Документ z0100-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
25.12.2006 N 4335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2007 р.
за N 100/13367

Про затвердження форми звітності N 1-Центр "Звіт
про діяльність центру(ів) соціально-психологічної
реабілітації дітей" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004
N 87 ( 87-2004-п ) "Про затвердження Типового положення про центр
соціально-психологічної реабілітації дітей" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звітності N 1-Центр "Звіт про діяльність
центру(ів) соціально-психологічної реабілітації дітей" (далі -
форма) та Інструкцію щодо її заповнення (далі - Інструкція), що
додаються.
2. Поширити затверджену форму та Інструкцію на центри
соціально-психологічної реабілітації дітей.
3. Центрам соціально-психологічної реабілітації дітей
забезпечити подання щороку звіту Міністерству у справах молоді,
сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у
справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій до 5 січня за рік та до 5 липня за
I півріччя.
4. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, службам у справах неповнолітніх
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечувати збір, контроль, обробку та подання
щороку зведеного звіту Міністерству України у справах сім'ї,
молоді та спорту, головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та управлінню статистики в
м. Севастополі в цілому по території (регіону, області) до
15 січня за рік та до 15 липня за I півріччя.
5. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту
забезпечувати щороку подання Державному комітету статистики
України зведеного звіту в цілому по Україні та по регіонах (за
окремими показниками) до 25 січня за рік та до 25 липня за
I півріччя.
6. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (зі змінами).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Кондратюк Т.В.
Міністр В.П.Корж
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
25.12.2006 N 4335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2007 р.
за N 100/13367

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-Центр
"Звіт про діяльність центру(ів)
соціально-психологічної реабілітації дітей"

1. Загальні положення
Звіт за формою звітності N 1-Центр "Звіт про діяльність
центру(ів) соціально-психологічної реабілітації дітей" (далі -
звіт) складають центри соціально-психологічної реабілітації дітей
(далі - центр), які зареєстровані в органах виконавчої влади.
Центри щороку подають звіт до 5 липня за I півріччя та до
5 січня за рік наростаючим підсумком Міністерству у справах
молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим,
службам у справах неповнолітніх обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. У рядку "Поштова адреса" вказуються поштовий індекс, назва
області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку та
контактного телефону. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності
показника ставиться тире. Усі дані заповнюються в одиницях, якщо
інше не передбачене звітом. Звіт має бути заповнений розбірливо. Керівник, який підписав звіт, несе відповідальність за
достовірність указаних у ньому відомостей відповідно до чинного
законодавства.
2. Кількість центрів
Розділ заповнюють Міністерство у справах молоді, сім'ї та
гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах
неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. У графі 1 указується загальна кількість центрів, розташованих
на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя. У графі 2 вказується загальна кількість місць, на які
розраховані центри, у графі 3 - кількість дітей, які перебували в
центрах за звітний період.
3. Рух контингенту дітей центру(ів)
Розділ характеризує рух контингенту дітей, що перебували в
центрі. У графі 1 рядка 01 "Планова місткість центру" вказується
максимальна чисельність дітей, на одночасне обслуговування яких
розрахований заклад. У графі 4 рядка 01 "Кількість дітей, які перебували у центрі
за звітний період" вказується загальна кількість дітей, які
перебували в центрі протягом звітного періоду, уключаючи тих, хто
перебував у центрі на початок звітного періоду. Сума даних граф 2
та 3 має дорівнювати даним графи 4. Якщо дитина була в центрі
декілька разів протягом звітного періоду, то вона враховується у
звіті відповідну кількість разів. У графі 6 рядка 01 "Кількість дітей на кінець звітного
періоду" вказується загальна кількість дітей віком від 3 до
18 років. Дані графи 6 відповідають даним графи 4 мінус дані графи
5. Сума даних граф 7 - 9 за всіма рядками дорівнює даним графи 4
за всіма рядками.
4. Місце постійного проживання
(реєстрації) дітей
Місце проживання кожної дитини центру визначається за місцем
його постійного перебування (адреса батьків, опікунів,
школи-інтернату, дитячого будинку тощо). Адресні дані можуть бути
занесені до книги реєстрації на підставі підтвердних документів,
офіційної інформації служб у справах неповнолітніх, органів
освіти. Вихованці із селищ міського типу враховуються як міські
жителі. Таким чином, сума граф 2, 3 має відповідати даним графи 1
зазначеного розділу. Загальна кількість дітей має дорівнювати
даним рядка 01 графи 4 розділу 3.
5. Освітній рівень дітей
(стаціонарне перебування)
Освітній рівень дітей, що перебувають у центрі, визначається
відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ). Дані
підтверджуються документом про освітній рівень. Сума даних рядків 02 - 06 за всіма графами повинна
дорівнювати даним рядка 01. Дані рядка 01 розділу 5 за графами 1, 2, 3 дорівнюють сумі
даних граф 8 та 9 відповідно за рядками 01, 02, 04 розділу 3.
6. Соціальна характеристика дітей
Соціальна характеристика дітей визначається та відображається
у звіті на підставі документів, наданих адміністрації закладу
відповідними органами (служби у справах неповнолітніх, органи
освіти), за місцем проживання дитини (графи 1 - 3), та на підставі
судових рішень (графи 4, 5, 6). Сума даних граф 1, 2, 4, 5, 6 рядка 01 не може перевищувати
загальної кількості дітей, які перебували в центрі протягом
звітного періоду.
7. Характеристика дітей за станом здоров'я
Розділ характеризує стан здоров'я дітей, що перебували в
центрі під час звітного періоду. Відомості про стан здоров'я
(графа 1, рядки 04 - 09) уносяться до звіту з медичної картки
дитини, що заповнюється на підставі обстеження дитини лікарем
центру або в лікувальному закладі. Сума даних рядків 02 - 03
повинна дорівнювати даним рядка 01 графи 4 розділу 3. За рядком 03
дитина враховується лише один раз. За рядками 04 - 09 дитина може враховуватися декілька разів.
8. Причини перебування дітей
Причини перебування дітей у центрі відображаються у звіті
після з'ясування обставин, з яких дитина потрапила до зазначеного
закладу, на підставі документів, зазначених у пункті 13 Типового
положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 січня 2004 року N 87 ( 87-2004-п ). Дані рядка 01 за графами 1 - 5 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02 - 05 за відповідними графами. Таким чином, сума даних граф 1, 2, 3, 4 має дорівнювати даним
графи 4 рядка 01 розділу 3.
9. Вибуття дітей з центру(ів)
Відомості щодо вибуття дітей з центру вносяться до звіту на
підставі документів служб у справах неповнолітніх (крім випадків,
коли дитина самовільно залишила заклад). Таким чином, дані граф 2 - 10 мають дорівнювати даним графи
1, а також даним графи 5 за відповідними рядками розділу 3.
10. Чисельність працівників центру(ів)
на кінець звітного періоду
У відповідних рядках розділу вказуються дані про чисельність
зайнятих посад згідно із штатним розписом, їх фактичну кількість
та відсоткове співвідношення.
11. Основні показники матеріальної бази
Дані про наявність у центрі окремих приміщень,
автотранспортних засобів, комп'ютерної та оргтехніки наводяться в
одиницях. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати сумі даних рядка 02
- 05 графи 1.
12. Стан фінансування центру(ів)
Розділ формується за результатами фінансування центру у
звітному періоді. Сума граф 2, 3 рядка 01 має дорівнювати даним
графи 1 рядка 01.
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини Л.С.Волинець

ЗВІТНІСТЬ N 1-Центр
ЗВІТ
про діяльність центру(ів)
соціально-психологічної
реабілітації дітей
за ________________________

1. Загальні положення
-------------------------------------------------- | Подають | Термін | Форма N-1 Центр | | подання | |------------------------------------+-----------| ЗАТВЕРДЖЕНО |Центри соціально-психологічної |до 5 січня | Наказ Міністерства України |реабілітації дітей - Міністерству |до 5 липня | у справах сім'ї, молоді |у справах молоді, сім'ї та гендерної| | та спорту |політики Автономної Республіки Крим,| | 25.12.2006 N 4335 |службам у справах неповнолітніх | | |обласних, Київської та | | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій | | | | | |Міністерство у справах молоді, |до 15 січня| Поштова - піврічна, річна. |сім'ї та гендерної політики |до 15 липня| |Автономної Республіки Крим, служби | | |у справах неповнолітніх обласних, | | |Київської та Севастопольської | | |міських державних адміністрацій | | |- Міністерству України у справах | | |сім'ї, молоді та спорту та | | |головним управлінням статистики | | |в Автономній Республіці Крим, | | |областях, місті Києві та управлінню | | |статистики в місті Севастополі | | | | | |Міністерство України у справах |до 25 січня| |сім'ї, молоді та спорту - |до 25 липня| |Державному комітету статистики | | |України | | --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування організації - респондента інформації | |--------------------------------------------------------------------------| | Поштова адреса | |--------------------------------------------------------------------------| | Коди організації - респондента | |--------------------------------------------------------------------------| | за |територія| види | форми |організаційно-|міністерства, іншого| |ЄДРПОУ| (КОАТУУ)|економічної|власності| правові |центрального органу,| | | | діяльності| (КФВ) | форми |якому підпорядкована| | | | (КВЕД) | |господарювання| організація- | | | | | | (КОПФГ) | респондент | | | | | | | інформації (КОДУ)* | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державної форми власності.
2. Кількість центрів
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника |Кількість | Планова | Кількість | |рядка| |центру(ів)|місткість | дітей, які | | | | |центру(ів)| перебували | | | | | | в центрі(ах) | | | | | |за звітний період| |-----+------------------+----------+----------+-----------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----+------------------+----------+----------+-----------------| | 01 |Усього закладів | | | | | |у регіоні | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Рух контингенту дітей центру(ів)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Планова|Кількість| Прийнято | Кількість |Вибуло за|Кількість| Із гр. 4 мали вік | |рядка|показника| міст- |дітей на |за звітний| дітей, які | звітний |дітей на |--------------------| | | | кість | початок | період |перебували в| період | кінець |від 3| від |від 15| | | | центру|звітного | | центрі за | |звітного | до 6|7 до 14|до 18 | | | |(місць)| періоду | | звітний | | періоду |років| років |років | | | | | | | період | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | 01 |Усього | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | |у т.ч.: | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | 02 |хлопчики | | | | | | | | | | | |(стаціо- | | | | | | | | | | | |нарне | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | 03 |хлопчики | | | | | | | | | | | |(денне | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | 04 |дівчатка | | | | | | | | | | | |(стаціо- | | | | | | | | | | | |нарне | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+---------+----------+------------+---------+---------+-----+-------+------| | 05 |дівчатка | | | | | | | | | | | |(денне | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Місце постійного проживання
(реєстрації) дітей
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника |Усього| Міські | Сільські | |рядка| | | жителі | жителі | |-----+-----------------------------+------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------------+------+----------+----------| | 01 |Загальна кількість дітей, які| | | | | |перебували в центрі протягом | | | | | |звітного періоду - усього | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Освітній рівень дітей
(стаціонарне перебування)
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника | Усього| Хлопчики| Дівчатка| |рядка| | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 01 |Кількість вихованців у віці | | | | | |7 - 18 років | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | |з них мають: | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 02 |початкову загальну освіту | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 03 |базову загальну середню освіту| | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | |з них мають: | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| |03.1 |5-7 класів | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| |03.2 |7-9 класів | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 04 |повну загальну середню освіту | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 05 |не навчалися взагалі | | | | |-----+------------------------------+-------+---------+---------| | 06 |не навчалися більше року | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Соціальна характеристика дітей
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Із загальної кількості дітей | |рядка| показника |--------------------------------------------------------------------------| | | |мають| мають | діти із | діти-сироти | діти-сироти та | діти-сироти та | | | |повну|неповну| сім'ї, де| та діти, |діти, позбавлені|діти, позбавлені| | | |сім'ю|сім'ю | батьки | позбавлені | батьківського | батьківського | | | | | |ухиляються| батьківського |піклування, які |піклування, які | | | | | | від | піклування, | направлені до | проживають у | | | | | | виконання|які перебувають| центру(ів) з |сім'ях опікунів | | | | | | своїх | у загально- | метою їх | або | | | | | |обов'язків| освітніх | подальшого | піклувальників | | | | | | | навчальних | влаштування | | | | | | | | закладах, | | | | | | | | | дитячих | | | | | | | | | будинках, | | | | | | | | | професійно- | | | | | | | | | технічних | | | | | | | | | закладах | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | 01 |Усього | | | | | | | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | 02 |хлопчики | | | | | | | | |(стаціонарне | | | | | | | | |перебування) | | | | | | | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | 03 |хлопчики (денне| | | | | | | | |перебування) | | | | | | | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | 04 |дівчатка | | | | | | | | |(стаціонарне | | | | | | | | |перебування) | | | | | | | |-----+---------------+-----+-------+----------+---------------+----------------+----------------| | 05 |дівчатка (денне| | | | | | | | |перебування) | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Характеристика дітей
за станом здоров'я
-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва показника | Шифр за | Кількість дітей, які | |рядка| | МКХ-10 |перебували в центрі(ах)| | | | | за звітний період | | | | | (усього) | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | | | | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | А | Б | В | 1 | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 01 |Усього осіб | Х | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | |у тому числі: | | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 02 |практично здорові | Х | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 03 |мають хвороби, усього | А00-98 | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | |у тому числі: | | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 04 |деякі інфекційні та паразитарні| А00-99 | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 05 |у тому числі: туберкульоз | А15-А19 | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 06 |хвороба, зумовлена вірусом | В20-В24 | | | |імунодефіциту людини (ВІЛ) | | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 07 |розлади психіки та поведінки |F00-F09; | | | | |F20-F99 | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 08 |хвороби органів дихання | J-45 | | |-----+-------------------------------+----------+-----------------------| | 09 |інші хвороби | Х | | --------------------------------------------------------------------------
8. Причини перебування дітей
---------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Із загальної кількості дітей перебували | З них | |рядка| показника | в центрі внаслідок | особисто | | | |--------------------------------------------|звернулися| | | |складних|залишилися|переведені з |жорстокого| | | | |життєвих| поза |притулків для|поводження| | | | |обставин| сімейним |неповнолітніх| | | | | | |оточенням | | | | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | 01 |Усього | | | | | | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | 02 |хлопчики | | | | | | | |(стаціонарне| | | | | | | |перебування)| | | | | | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | 03 |хлопчики | | | | | | | |(денне | | | | | | | |перебування)| | | | | | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | 04 |дівчатка | | | | | | | |(стаціонарне| | | | | | | |перебування)| | | | | | |-----+------------+--------+----------+-------------+----------+----------| | 05 |дівчатка | | | | | | | |(денне | | | | | | | |перебування)| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
9. Вибуття дітей з центру(ів)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Вибуло| З них | |ряд|показника| з |----------------------------------------------------------------------------------------| |-ка| |центру|вибули в|улашто- | улашто- |усино-|улашто- | повернено до |улаштовано до |вибуло,|само- | | | |(ів), | сім'ю, |вано під| вано в |влено |вано до | загально- | загально- | не |вільно| | | |усьго |пройшо- |опіку та| іншу | |навчаль-| освітніх | освітніх | прой- |зали- | | | | |вши курс| піклу- | сім'ю | | них | навчальних | навчальних | шовши | шили | | | | |реабілі-| вання | (прийо- | |закладів| закладів, | закладів, | курсу |центр | | | | | тації | | мну, | | різних | дитячих | дитячих | реабі-| | | | | | | | дитячий | | рівнів | будинків для | будинків для |літації| | | | | | | | будинок | |акреди- |дітей-сиріт та|дітей-сиріт та| | | | | | | | |сімейного| | тації | дітей, | дітей, | | | | | | | | | типу) | | | позбавлених | позбавлених | | | | | | | | | | | |батьківського |батьківського | | | | | | | | | | | | піклування | піклування | | | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| |01 | Усього | | | | | | | | | | | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| |02 |хлопчики | | | | | | | | | | | | |(стаціо- | | | | | | | | | | | | |нарне | | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| |03 |хлопчики | | | | | | | | | | | | |(денне | | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| |04 |дівчатка | | | | | | | | | | | | |(стаціо- | | | | | | | | | | | | |нарне | | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | | |---+---------+------+--------+--------+---------+------+--------+--------------+--------------+-------+------| |05 |дівчатка | | | | | | | | | | | | |(денне | | | | | | | | | | | | |перебу- | | | | | | | | | | | | |вання) | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Чисельність працівників центру(ів)
на кінець звітного періоду
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Педагогічний персонал | Медичний персонал | Обслуговувальний персонал | |рядка|---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | кількість | фактична | %| кількість | фактична |% | кількість | фактична |% | | | посад, |чисельність| | посад, |чисельність| | посад, |чисельність| | | |передбачених| працюючих | |передбачених| працюючих | |передбачених| працюючих | | | | штатним | | | штатним | | | штатним | | | | | розписом | | | розписом | | | розписом | | | |-----+------------+-----------+--+------------+-----------+--+------------+-----------+--| | А | 1 | 2 | 3| 4 | 5 |6 | 7 | 8 |9 | |-----+------------+-----------+--+------------+-----------+--+------------+-----------+--| | 01 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
11. Основні показники
матеріальної бази
------------------------------------------------------------------ |N рядка| Назва показника |Кількість (одиниць)| |-------+------------------------------------+-------------------| | А | Б | 1 | |-------+------------------------------------+-------------------| | 01 |Автотранспортні засоби (усього) | | |-------+------------------------------------+-------------------| | |з них: | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 02 |легковий автомобіль | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 03 |вантажний автомобіль | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 04 |автобус | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 05 |мікроавтобус | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 06 |Бібліотека | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 07 |Фізкультурний зал | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 08 |Спортивний майданчик | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 09 |Майстерня | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 10 |Навчальні класи | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 11 |Фізіотерапевтичний кабінет | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 12 |Комп'ютер | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 13 |Факс | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 14 |Ксерокс | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 15 |Площа, яка перебуває | | | |на балансі центру (кв.м), | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 16 |з неї здана в оренду | | |-------+------------------------------------+-------------------| | 17 |Орендована площа (кв.м) | | ------------------------------------------------------------------
12. Стан фінансування центру(ів)
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Бюджетне фінансування |Позабюджетні| |рядка| показника |-----------------------------------|надходження | | | |заплановані|фактично|заборгованість| (залучені | | | |засновником|надійшло| на кінець | кошти) | | | | кошти на | | звітного | | | | | утримання | | періоду | | |-----+-------------+-----------+--------+--------------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-------------+-----------+--------+--------------+------------| | 01 |Усього коштів| | | | | | |(грн) | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) /прізвище, ініціали/
Головний бухгалтер (підпис) /прізвище, ініціали/
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини Л.С.Волинецьвгору