Документ z0114-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2017  № 945


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2018 р.
за № 114/31566

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» та з метою удосконалення вимог до подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 8 розділу I викласти в такій редакції:

«У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами.»;

2) пункт 2 розділу ІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:

«2.11. Довідки про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України (додаток 15 до цього Положення)»;

3) пункт 4 розділу ІІІ після слів «при виконанні та/або розірванні договорів» доповнити словами «, при укладанні "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку»;

4) у додатках до Положення:

рядок тридцять четвертий додатка 2 виключити.

У зв’язку з цим рядки тридцять п’ятий - шістдесят п’ятий вважати відповідно рядками тридцять четвертим - шістдесят четвертим;

рядок десятий додатка 3 виключити.

У зв’язку з цим рядки одинадцятий - двадцять третій вважати відповідно рядками десятим - двадцять другим;

у додатку 12:

у рядку сьомому слова «/ частини операції за договором РЕПО» виключити;

рядок сорок третій виключити.

У зв’язку з цим рядки сорок четвертий - вісімдесят третій вважати відповідно рядками сорок третім - вісімдесят другим;

у рядку вісімдесятому слова «, крім договорів про внесення змін до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення» виключити;

у додатку 14:

рядок тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим рядки чотирнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно рядками тринадцятим - вісімнадцятим;

рядок п’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим рядки шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно рядками п’ятнадцятим - сімнадцятим;

виноску «-3» виключити.

У зв’язку з цим виноски «-4» - «-6» вважати відповідно виносками «-3» - «-5».

доповнити Положення новим додатком 15, що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.М. ГаєвськийДодаток 15
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.11 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору-1

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами

П.І.Б. фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи

Найменування іноземної інвестиційної фірми

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми

Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми-2

Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)

Код класифікації фінансових інструментів (код СFI) (за наявності)

Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)

Сума виконаного договору

Валюта при виконанні договору-3

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів) здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
-1 Заповнюється за договором купівлі - продажу та договором на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкінавгору