Документ z0108-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z1689-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 12 від 11.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 лютого 2002 р.
за N 108/6396
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1753 ( z1689-13 ) від 10.09.2013 }
Про затвердження Положення про склад та структуру
активів інституту спільного інвестування
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 459 ( z1061-05 ) від 30.08.2005
N 1570 ( z0036-07 ) від 19.12.2006
N 987 ( z0926-09 ) від 03.09.2009
N 416 ( z0577-11 ) від 18.04.2011
N 1102 ( z1226-13 ) від 20.06.2013 }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), пункту 8 розділу XI
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про склад та структуру активів
інституту спільного інвестування (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 11 січня 2002 р. N 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.01.2002 N 12
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 03.09.2009 N 987)
( z0926-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2002 р.
за N 108/6396
ПОЛОЖЕННЯ
про склад та структуру активів інституту
спільного інвестування

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до статей 4, 11 та 34
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), статей 3 та 6
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та установлює вимоги щодо складу
та структури активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ)
з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.
2. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом
ІСІ відповідно до вимог цього Положення.
3. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені цим
Положенням, застосовуються через 6 місяців з дати реєстрації
регламенту цього ІСІ в установленому порядку в Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1102
( z1226-13 ) від 20.06.2013 }
4. Вимоги щодо складу активів ІСІ застосовуються до
корпоративного інвестиційного фонду через 6 місяців з дня
реєстрації регламенту цього ІСІ.
5. На грошові кошти, сплачені інвесторами за придбані ними
цінні папери ІСІ, протягом трьох тижнів не поширюються обмеження,
встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ). Такі грошові кошти для цілей
відповідності структури активів ІСІ вимогам, встановленим частиною
п'ятнадцятою статті 4 цього Закону, обліковуються окремо від інших
грошових коштів, що складають активи ІСІ, на окремому субрахунку.
II. Загальні вимоги щодо складу
та структури активів ІСІ
1. Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в
іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у
банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості,
цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), цінних паперів іноземних держав та
інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших,
ніж цінні папери, формах, а також інших активів, дозволених
законодавством України з урахуванням обмежень, установлених
Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) безпосередньо для
конкретних типів та видів інвестиційних фондів. До складу активів ІСІ входять грошові кошти, цінні папери,
банківські метали, корпоративні права, нерухомість, грошові вимоги
за реалізовані активи ІСІ та видані позики, інші активи відповідно
до вимог законів України. Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів
спільного інвестування, до яких належать кошти, внесені
засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від
інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ,
доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності
ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо).
2. Активи ІСІ не можуть включати: а) цінні папери, випущені компанією з управління активами,
зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього
ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами; б) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб,
не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи
торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається
Комісією; в) цінні папери інших ІСІ; г) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як
10 відсотків вартості активів ІСІ, крім випадків, передбачених
пунктами 2 та 3 розділу IV цього Положення; ґ) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери,
заставні; д) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати
ФОН); е) приватизаційні цінні папери; є) договори про участь у фонді фінансування будівництва
(ФФБ); ж) цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких
цінних паперів становить понад 20 відсотків загальної вартості
активів ІСІ (з урахуванням вимог підпункту "б" цього пункту). Вимоги підпунктів "б", "г", "ґ" та "д" цього пункту не
застосовуються до венчурних фондів.
3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери: а) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним
законодавством; б) якщо Комісією оприлюднена інформація, що емітенти цих
цінних паперів: протягом двох років не подають до Комісії регулярну річну
інформацію; не оприлюднюють регулярну річну інформацію; перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцем
державної реєстрації; є збитковими протягом двох років і при цьому їх цінні папери
не допущені до торгів на організаторах торгівлі (для ІСІ
диверсифікованого типу). Зазначена інформація оприлюднюється на сайті Комісії та/або в
офіційному друкованому виданні Комісії. У разі якщо зазначені цінні папери перебувають у складі
активів ІСІ на дату оприлюднення такої інформації, компанія з
управління активами зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність
до вимог цього пункту протягом 30 календарних днів з дати
оприлюднення такої інформації.
4. Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати
іноземну валюту та банківські метали через банківські установи,
які мають відповідну ліцензію.
5. При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних
паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків
активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які
зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих
для цього ІСІ.
6. Корпоративний інвестиційний фонд, крім венчурного,
провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків
середньорічної вартості активів, що належать йому на праві
власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та
нерухомість. Гранична вартість активів корпоративного
інвестиційного фонду, які можуть бути вкладені у нерухомість,
повинна відповідати вимогам до структури активів, встановленим цим
Положенням, безпосередньо для конкретних типів та видів
інвестиційних фондів.
III. Вимоги щодо складу та структури
активів диверсифікованого ІСІ
1. Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів,
грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та
депозитних рахунках, відкритих у банківських установах,
банківських металів, нерухомості та інших активів, дозволених
законодавством. Активи корпоративного інвестиційного фонду можуть включати
об'єкти нерухомості, необхідні для забезпечення статутної
діяльності, за рахунок яких сформовано початковий статутний
капітал такого ІСІ, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу. { Абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 416 ( z0577-11 ) від 18.04.2011 }
2. Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати
одночасно таким вимогам: а) кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не
перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів
відповідного випуску; б) сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ,
в кількості, більшій ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії,
на момент їх придбання не може перевищувати 40 відсотків вартості
чистих активів ІСІ; в) не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ
повинні становити: грошові кошти; банківські метали; ощадні (депозитні) сертифікати; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні цінні папери; цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.
3. Диверсифікованим ІСІ забороняється: а) тримати в грошових коштах, на банківських депозитних
рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських
металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ,
при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ
в зобов'язаннях одного банку; б) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та
зобов'язання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків
загальної вартості активів ІСІ; в) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні
папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості
активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад
10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного
випуску; г) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери
органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної
вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад
10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів
місцевого самоврядування одного випуску; ґ) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери,
доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж
20 відсотків загальної вартості активів ІСІ; д) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації
іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих
фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків
загальної вартості активів ІСІ; е) придбавати або додатково інвестувати в інші активи,
дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів
ІСІ; є) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери,
доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави,
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ; ж) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ; з) придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є
пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій
біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону,
не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів
диверсифікованого ІСІ.
IV. Вимоги щодо складу та структури
активів недиверсифікованого ІСІ
1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі
активи, визначені в пункті 1 розділу II цього Положення.
2. Структура активів недиверсифікованого ІСІ (крім венчурного
ІСІ) повинна відповідати таким вимогам: а) вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на
фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до
закону, а також нерухомості не може становити більш як
50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ; б) активи не можуть включати векселі та ощадні (депозитні)
сертифікати на суму більше як 30 відсотків активів
недиверсифікованого ІСІ.
3. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з
нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені
до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали
рейтингової оцінки відповідно до закону. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові
зобов'язання з урахуванням вимог, встановлених пунктом 3 розділу
II цього Положення. Такі зобов'язання можуть бути оформлені
векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не
заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів
венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам,
учасником яких є такий венчурний фонд.
4. Компанія з управління активами венчурного ІСІ має право
залучати до складу активів такого ІСІ права вимоги за кредитними
договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи,
шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, оцінка
вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання
боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного
місяця до укладення такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською
установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів
венчурного інвестиційного фонду, якщо сума наданого такій фізичній
особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат
станом на дату укладення такого договору надання кредиту. { Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1102
( z1226-13 ) від 20.06.2013}
V. Відповідальність за порушення вимог
щодо складу та структури активів ІСІ
1. У разі порушення вимог цього Положення щодо складу та
структури активів ІСІ компанія з управління активами повинна
усунути порушення протягом 30 днів від дня його виникнення або
протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок виключення
фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають
активи ІСІ.
2. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до
активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного
рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного
фонду) зобов'язані привести свої активи у відповідність до вимог
цього Положення протягом року з дати зниження рейтингу.
3. Про усунення виявленого Комісією правопорушення щодо
складу та структури активів ІСІ компанія з управління активами
зобов'язана повідомити Комісію, надати оригінали або засвідчені
підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління
активами копії документів, які підтверджують його усунення,
протягом десяти робочих днів.
{ Положення в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1570 ( z0036-07 ) від 19.12.2006, N 987
( z0926-09 ) від 03.09.2009 }
Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності -
начальник відділу Є.Р.Івановвгору