Про затвердження Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їхньої потенційної прибутковості
Фонд державного майна, Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України [...]; Наказ, Положення, Акт від 27.02.1995216/40/30/63
Документ z0095-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.1996, підстава - z0508-96

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 216/40/30/63 від 27.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 квітня 1995 р.
за N 95/631

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду майна
N 991/112/178/252 ( z0508-96 ) від 28.08.96 )
Про затвердження Положення про визначення
вартості об'єктів приватизації з урахуванням
їхньої потенційної прибутковості

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1014/206 ( z0294-95 ) від 04.08.95
N 161/50 ( v0161224-96 ) від 15.02.96
N 394/102 ( v0394224-96 ) від 05.04.96
N 429/108/73/47 ( z0212-96 ) від 11.04.96 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 1995 року N 36 ( 36-95-п ) "Про затвердження Методики
оцінки вартості об'єктів приватизації" та відповідно до вимог
Методики оцінки вартості об'єктів приватизації вартість
об'єктів приватизації повинна враховувати їх потенційну
прибутковість, що визначається на підставі Положення про
визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням
їхньої потенційної прибутковості. У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про визначення вартості об'єктів
приватизації з урахуванням їхньої потенційної прибутковості. 2. Доручити Фонду державного майна за поданням Міністерства
статистики України щоквартально переглядати розмір індекса зміни
вартості основних засобів з моменту останньої індексації і до
моменту приватизації та затверджувати його у тритижневий термін
першого місяця кожного кварталу. ( Пункт 2 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 429/108/73/47 ( z0212-96 ) від 11.04.96 ) 3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Голови Фонду
державного майна України від 22 вересня 1994 року N 579
( z0244-94 ) "Про затвердження Положення про порядок визначення
потенційної прибутковості майна підприємств торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування, що приватизуються шляхом
викупу".
Голова Фонду Заступник
державного Міністра
майна економіки

Заступник Міністр
Міністра статистики
фінансів

Затверджено
наказом Фонду державного майна,
Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату
України від 27 лютого 1995 року
N 216/40/30/63

Положення
про визначення вартості об'єктів приватизації
з урахуванням їхньої потенційної прибутковості

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене у відповідності з Методикою оцінки
вартості об'єктів приватизації, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 1995 року N 36 ( 36-95-п ), з метою
наближення вартості державного майна при приватизації до рівня
ринкових цін. 2. Положення застосовується у випадках, передбачених
розділами II та VI Методики оцінки вартості об'єктів приватизації
та у відповідності з іншими актами законодавства. 3. До об'єктів приватизації неосновного профілю діяльності
підприємств (структурних підрозділів цих підприємств) це
Положення застосовується у порядку, передбаченому для галузей
господарства, для яких цей профіль є основним. 4. Комісія по приватизації об'єкта, вартість якого
визначається з урахуванням потенційної прибутковості, має право
приймати рішення про експертну оцінку (дооцінку) вартості окремих
інвентарних об'єктів та групи інвентарних об'єктів, які входять до
складу цілісного майнового комплексу, відповідно до вимог
розділу IV Методики оцінки вартості об'єктів приватизації.
II. Порядок розрахунку
5. Визначення вартості об'єкта приватизації з урахуванням
його потенційної прибутковості базується на розрахунку очікуваної
(потенційної) суми прибутку, який може отримати покупець за
певний період експлуатації об'єкта приватизації, і порівнянні
її з відновною вартістю майна, визначеною відповідно до розділу
III Методики оцінки вартості об'єктів приватизації. 6. Визначення вартості об'єкта приватизації з урахуванням
потенційної прибутковості грунтується на врахуванні таких
факторів, як: особливості прибутковості підприємств різних
галузей в 1990 році; динаміка зміни вартості основних засобів від
останньої індексації і до моменту приватизації; фактичний стан
майна і його придатність для подальшої експлуатації; розташування
об'єкта приватизації в регіоні та в межах населеного пункту. 7. Розрахунок очікуваної (потенційної) суми прибутку об'єкта
приватизації залежно від галузі, до якої він належить, та його
спеціалізації в межах галузі здійснюється за формулою:
Пп = Роз * ( В1 * І1 +... +Вн * Ін ) * Зоз * Ток * Кзон ,
Пп _- сума очікуваного (потенційного) прибутку об'єкта
приватизації,млн.крб;
Роз - середньогалузева рентабельність основних засобів
в 1990 році;
В1,..., н- балансова (первісна) вартість основних засобів,
що належать державі, на момент приватизації
(розподіляється за періодами введення (н);
І1,..., н-індекс зміни вартості основних засобів з моменту
останньої індексації і до моменту приватизації
(визначається відповідно до періодів введення
основних засобів (н);
Зоз - коефіцієнт придатності основних засобів,
що належать державі, до експлуатації на момент
приватизації;
Ток - нормативний термін окупності капіталовкладень
(приймається рівним 5.0);
Кзон - зональний коефіцієнт.
8. Середньогалузева рентабельність основних засобів галузі
(Роз) визначається шляхом відношення балансового прибутку галузі
до первісної вартості її основних засобів у 1990 році (додаток 1). 9. Балансова вартість основних засобів, що належать державі,
на момент приватизації, розподіляється таким чином :
В1 - балансова вартість основних засобів, що належать державі
і введені в дію до 1 січня 1995 року та проіндексовані у
відповідності з Порядком проведення індексації балансової вартості
основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на
1 січня 1995 року (крім основних фондів по житлу), затвердженого
наказом Мінстату, Мінфіну, Фонду державного майна України від
24 січня 1995 року 21/6/11/70 ( z0022-95 ) та зареєстрованого у
Мінюсті України 27 січня 1995 року за N 22/558 ( z0022-95 ); В2,..,н - балансова вартість основних засобів, що належать
державі та введені в дію після 1 січня 1995 року з розподілом по
кварталах (н).
10. Індекс зміни балансової вартості основних засобів
змоменту останньої індексації і до моменту приватизації
(І1,...,н) розподіляється по кварталах і визначається з
урахуванням темпів зміни цін на будівництво та промислову
продукцію (додаток 2). Значення цього індексу переглядається
щоквартально і затверджується Фондом державного майна України у
тритижневий термін першого місяця кожного кварталу за поданням
Мінстату України. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 429/108/73/47 ( z0212-96 ) від
11.04.96 ) 11. Коефіцієнт придатності основних засобів, що належать
державі, до експлуатації (Зоз) визначається на момент
приватизації за даними бухгалтерського балансу як відношення
залишкової вартості основних засобів, що належать державі, до їх
балансової (первісної) вартості. 12. Зональний коефіцієнт (Кзон) встановлюється згідно з
додатками 2 та 3 Методичних рекомендацій по розробці зональних
коефіцієнтів, які затверджені наказом Фонду державного майна
України від 16 грудня 1992 р. N 567 ( v0567224-92 ). Для об'єктів
приватизації, що належать до таких галузей як промисловість,
сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, комунальне
господарство, наука та науково-дослідні організації, значення
зонального коефіцієнта встановлюється згідно з додатком 3. Для
об'єктів приватизації, що належать до таких галузей як торгівля
та громадське харчування, побутове обслуговування, заготівлі,
матеріально-технічне постачання та збут, значення зонального
коефіцієнта встановлюється згідно з додатками 2 та 3 Методичних
рекомендацій шляхом множення відповідних коефіцієнтів. 13. Вартість об'єкта приватизації з урахуванням потенційної
прибутковості визначається шляхом порівняння розрахованої суми
очікуваного (потенційного) прибутку (Пп) з вартістю цілісного
майнового комплексу, що залишається після вирахування вартості
майна, яке вилучається. У разі, коли розрахована сума Пп виявиться
більшою - вартість майна, що підлягає приватизації (державна
частка у статутному фонді), збільшується на цю різницю. У разі,
якщо розрахована сума Пп виявиться меншою - об'єкт приватизації не
дооцінюється. Розмір статутного фонду акціонерного товариства збільшується
на суму дооцінки вартості майна, яка враховує його потенційну
прибутковість, за винятком випадків, що передбачені Указом
Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 ( 699/94 )
"Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних майнових сертифікатів".
III. Порядок відображення і затвердження
14. Вартість об'єкта приватизації з урахуванням потенційної
прибутковості згідно з цим Положенням визначається комісією з
приватизації цього об'єкта. Після цього складається акт
встановленого зразка (додаток 3), який затверджується керівником
органу приватизації. 15. Перевищення розрахованої суми Пп над вартістю цілісного
майнового комплекса, що залишається після вирахування вартості
майна, яке вилучається, заноситься в рядок 15.2 акта оцінки
вартості цілісного майнового комплексу при приватизації державних
підприємств та в рядок 20.2 акта оцінки вартості майна орендного
підприємства і враховується у вартості майна, що підлягає
приватизації, з урахуванням вимог розділу VI Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації, та пункту 13 цього Положення. 16. Сума, яка записана до акту оцінки вартості майна
відповідно до пункту 15 цього Положення, у приватизованого
підприємства є нематеріальним активом з ознаками "гудвіл".
Додаток 1
до Положення про визначення
вартості об'єктів приватизації
з урахуванням їхньої потенційної
прибутковості

Середньогалузева рентабельність основних
засобів у господарстві України в 1990 році

Промисловість 0.147
Сільське господарство 0.149
Будівництво 0.242
Транспорт 0.098
Зв'язок 0.207
Торгівля та
громадське харчування 0.366
Побутове обслуговування 0.197
Заготівлі 0.055
Матеріально-технічне
постачання та збут 0.299
Комунальне господарство 0.012
Наука та науково-дослідні
організації 0.186
Додаток 2
до Положення про визначення
вартості об'єктів приватизації
з урахуванням їхньої потенційної
прибутковості
Індекси зміни балансової вартості
основних засобів In**
1. Балансова вартість основних засобів, введених у дію до
1 січня 1995 р. та проіндексованих відповідно до Порядку
проведення індексації балансової вартості основних фондів
підприємств, організацій та установ за станом на 1 січня 1995 р.
(крім основних фондів по житлу), затвердженого наказом Мінстату,
Мінекономіки, Мінфіну та ФДМУ від 24 січня 1995 р. N 21/6/11/70
( z0022-95 ), збільшується: а) будівель, споруд та передавальних пристроїв - у 9,5 раза; б) машин, обладнання, транспортних засобів, введених у дію до
IV кварталу 1994 р. - у 10,6 раза, у IV кварталі 1994 р. - у 3,8
раза; в) інших видів основних засобів, введених у дію до IV
кварталу 1994 р. - у 11,4 раза, у IV кварталі 1994 р. - у 2,7
раза. 2. Балансова вартість основних засобів, введених у дію після
1 січня 1995 р. та не проіндексованих за станом на 1 січня 1995
р., збільшується за індексами, що містяться у додатку 1 до Порядку
індексації вартості окремих видів майна, затвердженого наказом
Фонду державного майна України та Міністерства статистики України
від 5 квітня 1996 р. N 393/101 ( v0393224-96 ): а) будівель, споруд, передавальних пристроїв - залежно від
терміну освоєння капітальних вкладень; б) машин, обладнання, транспортних засобів та інших основних
фондів - залежно від терміну їх придбання.
( Додаток 2 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1014/206
( z0294-95 ) від 04.08.95, N 161/50 ( v0161224-96 ) від 15.02.96,
N 394/102 ( v0394224-96 ) від 05.04.96 )

Додаток 3
до Положення про визначення
вартості об'єктів приватизації
з урахуванням потенційної
прибутковості

Затверджено ------------------------------ (керівник органу приватизації)
"----"-------------- 1995 року
Акт
визначення потенційної прибутковості
(назва підприємства)
яке знаходиться за адресою :
---------------------------------------------------
1. Сума очікуваного (потенційного) прибутку об'єкта
приватизації розраховується за формулою:
Пп = Роз * (В1 * І1 +...+ Вн * Ін ) * Зоз * Ток * Коз,
Пп _- сума очікуваного (потенційного) прибутку об'єкта
приватизації, млн.крб;
Роз - середньогалузева рентабельність основних засобів
в 1990 році;
В1,...,н- балансова (первісна) вартість основних засобів,
що належать державі, на момент приватизації
(розподіляється за періодами введення /н/);
І1,..,н- індекс зміни вартості основних засобів з моменту
останньої індексації і до моменту приватизації
(визначається відповідно до періодів введення
основних засобів /н/);
Зоз - коефіцієнт придатності основних засобів, що
належать державі, до експлуатації на момент
приватизації ;
Ток - нормативний термін окупності капіталовкладень
(приймається рівним 5.0);
Кзон - зональний коефіцієнт.
2. Середньогалузева рентабельність основних засобів (Поз) для ______________________________________________________________
(галузь, спеціалізація _______________________________________ становить _______________,
об'єкта приватизації)
3. Балансова (первісна) вартість основних фондів
підприємства, що належать державі, на момент приватизації
становить __________________ млн.крб, у тому числі введених в дію:
до 1 січня 1995 року будівлі, споруди, передавальні пристрої ____________ млн.крб; машини, обладнання, транспортні засоби ____________ млн.крб; інші види основних фондів _________________________ млн.крб;
після 1 січня 1995 року (з розподілом по кварталах) будівлі, споруди, передавальні пристрої ____________ млн.крб; машини, обладнання, транспортні засоби _____________ млн.крб; інші види основних фондів __________________________ млн.крб.
4. Коефіцієнт придатності основних засобів, що належать
державі, до експлуатації (Зоз) розрахований у
розмірі _______________. 5. Зональний коефіцієнт (Км) становить _______. 6. Розрахована сума очікуваного (потенційного) прибутку
об'єкта приватизації становить :
Пп = млн.крб
7. Згідно з Положенням про визначення вартості об'єктів
приватизації з урахуванням їхньої потенційної прибутковості об'єкт
приватизації підлягає дооцінці на суму, що
дорівнює ____________________ млн.крб.

Комісія по приватизації:
Голова --------------------- (підпис)
Члени --------------------
(підпис)вгору