Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Форма типового документа від 11.08.2004339
Документ z0096-05, перша редакція — Прийняття від 11.08.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2004 N 339
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2005 р.
за N 96/10376

Про затвердження Положення про порядок визначення
чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та з метою контролю за діяльністю осіб,
що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів
(відкритих, корпоративних, професійних), Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок визначення чистої
вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого,
корпоративного, професійного), що додається.
2. Тимчасово виконуючому обов'язки Виконавчого секретаря
В. Прядку забезпечити: подання на погодження цього рішення до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України; державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасово
виконуючого обов'язки Виконавчого секретаря В. Прядка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 року N 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.08.2004 N 339
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2005 р.
за N 96/10376

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду (відкритого,
корпоративного, професійного)

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та Положення про
вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління
активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури
зазначених активів, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.12.2003
N 560 ( z1210-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.12.2003 за N 1210/8531.
1. Загальні положення
1.1. Положення встановлює методику оцінки чистої вартості
активів недержавного пенсійного фонду та визначає порядок
визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду.
1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні,
вживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
1.3. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні,
мають таке значення: активи, зобов'язання, фінансові інвестиції - відповідно до
пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0396-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N 396/3689; пенсійні активи - активи пенсійного фонду, за рахунок яких
здійснюються пенсійні виплати; собівартість фінансової інвестиції - це вартість, що
складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита,
податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції (пункт
4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові
інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 26.04.2000 N 91 ( z0284-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505); ринкова вартість фінансових інвестицій - сума, яку можна
отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку
(пункт 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 26.04.2000 N 91 ( z0284-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505); лістинг - внесення цінних паперів до списку цінних паперів,
які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом
укладання договорів у торговельно-інформаційній системі, якщо це
передбачено їх правилами (згідно з Положенням про регулювання
діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем,
затвердженим наказом Комісії від 15.01.97 N 9 ( z0020-97 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.97 за
N 20/1824 (із змінами та доповненнями); обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684); активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є
однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і
покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною (пункт 4
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні
активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.99 за N 750/4043).
2. Методика оцінки чистої вартості активів
недержавних пенсійних фондів
2.1. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду -
різниця між вартістю активів недержавного пенсійного фонду на день
проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань недержавного
пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення
підрахунку.
2.2. Активи недержавного пенсійного фонду складаються з
грошових коштів, з цінних паперів та інших активів згідно із
законодавством.
2.3. Активи недержавних пенсійних фондів оцінюються за їх
ринковою вартістю з урахуванням принципу обачності. У разі
відсутності наявної ринкової вартості активи повинні оцінюватися
за іншою оцінною вартістю.
2.4. Грошові кошти оцінюються: 2.4.1. На поточних рахунках в національній валюті - за
номіналом; 2.4.2. В іноземній валюті - перераховуються в національну
валюту за офіційним курсом Національного банку України на день
проведення розрахунку; 2.4.3. На депозитних рахунках у національній валюті - за
номіналом, включаючи відсотки, що підлягають нарахуванню за
звітний період, відповідно до умов договору банківського вкладу; 2.4.4. На депозитних рахунках в іноземній валюті
перераховуються в національну валюту за офіційним курсом
Національного банку України на день розрахунку, включаючи
відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період, відповідно
до умов договору банківського вкладу.
2.5. Банківські метали оцінюються відповідно до Положення про
здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими
металами, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 06.08.2003 N 325 ( z0749-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070, за
офіційним (обліковим) курсом гривні, встановленим Національним
банком України, до цього металу на день здійснення операції.
2.6. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими
гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими радами або третіми особами,
оцінюються з урахуванням дохідності до погашення у день придбання
цінних паперів.
Дохідність до погашення y розраховується за формулою (1) :
M
C
n i N
P = E ------------- + ------------- , (1) i = 1 d d
i n --- --- 365 365
(1 + y ) (1 + y )
M M
де E - сума; P - ринкова вартість або вартість придбання, грн.; C - величина виплати (купонної, амортизаційної) у i-тий i період, грн.;
d - кількість днів до 1, 2, ... n виплати на дату i розрахунку;
N - номінальна вартість або залишкова від номінальної
вартість цінних паперів, грн.; d - кількість днів до дати погашення цінних паперів. n
Розрахунок за формулою (1) здійснюється наближеними
математичними методами. 2.6.1. Дохідність цінних паперів перераховується при
реєстрації кожного нового ринкового договору з урахуванням
критеріїв ринковості. 2.6.2. Критеріями ринковості договорів визначаються: купівля-продаж цінних паперів, що відповідно до норм
законодавства пройшли лістинг, повинна відбуватися тільки на
організаційно оформлених ринках цінних паперів - фондовій біржі
або в торговельно-інформаціній системі, зареєстрованих у
встановленому законодавством порядку, обсяги торгів на яких
становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на
організованих ринках цінних паперів України. Перелік організаторів
торгівлі, які відповідають цьому критерію, формується Комісією за
результатами попереднього кварталу на перше число першого місяця
наступного кварталу. Інформація щодо визначених критеріїв
оприлюднюється на сайті Комісії та друкується в офіційних виданнях
Комісії; вартість зареєстрованого договору має бути в діапазоні між
найвищою пропозицією на купівлю і найнижчою пропозицією на продаж
на дату здійснення договору. При цьому сума договору має бути не
менше 10 000 (десять тисяч) гривень; обсяги торгів мають бути не менше 100 000 (сто тисяч) гривень
за попередніх 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню
здійснення оцінки. 2.6.3. Виходячи з розрахункової дохідності до погашення
цінних паперів, розраховується вартість цінних паперів у кожний з
наступних, до погашення або продажу цінних паперів, днів (формула
2). Оцінна вартість V обчислюється, виходячи з розрахованої
величини y (формула (1),
M
C
k j N
V = E ------------- + ------------- , (2) j = 1 d d
j n --- --- 365 365
(1 + y ) (1 + y )
M M
де E - сума; C - величина виплати (купонної, амортизаційної та ін.) у j j-тий період, грн.;
d - кількість днів до 1, 2, ... k виплати на дату j розрахунку;
j - приймає значення від i до 1, а k - від n до 1.
2.7. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими
гарантовано урядами іноземних держав, оцінюються відповідно до
пункту 2.6 цього Положення.
2.8. Акції й облігації українських емітентів, що відповідно
до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на
фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі та
зареєстровані у встановленому законодавством порядку, обсяги
торгів за якими становлять не менше ніж 25 відсотків від загальних
обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів
України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно
із законодавством), оцінюються таким чином. 2.8.1. За ціною останнього зареєстрованого договору, який
одночасно відповідає таким вимогам: вартість договору має знаходитися у діапазоні між найвищою
пропозицією на купівлю і найнижчою пропозицією на продаж на дату
здійснення договору. При цьому сума договору має становити не
менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень; строк виконання договору має становити не більше 30
(тридцяти) календарних днів, що передують дню проведення оцінки; загальний обсяг договорів за 30 (тридцять) календарних днів,
що передували дню здійснення оцінки, має становити не менше
100 000 (сто тисяч) гривень. 2.8.2. За останньою оцінною вартістю, якщо договір був
укладений більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня
здійснення оцінки і ціна такого договору на день здійснення
оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю
та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що
зареєстровані на організованому ринку. 2.8.3. Акції й облігації українських емітентів повинні
придбаватися тільки на організаційно оформлених ринках цінних
паперів - фондовій біржі або в торговельно-інформаціній системі,
зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
2.9. Акції й облігації іноземних емітентів, що перебувають в
обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній
з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська (NEW YORK STOCK EXCHANGE,
Inc. (NYSE) , Лондонська (London Stock Exchange plc), Токійська
(Tokyo Stock Exchange,Inc (TSE), Франкфуртська (FWB (R)
Frankfurter Wertpapierborse), або у торговельно-інформаційній
системі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Isc.),
оцінюються за найменшою ціною договорів, виконаних на дату
закриття біржі, що передує дню розрахунку вартості активів
недержавного пенсійного фонду.
2.10. При оцінці вартості активів недержавних пенсійних
фондів не включається до розрахунку вартості активів вартість
цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована
Комісією або за рішенням суду. Комісія щомісячно оприлюднює
інформацію про скасування реєстрації випуску цінних паперів на
сайті та в офіційних друкованих виданнях Комісії. Вартість активів
повинна бути змінена у відповідності до цього пункту протягом
трьох робочих днів із дати оприлюднення інформації про скасування
реєстрації випуску цінних паперів.
2.11. Цінні папери, обіг яких зупинено, включаються до
розрахунку вартості активів у розмірі 75 відсотків від балансової
вартості. Комісія щомісячно оприлюднює інформацію про зупинення
обігу цінних паперів у офіційних друкованих виданнях Комісії.
Вартість активів повинна бути змінена у відповідності до цього
пункту протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення інформації
про зупинення обігу цінних паперів.
2.12. Об'єкти нерухомості оцінюються відповідно до
Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ), та Національного
стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1442 ( 1442-2004-п ).
При цьому протягом звітного фінансового року забороняється
змінювати метод оцінки, який вже був використаний для оцінки того
ж самого об'єкта.
2.13. інші активи недержавних пенсійних фондів, не заборонені
Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), оцінюються відповідно до чинного законодавства.
2.14. Зобов'язання недержавного пенсійного фонду - це
загальна сума зобов'язань, що підлягають виконанню на день
проведення підрахунку чистої вартості активів недержавного
пенсійного фонду (далі - зобов'язання фонду).
2.15. Зобов'язання фонду включають: 2.15.1. Заборгованість за нарахованими, але не виплаченими
поточними пенсійними виплатами, за договорами виплати пенсії на
визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними
виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) у випадках, визначених
законодавством; 2.15.2. Заборгованість щодо переказу коштів у сумі, яка була
накопичена на індивідуальних пенсійних рахунках учасників
пенсійного фонду, відповідно до заяви учасника або розпорядження
адміністратора фонду; 2.15.3. Заборгованість за переказом коштів до страхової
організації для оплати договорів страхування довічної пенсії та
договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті
учасника фонду, укладених учасником із страховою організацією; 2.15.4. Заборгованість за переказом коштів до іншого
пенсійного фонду; 2.15.5. Заборгованість за переказом коштів на пенсійні
депозитні рахунки в банках; 2.15.6. Заборгованість щодо оплати послуг особам, які
здійснюють обслуговування фонду (адміністратор, зберігач, аудитор,
торговці цінними паперами, агенти, незалежний оцінювач,
інвестиційний консультант та ін.); 2.15.7. Заборгованість щодо сплати винагороди особам, які
здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду; 2.15.8. Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за
отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи; 2.15.9. Заборгованість щодо оплати інших послуг, здійснення
яких передбачено Законом України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) або нормативно-правовими актами з питань
недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути
використані пенсійні активи.
2.16. Суми заборгованості з відшкодування витрат фонду
визначаються щомісячно.
2.17. До розрахунку чистої вартості активів включаються
витрати, нараховані, але не сплачені за попередній місяць.
3. Порядок, терміни обчислення вартості
активів та чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду
3.1. Обчислення та визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду здійснюються адміністратором та
особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного
фонду (за вищезазначеною методикою).
3.2. Обчислення та визначення чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду здійснюються на останній день
місяця.
4. Складання документа про вартість активів
недержавного пенсійного фонду
4.1. Особи, що здійснюють управління активами недержавного
пенсійного фонду, подають до Комісії документ про вартість активів
недержавного пенсійного фонду у формі довідки про склад, структуру
та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1).
4.2. Особи, що здійснюють управління активами недержавного
пенсійного фонду, складають довідку про склад, структуру та
вартість активів кожного недержавного пенсійного фонду окремо.
4.3. Довідка про склад, структуру та вартість активів кожного
недержавного пенсійного фонду (додаток 1) складається шляхом
заповнення українською мовою таблиці та форми, передбачених цим
Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують
формування файлів, підготовлених з використанням кодування RUS
cp866 у форматі DBASE-IV.
5. Складання документа про визначення
чистої вартості активів пенсійного фонду
5.1. Адміністратор недержавного пенсійного фонду подає до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
документ про визначення чистої вартості активів недержавного
пенсійного фонду в формі довідки про чисту вартість активів
недержавного пенсійного фонду (додаток 2).
5.2. Адміністратор недержавного пенсійного фонду складає
документ про визначення чистої вартості активів кожного
недержавного пенсійного фонду окремо.
6. Контроль за визначенням вартості активів
недержавних пенсійних фондів
6.1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою,
правильністю визначення вартості активів недержавного пенсійного
фонду здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, відповідно до чинного законодавства.
6.2. Державний контроль за своєчасністю, повнотою,
правильністю визначення чистої вартості активів недержавного
пенсійного фонду здійснює Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України, відповідно до чинного законодавства.
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Величко

Додаток 1
до Положення про порядок
визначення чистої вартості
активів недержавного
пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного,
професійного)

ДОВІДКА
про склад, структуру та вартість активів
недержавного пенсійного фонду
за станом на "____"____________ 200__ року

__________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)
Перелік інвестицій у цінні папери
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Вид цінних паперів | Код |Найменування| Міжнародний |Кількість| Номіна-| Загальна |Загальна| Частка в | |з/п| | за ЄДРПОУ | емітента | ідентифі- | цінних | льна |номінальна| оцінна | загальній| | | | емітента | (резидента/| каційний | паперів |вартість| вартість |вартість|балансовій| | | |(резидента)|нерезидента)| код цінного | (шт.) | одного | (грн.) | (грн.) | вартості | | | | | |папера (ISIN)| | цінного| | | активів | | | | | | | | папера | | | фонду (%)| | | | | | | | (грн.) | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 1 |Цінні папери, погашення | | | | | | | | | | |та отримання доходу за | | | | | | | | | | |якими гарантовано | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 2 |Цінні папери, погашення | | | | | | | | | | |та отримання доходу за | | | | | | | | | | |якими гарантовано Радою | | | | | | | | | | |міністрів Автономної | | | | | | | | | | |республіки Крим, | | | | | | | | | | |місцевими радами або | | | | | | | | | | |третіми особами | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 3 |Акції українських | | | | | | | | | | |емітентів (за кожним | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 4 |Облігації українських | | | | | | | | | | |емітентів (за кожним | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 5 |Цінні папери, погашення | | | | | | | | | | |та отримання доходу за | | | | | | | | | | |якими гарантовано урядами| | | | | | | | | | |іноземних держав | | | | | | | | | | |(за кожним емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 6 |Акції іноземних емітентів| | | | | | | | | | |(за кожним емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 7 |Облігації іноземних | | | | | | | | | | |емітентів (за кожним | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 8 |Іпотечні цінні папери | | | | | | | | | | |(за кожним емітентом) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| | 9 |Ощадні сертифікати | | | | | | | | | | |(за кожною банківською | | | | | | | | | | |установою) | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------+----------+--------+----------| |10 |РАЗОМ | Х | Х | Х | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
---------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Об'єкти нерухомого майна | Балансова| Оцінна | Частка | | |---------------------------------| вартість | вартість |в загальній| | | Найменування |Місцезнаходження|(тис.грн.)|(тис. грн.)| балансовій| | | об'єкта | об'єкта | | | вартості | | |нерухомого майна|нерухомого майна| | |активів (%)| |-----+----------------+----------------+----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------+----------------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | |-----+----------------+----------------+----------+-----------+-----------| |РАЗОМ| Х | Х | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Грошові кошти на поточному та/або депозитному
рахунках у банківських установах
--------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Сума грошових коштів| Назва | Депозитна ставка | Термін розміщення | Частка в | | | (грн.) |банківської| (%) | | загальній | | | | установи | | | балансовій| | |--------------------| |------------------+---------------------| вартості | | | у | в | |вклади в|вклади в | дата |дата кінця|активів (%)| | | гривнях |іноземній | |гривнях |іноземній| початку |розміщення| | | | | валюті | | | валюті |розміщення| | | |-----+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+----------+-----------| |РАЗОМ| | | Х | | | Х | Х | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік інвестицій у банківські метали
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Код за | Назва | Балансова | Частка в загальній | | | ЄДРПОУ |банківської| вартість |балансовій вартості | | | банківської | установи |(тис. грн.)| активів (%) | | | установи | | | | |-----+-------------+-----------+-----------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-------------+-----------+-----------+--------------------| | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----------+--------------------| |РАЗОМ| Х | Х | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Об'єкт інвестування|Балансова вартість| Частка в загальній| | | | (тис. грн.) |балансовій вартості| | | | | активів (%) | |-----+-------------------+------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-------------------+------------------+-------------------| | | | | | |-----+-------------------+------------------+-------------------| |РАЗОМ| Х | | | ------------------------------------------------------------------
Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Найменування інвестиції пенсійного фонду| Балансова | | | | вартість | | | | (тис.грн.) | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 1 |інвестиції в цінні папери | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 2 |інвестиції в об'єкти нерухомого майна | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 3 |грошові кошти на поточному та/або | | | |депозитному рахунках у банківських | | | |установах | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 4 |інвестиції в банківські метали | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 5 |інші інвестиції | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 6 |РАЗОМ | | ------------------------------------------------------------------
Керівник особи, Головний бухгалтер
що здійснює управління особи, що здійснює
активами недержавного управління активами
пенсійного фонду недержавного
пенсійного фонду
_________ ____________________ _________ ____________________
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
М.П.

Додаток 2
до Положення про порядок
визначення чистої вартості
активів недержавного
пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного,
професійного)

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного
пенсійного фонду

___________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Значення показника | |з/п | показника | | | | |---------------------------------------| | | |на початок звітного|на кінець звітного | | | | періоду | періоду | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 |Активи недержавного| | | | | пенсійного фонду | | | | | (грн.) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 | Зобов'язання | | | | | недержавного | | | | | пенсійного фонду | | | | | (грн.) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 | Чиста вартість | | | | | активів | | | | | недержавного | | | | | пенсійного фонду | | | | | (грн.) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 | Чиста вартість | | | | | одиниці пенсійних | | | | | внесків (грн.) | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник адміністратора
недержавного пенсійного
фонду _________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. "____"_________ 200_ року
Керівник особи,
що здійснює управління
активами недержавного
пенсійного фонду _________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. "____"_________ 200_ року
Керівник зберігача
недержавного пенсійного
фонду _________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. "____"_________ 200_ рокувгору