Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Інструкція, Зразок [...] від 24.12.20081569
Документ z0091-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2014, підстава - z0339-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2008 N 1569
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2009 р.
за N 91/16107
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 71 ( z0339-14 ) від 03.02.2014 }
Про затвердження Інструкції
з використання маркувальних машин

З метою приведення нормативно-правових актів, що
застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку, у
відповідність до Закону України "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ), Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155
( 1155-2002-п ), актів Всесвітнього поштового союзу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з використання маркувальних машин,
що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету зв'язку та інформатизації України від 29.05.2000 N 81
( z0358-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок використання
маркувальних машин у поштовому зв'язку", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 20.06.2000 за N 358/4579.
3. Державному департаменту з питань зв'язку (А.Довгий):
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту з питань зв'язку
О.Проживальського.
Міністр Й.Вінський

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України О.І.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.12.2008 N 1569
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2009 р.
за N 91/16107

ІНСТРУКЦІЯ
з використання маркувальних машин

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок використання маркувальних
машин об'єктами поштового зв'язку національного оператора
поштового зв'язку (далі - національний оператор), а також
фізичними та юридичними особами.
1.2. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та
рекомендовані поштові картки, листи, бандеролі (далі - письмова
кореспонденція) відбитків кліше державного знака, що підтверджує
оплату послуг поштового зв'язку (далі - державний знак),
календарного штемпеля, що зазначає місце та дату приймання цієї
кореспонденції для пересилання, найменування та поштову адресу
власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака)
національного оператора, або нанесення цих даних на письмову
кореспонденцію шляхом електронного друкування.
1.3. Маркувальні машини повинні бути обладнані спеціальним
пристроєм для введення граничної суми авансу на оплату послуг
поштового зв'язку та лічильником для обліку кількості відбитків
кліше відправленої письмової кореспонденції (далі - лічильник). Спеціальний пристрій для введення граничної суми авансу на
оплату послуг поштового зв'язку та лічильник повинні бути
опломбовані підприємством-виробником з метою виключення
несанкціонованого втручання.
1.4. Маркувальна машина повинна мати такі кліше (додаток 1):
найменування та поштової адреси власника маркувальної машини;
календарного штемпеля; державного знака та реєстраційного номера
маркувальної машини. Допускається використання маркувальних машин, які мають змогу
нанесення відбитків вищезазначених кліше шляхом електронного
друкування.
1.5. Замовлення національним оператором маркувальних машин,
виготовлення кліше здійснюються на підставі договору, що
укладається між національним оператором та
підприємством-виробником.
1.6. Кліше календарного штемпеля, державного знака та
реєстраційного номера маркувальної машини придбаваються філіалами
національного оператора за власний рахунок і є їх власністю. Маркувальна машина та кліше найменування і поштової адреси її
власника придбаваються фізичною або юридичною особою за власний
рахунок і є їх власністю.
1.7. Найменування та поштова адреса власника маркувальної
машини розміщуються на відповідному кліше в порядку, визначеному
Правилами надання послуг поштового зв'язку ( 1155-2002-п ), що
затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі використання маркувальних машин для оплати міжнародної
письмової кореспонденції на кліше найменування та поштової адреси
власника маркувальної машини додатково наносяться латинськими
літерами назва країни та найменування об'єкта поштового зв'язку
місця приймання.
1.8. Використання маркувальних машин для оплати письмової
кореспонденції без кліше державного знака, календарного штемпеля,
лічильника та спеціального пристрою для введення граничної суми
авансу на оплату послуг поштового зв'язку забороняється.
1.9. Підроблення кліше державного знака та календарного
штемпеля, їх збут або використання свідомо підроблених кліше тягне
за собою відповідальність згідно із законодавством.
2. Замовлення, придбання
маркувальної машини та кліше
2.1. Для використання маркувальної машини для оплати послуг з
пересилання письмової кореспонденції фізична або юридична особа
подає заяву до відокремленого підрозділу національного оператора
із зазначенням своїх повного та скороченого найменування, поштової
адреси, а також здійснює розрахунки з підприємством-виробником.
2.2. Після перерахування підприємству-виробнику вартості
виготовлення замовлення підприємство-виробник видає маркувальну
машину замовнику та інформує відповідний філіал національного
оператора.
2.3. На підставі поданих заяв та одержаного підтвердження від
підприємства-виробника про відвантаження маркувальної машини
замовнику відповідний підрозділ національного оператора подає
замовлення на виготовлення кліше державного знака та календарного
штемпеля філіалові національного оператора за підпорядкованістю.
2.4. Узагальнені замовлення на виготовлення кліше
календарного штемпеля та державного знака для маркувальних машин
фізичних та юридичних осіб і на придбання маркувальних машин та
кліше до них, що будуть застосовуватися відокремленими виробничими
підрозділами національного оператора, направляються до
підприємства-виробника.
2.5. Кліше календарного штемпеля та державного знака
маркувальної машини підприємство-виробник направляє філіалам
національного оператора.
2.6. Коди введення в маркувальну машину сум авансів на оплату
послуг поштового зв'язку підприємство-виробник видає уповноваженій
особі відокремленого підрозділу національного оператора, який
повідомляє їх об'єкту поштового зв'язку, що здійснюватиме
приймання письмової кореспонденції.
3. Використання маркувальної машини
3.1. Власник маркувальної машини укладає з відокремленим
підрозділом національного оператора договір про надання послуг з
пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної
машини (далі - договір про надання послуг).
3.2. Технічне обслуговування маркувальної машини, власником
якої є фізична або юридична особа, забезпечує відокремлений
підрозділ національного оператора, про що укладається договір про
технічне обслуговування маркувальної машини. Вимоги щодо
технічного обслуговування маркувальної машини можуть
обумовлюватися у договорі про надання послуг.
3.3. Перед початком експлуатації маркувальної машини
представником відокремленого підрозділу національного оператора в
присутності власника маркувальної машини встановлюються кліше
державного знака та календарного штемпеля, за допомогою коду
вводиться сума авансу на оплату послуг поштового зв'язку, про що
складається акт уведення маркувальної машини в експлуатацію у двох
примірниках (додаток 2). В акті зазначаються показники лічильника маркувальної машини
на момент складання акта та стан пломби підприємства-виробника. Перший примірник залишається у власника маркувальної машини,
другий - направляється до відокремленого підрозділу національного
оператора, з яким укладено договір про надання послуг. Копії договору про надання послуг та відбитки кліше
направляються до об'єкта поштового зв'язку, який здійснюватиме
приймання письмової кореспонденції з відбитком кліше державного
знака для пересилання.
3.4. Відбитки кліше маркувальної машини проставляються на
адресному боці письмової кореспонденції і мають бути чіткими та
легко читатися.
3.5. Якщо розміри чи форма письмової кореспонденції не дають
можливості зробити на ній відбиток кліше маркувальної машини,
такий відбиток може бути нанесений на окремому аркуші паперу, який
потім наклеюється у правій верхній частині лицьового боку
письмової кореспонденції.
3.6. Дата відбитка календарного штемпеля маркувальної машини
повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для
пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання,
відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не
відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення
повертаються відправникові для відповідного оформлення. При цьому попередньо проставлений відбиток календарного
штемпеля перекреслюється.
3.7. Письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальної
машини подається для пересилання до об'єкта поштового зв'язку,
який зазначений у договорі про надання послуг. Приймання такої письмової кореспонденції здійснюється через
операційні вікна об'єктів поштового зв'язку, які зазначені в
договорі про надання послуг.
3.8. Проста письмова кореспонденція з відбитками кліше
маркувальних машин подається для пересилання за відомістю
(додаток 3), рекомендована - за списком згрупованих поштових
відправлень, за формою, що встановлюється уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку. Кількість поштових відправлень одного виду, що включається до
однієї відомості (одного списку), та кількість примірників
відомостей (списків), необхідність їх подання в електронному
вигляді визначаються національним оператором і зазначаються в
договорі про надання послуг.
3.9. У разі виявлення у поштових скриньках письмової
кореспонденції, оплату якої здійснено із застосуванням відбитків
маркувальної машини, вона за призначенням не пересилається, а в
першу чергу повертається за зворотною адресою, а в разі її
відсутності - досилається на зберігання до об'єкта поштового
зв'язку. Дані про власника маркувальної машини (його найменування,
поштова адреса) повідомляються підрозділу національного оператора
за підпорядкуванням для проведення перевірки. Також направляються
зразки відбитків маркувальної машини.
3.10. Один чи два рази на місяць залежно від вимог,
зазначених у договорі про надання послуг, контролююча особа
об'єкта поштового зв'язку, у якому здійснюється приймання для
пересилання письмової кореспонденції з відбитками кліше
маркувальних машин, у присутності представника власника
маркувальної машини знімає показники залишку введеного авансу, про
що складається спільний акт виконаних робіт у трьох примірниках
(додаток 4), на підставі якого проводяться розрахунки. Акт
виконаних робіт підписується вищезазначеними особами, завіряється
відбитком календарного штемпеля об'єкта поштового зв'язку та
печаткою власника маркувальної машини. Акт затверджується
керівником відокремленого підрозділу національного оператора. Перший примірник акта виконаних робіт залишається у власника
маркувальної машини, другий - разом із відомостями (списками) на
прийняту письмову кореспонденцію, оплачену за допомогою
маркувальної машини, передається до бухгалтерії відокремленого
підрозділу національного оператора, третій - зберігається в
об'єкті поштового зв'язку, який здійснює приймання для пересилання
письмової кореспонденції.
3.11. Дотримання встановленого порядку використання
маркувальних машин контролюється виробничими підрозділами
національного оператора на етапах приймання для пересилання
письмової кореспонденції та її оброблення.
3.12. У разі використання маркувальної машини об'єктом
поштового зв'язку враховуються особливості: замість кліше найменування та поштової адреси власника
маркувальної машини наноситься логотип (товарний знак)
національного оператора; у реєстраційних картках, за якими ведеться облік маркувальних
машин (далі - реєстраційна картка) (додаток 5), зазначаються
об'єкт поштового зв'язку, його поштова адреса та особа,
відповідальна за експлуатацію маркувальної машини; акт уведення маркувальної машини в експлуатацію складається у
двох примірниках; назва та поштова адреса відправника на письмовій
кореспонденції заповнюється відправником.
4. Облік маркувальних машин
4.1. Інвентаризація кліше календарного штемпеля та державного
знака маркувальної машини здійснюється філіалом національного
оператора відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94
N 69 ( z0202-94 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.08.94 за N 202/412 (із змінами).
4.2. Облік маркувальних машин ведеться філіалами
національного оператора за реєстраційними картками, у яких
зазначаються: тип маркувальної машини; заводський номер; дата випуску; підприємство-виробник; реєстраційний номер; найменування та поштова адреса власника маркувальної машини.
На зворотному боці реєстраційної картки проставляються
відбитки всіх кліше маркувальної машини.
4.3. При зміні найменування власника маркувальної машини,
його поштової адреси або інших реквізитів, унесених до
реєстраційної картки, її власник зобов'язаний невідкладно
повідомити про це об'єкт поштового зв'язку та перереєструвати
маркувальну машину у філіалі національного оператора. У разі продажу маркувальної машини, яка вже була в
експлуатації, новий власник повинен до початку експлуатації
маркувальної машини в установленому порядку укласти договір про
надання послуг.
4.4. При розірванні договору про надання послуг кліше
календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини
здаються відокремленому підрозділу національного оператора, у
якому зареєстрована маркувальна машина.
4.5. Кліше знищуються комісією, призначеною керівником
відокремленого підрозділу національного оператора, шляхом їх
механічного пошкодження або іншим шляхом, який гарантовано
унеможливлює їх подальше використання, про що складається
відповідний акт. В акті проставляються відбитки кліше, які
підлягають знищенню.
Заступник директора
Державного департаменту
з питань зв'язку А.Довгий

Додаток 1
до Інструкції з використання
маркувальних машин

_______________________________________________________
ІНСТИТУТ | УКРАЇНА | ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ |-----------------| АН УКРАЇНИ |0000 | 40 мм вул. Тимірязівська, 2 кал. штемп. ----------------- м. КИЇВ, | | 01014 ---000000------- _______________________________________________________
140 мм
Зразок відбитка кліше маркувальної машини
для внутрішньої письмової кореспонденції
_______________________________________________________
ІНСТИТУТ | УКРАЇНА | ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ |-----------------| АН УКРАЇНИ |0000 | 40 мм вул. Тимірязівська, 2 кал. штемп. ----------------- м. КИЇВ, KYIV | UKRAINA | УКРАЇНА UKRAINA
01014 ---000000-------- _______________________________________________________
140 мм
Зразок відбитка кліше маркувальної машини
для міжнародної письмової кореспонденції

Додаток 2
до Інструкції з використання
маркувальних машин

АКТ
уведення маркувальної машини в експлуатацію

Цей акт складено "__" __ ____ року згідно з договором від
"__"__ ____ року N ____ про надання послуг з пересилання письмової
кореспонденції з використанням маркувальної машини представником
_________________________________________________________________
(найменування об'єкта поштового зв'язку,
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника)
у присутності представника ______________________________________
(найменування власника маркувальної
_________________________________________________________________
машини, прізвище, ім'я, по батькові представника)
про те, що до маркувальної машини N ______ встановлені кліше
державного знака та кліше календарного штемпеля, які є власністю
національного оператора поштового зв'язку. Пломба _________________________________________________________________
(стан пломби підприємства-виробника)
показники лічильника маркувальної машини за станом на
"___"__ _____ р. складають
_________________________________________________________________
(цифрами та словами)
Підпис власника Підпис керівника
маркувальної машини відокремленого підрозділу
національного оператора
___________________ ___________________
М.П. М.П.

Додаток 3
до Інструкції з використання
маркувальних машин

ВІДОМІСТЬ N _____
на просту письмову кореспонденцію, оплачену
з використанням відбитків державного знака
маркувальної машини, подану
в___________________________________________
(найменування об'єкта поштового зв'язку)

Відправник __________________________________________________
(повне та скорочене найменування і місцезнаходження
_________________________________________________________________
юридичної особи або прізвище, ініціали та місце проживання
_________________________________________________________________
фізичної особи)
Вид поштових відправлень ____________________________________
(поштова картка, лист, бандероль)
Загальна кількість поданих до пересилання поштових
відправлень ___ одиниць.
Плата за пересилання ______________ грн _______________ коп.,
у тому числі ПДВ _______________________ грн ________________ коп.
Недозволених вкладень немає.
Здав ________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис фізичної особи або
уповноваженого юридичної особи)
Прийняв _____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис працівника
поштового зв'язку)
М.П. К.Ш.
Печатка власника Відбиток
маркувальної машини календ. штемпеля
місця приймання

Додаток 4
до Інструкції з використання
маркувальних машин
ЗАТВЕРДЖУЮ: ____________________ ____________________
"___" _____ ____ р.
М.П.

АКТ
виконаних робіт

Цей акт складено "___" _____ _____ року в м.___________
згідно з договором від "__" _____ ____ року N _____
представником ___________________________________________________
(найменування об'єкта поштового зв'язку,
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника)
у присутності представника ______________________________________
(найменування власника маркувальної
_________________________________________________________________
машини, прізвище, ім'я, по батькові представника)
про те, що показники залишку введеного авансу маркувальної
машини N ____ складають на "___" ___ ___ поточні _________
(цифрами)
попередні ___________
(цифрами)
за період з "____"____ ____ до "____"____ ____;
замарковано письмової кореспонденції на суму _____________________
(цифрами ________________________________________________________________,
та словами, у тому числі ПДВ)
яка підлягає списанню з раніше внесеного авансового платежу
власником маркувальної машини за оплату наданих послуг поштового
зв'язку.
Підпис особи, відповідальної Підпис уповноваженого
за експлуатацію маркувальної працівника об'єкта
машини поштового зв'язку _________________ _________________
М.П. К.Ш.

Додаток 5
до Інструкції з використання
маркувальних машин

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1. Реквізити маркувальної машини
Тип машини ______________, підприємство-виробник ________________
Заводський N ____________, дата випуску "____" ___________ ______
2. Реквізити власника маркувальної машини
Найменування ____________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________________
Телефон ________________
Особа, відповідальна за експлуатацію маркувальної машини ________
_________________________________________________________________
Підпис власника маркувальної машини _____________________________
Дата "____" _______ ______ М.П.
3. Реквізити об'єкта поштового зв'язку
Найменування ____________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________________
Телефон _________________
Уповноважений працівник _________________________________________
Договір щодо надання послуг N ____ від "___" _______ ______
Дата введення в експлуатацію "_____"______________ ______
Підпис керівника відокремленого підрозділу національного
оператора ________
Дата "___"________ ______ М.П.вгору