Документ z0095-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0540-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.12.2006 N 1658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2007 р.
за N 95/13362
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 311 ( z0540-13 ) від 12.03.2013 }
Про затвердження Положення щодо порядку
взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому ринку, з особою,
уповноваженою Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку на розміщення
інформації в загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних паперів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 52 ( z0142-10 ) від 19.01.2010 }

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), розділу V Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення щодо порядку взаємодії осіб, що
зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою,
уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів (додається).
2. Визначити, що розміщення особливої, регулярної інформації
та інформації, передбаченої Положенням про порядок складання та
розкриття інформації компанією з управління активами про
результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216
( z0697-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.08.2002 за N 697/6985 (зі змінами), у загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів здійснюється особою,
уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52 ( z0142-10 ) від
19.01.2010 }
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
5. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ) "Про розкриття інформації
емітентами цінних паперів".
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 21.12.2006 N 58
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21.12.2006 N 1658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2007 р.
за N 95/13362

ПОЛОЖЕННЯ
щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані
розкривати інформацію на фондовому ринку,
з особою, уповноваженою Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку
на розміщення інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів

Це Положення розроблено відповідно до пункту 15 частини
другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), розділу VII Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) і регулює взаємодію осіб, що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52 ( z0142-10 ) від
19.01.2010 }
I. Поняття і визначення
У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
1.1. Адреса для Організаційних листів - адреса електронної
пошти Уповноваженої особи, на яку направляються Організаційні
листи.
1.2. Загальнодоступна інформаційна база даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів - інформаційний ресурс, у якому Уповноважена особа
розміщує Інформацію, отриману від Суб'єктів розкриття.
1.3. Індивідуальна сторінка - веб-сторінка на веб-сайті
Уповноваженої особи у глобальній інформаційній мережі Інтернет, з
якої Суб'єкт розкриття відправляє Повідомлення.
1.4. Інформація - інформація, що підлягає розміщенню у
Загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та у
Стрічці новин відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації та Положення про порядок складання та розкриття
інформації компанією з управління активами про результати
діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за
N 697/6985 (зі змінами). { Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52
( z0142-10 ) від 19.01.2010 }
1.5. Організаційний лист - будь-який електронний лист
Суб'єкта розкриття, що не містить Інформацію, який направляється
на Адресу для Організаційних листів.
1.6. Повідомлення - повідомлення, складене Суб'єктом
розкриття на Індивідуальній сторінці, що містить Інформацію для
розміщення в Стрічці новин.
1.7. Положення про розкриття інформації - Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія) від 19.12.2006 N 1591.
1.8. Реєстраційний код - унікальний код, що присвоюється
Уповноваженою особою Суб'єктам розкриття.
1.9. Стрічка новин - частина інформаційного ресурсу
загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів,
поновлювана у режимі реального часу, що використовується
Уповноваженою особою для розміщення Інформації, отриманої від
Суб'єктів розкриття.
1.10. Суб'єкти розкриття - особи, що зобов'язані розкривати
Інформацію на фондовому ринку у відповідності з вимогами Положення
про розкриття інформації та Положення про порядок складання та
розкриття інформації компанією з управління активами про
результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216
( z0697-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.08.2002 за N 697/6985 (зі змінами). { Пункт 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52
( z0142-10 ) від 19.01.2010 }
1.11. Уповноважена особа - особа, уповноважена Комісією на
отримання інформації від Суб'єктів розкриття та розміщення
отриманої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.
II. Загальні положення
2.1. Це Положення встановлює процедуру надання Інформації до
Уповноваженої особи і прийому Уповноваженою особою Інформації для
розміщення у Стрічці новин і в Загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів, порядок такого розміщення, обов'язки
Уповноваженої особи, пов'язані з розміщенням Інформації у Стрічці
новин і Загальнодоступній інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів, відповідальність за їх невиконання.
2.2. Розміщення Інформації Уповноваженою особою у Стрічці
новин та Загальнодоступній інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів здійснюється у випадках і в терміни, передбачені в
Положенні про розкриття інформації та Положенні про порядок
складання та розкриття інформації компанією з управління активами
про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженому рішенням Комісії від
01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (зі змінами). { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52
( z0142-10 ) від 19.01.2010 }
2.3. Розміщення Інформації Уповноваженою особою у Стрічці
новин та Загальнодоступній інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів здійснюється без стягування плати із Суб'єктів розкриття.
2.4. Уповноважена особа зобов'язується перед Комісією і
Суб'єктами розкриття розміщувати Інформацію в порядку,
встановленому цим Положенням.
2.5. Уповноважена особа зобов'язується розмістити це
Положення і вказати Адресу для Організаційних листів на своїй
сторінці (веб-сайті) у глобальній інформаційній мережі Інтернет у
режимі постійного і вільного доступу.
III. Порядок реєстрації Суб'єкта розкриття
3.1. Суб'єкт розкриття проходить процедуру реєстрації шляхом
заповнення ідентифікаційного бланка Суб'єкта розкриття інформації
(додаток 1 до цього Положення) (далі - Ідентифікаційний бланк) на
сторінці (веб-сайті) Уповноваженої особи у глобальній
інформаційній мережі Інтернет.
3.2. У робочі дні протягом 24 годин після отримання
Уповноваженою особою заповненого Ідентифікаційного бланка
Уповноважена особа надсилає повідомлення про реєстрацію в
Уповноваженій особі (зміни у складі відомостей, вказаних у
Ідентифікаційному бланку) і присвоєний Суб'єкту розкриття
Реєстраційний код на адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття,
вказану в пункті 15 Ідентифікаційного бланка.
3.3. У разі зміни у складі відомостей, зазначених у
Ідентифікаційному бланку, Суб'єкт розкриття на сторінці
(веб-сайті) Уповноваженої особи у глобальній інформаційній мережі
Інтернет протягом 24 годин з моменту виникнення змін змінює
реєстраційні дані, вказані у Ідентифікаційному бланку,
використовуючи для доступу до Ідентифікаційного бланка
Реєстраційний код.
3.4. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі
Інформацію для оприлюднення відповідно до розділів IV, V та VI
цього Положення тільки після отримання повідомлення про реєстрацію
на сторінці (веб-сайті) Уповноваженої особи у глобальній
інформаційній мережі Інтернет. Суб'єкт розкриття під час
відправлення Інформації використовує Реєстраційний код у порядку,
встановленому цим Положенням.
3.5. Уповноважена особа та Суб'єкт розкриття вживають всіх
необхідних заходів щодо нерозголошення Реєстраційного коду з метою
запобігання використанню Реєстраційного коду третіми особами. У
випадку виникнення сумніву щодо правомірності використання
Реєстраційного коду Уповноважена особа має право вживати
додаткових заходів щодо ідентифікації Суб'єкта розкриття
(письмові та усні запити тощо).
3.6. Реєстраційний код може бути змінений лише за умови
письмового звернення Суб'єкта розкриття до Уповноваженої особи.
Після отримання письмового звернення Уповноваженою особою протягом
24 годин на адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття, вказану в
пункті 15 Ідентифікаційного бланка, надсилається повідомлення про
зміну Реєстраційного коду та новий Реєстраційний код.
3.7. Моментом отримання Ідентифікаційного бланка
Уповноваженою особою вважається час надходження Ідентифікаційного
бланка на сервер (поштовий сервер) Уповноваженої особи. Моментом
відправлення Уповноваженою особою повідомлення у випадках,
передбачених пунктами 3.2, 3.4 та 3.6 цього Положення, уважається
час його відправлення з поштового сервера Уповноваженої особи.
IV. Порядок надання Суб'єктом розкриття Інформації
для оприлюднення в Стрічці новин
4.1. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі
Інформацію для оприлюднення у Стрічці новин у термін, визначений
Положенням про розкриття інформації, але не пізніше
9-00 години дня, що визначений останнім для оприлюднення
Інформації, а у випадку, якщо зазначений день є вихідним або
святковим, то першого робочого дня, що слідує за ним, шляхом
відправлення Повідомлення із Індивідуальної сторінки (веб-сайта)
Уповноваженої особи. Для доступу до Індивідуальної сторінки
Суб'єкт розкриття використовує Реєстраційний код.
4.2. Повідомлення складається за формою, встановленою
додатком 2 до цього Положення. Відправлення Повідомлення
здійснюється за умови заповнення всіх полів форми Повідомлення.
Якщо емітент вказав хоча б одного організатора торгівлі на
фондовому ринку в пункті 16 Ідентифікаційного бланку, у формі
Повідомлення з'являється ознака "Терміново", яка може бути
активована на розсуд Суб'єкта розкриття. Наявність цієї ознаки
впливає на час публікації Повідомлення у відповідності до
пунктів 4.4 та 4.6 цього Положення.
4.3. Відправлення Повідомлення здійснюється за умови, що
текст Повідомлення складений з використанням кодування
Windows-1251.
4.4. Якщо Повідомлення не має ознаки "Терміново", Суб'єкт
розкриття відправляє Повідомлення з таким розрахунком, щоб воно
було отримано Уповноваженою особою до 9:00 години або не менше ніж
за одну годину до часу, вказаного в пункті 17 Ідентифікаційного
бланка, того дня, протягом якого Суб'єкт розкриття зобов'язаний
здійснити оприлюднення Інформації, що міститься у Повідомленні, у
Стрічці новин, а у випадку, якщо зазначений день є вихідним або
святковим, то першого робочого дня, що слідує за ним. Якщо у Повідомленні вказано ознаку "Терміново", таке
Повідомлення може бути відправлено Суб'єктом розкриття у будь-який
час.
4.5. За умови дотримання Суб'єктом розкриття порядку і
термінів відправки Повідомлення Уповноважена особа зобов'язана у
робочі дні в період з 8.00 години до 20.00 години протягом
30 хвилин з моменту одержання Повідомлення надіслати на адресу
електронної пошти Суб'єкта розкриття, зазначеної в пункті 15
Ідентифікаційного бланка, повідомлення, що підтверджує одержання
Інформації, придатної для опублікування у Стрічці новин.
4.6. Якщо Повідомлення не має ознаки "Терміново" та за умови
дотримання Суб'єктом розкриття порядку і термінів направлення
Інформації, Уповноважена особа зобов'язана опублікувати Інформацію
в Стрічці новин до 10:00 години або не пізніше часу, зазначеного в
пункті 17 Ідентифікаційного бланка, того дня, протягом якого
Уповноваженою особою була отримана Інформація, а у випадку, якщо
зазначений день є вихідним або святковим, наступного після
неробочого робочого дня. Якщо Повідомлення містить ознаку "Терміново" та отримано
Уповноваженою особою у робочий день в період з 8.00 години
до 20.00 години, то за умови відповідності Повідомлення вимогам
цього Положення Інформація має бути опублікована Уповноваженою
особою в Стрічці новин протягом 30 хвилин з моменту отримання.
Якщо таке Повідомлення отримано у інший час або у вихідний,
святковий день, Інформація має бути опублікована до 10.00 години
або не пізніше часу, зазначеного в пункті 17 Ідентифікаційного
бланка, наступного робочого дня.
4.7. Якщо Повідомлення не має ознаки "Терміново", Інформацію,
що міститься в Повідомленні, отриманому Уповноваженою особою
після 9:00 години або менш ніж за годину до часу, вказаного у
пункті 17 Ідентифікаційного бланка, того дня, протягом якого
Інформація повинна бути опублікована у Стрічці новин, а у випадку,
якщо зазначений день є вихідним або святковим, то першого робочого
дня, наступного за ним, Уповноважена особа зобов'язана оприлюднити
після 19:00 години цього ж дня. У цьому випадку Уповноважена особа
протягом 30 хвилин з моменту одержання Повідомлення зобов'язана
вислати на адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття, вказану у
пункті 15 Ідентифікаційного бланка, відповідне повідомлення із
зазначенням часу одержання цього Повідомлення.
4.8. У випадку недотримання Суб'єктом розкриття порядку або
умов відправлення Повідомлення за винятком випадків, зазначених у
пункті 4.7 цього Положення, Інформація, що міститься в
Повідомленні, не підлягає опублікуванню в Стрічці новин. У цьому
випадку Уповноважена особа у робочі дні у період з 8.00 години
до 20.00 години зобов'язана протягом не більш ніж 30 хвилин з
моменту отримання Повідомлення надіслати на адресу електронної
пошти Суб'єкта розкриття, вказаної у пункті 15 Ідентифікаційного
бланка, повідомлення про непридатність Повідомлення для
опублікування в Стрічці новин. У цьому випадку Суб'єкт розкриття
має право надіслати виправлене Повідомлення.
4.9. У випадку отримання від одного Суб'єкта розкриття
декількох ідентичних за змістом Повідомлень протягом одного дня у
Стрічці новин розміщується лише перше з них. У цьому випадку
Уповноважена особа негайно після отримання другого з таких
Повідомлень зобов'язана надіслати на адресу електронної пошти
Суб'єкта розкриття, зазначену в пункті 15 Ідентифікаційного
бланка, відповідне Повідомлення.
4.10. Моментом отримання Уповноваженою особою Повідомлення
вважається час надходження його на сервер (поштовий сервер)
Уповноваженої особи. Моментом відправлення Уповноваженою особою
повідомлення у випадках, передбачених пунктами 4.5, 4.7, 4.8
та 4.9 цього Положення, вважається час його відправлення з
поштового сервера Уповноваженої особи.
4.11. Суб'єкт розкриття має право отримати від Уповноваженої
особи письмове (у паперовій формі) підтвердження одержання
Інформації та/або її опублікування в Стрічці новин у випадку
направлення Уповноваженій особі письмового (у паперовій формі)
запиту. У цьому випадку Уповноважена особа зобов'язана протягом
2 днів з моменту одержання такого запиту направити Суб'єкту
розкриття письмову відповідь на запит способом, зазначеним у
запиті.
4.12. При заповненні Суб'єктом розкриття форми Повідомлення
(додаток 2) вказуються: назва Повідомлення (обирається зі списку на Індивідуальній
сторінці); дата вчинення дії; вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні
папери (відповідно до вимог Положення про розкриття інформації); текст Повідомлення (інформація наводиться у описовій формі, з
дотриманням розкриття обов'язкових вимог, визначених Положенням
про розкриття інформації. Додаткова інформація, яка необхідна для
повного і точного розкриття інформації про подію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента (за
необхідністю
).
V. Порядок надання Суб'єктом розкриття Інформації
для розміщення в Загальнодоступній інформаційній
базі даних Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних паперів
5.1. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі
Інформацію для розміщення, складену відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації та Положення про порядок складання та
розкриття інформації компанією з управління активами про
результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від
01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (зі змінами). { Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52
( z0142-10 ) від 19.01.2010 }
5.2. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі
Інформацію для розміщення у термін, визначений Положенням про
розкриття інформації та Положенням про порядок складання та
розкриття інформації компанією з управління активами про
результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від
01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (зі змінами), але не
пізніше 18-00 години дня, що визначений останнім для оприлюднення
Інформації, а в разі, якщо такий день є вихідним або святковим,
останнього робочого дня, що передує вихідному або святковому. { Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 52
( z0142-10 ) від 19.01.2010 }
5.3. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі
Інформацію шляхом відправлення її з індивідуальної сторінки
(веб-сайта) Уповноваженої особи або відправлення її електронною
поштою на адресу, визначену Уповноваженою особою. Для доступу та
відправлення Інформації зі сторінки (веб-сайта) Уповноваженої
особи Суб'єкт розкриття використовує Реєстраційний код. Суб'єкт
розкриття відправляє Інформацію електронною поштою тільки з адреси
електронної пошти Суб'єкта розкриття, вказаної в пункті 15
Ідентифікаційного бланка, вказуючи Реєстраційний код. Уповноважена
особа приймає Інформацію електронною поштою лише за одною адресою,
що визначена та оприлюднена на сторінці (веб-сайті) Уповноваженої
особи. Уповноважена особа надсилає Суб'єкту розкриття на адресу
електронної пошти, вказану в пункті 15 Ідентифікаційного бланка,
відповідне повідомлення про час отримання Інформації.
5.4. За умови дотримання Суб'єктом розкриття порядку і
термінів відправки Інформації Уповноважена особа зобов'язана
розмістити Інформацію протягом 12 годин з моменту отримання, але
не пізніше 20-00 години дня, що визначений останнім для
опублікування Інформації, а в разі, якщо такий день є вихідним або
святковим, останнього робочого дня, що передує вихідному або
святковому. Уповноважена особа надсилає Суб'єкту розкриття на
адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття, вказану в пункті 15
Ідентифікаційного бланка, відповідне повідомлення про час
розміщення Інформації.
5.5. Моментом отримання Уповноваженою особою Інформації
вважається час надходження її на сервер (поштовий сервер)
Уповноваженої особи. Моментом відправлення Уповноваженою особою
повідомлення, зазначеного в пунктах 5.3 та 5.4 цього Положення,
вважається час його відправлення з поштового сервера Уповноваженої
особи.
5.6. Суб'єкт розкриття має право отримати від Уповноваженої
особи письмове (у паперовій формі) підтвердження одержання
Інформації та/або її розміщення шляхом направлення Уповноваженій
особі письмового (у паперовій формі) запиту. Уповноважена особа
зобов'язана протягом 2 днів з моменту одержання такого запиту
направити Суб'єкту розкриття письмову відповідь на запит способом,
зазначеним у запиті.
VI. Порядок відправлення Суб'єктом розкриття
Організаційних листів
6.1. Організаційні листи направляються до Уповноваженої особи
на Адресу для Організаційних листів.
6.2. Організаційний лист має міститися лише в тексті листа і
відправлятися тільки з адреси електронної пошти Суб'єкта
розкриття, зазначеної у пункті 15 Ідентифікаційного бланка.
Організаційний лист має бути складено українською мовою із
використанням кодування Windows-1251.
6.3. Часом отримання Організаційного листа Уповноваженою
особою вважається час надходження Організаційного листа на
поштовий сервер Уповноваженої особи.
VII. Відповідальність Уповноваженої особи
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання
Уповноваженою особою обов'язків, передбачених цим Положенням,
Комісія має право прийняти рішення про позбавлення Уповноваженої
особи статусу особи, уповноваженої Комісією на отримання
інформації від Суб'єктів розкриття та розміщення отриманої
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів.
VIII. Заключні положення
8.1. У разі внесення змін до цього Положення після одержання
відповідного повідомлення від Комісії Уповноважена особа
зобов'язана розмістити текст змін, а також текст Положення з
внесеними змінами на своїй сторінці (веб-сайті) у глобальній
інформаційній мережі Інтернет у режимі постійного і вільного
доступу. При цьому Уповноважена особа вказує дату набрання
чинності змін до цього Положення.
8.2. У разі зміни адреси сторінки (веб-сайта) Уповноваженої
особи в глобальній інформаційній мережі Інтернет Уповноважена
особа зобов'язана не менш ніж за 10 днів до такої зміни повідомити
про це Комісію, а також розмістити відповідне повідомлення на
своїй сторінці (веб-сайті) у глобальній інформаційній мережі
Інтернет, а після такої зміни негайно повідомити про це Комісію і
опублікувати це Положення на новій сторінці (веб-сайті)
Уповноваженої особи в глобальній інформаційній мережі Інтернет.
8.3. За винятком випадків зміни адреси сторінки (веб-сайта)
Уповноваженої особи в глобальній інформаційній мережі Інтернет
Уповноважена особа не має права змінити Адресу для Організаційних
листів без згоди Комісії. У випадку зміни Адреси для
Організаційних листів внаслідок зміни адреси сторінки (веб-сайта)
Уповноваженої особи у глобальній інформаційній мережі Інтернет
Уповноважена особа зобов'язана негайно повідомити про це Комісію.
У випадку зміни Адреси для Організаційних листів Уповноважена
особа зобов'язана не менш ніж за 10 днів до такої зміни повідомити
про це Комісію, а також розмістити відповідне повідомлення на
своїй сторінці (веб-сайті) у глобальній інформаційній мережі
Інтернет.
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала

Додаток 1
до Положення щодо порядку
взаємодії осіб,
що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому
ринку, з особою,
уповноваженою Державною
комісією з цінних паперів
та фондового ринку
на розміщення інформації
в загальнодоступній
інформаційній базі даних
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК
Суб'єкта розкриття Інформації

1. Повне найменування із зазначенням організаційно-правової
форми.
2. Скорочене найменування (за наявності).
3. Місцезнаходження.
4. Номери ліцензій на здійснення діяльності професійного
учасника на ринку цінних паперів (у випадку розкриття професійним
учасником на ринку цінних паперів) та МФО банку-емітента (у
випадку розкриття інформації емітентом цінних паперів, який є
банком).
5. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).
6. Код території (КОАТУУ).
7. Дата внесення запису про державну реєстрацію юридичної
особи у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців.
8. Реєструючий орган, що здійснив внесення запису про
державну реєстрацію юридичної особи у Єдиний державний реєстр
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
9. Галузева приналежність (коди КВЕД ( va375202-05 )).
10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття.
11. Найменування посади керівника Суб'єкта розкриття.
12. Телефон керівника Суб'єкта розкриття.
13. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи,
відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою.
14. Телефон контактної особи.
15. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку
здійснюватиметься відправлення повідомлень від Уповноваженої
особи. Адреса електронної пошти не повинна бути зареєстрована на
безкоштовних поштових серверах.
16. Найменування фондової біржі (міжнародного організатора
торгівлі), на якій здійснюється обіг (будуть розміщуватись) цінні
папери.
17. Час, до якого Повідомлення має бути оприлюднене в Стрічці
новин.

Додаток 2
до Положення щодо порядку
взаємодії осіб,
що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому
ринку, з особою,
уповноваженою Державною
комісією з цінних паперів
та фондового ринку
на розміщення інформації
в загальнодоступній
інформаційній базі даних
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів
Форма

ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Назва Повідомлення.
2. Дата вчинення дії.
3. Вид Інформації.
4. Текст Повідомлення.
5. Ознака "Терміново", якщо емітент вказав хоча б одного
організатора торгівлі на ринку цінних паперів в пункті 16
Ідентифікаційного бланка Суб'єкта розкриття Інформації (додаток 1
до цього Положення).вгору