших
засобів ________________ (назва органу ОПР) у ____________________
UTC ______________________________________________________________
g) Дата/час/місце заповнення форми __________________________
2. Посада, адреса та підпис особи, що подала звіт а) Посада ___________________________________________________
b) Адреса ___________________________________________________
с) Підпис ___________________________________________________
d) Номер телефону ___________________________________________
3. Посада та підпис посадової особи, що отримала звіт a) Посада ________________ b) Підпис __________________
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ ОПР
1. Отримання звіту а) Звіт отримано AFTN/по радіо/телефону/іншим каналом
(зазначити)* _____________________________________________________
b) Звіт отримано _________________________ (назва органу УПР)
2. Відомості про діяльність органу ОПР Диспетчерський дозвіл, інцидент спостерігався (за допомогою
радіолокатора/візуально, попередження передавалось, наслідки
проведеного на місці розслідування і т.д.) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
* Потрібне зазначити

ДІАГРАМИ AIRPROX

1. Уявіть, що Ви перебуваєте у центрі кожної діаграми,
зробіть відмітку про знаходження іншого повітряного судна відносно
Вас у горизонтальній проекції зліва та у вертикальній проекції
справа. Зазначте момент першого візуального контакту та відстань
при розходженні.
2. Інструктивні вказівки щодо заповнення форми звіту про
інцидент під час повітряного руху
2.1. Пункт A Розпізнавальний індекс повітряного судна. B Повідомлення AIRPROX повинно передаватись по радіо негайно. С1 Дата/час у UTC та місцеположення за азимутом та дальністю
від навігаційного засобу або за довготою/широтою. C2 Інформація про повітряне судно, яке подає звіт, потрібне
позначити. C2 c) Наприклад, /ЕП350/1013 гПа чи 120 фут/ЩФЕ 998 гПа. C3 інформація про інше повітряне судно. C4 Відстань при розходженні - визначити одиниці вимірювання. C6 Подайте необхідні додаткові документи. Для ілюстрації
місцеположення повітряних суден можна використовувати діаграми. D1 f) Визначте назву органу ОПР та дату/час у UTC. D1 g) Дата та час у UTC. E2 Включіть відомості про орган ОПР, у тому числі про надане
обслуговування, частоту радіотелефонного зв'язку, кодів ВОРЛ, які
присвоєні, та установку висотоміра. Використайте діаграми для
ілюстрації місцеположення повітряних суден та зазначте, у разі
потреби, додаткові відомості.
Продовження додатка 2 див. ( za116-03 )

Додаток 3
до пункту 12
Інструкції про розслідування
порушень порядку
використання повітряного
простору України

ЖУРНАЛ
обліку порушень порядку використання повітряного
простору України

Розділ 1. ПОТОЧНИЙ ОБЛІК ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ за ___________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------------- | N | Дата,час| Характер | Відомча | Вид | Причини |Вжиті |Примітки| |з/п| та місце|діяльності |належність|порушення| та |заходи| | | | скоєння |користувача| | |винуватці| | | | |порушення| | | | | | | |---+---------+-----------+----------+---------+---------+------+--------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Для повітряних суден додатково вказуються їх типи, бортові
номери, номери рейсів, позивні, ешелони (висоти) польоту та інші
відомості.
Розділ 2. МІСЯЧНИЙ (РІЧНИЙ) ОБЛІК ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ
ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
за 200_ р.
-------------------------------------------------------- |Назва державного органу,|Види порушень|Всього порушень| |установи, підприємства, | | | | організації | | | |------------------------+-------------+---------------| | | | | --------------------------------------------------------вгору