Документ z0104-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.12.2013, підстава - za999-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 265 від 4.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 травня 1994 р.
за N 104/313
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 2545 ( za999-13 ) від 27.09.2013
Розпорядження Антимонопольного комітету
N 836-р ( z1999-13 ) від 27.09.2013 }
Про затвердження Положення "Про порядок приватизації
структурних підрозділів (одиниць), підприємств
(об'єднань)"

З метою врегулювання питань з приватизації майна структурних
підрозділів підприємств та на виконання Державної програми
приватизації на 1994 рік ( 3876-12 ) Н А К А З У Є М О:
Затвердити Положення "Про порядок приватизації структурних
підрозділів (одиниць), підприємств (об'єднань)" (додається).

Голова фонду Державного
майна України В.В.Прядко
Голова Антимонопольного
комітету України О.Л.Завада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України
від 4 травня 1994 р. N 265 / 13/01
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок приватизації структурних підрозділів
(одиниць), підприємств (об'єднань)
1. Це Положення, яке розроблено відповідно до чинних
законодавчих актів України, Державної програми приватизації на
1994 рік ( 3876-12 ), Державної програми демонополізації
економіки і розвитку конкуренції ( 3757-12 ), визначає порядок
приватизації і перетворення в самостійні підприємства з статусом
юридичної особи структурних підрозділів та структурних одиниць
державних підприємств, а також виробничих і науково-виробничих
об'єднань, правовий статус яких не приведений у відповідність з
чинним законодавством (далі - підприємства). 2. Приватизація структурного підрозділу (одиниці) з
одночасним перетворенням його в самостійний господарюючий суб'єкт
здійснюється з метою прискорення процесу приватизації, зниження
рівня монополізації виробництва та товарних ринків, сприяння
формуванню конкурентного середовища, підвищення самостійності
господарюючих суб'єктів, зниження бар'єрів їх вступу на ринки, а
також приведення у відповідність з чинним законодавством статусу
та організаційної структури підприємств. 3. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: структурні підрозділи - цехи, відділи, ферми, інші
господарюючі підрозділи, що здійснюють діяльність на підставі
положення, затвердженого директором підприємства (об'єднання), і
очолюються керівником, який призначається (затверджується) на
посаду директором підприємства; структурні одиниці - виробничо-господарські суб'єкти
підприємства, що мають статус, визначений у статуті (положенні)
підприємства, є цілісними майновими комплексами, виробляють
продукцію (виконують роботу, надають послуги) в єдиному
(замкнутому) технологічному процесі, знаходяться за юридичною
адресою підприємства (об'єднання) або в іншому місці, а також
відокремлені підрозділи підприємств чи об'єднань (філіали,
представництва, відділення тощо) з правами відкриття поточних і
розрахункових рахунків. 4. Перетворення структурних підрозділів (одиниць) в
самостійні господарюючі суб'єкти доцільно здійснювати у випадках
якщо: підрозділ (одиниця) технологічно відособлений; підрозділ (одиниця) є цілісним майновим комплексом; підрозділи (одиниці) підприємства самостійно виробляють
товари однакової споживчої вартості; підрозділи (одиниці) займаються діяльністю, яка не є
профільною для даного підприємства; підприємство, до складу якого входять підрозділ (одиниця),
займає монопольне становище на ринку; існує загроза монополізації певного товарного ринку з боку
підприємства або його діяльність створює бар'єри для вступу на
ринок інших господарюючих суб'єктів. 5. Перетворення структурної одиниці або поділ господарюючого
суб'єкта в процесі приватизації з наступним створенням
самостійного підприємства з статусом юридичної особи здійснюються
рішенням органу приватизації за: надходженням відповідних пропозицій від приватизаційної
комісії в процесі приватизації майна підприємства, до складу якого
входить підрозділ (одиниця), з урахуванням вимог антимонопольного
законодавства; заявою покупців або товариства покупців, створеного
колективом структурного підрозділу (одиниці) згідно з чинним
законодавством. 6. Відокремлення структурного підрозділу (одиниці) в процесі
приватизації майна підприємства, до складу якого входить цей
підрозділ (одиниця) може бути здійснене також за поданням: керівника та трудового колективу структурного підрозділу
(одиниці); керівника та трудового колективу підприємства; органу, уповноваженого управляти державним майном; місцевих Рад народних депутатів; Антимонопольного комітету України. 7. Ініціатор (заявник) звертається до приватизаційної комісії
або органу приватизації з відповідним поданням. Строк розгляду
подання не повинен перевищувати 30 днів. За результатами розгляду
приймається рішення, про зміст якого письмово повідомляється
заявник та трудовий колектив. Рішення надсилається не пізніше 10 днів після його прийняття. 8. Відмова у приватизації структурного підрозділу (одиниці)
підприємства можлива тільки у випадках, якщо це не відповідає
чинному законодавству або за рішенням органу приватизації та
органу Антимонопольного комітету. 9. Протокол загальних зборів, на яких прийнято рішення про
створення товариства покупців з метою приватизації майна
структурного підрозділу (одиниці) та угода про спільну діяльність
повинні бути нотаріально засвідчені. 10. Рішення про створення товариства покупців приймається на
загальних зборах трудового колективу структурного підрозділу
(одиниці) підприємства, в яких брало участь більше 50 відсотків
працівників підрозділу. До складу товариства покупців структурного
підрозділу, що приватизується, мають право увійти колишні
працівники підприємства, у відповідності з чинним законодавством,
а також за рішенням загальних зборів підрозділу, - працівники
інших підрозділів підприємства. При цьому останні повинні стати
членами трудового колективу підрозділу. 11. До складу товариства покупців, яке створюється з метою
приватизації структурного підрозділу (одиниці) підприємства,
повинно входити не менше як 50 відсотків працівників цього
підрозділу. 12. Товариство покупців структурного підрозділу вважається
створеним із моменту реєстрації протоколу загальних зборів та
угоди про спільну діяльність у відповідному органі приватизації. 13. При реорганізації підприємства складається розподільний
акт (баланс) майна по кожному структурному підрозділу (одиниці),
що відокремлюється. Баланс складає інвентаризаційна комісія, яка утворюється за
рішенням комісії з приватизації, якщо структурний підрозділ
(одиниця) відокремлюється в процесі приватизації підприємства або
органу приватизації, до якого товариством покупців структурного
підрозділу подано заяву на приватизацію. До складу комісії, яка здійснює інвентаризацію майна
структурного підрозділу (одиниці), повинен обов'язково входити
керівник і головний бухгалтер підприємства або уповноважені ними
особи, якщо приватизується майно двох і більше структурних
підрозділів (одиниць) одночасно. Комісія з приватизації або орган приватизації визначає
повноваження структурного підрозділу, як правонаступника
реорганізованого підприємства, до якого переходять у відповідних
частинах майнові права та обов'язки, зобов'язання по збереженню
технологічних і господарських зв'язків, фінансування
соціально-побутових та інших об'єктів спільного використання. 14. У разі відмови підприємства або іншої юридичної особи у
наданні інвентаризаційній комісії матеріалів, необхідних для
розробки розподільного балансу, орган приватизації, до якого
подано заяву на приватизацію об'єкта, має право оскаржити це
рішення у порядку встановленому чинним законодавством. 15. На основі даних інвентаризаційної комісії приватизаційна
комісія або орган приватизації визначає початкову ціну об'єкта і
затверджує акт інвентаризації та оцінки майна підрозділу. 16. Приватизація майна новостворених цілісних майнових
комплексів здійснюється способами і в порядку, що визначаються
Положенням про застосування способів приватизації майна державних
підприємств, затвердженим наказом Фонду державного майна за N 56
від 4.02.93 ( z0034-93 ), після віднесення цих об'єктів до однієї
з груп об'єктів згідно з Державною програмою приватизації майна
державних підприємств. 17. При відокремленні структурних підрозділів (одиниць) і
створенні самостійних об'єктів в процесі приватизації майна
підприємства (цілісного майнового комплексу), приватизаційна
комісія розробляє для них плани приватизації, аналогічні плану
приватизації цілісного майнового комплексу. При цьому до складу
комісії повинні бути включені на паритетних засадах покупці
структурного підрозділу. 18. За умови, коли ініціатива про приватизацію виходить від
товариства покупців структурного підрозділу (одиниці)
підприємства, визначається група об'єкта, до якої він відноситься
у відповідності з класифікацією, передбаченою Державною програмою
приватизації. Для структурних підрозділів (одиниць), віднесених до об'єктів
малої приватизації, визначається спосіб приватизації згідно з
чинним законодавством та Положенням про застосування способів
приватизації майна державних підприємств. Для структурних підрозділів (одиниць), віднесених до груп Б і
В. створюється приватизаційна комісія і розробляється план
приватизації. До складу комісії на паритетних засадах входять
представники підприємства, структурний підрозділ (одиниця) якого
приватизується, товариства покупців, представники державних
органів управління та приватизації, місцевих Рад народних
депутатів і фінансових органів. 19. За умови, коли в процесі реорганізації підприємства заяву
на приватизацію подали товариства покупців двох і більше
структурних підрозділів (одиниць) одночасно, для приватизації
майна кожного з них створюються окремі приватизаційні комісії. При цьому, якщо ці підрозділи розміщені в одному
адміністративно-територіальному регіоні, то допускається включення
до складу комісії від підприємства, державних органів управління
та приватизації, місцевих Рад Народних депутатів і фінансових
органів одних і тих же осіб. 20. Майно структурних підрозділів підприємства, які
технологічно пов'язані і складають єдиний виробничо-технологічний
комплекс (підприємство з багатогалузевим характером діяльності),
доцільно приватизувати шляхом їх акціонування. При цьому
структурному підрозділу надається статус юридичної особи згідно з
чинним законодавством про холдингові компанії.вгору