Документ z0091-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015  № 1199


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2016 р.
за № 91/28221

Про затвердження Змін до Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність із Законом України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України спільно з Управлінням гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Державної фінансової інспекції України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної фінансової інспекції України
О.Г. ШкуропатЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2015  № 1199


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2016 р.
за № 91/28221

ЗМІНИ
до Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту

1. Розділ І після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:

«1.3. У цьому Кодексі терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

У зв'язку з цим пункти 1.3–1.7 вважати відповідно пунктами 1.4–1.8.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 2.4 після слів «Закону України «Про державну службу» доповнити словами «Закону України «Про запобігання корупції»;

2) у пункті 2.5:

в абзаці другому слово «особисті» замінити словом «приватні»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Працівник зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, наявність якого впливає/може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень.»;

в абзаці п'ятому:

слова «органу, в якому він працює» замінити словами «керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення Працівника з посади»;

друге речення викласти в такій редакції: «Безпосередній керівник Працівника або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення, приймає рішення щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів такого Працівника.»;

3) абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«Працівник не повинен розголошувати і використовувати в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.»;

4) абзац перший пункту 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Дотримання принципу професійної компетентності полягає у застосуванні Працівником знань, навичок та досвіду, необхідних для сумлінного, компетентного, вчасного, результативного і відповідального виконання службових обов’язків, рішень та доручень органів і осіб, яким він підпорядкований, підзвітний або підконтрольний, недопущенні зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.».

3. В абзаці шостому пункту 3.2 розділу ІІІ слова «сприяти його оперативному розв'язанню» замінити словами «протягом двох робочих днів прийняти рішення щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у встановленому законодавством порядку».

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

«ІV. Протидія одержанню неправомірної вигоди та подарунків

4.1. Працівнику забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

4.2. Працівнику забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких йому осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

4.3. Працівник у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язаний невідкладно вжити заходів відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про запобігання корупції».

При виконанні службових обов'язків Працівник не має права надавати прямо чи опосередковано неправомірну вигоду та подарунок іншим особам, включаючи своїх керівників, з метою схилити їх до протиправного використання наданих їм службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.».

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийвгору