Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів
Постанова Національного банку України; Положення, Форма від 29.01.200336
Документ z0090-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.04.2015, підстава - v0234500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.01.2003 N 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2003 р.
за N 90/7411
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Про здійснення операцій з цінними
паперами українських емітентів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 165 ( z0475-04 ) від 09.04.2004
Документом Національого банку
N 280 ( z0948-05 ) від 10.08.2005
Постановами Національного банку
N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005
N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005
N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010
N 589 ( z0236-11 ) від 30.12.2010
N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011
N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011
N 500 ( z2156-12 ) від 03.12.2012 }
З метою вдосконалення імпорту та експорту капіталу відповідно
до статей 30 і 44 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ), статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) та
враховуючи рішення Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (далі - FATF) від 20.12.2002, згідно з яким
деякі країни ввели санкції проти України в частині обмеження
здійснення платежів, а також відповідні вимоги з боку банків країн
- членів FATF щодо прозорості операцій українських банків,
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 }
3. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам
індивідуальних ліцензій Національного банку України на
переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати
валютних цінностей (додається).
4. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України, банків України для керівництва і
використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови О.В.Шлапака.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.01.2003 N 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2003 р.
за N 90/7411

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі резидентам індивідуальних
ліцензій Національного банку України на
переказування іноземної валюти за межі
України з метою оплати валютних цінностей

Це Положення, яке розроблене відповідно до вимог статей 7, 44
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті
5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статей 5, 11, 13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю", регламентує
порядок та умови видачі резидентам індивідуальних ліцензій
Національного банку України (далі - Національний банк) на
переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати
валютних цінностей*.
--------------- * Вимоги цього Положення не поширюються на порядок
перерахування іноземної валюти за межі України з метою придбання
облігацій зовнішньої державної позики України.

1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються
відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), Законі України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Декреті Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю". { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії
Національного банку України на переказування іноземної валюти за
межі України з метою оплати валютних цінностей видаються для
переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати
валютних цінностей (далі - зобов'язання). Не потребують наявності ліцензії операції з переказування
резидентами-торговцями, що отримали ліцензію Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на
ринку цінних паперів, а саме діяльність з випуску та обігу цінних
паперів у межах законодавства України, що регулює випуск та обіг
цінних паперів, та генеральну ліцензію Національного банку України
на здійснення валютних операцій у межах валютного законодавства
України, іноземної валюти за межі України за об'єкт інвестування
на користь іноземних інвесторів, якщо резидентами-торговцями
продаються цінні папери за дорученням іноземних інвесторів на
українських фондових біржах та/або торговельно-інформаційних
системах, що підтверджується довідкою, наданою торговцю
організатором торгівлі цінними паперами. { Пункт 1.2 доповнено
абзацом згідно з Документом Національного банку N 280 ( z0948-05 )
від 10.08.2005 }
1.3. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на
переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати
валютних цінностей (далі - ліцензія) дійсна протягом 90
календарних днів з дати її видачі. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення
відповідної валютної операції. Не може бути видана (отримана) ліцензія на здійснення
валютної операції, що вже проведена.
1.4. Ліцензію видає Департамент контролю, методології та
ліцензування валютних операцій Національного банку (далі -
Департамент). { Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 165 ( z0475-04 ) від 09.04.2004, N 321
( z1074-05 ) від 31.08.2005, N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
1.5. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
2. Перелік документів, потрібних
для отримання ліцензії
2.1. Резидент для отримання ліцензії подає такі документи: а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1; б) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди)
про купівлю-продаж цінних паперів; в) оригінал або копію довідки про взяття резидента на облік
як платника податків в органі державної податкової служби (якщо
резидент підлягає обліку як платник податків); г) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого
переказуватиметься іноземна валюта за межі України; ґ) копію документа, що свідчить про державну реєстрацію
іноземної інвестиції (за наявності); д) нотаріально засвідчену копію договору (угоди, контракту),
що свідчить про придбання інвестором цінних паперів резидентів, з
документальним підтвердженням його виконання (копія глобального
сертифіката, виписки з реєстру власників цінних паперів та з
рахунку інвестора в депозитарії тощо); е) виписку (довідку) банку про фактичне надходження грошових
коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується відбитком
печатки банку та підписом керівника валютного підрозділу банку; є) копію офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів
або в разі відсутності лістингу - відповідні документи, які
засвідчують вартість цінних паперів відповідно до чинного
законодавства.
2.2. Якщо цінні папери були придбані нерезидентом у
власність до набрання чинності постановою Правління Національного
банку України від 29.01.2003 N 36 "Про здійснення операцій з
цінними паперами українських емітентів" і резидент не має змоги
подати документи, передбачені підпунктом "е" пункту 2.1 глави 2
цього Положення, то резидент для отримання ліцензії подає такі
документи: а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1; б) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди)
про купівлю-продаж цінних паперів; в) оригінал або копію довідки про взяття резидента на облік
як платника податків в органі державної податкової служби (якщо
резидент підлягає обліку як платник податків); г) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого
переказуватиметься іноземна валюта за межі України; ґ) копію документа, що свідчить про державну реєстрацію
іноземної інвестиції (за наявності); д) документальне підтвердження операції, у результаті
здійснення якої право власності на цінні папери українських
емітентів перейшло до нерезидента (документи, які подаються, мають
бути нотаріально засвідченими); е) оригінал або копію документа, що підтверджує право
власності нерезидента на цінні папери; є) письмове обгрунтування неможливості подання документів,
передбачених підпунктом "е" пункту 2.1 цього Положення; ж) копію офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів
(за умови, що цінні папери котируються на фондовій біржі або
включені до обігу в торговельно-інформаційній системі); з) звіт про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних
паперів українських емітентів, складений суб'єктом оціночної
діяльності України та засвідчений нотаріально. Термін між датами
оцінки і надходження документів до Департаменту має становити не
більше 30 календарних днів. { Главу 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0475-04 ) від 09.04.2004 }
2.3. Документи іноземною мовою (за винятком російської), що
подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову
(переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на
здійснення перекладів) та засвідчені нотаріально.
3. Порядок розгляду документів
для отримання ліцензії
3.1. Департамент розглядає отриманий від резидента пакет
документів для видачі ліцензії в порядку черговості його
надходження.
{ Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 500 ( z2156-12 ) від 03.12.2012 }
3.2. Загальний строк розгляду Департаментом повного пакета
документів для видачі ліцензій не має перевищувати 20 робочих днів
з дати його надходження. Департамент може зробити запит про
додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, і в цьому
разі строк видачі ліцензії продовжується ще на 10 робочих днів з
дати надходження додаткових документів.
4. Порядок видачі ліцензії
{ Пункт 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 500 ( z2156-12 ) від 03.12.2012 }
4.1. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки
Департаментом правильності та повноти платежу за видачу ліцензії.
4.2. Департамент видає резиденту відповідну ліцензію за
формою, зазначеною в додатку 2 до цього Положення, або письмово
повідомляє його про відмову в її видачі або щодо внесення змін до
неї чи анулювання ліцензії (із зазначенням підстав) у строки,
зазначені в пункті 3.2 цього Положення. { Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 500 ( z2156-12 ) від 03.12.2012 }
4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник
ліцензії має подати до Департаменту клопотання з документальним
підтвердженням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.
4.4. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є
невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 3).
4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному
в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.
4.6. Унесення змін до ліцензії здійснюється виключно з
ініціативи власника ліцензії за місцем її видачі. За потреби
внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих
днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення
змін, зобов'язаний подати до Департаменту заяву (додаток 4) з
документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше
виданої ліцензії. Департамент на підставі поданих власником документів у строк,
що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Управлінні
діловодства, уносить зміни до ліцензії.
4.7. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляється на бланку
Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або
передається власнику ліцензії під розпис). Копія надсилається до
територіального (за місцем реєстрації заявника) управління
Національного банку. Для обліку та контролю за виконанням вимог
ліцензії (змін до неї) у Департаменті зберігається копія цієї
ліцензії та змін до неї.
4.8. Зберігання документів, що подавалися для отримання
ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ
Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для
отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової
ліцензії. Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють банки та
територіальні управління Національного банку.
4.9. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до
банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі
України. Банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату
переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію
для обліку та контролю, а також надсилає територіальному
управлінню Національного банку за місцезнаходженням (місцем
проживання) резидента повідомлення про переказ зазначеної суми.
4.10. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесення
змін до неї є: відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча
б одного документа з переліку, зазначеного в пунктах 2.1 та 4.6
цього Положення; { Абзац другий пункту 4.10 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 500
( z2156-12 ) від 03.12.2012 } подання резидентом до Департаменту документів, які містять
недостовірну інформацію;

{ Абзац четвертий пункту глави 4 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011 }

здійснення валютної операції до видачі Національним банком
ліцензії або внесення змін до неї; порушення справи про банкрутство резидента; застосування до заявника спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); здійснення операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
{ Абзац пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 589 ( z0236-11 ) від 30.12.2010 }
{ Абзац восьмий пункту 4.10 глави 4 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 500 ( z2156-12 ) від 03.12.2012 }
4.11. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може
бути оскаржена в суді.
4.12. У разі втрати або пошкодження ліцензії видача дубліката
ліцензії здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4.13. Підставами для анулювання ліцензії є: письмова відмова резидента від проведення операції; здійснення валютної операції до внесення Національним банком
змін до ліцензії; порушення умов ліцензії; виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до
Департаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або в
результаті внесення змін до неї), недостовірної інформації.
4.14. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має
бути анульована за ініціативою заявника, він у строк, що не
перевищує 10 днів після їх виникнення, зобов'язаний подати до
Департаменту заяву про анулювання ліцензії (додаток 5) із
зазначенням відповідних причин (з їх документальним
підтвердженням). Департамент на підставі поданих заявником документів у строк,
що не перевищує 15 робочих днів, анулює ліцензію або надає
письмову відмову в її анулюванні. Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним
банком відповідного розпорядження (додаток 6).
4.15. Якщо ліцензія анулюється, то її оригінал у п'ятиденний
строк підлягає поверненню до Національного банку, а також
забороняється подальше переказування резидентом коштів на користь
нерезидента в межах цього договору (угоди, контракту).
Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування С.О.Брагін

Додаток 1
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей

Національний банк України

ЗАЯВА
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії
Національного банку України на переказування
іноземної валюти за межі України з метою
оплати валютних цінностей

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну
ліцензію Національного банку України на переказування іноземної
валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.
1. Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) резидента ____________________ __________________________________________________________________

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) _______________ __________________________________________________________________

3. Назва та адреса податкового органу, у якому заявник взятий
на облік як платник податків _____________________________________ __________________________________________________________________

4. Назва цінного папера, найменування емітента, номінальна
вартість (сума цифрами та словами), кількість ____________________ __________________________________________________________________

5. Дата емісії цінних паперів _______________________________

6. Джерело коштів для оплати цінних паперів _________________ __________________________________________________________________
(бюджетні або власні)

7. Загальна сума доходу (прибутку) від операцій з
купівлі-продажу цінних паперів, що потребує переказу _____________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та словами, назва валюти)

8. Назва та місцезнаходження банку України і реквізити
рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України ___ __________________________________________________________________

9. Назва, місцезнаходження іноземного банку та реквізити
рахунку, на який переказується іноземна валюта ___________________ __________________________________________________________________

10. Назва та місцезнаходження нерезидента, якому
переказуються кошти ______________________________________________ __________________________________________________________________

М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)

Додаток 2
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей
_____________________________
[реквізити власника ліцензії:
назва (прізвище, ім'я,
по батькові),
місцезнаходження
(місце проживання)]
копія _____________________________
(назва відповідного
територіального управління
Національного банку України)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
Національного банку України
від ________ N ________ на переказування
іноземної валюти за межі України з метою
оплати валютних цінностей

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" дозволяється ___________________ __________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання)
__________________________________________________________________
резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб)]
здійснити переказ ________________________________________________
(вид і сума іноземної валюти цифрами та словами)
за межі України для придбання ____________________________________
[назва цінного папера,
__________________________________________________________________
найменування емітента, дата емісії, номінальна вартість (сума цифрами та словами), кількість]
у нерезидента ____________________________________________________
(назва та місцезнаходження нерезидента - власника цінних
паперів)
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого
переказується іноземна валюта за межі України ____________________ __________________________________________________________________
Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити
рахунку, на який переказується іноземна валюта ___________________ __________________________________________________________________

Термін дії ліцензії - протягом 90 календарних днів з дати
видачі.
Без права передавання третім особам.
Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій _________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 589 ( z0236-11 ) від 30.12.2010, N 118
( z0618-11 ) від 26.04.2011 }

Додаток 3
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей
____________________________________
[реквізити власника ліцензії:
назва (прізвище, ім'я,
по батькові),
місцезнаходження
(місце проживання)]
копія _____________________________
(назва відповідного
територіального управління
Національного банку України)

ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії
Національного банку України від
________ N _______ на переказування
іноземної валюти за межі України з метою
оплати валютних цінностей

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" уносить такі зміни до
індивідуальної ліцензії Національного банку України від ________
N ______, виданої ________________________________________________ __________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника
індивідуальної ліцензії]
__________________________________________________________________
(зазначити всі зміни, що вносяться) __________________________________________________________________
Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ N _______, виданої _______________________________________ __________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника
індивідуальної ліцензії]
Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 589 ( z0236-11 ) від 30.12.2010, N 118
( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
Додаток 4
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії
Національного банку України від _______ N _______
на переказування іноземної валюти за межі
України з метою оплати валютних цінностей

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних
осіб) резидента __________________________________________________ __________________________________________________________________

Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії Національного
банку України від _________ N ________ на переказування іноземної
валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей у частині __________________________________________________________________
(посилання на умови індивідуальної ліцензії, __________________________________________________________________
що підлягають зміні)

у зв'язку з ______________________________________________________
(обґрунтування потреби внесення змін до індивідуальної
ліцензії з посиланням на підтвердні документи)

Дата
М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)

Додаток 5
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії
Національного банку України від _____ N _____
на переказування іноземної валюти за межі
України з метою оплати валютних цінностей

Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних
осіб) резидента __________________________________________________ __________________________________________________________________

Прошу анулювати індивідуальну ліцензію Національного банку
України від _________ N _______ на переказування іноземної валюти
за межі України з метою оплати валютних цінностей у зв'язку з __________________________________________________________________
(обґрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії __________________________________________________________________
з посиланням на підтвердні документи)

Дата
М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-заявника)

Додаток 6
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
Національного банку України
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою оплати валютних
цінностей
____________________________________
[реквізити власника ліцензії:
назва (прізвище, ім'я,
по батькові),
місцезнаходження
(місце проживання)]
копія _____________________________
(назва відповідного
територіального управління
Національного банку України)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про анулювання індивідуальної ліцензії
Національного банку України
від ________ N _______ на переказування
іноземної валюти за межі України з метою
оплати валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про
Національний банк України" Національний банк України на підставі
(зазначається причина) ___________________________________________ ________________________________ анулює індивідуальну ліцензію від ______ N ______, видану __________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника
індивідуальної ліцензії - за наявності]

Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього
розпорядження у 5-денний строк зобов'язаний повернути оригінал
індивідуальної ліцензії від _____ N_____ до Національного банку
України.
Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій ____________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 589 ( z0236-11 ) від 30.12.2010, N 118
( z0618-11 ) від 26.04.2011 }вгору