Зміни до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну
Постанова Національного банку України від 22.12.2010572
Документ z0097-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.12.2010 N 572
( z0096-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р.
за N 97/18835
{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
ЗМІНИ
до Положення про порядок
іноземного інвестування в Україну
( z0947-05 )

1. У главі 1: у пункті 1.1 термін "інвестиційний рахунок" після слів "в
іноземній валюті" доповнити словами і цифрами "1 групи
Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34
( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного
банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами
(далі - Класифікатор)"; термін "портфельна інвестиція" виключити; пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі
дозволяється здійснювати в гривнях та іноземній валюті виключно 1
групи Класифікатора ( v0521500-98 )"; пункт 1.5 доповнити новим реченням такого змісту: "Відкриття
рахунків іноземним інвесторам - іноземним банкам для здійснення
ними інвестиційної діяльності в Україні, а також зарахування та
списання коштів за цими рахунками здійснюється банком у порядку,
передбаченому для інвестиційних рахунків в Інструкції
( z1172-03 )"; у пункті 1.6: перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"Уповноваженому банку забороняється зараховувати іноземну валюту
2 або 3 групи Класифікатора ( v0521500-98 ), що перерахована із-за
кордону з метою здійснення іноземним інвестором інвестиційної
діяльності на території України, на інвестиційний рахунок
іноземного інвестора, на поточний рахунок резидента, а також на
поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення
спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за
участю іноземного інвестора (далі - рахунок спільної діяльності)"; в абзаці другому слово "резиденту" замінити словом "клієнту"; пункт 1.9 доповнити новим абзацом такого змісту: "Уповноважені банки мають право використовувати власні
кореспондентські рахунки для проведення власних операцій,
пов'язаних з іноземним інвестуванням в Україну, в порядку,
передбаченому цим Положенням для поточних рахунків резидентів".
2. У главі 2: у пункті 2.1: абзаци третій, четвертий і шостий викласти в такій редакції: "перераховувати безпосередньо на поточний рахунок резидента
іноземну валюту із-за кордону; зараховувати ввезену в Україну власником інвестиційного
рахунку (уповноваженою ним особою) і задекларовану митному органу
під час в'їзду в Україну іноземну валюту 1 групи Класифікатора
( v0521500-98 ) на власний інвестиційний рахунок. Уповноважена
особа має надати копію легалізованої або засвідченої шляхом
проставлення апостиля довіреності, що підтверджує її повноваження
на вчинення зазначених у цьому абзаці дій (у разі видачі іноземним
інвестором такої довіреності на території України подається копія
цієї довіреності, засвідчена нотаріально). Під час зарахування на
інвестиційний рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку, а копії митної декларації та довіреності
залишаються в уповноваженому банку, який може здійснити таке
зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації"; "перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в
гривнях та іноземній валюті на поточний рахунок резидента або
інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора"; доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого
змісту: "перераховувати кошти в іноземній валюті 1 групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) та гривні з власного поточного
рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на її
інвестиційний рахунок". У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим; у пункті 2.3 слова "виключно в гривнях шляхом перерахування
коштів на вкладний (депозитний) рахунок з інвестиційного рахунку
цього інвестора" замінити словами "в гривнях та іноземній валюті
1 групи Класифікатора ( v0521500-98 ) шляхом перерахування коштів
на вкладний (депозитний) рахунок з інвестиційного рахунку цього
інвестора та з його рахунку із-за кордону"; пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Іноземні інвестори для здійснення в Україні спільної
інвестиційної діяльності без створення юридичної особи
(далі - спільна діяльність) мають право перераховувати кошти в
іноземній валюті із-за кордону або кошти в іноземній валюті та
гривнях з інвестиційного рахунку на рахунок спільної діяльності".
3. У главі 3: у пункті 3.1: абзац другий після слів "в іноземній валюті на" доповнити
словами "інвестиційний рахунок іноземного інвестора або на"; в абзаці п'ятому слова "на інвестиційний рахунок у
національній валюті" замінити словами "та іноземній валюті на
інвестиційний рахунок"; в абзаці шостому слова "на інвестиційний рахунок цього
інвестора" замінити словами "та іноземній валюті на власний
інвестиційний рахунок іноземного інвестора та в іноземній валюті
на власний рахунок іноземного інвестора в закордонному банку"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "розпорядником з рахунку спільної діяльності в національній
валюті та іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного
інвестора або в іноземній валюті на рахунок іноземного інвестора в
закордонному банку"; пункт 3.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.3-3.10 уважати відповідно
пунктами 3.2-3.9; доповнити главу після пункту 3.7 новим пунктом такого змісту: "3.8. Порядок купівлі (обміну) іноземної валюти з метою
повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів,
прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні, визначається
нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює
порядок та умови торгівлі іноземною валютою". У зв'язку з цим пункти 3.8, 3.9 уважати відповідно
пунктами 3.9, 3.10; пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Уповноваженому банку дозволяється здійснювати
перерахування коштів в іноземній валюті (які не куплені на
міжбанківському валютному ринку України та не залучені у формі
кредиту, позики) з метою повернення іноземної інвестиції та/або
прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором
від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі документів, що
визначені відповідним пунктом нормативно-правового акта
Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі
іноземною валютою (крім заяви про купівлю іноземної валюти)"; доповнити главу після пункту 3.9 новими пунктами такого
змісту: "3.10. Уповноважений банк для здійснення контролю за
операціями його клієнта - іноземного інвестора в національній
валюті зобов'язаний попередньо зарахувати кошти в гривні (крім
одержаних від продажу іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України), що надходять цьому клієнту, на окремий
аналітичний рахунок балансового рахунку: 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками" - за операціями іноземного інвестора - іноземного банку; 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" - за
операціями іноземного інвестора - юридичної особи (крім іноземного
банку); 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" - за операціями
іноземного інвестора - фізичної особи. Уповноваженому банку дозволяється перерахувати кошти з цього
рахунку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора за умови
наявності документів, що підтверджують відповідність операції в
національній валюті іноземного інвестора режиму функціонування
інвестиційного рахунку, визначеного в главі 16 Інструкції
( z1172-03 ). Операції в національній валюті щодо повернення
іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів,
одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в
Україні, мають бути підтверджені документами, визначеними у
відповідному пункті нормативно-правового акта Національного банку
України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою
(крім заяви про купівлю іноземної валюти). У разі відсутності цих
документів уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти
відправникові. Строк обліку коштів у гривні, що надходять на користь
іноземних інвесторів, на рахунку, зазначеному в абзаці першому
цього пункту, не може перевищувати трьох робочих днів. 3.11. Уповноважений банк робить відмітку на оригіналах
документів, на підставі яких були проведені зазначені в
пунктах 3.9, 3.10 цієї глави операції, та на їх копіях, які
залишаться в нього на зберіганні. Ця відмітка має містити дату
перерахування коштів, їх суму, а також засвідчуватися підписом
відповідального працівника відповідного підрозділу уповноваженого
банку та відбитком його особистого штампа, або штампа цього
підрозділу, або печатки суб'єкта ринку". У зв'язку з цим пункт 3.10 уважати пунктом 3.12.
Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербаковавгору