Документ z0100-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2006 N 7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 100/11974

Про затвердження гігієнічного нормативу
"Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини"

На виконання статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) з
метою попередження виникнення онкологічних захворювань, а також
гармонізації вітчизняної нормативної бази з вимогами Європейського
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити гігієнічний норматив "Перелік речовин,
продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини" (додається).
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду (Пономаренко А.М):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України відповідно до Указу Президента України від
3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
2.2. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України даного
наказу довести його до відома керівників міністерств, центральних
органів виконавчої влади, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ в
установленому порядку для використання у роботі.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 7 лютого 1997 року N 25 ( z0071-97 )
"Про затвердження Державного гігієнічного нормативу "Перелік
речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних
факторів, канцерогенних для людини", зареєстрований у Мін'юсті
України 6 березня 1997 року N 71/1875.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
13.01.2006 N 7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 100/11974

ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ
"Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини"

1. Загальні положення
1.1. Гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів,
виробничих процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини" (далі - Норматив) містить "Перелік
речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних
факторів з доведеною канцерогенністю для людини" (група 1) та
"Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та
природних факторів з вірогідною канцерогенністю для людини"
(група 2), за винятком радіоактивних речовин та пестицидів, які
мають свої закономірності розповсюдження в навколишньому
середовищі, критерії оцінки небезпеки та методи регламентування. Канцерогенними для людини речовинами (факторами) є речовини
(фактори), які зумовлюють утворення у людини злоякісних та
доброякісних пухлин. Небезпека конкретних речовин чи факторів
залежить від рівнів та тривалості дії на людину, а також наявності
супутніх чинників, спроможних модифікувати ефект їх впливу.
1.2. Норматив є обов'язковим для юридичних осіб незалежно від
форм власності, організаційно-правової форми та підпорядкування та
фізичних осіб - підприємців, які виготовляють, реалізують чи
використовують речовини, продукти, виробничі процеси, канцерогенні
для людини (далі - канцерогенні речовини (фактори), а також
розробляють та впроваджують заходи щодо попередження їх шкідливої
дії.
1.3. Державний нагляд за дотриманням вимог Нормативу
здійснюється органами та установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
1.4. Галузеві (відомчі) нормативи повинні бути приведені у
відповідність до вимог даного Нормативу.
2. Попередження небезпеки, зумовленої дією
канцерогенних речовин (факторів) на людину
2.1. Попередження небезпеки, зумовленої дією канцерогенних
речовин (факторів) на людину, повинно включати комплекс
організаційних, соціально-економічних, технологічних, технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів на
державному, регіональному, галузевому рівнях, спрямованих на
створення належних безпечних і здорових умов праці, збереження
життя і здоров'я людини в процесі трудової діяльності, а також
усього населення. Сприяти цьому має виконання таких вимог:
2.2. У разі, якщо повного виключення канцерогенних факторів з
метою попередження контакту з ними людини в умовах як виробництва,
так і побуту неможливо, пріоритетним напрямком є заміна
канцерогенних на неканцерогенні або більш безпечні сполуки.
2.3. У тих випадках, коли повного виключення канцерогенних
речовин (факторів) досягти неможливо (з технічних, економічних або
інших причин), обов'язковим є встановлення їх граничнодопустимих
концентрацій (доз, рівнів) з урахуванням канцерогенного ефекту і
забезпечення методами кількісного визначення та постійного
контролю за їх вмістом у повітрі робочої зони, об'єктах
навколишнього середовища, промислових виробах, продуктах
харчування тощо.
2.4. Виробничі процеси, пов'язані з канцерогенними речовинами
(факторами), повинні відповідати вимогам санітарних правил і норм.
При цьому повинні бути забезпечені герметизація обладнання й
автоматизація технологічних процесів для запобігання попаданню
канцерогенів в оточення людини чи гарантії регламентованого
допустимого рівня дії канцерогенного фактора. Гігієнічні нормативи
речовин, включених до "Переліку речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для
людини", викладено у додатку 1. Перелік професійних захворювань,
які можуть виникати внаслідок впливу канцерогенних речовин та
факторів, викладено у додатку 2.
2.5. При вирішенні експертних питань, пов'язаних з
визначенням зв'язку онкологічного захворювання з умовами праці,
допускається використання поруч з Переліком професійних
захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу канцерогенних
речовин та факторів, новітніх матеріалів Міжнародного агентства з
вивчення раку (МАВР).
2.6. Чисельність людей та тривалість впливу на них
канцерогенних факторів у виробничих умовах повинні бути
максимально скорочені. Попередження контакту працівників з
канцерогенними факторами досягається застосуванням безперервних
безвідходних технологічних процесів з максимальним ступенем
автоматизації та механізації, які забезпечують дотримання
санітарних норм шкідливих речовин та факторів.
2.7. Кожен працівник, який зазнає дії канцерогенних речовин
та факторів на виробництві, має отримати від роботодавця
інформацію про наявність канцерогенних речовин на його робочому
місці, очікуваний ризик, та заходи з попередження їх шкідливого
впливу.
2.8. Кожен працівник, що має контакт з канцерогенними
факторами, повинен проходити обов'язкові медичні огляди у порядку,
установленому законодавством України.
2.9. У разі транспортування і транзиту речовин та продуктів,
визначених у Нормативі, інформація щодо їх небезпеки повинна бути
внесена в супровідні документи.
3. Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини
3.1. Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів
з доведеною канцерогенністю для людини (група 1)
Сполуки і продукти, природні канцерогени
------------------------------------------------------------------ | Сполуки * | Найбільш вірогідні органи, | | | в яких можуть виникати | | | пухлини ** | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 2, 3 | | |4-Амінобіфеніл |Сечовий міхур | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 |Легені, плевра, очеревина, | |Азбести |(шлунково-кишковий тракт, | | |гортань) | |----------------------------------+-----------------------------| | 2 | | |Афлатоксини (B1, B2,G1,G2) , а |Печінка, легені | |також природна суміш афлатоксинів | | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 2, 3 | | |Бензидин |Сечовий міхур | |----------------------------------+-----------------------------| | 1,3 | | |Бензол |Кровотворна система | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 2, 3 | | |Бенз/а/пірен |Легені, шлунок, шкіра | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | | |Берилій і його сполуки |Легені | |----------------------------------+-----------------------------| |Бісхлорометиловий і хлорометиловий|Легені | | 1 | | |(технічний) ефіри | | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 |Печінка, кровоносні судини | |Вінілхлорид |(мозок, легені, лімфатична | | |система) | |----------------------------------+-----------------------------| |Деревний пил |Носова порожнина, носові | | |пазухи | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | | |Еріоніт |Плевра, очеревина | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 |Лімфатична та кровотворна | |Етилену оксид |системи | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 3 | | |Іприт сірчистий |Глотка, гортань, легені | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 3 | | |Кадмій і його сполуки |Передміхурова залоза | |----------------------------------+-----------------------------| |Кам'яновугільні і нафтові смоли, |Шкіра, легені, сечовий міхур,| | 1, 3 |гортань, порожнина рота | |пеки і їх сублімати | | |----------------------------------+-----------------------------| |Кремнію окис (кристали |Легені | |четвертинного кристобаліту) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Мінеральні масла (нафтові і |Шкіра, шлунково-кишковий | |сланцеві) неочищені та неповністю |тракт | |очищені | | |----------------------------------+-----------------------------| |Арсен і його неорганічні |Легені, шкіра | | 1, 2, 3 | | |сполуки | | |----------------------------------+-----------------------------| |1-Нафтиламін технічний, що |Сечовий міхур | |містить понад 0,1% | | | 1, 2, 3 | | |2-нафтиламіну | | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 2, 3 | | |2-Нафтиламін |Сечовий міхур, (легені) | |----------------------------------+-----------------------------| |Нікель, його сполуки і суміші |Порожнини носа, легені, | | 1 |гортань | |сполук нікелю | | |----------------------------------+-----------------------------| | 1, 3 |Шкіра, шлунково-кишковий | |Сланцеві масла |тракт | |----------------------------------+-----------------------------| |Тальк, що містить азбестоподібні |Легені | | 1 | | |волокна | | |----------------------------------+-----------------------------| |2, 3, 7, 8-Тетрахлордибензо-пара- |Саркоми м'яких тканин, | |діоксин |легені, печінка | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | | |Хрому шестивалентного сполуки |Легені (порожнини носа) | ------------------------------------------------------------------
--------------- * - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний; 2 -
пероральний; 3 - нашкірний; ** - в дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з
меншою імовірністю.
Побутові та природні фактори
------------------------------------------------------------------ | 2 |Глотка, стравохід, печінка, | |Алкогольні напої |гортань, порожнина рота | | |(молочна залоза) | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | | |Радон-222 та продукти розпаду |Легені | |----------------------------------+-----------------------------| |Сажі |Шкіра, легені | |----------------------------------+-----------------------------| | 3 | | |Сонячна радіація |Шкіра | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 |Легені, сечовий міхур, | |Тютюновий дим |порожнини носа, гортань, | | |глотка, стравохід, | | |підшлункова залоза, нирки | |----------------------------------+-----------------------------| |Тютюнові продукти бездимні |Порожнина рота, глотка, | |(жування нюхального тютюну, а |стравохід | |також тютюнової суміші, що містить| | | 2 | | |вапно) | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний;
2 - пероральний; 3 - нашкірний.
a/
Виробничі процеси
------------------------------------------------------------------ | Виробництво | Органи, в яких можуть | | | виникати пухлини | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво чавуну і сталі |Легені (шлунково-кишковий | |(агломераційні фабрики, доменне, |тракт, сечостатева | |сталеплавильне виробництво, гарячий |система) | |прокат) та лиття із них | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво аураміну |Сечовий міхур, | | |передміхурова залоза | ------------------------------------------------------------------
Примітка. a/ - окрім наведених до таких виробництв
відносяться також ті виробництва, на яких в технологічному процесі
використовуються та/чи утворюються речовини і продукти, зазначені
в розділах 1 та 2.
------------------------------------------------------------------ |Виробництво взуття (з використанням |Лейкози, порожнини носа, | |канцерогенних сполук, зазначених |сечовий міхур | |даним Переліком) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво та використання фарб, до |Легені, сечовий міхур, | |складу яких входять канцерогенні |стравохід | |сполуки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво гуми та гумових виробів |Сечовий міхур, легені, | | |шлунково-кишковий тракт, | | |лімфатична система | | |(кровотворна система - | | |лейкемія) | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво ізопропилового спирту (за|Порожнини носа, гортань | |дії сильних кислот) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво вугільних та графітових |Легені | |виробів, анодних та подових мас із | | |застосуванням пеків, а також | | |обпалених анодів | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво коксу, переробка |Шкіра, легені, сечовий | |кам'яновугільних, нафтових і |міхур | |сланцевих смол, газифікація вугілля | | |-------------------------------------+--------------------------| |Мідеплавильне виробництво |Легені | |(плавильний, конверторний переділ, | | |вогняне рафінування) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво технічного вуглецю |Легені | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробничі процеси, пов'язані з |Легені, гортань | |експозицією до аерозолів сильних | | |неорганічних кислот, що містять | | |сірчану кислоту | | |-------------------------------------+--------------------------| |Виробництво фуксину |Сечовий міхур | |-------------------------------------+--------------------------| |Деревообробне та меблеве виробництво |Порожнини носа | |із використанням | | |фенол-формальдегідних і | | |карбамід-формальдегідних смол у | | |закритих приміщеннях | | |-------------------------------------+--------------------------| |Підземний видобуток гематиту у |Легені | |сукупності з експозицією до радону за| | |умов гірничодобувної промисловості та| | |роботи у шахтах | | |-------------------------------------+--------------------------| |Електролітичне виробництво алюмінію з|Легені, сечовий міхур | |використанням самоспікливих анодів |(лімфатична система) | ------------------------------------------------------------------
3.2. Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів
з вірогідною канцерогенністю для людини (група 2)
Сполуки, продукти, природні канцерогени
------------------------------------------------------------------ | Сполуки, продукти | Найбільш імовірні органи, в яких можуть | | | виникати пухлини *, ** | | |-----------------------------------------| | | у людини | у тварин | |----------------------+-----------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Акриламід | - |Молочні залози, | | | |надниркові залози, | | | |яєчка, щитоподібна | | | | 2, 3 | | | |залоза | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Акрилонітрил |(Легені, |Цимбалові залози, | | |передміхурова |нервова система, | | |залоза, | 1, 2 | | |лімфатична |молочні залози | | | 1 | | | |система) | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Бенз/а/антрацен | - |Легені, печінка, шкіра,| | | | 2, 3 | | | |сечовий міхур | |----------------------+-----------------+-----------------------| |1, 3-Бутадієн | - |Кровотворна та | |(дивініл) | |лімфатична системи - | | | | 2 | | | |лейкемії, лімфоми | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Барвники на основі | - |Печінка, сечовий | |бензидину | | 1, 3 | | | |міхур | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Відпрацьовані гази |(Легені, сечовий | 1 | |дизельних двигунів | 1 |Легені | | |міхур) | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Вінілбромід | - |Печінка, цимбалові | | | | 1 | | | |залози | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Вінілфторид | |Печінка, молочні | | | | 1 | | | |залози , легені | |----------------------+-----------------+-----------------------| |1, 2-Диметилгідразин |Товстий кишковик,| | | |пряма кишка, | | | |лімфатична | | | |система | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Дибенз/a,h/антрацен | - |Передшлунок, легені, | | | |підшкірна | | | | 1, 2, 3 | | | |клітковина | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Диметилкарбомоїлхлорид| - |Шкіра, носові | | | | 1, 3 | | | |порожнини | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Диметилсульфат | - |Носові порожнини, | | | | 1,3 | | | |нервова система | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Діетилсульфат | - |Передшлунок, нервова | | | | 1, 2, 3 | | | |система | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Епіхлоргідрин |(Дихальні шляхи) |Легені, лімфатична та | | | |кровотворна | | | | 1, 2, 3 | | | |системи | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Етилендибромід | - |Передшлунок, легені, | | | |шкіра, печінка, | | | |очеревина, носові | | | |порожнини, молочні | | | |залози | |----------------------+-----------------+-----------------------| |N-етил-N- | - | 1, 2, 3 | |нітрозосечовина | |Нервова система | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Іприт азотистий |Шкіра, |Легені, кровотворна | | |кровотворна та | 3 | | |лімфатична |система, шкіра | | | 1, 3 | | | |системи | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Каптафол | - |Печінка, кишечник, | | | | 2 | | | |селезінка | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Кремній кристалічний | 1 |Легені, лімфатична | | |(Легені) | 1 | | | |система - лімфоми | |----------------------+-----------------+-----------------------| | | 3 | 3 | |Креозоти |(Шкіра) |Шкіра, легені | |----------------------+-----------------+-----------------------| | ' | - |Печінка, цимбалові | |4,4 -Метилен-біс | | 2 | |(2-хлоранілін) | |залози, сечовий міхур | |----------------------+-----------------+-----------------------| |N-Метил-N-нітро-N- |(Мозок) |Шлунково-кишковий | |нітрозогуанідин | | 2 | | | |тракт | |----------------------+-----------------+-----------------------| |N-нітрозодиметиламін | - |Печінка, легені, нирки,| | | |кровоносні | | | | 1, 2, 3 | | | |судини | |----------------------+-----------------+-----------------------| |N-нітрозодіетиламін | - |Печінка, нирки, | | | |стравохід, | | | | 1, 2, 3 | | | |легені | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Поліхлоровані біфеніли|(Печінка, шкіра, |Шлунок, шкіра, печінка,| | |кровотворна | 1, 2, 3 | | |система) |нирки | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Пропілену оксид | - |Носові порожнини, | | | | 1, 2 | | | |передшлунок | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Стирол-7, 8-оксид | | 2 | | | - |Передшлунок | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Тетрахлоретилен |Стравохід, шийка |Печінка, лейкемія | | |матки, | | | |неходжкинські | | | |лімфоми | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Трис-(2, 3- | - |Передшлунок, легені, | |дибромпропіл)- | |печінка, нирки | |фосфат | | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |о-Толуїдин |(Сечовий | 2 | | | 2,3 |Селезінка, судини | | |міхур) | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Трихлоретилен |Печінка, |Печінка, нирки, | | |жовчовивідні |тестикули | | |шляхи, | | | |неходжкинські | | | |лімфоми | | |----------------------+-----------------+-----------------------| |1, 2, 3-Трихлорпропан | |Пухлини різноманітних | | | |локалізацій | |----------------------+-----------------+-----------------------| |Формальдегід |(Носові | 1 | | | 1 |Носові порожнини | | |порожнини) | | |----------------------+-----------------+-----------------------| | | | 2 | |4-Хлор-о-Толуїдин |Сечовий міхур |Кровоносні судини | ------------------------------------------------------------------
--------------- * - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний; 2 -
пероральний; 3 - нашкірний; ** - в дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з
меншою імовірністю.
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 1
до пункту 2.4 Нормативу

ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ
речовин, включених до "Переліку речовин, продуктів,
виробничих процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини"

-------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Середовище регламентування, граничнодопустима | | канцерогенного фактора | концентрація (ГДК )* | | |----------------------------------------------------| | | повітря |атмосферне|вода ** | продукти |грунти| | |робочої зони| повітря | | харчування | | | |------------+----------+--------+------------+------| | | мг/куб. м |мг/куб. м | мг/л | мг/кг |мг/кг | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Азбести (азбест природний| - | -/0.06 | - | - | - | |і штучний), суміші | |волокнин/ | | | | |азбестопородного пилу: | | мл | | | | |- вміст азбесту понад 20%| 2.0/0.5 | - | - | - | - | |- вміст азбесту менше 20%| 2.0/1.0 | - | - | - | - | |- азбестоцемент | 4.0/2.0 | - | - | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Акриламід | 0.2 | - | 0.01 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Акрилонітрил | 0.5 | -/0.03 | 2.0 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Афлатоксини (В) | - | - | - | 0.005 | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Бензол | 15.0/5.0 | 1.5/0.1 | 0.5 | - | 0.3 | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Бенз/а/пірен | 0.00015 |-/0.000001|0.000005| - | 0.02 | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Берилій і його сполуки | 0.001 | - | 0.0002 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |1, 3-Бутадієн (дивініл) | 100.0 | 3.0/1.0 | 0.05 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Вінілу хлорид | 5.0/1.0 | - | 0.05 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Диметилсульфат | 0.1 | - | - | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Епіхлоргідрин | 1.0 | 0.2/0.2 | 0.01 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Етилену оксид | 1.0 | 0.3/0.03 | - | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Мінеральні масла | 5.0 | - | - | - | - | |неочищені і неповністю | | | | | | |очищені (мінеральні масла| | | | | | |нафтові) | | | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Арсен і його неорганічні | 0.04/0.01 | 0.003/ | 0.05 |0.05-1.0 ***| 2.0 | |сполуки | | 0.003 | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Нікель металічний | 0.05 | -/0.001 | 0.1 | - | 4.0 | |- нікелю оксиди; | 0.05 | -/0.001 | - | - | - | |- нікелю сульфіди | | | | | | |і суміші сполук нікелю; | 0.05 | - | - | - | - | |- нікелю сульфат; | - | 0.002/ | - | - | - | | | | 0.001 | | | | |- нікелю карбоніл; | 0.0005 | - | - | - | - | |- нікелю хромфосфат; | 0.005 | - | - | - | - | |- нікелю розчинні солі | 0.005 | 0.002/ | - | - | - | | | | 0.0002 | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |N-Нітрозодиметиламін | -/0.0005 |-/0.00005 | - | 0.002- | - | | | | | | -0.003 *** | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |N-Нітрозодіетиламін | -/0.00015 | - | - | 0.002- | - | | | | | | -0.003 *** | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Пропілену оксид | 1.0 | 0.08/- | 0.01 | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Сублімати | | | | | | |кам'яновугільних смол і | | | | | | |пеків в залежності від | | | | | | |вмісту бенз/а/пірену: | | | | | | |- менше за 0.075% | 0.2 | - | - | - | - | |- 0.075-0.15% | 0.1 | - | - | - | - | |- 0.15-0.3% | 0.05 | - | - | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Тетрахлоретилен | 10.0 | 0.5/0.06 | 0.04 | 0.05 | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Трихлоретилен | 2.0 | 4.0/1.0 | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |1, 2, 3-трихлорпропан | 2.0 | -/0.05 | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |о-Толуїдин | 1.0/0.5 | - | - | - | - | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Формальдегід | 0.5 | 0.035/ | 0.05 | - | 7.0 | | | | 0.003 | | | | |-------------------------+------------+----------+--------+------------+------| |Хром шестивалентний | | 0.0015/ | | | | |(у перерахунку на CrO ); | - | 0.0015 | 0.05 | - | 6.0 | | 3 | | | | | | | +3 | | | | | | |- хрому оксид ( Cr ); | 1.0 | - | - | - | - | |- хромати, біхромати | 0.01 | - |0.05 по | - | - | |(у перерахунку на CrO ) | | | +6 | | | | 3 | | | Cr | | | | | | | 0.5 по | | | | | | | +3 | | | | | | | Cr | | | --------------------------------------------------------------------------------
--------------- * - у чисельнику - максимально разова ГДК, у знаменнику -
середньозмінна або середньодобова ГДК; ** - вода джерел господарсько-питного водозабезпечення; *** - діапазон концентрацій в залежності від продукту
харчування ("Медико-биологические требования и санитарные нормы
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.
N 5061-89 ( v5061400-89 )".
Граничнодопустимі рівні (ГДР) забруднення шкіри рук
працюючих зі шкідливими речовинами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування канцерогенного | Граничнодопустимий рівень, | | фактора | мг/кв. см | |---------------------------------+------------------------------| |бензол | 0.05 | |---------------------------------+------------------------------| |о-Толуїдин | 0.7 | |---------------------------------+------------------------------| |акрилонітрил | 0.001 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 2
до пункту 2.4 Нормативу

ПЕРЕЛІК
професійних захворювань, які можуть виникати
внаслідок впливу канцерогенних речовин та факторів *

----------------------------------------------------------------------------------- | VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак) | |---------------------------------------------------------------------------------| |Найменування| Код згідно з| Небезпечні та шкідливі | Перелік робіт та | |захворювання| Міжнародною | речовини і виробничі | виробництв, на яких | | |статистичною | фактори, вплив яких може | можливе виникнення | | |класифікацією| викликати професійне |професійного захворювання | | | хвороб та | захворювання | | | | споріднених | | | | | проблем | | | | | (МКХ-10) | | | | | | | | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |1. Пухлини | C44 |Продукти перегонки |Роботи з канцерогенами, | |шкіри: | |кам'яного вугілля, нафти, |тобто з продуктами | |гіперкерато-| |сланців (смола, пек), |переробки нафти та | |зи, | |антрацен, фенатрен, |кам'яного вугілля, | |епітеліоми | |аміноантраценова олія, |радіоактивними речовинами,| |(у т.ч. | |похідні азосполук, гудрон, |з різними видами | |базаліома), | |парафін, сажа тощо, вплив |іонізуючих та | |папіломи, | |іонізуючих (рентгенівських,|ультрафіолетових | |рак, | |гама-променів тощо) та |випромінювань, у тому | |лейкокерато-| |ультрафіолетових |числі сільськогосподарські| |зи | |випромінювань |роботи і роботи на | | | | |риболовецьких суднах | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |2.Пухлини | C04 C32-C34 |сполуки нікелю, хрому, |роботи, пов'язані з | |порожнини | |миш'яку, заліза (гематит), |одержанням та | |рота, | |кам'яновугільні смоли, |застосуванням сполук | |органів | |бенз/а/пірен, радон, пил |нікелю, миш'яку, хрому, | |дихання | |радіоактивних руд та пил з |заліза, геологічна | | | |адсорбованими на ньому |розвідка, добування і | | | |вуглеводнями, полі |переробка радіоактивних | | | |ароматичні вуглеводні, |руд, азбесту та | | | |азбест та азбестовмісний |матеріалів, що містять | | | |пил |азбест; роботи, пов'язані | | | | |з одержанням штучного | | | | |граніту та виробів з | | | | |нього, асфальтування тощо | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |3. Мезо- | C45 |азбест та азбестовмісний |роботи, пов'язані із | |теліома | |пил |застосуванням азбесту та | | | | |матеріалів, що містять | | | | |азбест | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |4. Пухлини | C22 |вінілхлорид, миш'як, |роботи з вінілхлоридом; | |печінки | |залізо, контакт з |роботи на радіохімічних | | | |радіоактивними речовинами, |виробництвах тощо | | | |тропними до тканини | | | | |печінки (полоній, торій, | | | | |плутоній тощо) | | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |5. Рак | C16 |шестивалентні сполуки |виробництво сполук хрому, | |шлунка | |хрому, миш'як, нікель, |миш'яку, нікелю, | | | |азбест |гальванічні роботи, | | | | |шкіряне виробництво тощо; | | | | |роботи, пов'язані із | | | | |застосуванням азбесту та | | | | |матеріалів, що містять | | | | |азбест | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |6. Лейкози | C91-C96 |бензол, вплив різних видів |роботи з бензолом і | | | |іонізуючої радіації |джерелами іонізуючих | | | | |випромінювань | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |7. Неходж- | C83 |тривалий контакт з |роботи з джерелами | |кінські | |радіоактивними речовинами |іонізуючих випромінювань, | |лімфоми | | |у тому числі в медичній | | | | |практиці | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |8. Пухлини | C67 |аміни бензольного і |роботи в різних галузях | |сечового | |нафталінового рядів |промисловості з амінами | |міхура | |(бензидин, діазидин, |бензольного і | | | |нафтиламін тощо), |нафталінового рядів | | | |радіоактивний цезій |(бензидин, діазидин, | | | | |нафтиламін тощо), | | | | |радіоактивним цезієм | |------------+-------------+---------------------------+--------------------------| |9. Пухлини | C40 |тривалий контакт з |роботи на радіохімічних | |кісток | |остеотропними |виробництвах, у | | | |радіоактивними речовинами |радіологічних і | | | |(радій, стронцій, плутоній)|радіохімічних лабораторіях| -----------------------------------------------------------------------------------
--------------- * - затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8
листопада 2000 року N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження
переліку професійних захворювань".
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренковгору