Документ z0105-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.02.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018  № 1944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2019 р.
за № 105/33076

Про внесення змін до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Відповідно до Законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» та з метою забезпечення надання соціальної послуги стаціонарного догляду особам з психічними розладами та розладами поведінки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 лютого 2016 року № 198, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 432/28562, що додаються.

2. Директорату соціальних послуг та інтеграції (Гайдаржи Ю.І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.І.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Виконавчий директор Всеукраїнської
громадської організації «Коаліція захисту
прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень»

Генеральний Секретар Всеукраїнського
громадського об’єднання «Національна
Асамблея людей з інвалідністю України»

Голова громадської організації «Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України»

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

В.о. Міністра охорони здоров’я України

В.о. Міністра фінансів України
О. МірошниченкоР. Іллічов


Г.В. Осовий
Р. КравченкоВ. Назаренко


В.В. Назаренко


Л. Денісова

У. Супрун

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
26 грудня 2018 року № 1944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2019 р.
за № 105/33076

ЗМІНИ
до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

1. У розділі I:

1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«1) організації надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування;

особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду;»;

2) у пункті 3:

в абзаці четвертому слова «або геріатр» замінити словами «, геріатр або психіатр»;

в абзаці дев’ятому слова «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» замінити словами «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. У пункті 5 розділу II:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«письмова відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги із висновком не менше ніж двох лікарів (для осіб із психічними розладами - обов'язково лікаря-психіатра) про можливість отримувачем соціальної послуги самостійно задовольняти свої основні життєві потреби або письмова відмова його законного представника із зобов’язанням здійснення необхідного догляду;»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«За наявності медичних протипоказань для надання соціальної послуги, тобто гострих інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, усіх хвороб у гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, психічних захворювань у гострій стадії та хронічних психічних захворювань в стані загострення, надання послуги призупиняється. Після завершення стаціонарного лікування надання послуги буде відновлено.».

3. У розділі III:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Ступінь/рівень індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - відповідно до таблиці 1 (додаток 1) та згідно зі шкалою оцінювання можливості виконання елементарних дій і шкалою оцінювання можливості виконання складних дій, що наведені відповідно в таблицях 2, 3 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних і складних дій має бути не більше ніж 62 бали;

для осіб з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями - відповідно до шкали оцінювання навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що наведені відповідно в таблицях 4, 5 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги сумарний результат за категоріями «Організація харчування», «Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни», «Здоров’я», «Утримання помешкання», «Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій», «Знання ресурсів громади», «Міжособистісні відносини», «Обізнаність у юридичній сфері» має становити не більше ніж 211 балів, а рівень навичок проживання за іншими категоріями має бути щонайбільше задовільним;

для осіб з інвалідністю із психічними розладами та розладами поведінки - відповідно до анкети визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду відповідно до таблиці 6 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги за результатами визначеного рейтингу соціальних потреб пріоритетною має бути сфера «Здоров’я».»;

2) у пункті 4 слова «здійснюється один раз на півроку» замінити словами «проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік».

4. Пункт 3 розділу V викласти в такій редакції:

«3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу. Якщо отримувачу соціальної послуги з числа недієздатних осіб не призначено опікуна, договір підписується уповноваженою особою органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває отримувач соціальної послуги, та уповноваженою особою суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.».

5. Абзац другий пункту 4 розділу VII після слів «Про захист персональних даних» доповнити словами», «Про психіатричну допомогу».

6. У пункті 3 розділу IX слова та цифри «Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324» замінити словами та цифрами «Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518».

7. У додатках до Державного стандарту:

1) додаток 1 до Державного стандарту викласти в такій редакції:


«Додаток 1
до Державного стандарту
стаціонарного догляду за особами,
які втратили здатність
до самообслуговування
чи не набули такої здатності
(пункт 2 розділу III)

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду

»;

2) у додатку 2 до Державного стандарту таблицю викласти в такій редакції:

«

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, відповідно до визначених потреб

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, витратні матеріали) (зазначаються за потреби)

Періодичність і термін виконання (час, що витрачається на виконання заходу)

Виконавці

1

2

3

4

5


Моніторинг / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)


»;

3) додаток 3 до Державного стандарту викласти в такій редакції:


«Додаток 3
до Державного стандарту
стаціонарного догляду за особами,
які втратили здатність
до самообслуговування
чи не набули такої здатності
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (І/Гр))

Орієнтовний час виконання, періодичність (хв, середній показник)*

1

2

3

4

1

Забезпечення умов для стаціонарного перебування, забезпечення харчуванням

1.1

Надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах

І

1440
постійно

1.2

Забезпечення одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем і столовим посудом

І

1440
постійно

1.3

Організація харчування (не менше ніж чотириразове)

І

480
щодня
(за потреби)

2

Допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні

2.1

Годування (допомога під час прийому їжі)

І

25
щодня
(за потреби)

2.2

Вмивання (допомога) Обтирання, обмивання (допомога)

І

20
щодня
(за потреби)
25
щодня
(за потреби)

2.3

Купання (допомога)

І

60
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.4

Чищення зубів (допомога)

І

15
2 рази на день
(за потреби)

2.5

Миття голови (допомога)

І

30
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.6

Розчісування (допомога)

І

10
щодня
(за потреби)

2.7

Гоління (допомога)

І

20
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.8

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах (допомога)

І

30
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.9

Стрижка волосся (не модельна) (допомога)

І

40
1 раз на місяць
(за потреби)

2.10

Вдягання, роздягання (допомога)

І

20
щодня
(за потреби)

2.11

Зміна натільної білизни (допомога): майка, футболка, бюстгальтер, піжама, сорочка; труси

І

10
1 раз на тиждень
(за потреби)
5
щодня
(за потреби)

2.12

Зміна постільної білизни (допомога)

І

20
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.13

Допомога у користуванні туалетом (надання і винесення судна з подальшим його обробленням)

І

20
щодня
(за потреби)

2.14

Допомога у пересуванні

І

30
за потреби

2.15

Допомога у користуванні електроприладами, телефоном, іншими засобами комунікації

І

20
за потреби

3

Спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів

3.1

Спостереження за станом здоров’я

І

20
1 раз на день
(за потреби)

3.2

Лікарський обхід

Гр

90
1 раз на день

3.3

Організація надання медичної допомоги

І

50
за потреби

Супровід до медичного закладу

І/Гр

60/480
(за потреби)

3.4

Надання першої медичної допомоги

І

30
за потреби

3.5

Контроль за прийомом (допомога у прийомі) лікарських засобів

І

5
за потреби

3.6

Збір матеріалів для лабораторних досліджень (кал, сеча)

І

20
за потреби

3.7

Допомога у користуванні катетерами, калоприймачами

І

20
щодня
(за потреби)

3.8

Вимірювання артеріального тиску

І

10
за потреби

3.9

Закапування крапель

І

5
за потреби

3.10

Проведення ін’єкцій

І

20
за потреби

3.11

Накладання компресу, перев’язка

І

30
за потреби

3.12

Промивання, змазування (вухо, горло, ніс)

І

15
за потреби

3.13

Проведення очисних клізм

І

30
за потреби

4

Надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації (далі - ІПР)

4.1

Нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів, у тому числі трудової реабілітації

І

згідно з ІПР та за потреби

4.2

Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації

І

згідно з ІПР та за потреби

4.3

Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

І

45
за потреби

4.4

Сприяння в організації звернень до реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг

І

за потреби

4.5

Сприяння перегляду індивідуальних програм реабілітації

І

за потреби

5

Організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка

5.1

Нагляд і допомога під час проведення культурно-масової, оздоровчо-спортивної роботи та заходів із підтримки трудових навичок

І/Гр

60
за потреби

5.2

Супровід під час прогулянок

І/Гр

150
щодня
(за потреби)

5.3

Сприяння у забезпеченні книжками, журналами, газетами, іграми

І/Гр

30
за потреби

5.4

Допомога у написанні та читанні листів

І

30
за потреби

5.5

Сприяння у підтримці фізичного стану (допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ)

І/Гр

45
за потреби

5.6

Організація доступу до загальноприйнятих форм дозвілля (перегляд телепрограм, прослуховування радіопередач, відвідування концертних залів, кінотеатрів, театрів, відвідування лекцій, спортивних ігр і змагань, участь в екскурсіях, соціальних заходах, у роботі самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо)

І/Гр

90
за потреби

5.7

Проведення психологічної діагностики

І

45
за потреби

5.8

Надання психологічної підтримки та рекомендацій щодо здорового способу життя, раціонального харчування тощо (бесіди, спілкування, мотивація до активності тощо)

І/Гр

45
за потреби

5.9

Проведення занять щодо формування знань про власну хворобу, ознаки її загострення, вироблення навичок самоконтролю та самодопомоги (для осіб із психічними розладами та інтелектуальними порушеннями)

І/Гр

60
1 раз на тиждень
(за визначеним графіком)

5.10

Організація та проведення занять у групах самодопомоги для осіб із психічними розладами

Гр

60
1 раз на тиждень
(за визначеним графіком)

5.11

Психологічна консультація та підтримка комунікативних навичок, навичок соціального функціонування

І/Гр

60
1 раз на тиждень
(за потреби)

5.12

Проведення навчальних, творчих занять, працетерапії з метою розвитку емоційної компетентності, організації денної зайнятості

І/Гр

30/60
щодня
(за потреби)

__________
* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я, вік та вподобання отримувача соціальної послуги.

__________
Примітка.


Заходи організовуються та здійснюються з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров’я, віку та вподобань отримувача соціальної послуги.».

Генеральний директор
Директорату соціальних
послуг та інтеграціїЮ. Гайдарживгору