Документ z0100-03, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 06.02.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2003 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2003 р.
за N 100/7421

Про затвердження форми декларації з податку
на прибуток банку та порядку її складання

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та статтею 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму декларації з податку на прибуток банку та
Порядок складання декларації з податку на прибуток банку за січень
2003 року та одинадцять місяців 2003 року, що додаються.
2. Начальнику Головного управління податкового аудиту та
валютного контролю Янушевичу Я.В. подати цей наказ до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. у 10-денний термін
від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
через засоби масової інформації довести цей наказ до відома
платників податку на прибуток.
4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
5. Начальнику Головного управління податкового аудиту та
валютного контролю Янушевичу Я.В. у 30-денний термін від дня
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України скласти
технічне завдання для розробки системи обробки звітної
документації.
6. Начальнику Головного управління інформатизації та обліку
Семирзі М.І. в терміни, визначені в технічному завданні,
розробленому Головним управлінням податкового аудиту та валютного
контролю, забезпечити розробку та впровадження програмного
забезпечення для проведення державними податковими органами
приймання та обробки декларацій.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Гуржія С.Г.
Голова Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
04.02.2003 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2003 р.
за N 100/7421

ПОРЯДОК
складання декларації з податку на прибуток банку
за січень 2003 року та одинадцять місяців 2003 року

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на підставі норм Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (із
змінами) (далі - Закон N 334) та Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (із змінами) (далі -
Закон N 2181), застосовується виключно для розрахунку податку за
січень та одинадцять місяців 2003 року.
1.2. Порядок застосовується для банків та їх філій (далі -
платники податків), які здійснюють діяльність відповідно до Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
1.3. Декларація з податку на прибуток банків (далі -
декларація) подається платником податків незалежно від того,
виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи
ні.
1.4. Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним
десятковим знаком.
1.5. Податок на прибуток за січень 2003 року та 11 місяців
2003 року розраховується за правилами, встановленими для повного
податкового періоду, відповідно до п. 14 розділу II "Перехідні
положення" Закону України від 24.12.2002 N 349-IV ( 349-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (далі - Закон N 349).
1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній
показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через
відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись
первинними документами обліку та відповідати правилам складання
податкового обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника банку
і головного бухгалтера та засвідчується печаткою. Оригінал декларації подається платником до податкового органу
за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші
формату А4. Подання копії декларації не дозволяється.
1.7. Декларація заповнюється засобами, які забезпечують
вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не
дозволяється. У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень,
дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). Державний податковий орган не приймає до розгляду декларацію,
що не відповідає зазначеним вище вимогам або: містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок
пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок
інших причин; не підтверджену підписами керівника банку та головного
бухгалтера та не завірену печаткою платника податку.
2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок
2.1. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться
у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п.5.1 ст.5
Закону N 2181 ( 2181-14 ) такий платник зобов'язаний подати нову
декларацію, що містить виправлені показники.
2.2. Якщо платник податку подає нову декларацію до закінчення
граничного терміну подання декларації за такий звітний період, то
сума податку до сплати за такий звітний період підлягає
перерахуванню відповідно до виправлених показників, а штрафні
санкції, передбачені статтею 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), не
застосовуються. Якщо платник податку подає нову декларацію, що містить
виправлені показники за інші податкові періоди, та погашає суму
недоплати, то сума податку такого іншого податкового періоду не
підлягає перерахунку, але враховується у визначенні суми податку,
визначеного до сплати за наслідками податкового періоду, протягом
якого була подана така нова декларація. При цьому до платника
податку застосовуються штрафні санкції, передбачені п.17.2 статті
17 Закону України N 2181 ( 2181-14 ) для цього випадку.
2.3. Виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум
раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових
доходів, витрат, амортизаційних відрахувань) у складі валового
доходу та валових витрат того звітного податкового періоду, в
якому виявлено відповідні помилки, з дотриманням вимог підпункту
4.1.5 п.4.1 ст.4 та підпункту 5.2.7 п.5.2 ст.5 Закону N 334
( 334/94-ВР ), а також п.5.1 ст.5 (подання нової декларації) та
п.17.2 ст.17 (сплата недоплати та відповідного штрафу) Закону
N 2181 ( 2181-14 ).
3. Порядок заповнення декларації
3.1. Декларація складається із заголовної та основної
частини. У заголовній частині декларації відображаються повна назва
банку (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в
установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної
діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс,
електронна адреса - за бажанням). Декларація за звітний період розраховується наростаючим
підсумком з початку календарного року. В основній частині показники відображаються на підставі норм,
установлених Законом N 334 ( 334/94-ВР ).
------------------------------------------------------------------ | Код | Положення Закону N 334 ( 334/94-ВР ), якими | |рядка | слід керуватися при заповненні рядків декларації | |декла- | | |рації | | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-------+--------------------------------------------------------| |01 |ст.4, ст.7, ст.12 | |-------+--------------------------------------------------------| |01.1 |пп.4.1.2 п.4.1 ст.4; пп.4.1.3 п.4.1 ст.4; п.7.1 ст.7; | | |пп.7.3.8 п.7.3 ст.7; пп.7.4.3 п.7.4 ст.7; пп.7.9.4 п.7.9| | |ст.7 | |-------+--------------------------------------------------------| |01.2 |пп.4.1.6 п.4.1 ст.4; пп.12.2.3 п.12.2 ст.12; п.12.3 | | |ст.12 | |-------+--------------------------------------------------------| |01.3 |пп.4.1.3 п.4.1 ст.4; пп.7.6.1 п.7.6 ст.7 | |-------+--------------------------------------------------------| |01.4 |пп.4.1.4 - 4.1.6, крім 4.1.5 п.4.1 ст.4 | |-------+--------------------------------------------------------| |02 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |02.1 |п.5.10 ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |02.2 |пп.4.1.5 п.4.1 ст.4 | |-------+--------------------------------------------------------| |02.3 |ст.12, з урахуванням п.5 "Перехідних положень" Закону | | |N 349 ( 349-15 ) | |-------+--------------------------------------------------------| |03 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |04 |ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.1 |п.5.5 ст.5; п.7.1 ст.7; пп. 7.4.3 п. 7.4 ст.7 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.2 |ст.12 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.3 |п.5.6 ст.5; пп.7.8.7 п.7.8 ст.7 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.4 |пп. 5.7.1 п.5.7 ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.5 |пп. 5.2.5 п.5.2 ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |04.6 |ст.5; ст.7; пп.8.1.4 п.8.1, пп.8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, | | |8.4.10 п.8.4, п.8.7, пп.8.9.4 п.8.9 ст.8; п.9.5, 9.6 | | |ст.9, п. 18.3 ст.18, п.22.25 ст.22 | |-------+--------------------------------------------------------| |05 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |05.1 |п.5.10 ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |05.2 |пп.5.2.7 п.5.2 ст.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |05.3 |ст.12, з урахуванням п.5 "Перехідних положень" Закону | | |N 349 ( 349-15 ) | |-------+--------------------------------------------------------| |06 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |07 |пп.7.9.4 п.7.9 ст.7, ст.8, ст.9 | |-------+--------------------------------------------------------| |08 |п.3.1 ст.3 та згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |09 |п.11 "Перехідних положень" Закону N 349 ( 349-15 ) | ------------------------------------------------------------------
У рядку 09 зазначається від'ємне значення об'єкта
оподаткування, визначене за нормами п.11 "Перехідних положень"
Закону України від 24.12.2002 N 349 ( 349-15 ) на підставі
результатів інвентаризації збитків за станом на 1 січня 2003 року.
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | |-------+--------------------------------------------------------| | 10 |п.7.12, п. 7.13, п.7.20 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22| |-------+--------------------------------------------------------| | 11 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| |11.1 |п.10.1 ст.10 | |-------+--------------------------------------------------------| |11.2 |п. 7.13 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22 | |-------+--------------------------------------------------------| | 12 |сума рядків 12.1 і 12.2 | |-------+--------------------------------------------------------| |12.1 |п.10.1 ст.10 | |-------+--------------------------------------------------------| |12.2 |п. 7.13 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22 | |-------+--------------------------------------------------------| | 13 |сума рядків з 13.1 до 13.5 | |-------+--------------------------------------------------------| |13.1 |п.16.4 ст.16 | |-------+--------------------------------------------------------| |13.2 |пп.7.8.3-7.8.4 п.7.8 ст.7 | |-------+--------------------------------------------------------| |13.3 |п.16.3 ст.16 | |-------+--------------------------------------------------------| |13.4 |пп. 2.1.3 п.2.1 ст.2 | |-------+--------------------------------------------------------| |13.5 |п.18.1 ст.18,ст.19 | |-------+--------------------------------------------------------| | 14 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| | 15 |п.21.3 ст.21, п.16.16 ст.16 | |-------+--------------------------------------------------------| | 16 |згідно з формулою | |-------+--------------------------------------------------------| | 17 |п.10.2 ст.10, сума рядків з 17.1 до 17.3 | |-------+--------------------------------------------------------| |17.1 |п.10.2 ст.10 | |-------+--------------------------------------------------------| |17.2 |п.13.1-13.2,13.6 ст.13 | |-------+--------------------------------------------------------| |17.3 |п.13.5 ст.13 | |-------+--------------------------------------------------------| | 18 |пп. 7.7.3 п.7.7, пп. 7.8.2 п.7.8, пп.7.9.4 п.7.9 ст.7 | ------------------------------------------------------------------
4. Терміни подання декларації та сплати податку
4.1. Декларація за січень 2003 року та 11 місяців 2003 року
подається платником податку до державного податкового органу для
реєстрації протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) періоду.
4.2. Сплата податку здійснюється у терміни, визначені Законом
України N 2181 ( 2181-14 ).
4.3. Якщо останній день терміну подання декларації (сплати
податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім терміном
подання вважається наступний за вихідним (святковим) робочий
операційний день.
Перший заступник начальника
Головного управління податкового
аудиту та валютного контролю Л.М.Підгородецька

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
04.02.2003 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2003 р.
за N 100/7421

------------------------------------- |Відмітка про одержання (штамп ДПІ) | | | -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- |ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ | |Звітна | | |---| | | | |Нова (виправлена) | | |---| | | | |Консолідована | | ------------------------| -------------------------------------------------------------------- ------------------- --------------------- ------------------------- |Звітний період | | |Січень 2003 р. | | |11 місяців 2003 р. | ------------------- --------------------- ------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Повна назва платника податку ______ | |Юридична особа | |___________________________________ |-----+-----------------------| | | |Інша категорія платника| -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний ------------------- Код виду --------------- | |код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | економічної | | |.| | |.| | | | ------------------- діяльності --------------- | | (КВЕД) | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Місцезнаходження платника податку __________|Поштовий | | | | | | |____________________________________________|індекс |---------| |____________________________________________|-----------+---------| | |Телефон | | | |-----------+---------| | |Факс | | | |---------------------| | |E-mail| | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |До державної податкової інспекції (адміністрації) в ______________| |__________________________________________________________________| --------------------------------------------------------------------
Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
-------------------------------------------------------------------- | ПОКАЗНИКИ | Код |Наростаючим| | |рядка|підсумком | |------------------------------------------------+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому |01 | | |числі: | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |доходи від здійснення банківських операцій |01.1 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |надлишкова сума страхового резерву |01.2 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |прибуток від операцій з торгівлі цінними |01.3 | | |паперами та деривативами | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |інші доходи, крім визначених у р. 01.1 - 01.3 |01.4 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Коригування валових доходів: (+/- 02.1 +/- 02.2 |02 | | |+ 02.3) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, |02.1 | | |послуг) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |самостійно виявлені помилки за результатами |02.2 | | |минулих податкових періодів | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |врегулювання сумнівної, безнадійної |02.3 | | |заборгованості | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Скоригований валовий дохід (01 +/- 02) |03 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Валові витрати, у тому числі: |04 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |витрати у межах банківських операцій |04.1 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума збільшення страхового резерву |04.2 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |витрати на оплату праці |04.3 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума страхових внесків до фондів державного |04.4 | | |соціального страхування | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума податків, зборів (обов'язкових платежів), |04.5 | | |крім визначених у р. 04.4 | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |інші витрати, крім визначених у р. 04.1-04.5 |04.6 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Коригування валових витрат: (05.1 +-05.2 |05 | | |+-05.3) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, |05.1 | | |послуг) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |самостійно виявлені помилки за результатами |05.2 | | |минулих податкових періодів | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |врегулювання сумнівної, безнадійної |05.3 | | |заборгованості | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Скориговані валові витрати (04 +-05) |06 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Сума амортизаційних відрахувань |07 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Об'єкт оподаткування ((+-03 - (+-06) - 07) |08 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Балансові збитки, не компенсовані прибутками до |09 | | |01.01.2003 | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Прибуток, звільнений від оподаткування |10 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Прибуток, що підлягає оподаткуванню**, у тому |11 | | |числі за: (08 - 09 - 10) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |базовою ставкою 30 % |11.1 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |пільговими ставками* ( ) % |11.2 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Нарахована сума податку**, у тому числі за: |12 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |базовою ставкою |12.1 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |пільговими ставками |12.2 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Зменшення нарахованої суми податку, у тому |13 | | |числі: | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума сплаченого податку за попередні податкові |13.1 | | |періоди поточного року | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума авансових внесків при виплаті дивідендів |13.2 | | |та прирівняних до них платежів (у тому числі | | | |перевищення суми таких внесків над сумою | | | |податкових зобов'язань минулих податкових | | | |періодів) | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |вартість торгових патентів, придбаних у |13.3 | | |звітному періоді | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |сума податку, нарахованого платником за |13.4 | | |місцезнаходженням його філії, при сплаті | | | |консолідованого податку | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |інші суми, що зменшують податкові |13.5 | | |зобов'язання, крім визначених у р.3.1-13.4 | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Податкове зобов'язання звітного періоду** |14 | | | (12 - 13)| | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Сума надміру внесеного податку у попередніх |15 | | |податкових періодах, що зараховується у | | | |зменшення податкового зобов'язання звітного | | | |періоду | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Сума податку до сплати** (14 - 15) |16 | | -------------------------------------------------------------------- --------------- * Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. ** У разі позитивного значення.
-------------------------------------------------------------------- |Додаткові показники | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Суми податків, які вираховуються при виплаті |17 | | |доходів, у тому числі: | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |податок на доходи від грального бізнесу |17.1 | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |податки, які утримуються при виплаті доходів |17.2 | | |(прибутків) нерезидентів | | | |------------------------------------------------+-----+-----------| |Авансові внески, нараховані на суму дивідендів |18 | | |та прирівняних до них платежів | | | --------------------------------------------------------------------
За бажанням платника податку до декларації додаються пояснення
(розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності
на _______ арк.
Дата подання декларації "__" ___________ 200_ року
Наведена інформація є вірною.
Керівник підприємства ____________________________ М.П.
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер _______________________________
(підпис, прізвище)
------------------------------------------------------------------ Ця частина податкової декларації заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------ | Відмітка про внесення Дата "__" _________ 200_ року | |даних до електронної бази | | податкової звітності | |----------------------------------------------------------------| |________________________________________________________________| | Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | |----------------------------------------------------------------| | За результатами перевірки декларації: | |----------------------------------------------------------------| || | || | | |------- |------- | |порушень (помилок) |складено акт від "__" __________ 200_ року | |не виявлено |N _______________________ | |----------------------------------------------------------------| | (потрібне позначити) | |----------------------------------------------------------------| |"__" ____________ 200_ року ___________________________________| | Службова особа ДПІ (ДПА) | | (підпис, прізвище) | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник начальника
Головного управління податкового
аудиту та валютного контролю Л.М.Підгородецькавгору