Документ z0103-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.12.2018  № 2289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2019 р.
за № 103/33074

Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Кредитним спілкам та об’єднаним кредитним спілкам звітність, складену за підсумками 2018 року, подати до Нацкомфінпослуг відповідно до Змін, затверджених цим розпорядженням.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету УкраїниЮ. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
27 грудня 2018 року № 2289


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2019 р.
за № 103/33074

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Преамбулу до Порядку виключити.

2. У розділі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 18 пункту 1 статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, абзацу другого пункту 1 статті 22 Закону України «Про кредитні спілки», Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Цей Порядок визначає порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками (далі - кредитні спілки) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, установлює загальні вимоги до заповнення звітних форм та терміни їх подання.»;

2) абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий пункту 1.3 замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«звітні дані кредитної спілки - звітність кредитної спілки (інша, ніж фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність кредитної спілки - фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки;

коригуючий звіт - звітність кредитної спілки з позначкою «коригуючий», яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;

проміжна звітність - фінансова звітність та звітні дані, що складаються за результатами першого кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців;

річна звітність - річна фінансова звітність та звітні дані за рік.».

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

3. Розділ 2 викласти у такій редакції:

«2. Порядок подання звітності

2.1. Звітність, яку складає та подає до Нацкомфінпослуг кредитна спілка, містить:

фінансову звітність (складається та подається згідно з обсягом та формами, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»);

звітні дані (складаються та подаються згідно з обсягом та формами, визначеними цим Порядком).

2.2. За строками складання звітність кредитної спілки поділяється на річну та проміжну.

Звітним періодом для складання річної звітності кредитної спілки є календарний рік. Річну звітність кредитна спілка складає станом на 31 грудня року, за який подаються дані.

Проміжна звітність кредитної спілки складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня відповідного звітного періоду (за перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців).

Кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг звітність, починаючи зі звітного періоду, в якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про внесення її до Державного реєстру фінансових установ (далі - ДРФУ), з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» до дати виключення такої кредитної спілки з ДРФУ.

2.3. Кредитна спілка до Нацкомфінпослуг подає у такі терміни:

річну звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

проміжну звітність - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.4. Кредитна спілка подає звітність до Нацкомфінпослуг в електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Обов’язковим реквізитом такої звітності є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера кредитної спілки або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Звітність в електронній формі кредитні спілки складають та подають з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Звітність може бути подано в паперовій формі на підставі окремого рішення Нацкомфінпослуг щодо окремої фінансової установи (достовірність паперової форми звітності (в тому числі відображеної в ній інформації) підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів).

Звітність кредитної спілки вважається не поданою до Нацкомфінпослуг у разі, якщо звітність не подано взагалі або подано не в повному обсязі (відсутні обов’язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнено).

Звітність кредитної спілки має бути достовірною та повною.

Звітність кредитної спілки вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку кредитної спілки за відповідний звітний період або інформації про господарські операції кредитної спілки відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час здійснення господарської діяльності;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не збігаються з показниками звітних даних щодо надання фінансових послуг, які кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг;

інформація, відображена в проміжній звітності на початок звітного періоду за відповідними рядками, не відповідає інформації на початок звітного періоду звітності за наступний звітний період за відповідними рядками;

інформація, відображена у звітності на кінець звітного року за відповідними рядками, не відповідає інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

2.5. У разі подання кредитною спілкою фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, фінансова звітність до Нацкомфінпослуг не подається.

2.6. Кредитні спілки подають до Нацкомфінпослуг звітні дані за такими формами:

загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1 );

звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (додаток 5);

звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);

звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7);

звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8);

звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

2.7. У разі самостійного виявлення кредитною спілкою помилок, що містяться в раніше поданій звітності, вона має право подати виправлену звітність у вигляді коригуючого звіту не пізніше останнього дня наступного звітного періоду за звітним.

Коригуюча звітність кредитної спілки складається з:

виправленої проміжної або річної звітності;

пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.

Кредитна спілка може подавати до Нацкомфінпослуг з урахуванням вимог частини шостої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» уточнену фінансову звітність.

2.8. Кредитна спілка оприлюднює річну фінансову звітність з урахуванням вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.9. Достовірність і повнота річної фінансової звітності, а також впевненість щодо річних звітних даних кредитної спілки мають бути підтверджені суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених законодавством.

Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних кредитної спілки кредитна спілка подає в паперовій формі разом із супровідним листом не пізніше 01 червня року, наступного за звітним.

2.10. Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, супроводжуються листом кредитної спілки, засвідченим підписом керівника, в якому зазначаються найменування кредитної спілки, адреса, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми, що додаються.

Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього пронумеровано, прошито та скріплено підписом ___ аркушів», підписи керівника та головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, мають бути із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів.

2.11. У разі якщо останній день подання звітності або аудиторського звіту є неробочим, термін подання продовжується до першого робочого дня включно.

У разі подання звітності (в паперовій формі) або аудиторського звіту безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання є дата реєстрації паперових форм звітності або аудиторського звіту в Нацкомфінпослуг. У разі надходження звітності або аудиторського звіту поштою датою подання вважається дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв’язку, що обслуговує відправника. У разі невиконання цих умов звітність або аудиторський звіт вважається поданою(ним) несвоєчасно.

Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення звітності через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності кредитної спілки, встановленого у пункті 2.3 цього Порядку, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ кредитної спілки до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність кредитної спілки, останнім днем подання такої звітності вважається наступний робочий день після дня усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ кредитної спілки до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність кредитної спілки, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксуються дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

Факт подання електронної форми звітності до Нацкомфінпослуг підтверджується зміною статусу «Редагується» на статус «Відправлено», при цьому дата та час відправлення такої звітності фіксуються в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Порядком.».

4. Пункт 3.9 розділу 3 виключити.

5. Додаток 10 виключити.

Директор департаменту
регулювання та нагляду
за кредитними установамиІ.С. Невінчанийвгору