Документ z0088-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 180/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 88/33059

Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2012 року № 1341/5 «Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2012 року за № 1564/21876.

3. Департаменту персоналу (Сова Н.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.01.2019  № 180/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 88/33059

ПОРЯДОК
обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Цей Порядок визначає особливості обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу).

2. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється комісією з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі - комісія).

3. Утворюються такі комісії:

1) Центральна комісія Міністерства юстиції України з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (далі - центральна комісія), склад якої затверджує Державний секретар Міністерства юстиції України;

2) Комісії з обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи), склад яких затверджується наказом керівника відповідного органу чи установи.

4. Комісія утворюється у складі не менше шести осіб.

До складу комісії обов’язково входять представники підрозділів персоналу та фінансового забезпечення.

Головою Комісії призначається керівник або заступник керівника органу чи установи.

Секретар Комісії призначається з числа працівників відповідного органу або установи.

У разі відсутності голови Комісії на її засіданні головує заступник голови Комісії.

Секретар Комісії відповідає за підготовку та ведення матеріалів, пов’язаних з роботою Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії виконання його обов’язків покладається на одного із членів Комісії, що фіксується у протоколі засідання Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним за умови участі в його роботі не менше половини складу Комісії.

5. Центральна комісія визначає періоди служби для виплати надбавки за вислугу років:

1) начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та його заступників;

2) начальників міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та їх заступників;

3) керівників навчальних закладів та їх заступників.

6. Періоди служби для виплати надбавки за вислугу років:

начальникам (керівникам) підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України,- визначається відповідними Комісіями міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах та установах,- визначається Комісіями відповідних органів та установ.

У разі незгоди із рішенням Комісії про встановлені періоди служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу зазначені особи мають право звернутися для перегляду такого рішення до відповідних Комісій Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, Міністерства юстиції України або у встановленому законодавством порядку до суду.

7. Обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу внутрішніх справ та членам їхніх сімей» (зі змінами) у календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць).

До вислуги років особам середнього, старшого і вищого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік за шість місяців.

Періоди служби на посадах, зазначених у цьому пункті, під час обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу зараховуються на пільгових умовах:

1) за півтора місяця - місяць проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених;

2) за переліком посад та в порядку встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу, визначених в установленому порядку Міністерством юстиції України.

Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого особа рядового або начальницького складу приступила до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні.

Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до раніше встановленого порядку, перерахунку в бік збільшення не підлягають.

8. Рішення комісії оформлюється висновком за формою згідно з додатком до цього Порядку та оголошується наказом Міністерства юстиції України або начальника (керівника) органу чи установи.

Висновок складається в двох примірниках. Перший примірник передається до підрозділу фінансового забезпечення органу або установи, другий - зберігається в особовій справі особи рядового чи начальницького складу. З висновком особа рядового чи начальницького складу має бути ознайомлена під підпис.

На підставі наказу, яким оголошується висновок комісії, у послужному списку ставиться штамп або запис такого змісту:

«Стаж служби для виплати надбавки за вислугу років станом на _______________ 20___ року становить ____________ років ____________ місяців ____________ днів.

Наказ від _______________ 20___ року № ____».

9. При настанні дати, станом на яку змінюється розмір надбавки за вислугу років згідно з додатком 16 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», стаж служби переоголошується наказом Міністерства юстиції України або начальника (керівника) органу та установи у порядку відповідно до пункту 8 цього Порядку.

10. Особам рядового і начальницького складу, які прибули до нового місця проходження служби, виплата надбавки здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної в грошовому атестаті.

Після надходження до органу або установи особової справи особи рядового чи начальницького складу вислуга років для виплати йому надбавки визначається згідно із пунктом 8 цього Порядку.

11. Особам рядового і начальницького складу, яким у встановленому законодавством порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання ними документів, що підтверджують їх період служби (роботи).

Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась особі рядового і начальницького складу в менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб органу або установи, здійснюється перерахунок надбавки за весь період, протягом якого особа рядового або начальницького складу мала право на неї.

12. У разі поновлення на службі внаслідок незаконного звільнення до вислуги років осіб рядового і начальницького складу зараховується час відсутності на службі з дня, наступного після звільнення, до дня поновлення на службі.

Директор Департаменту
персоналу


Н.П. Сова


Додаток
до Порядку обчислення стажу служби
для виплати надбавки за вислугу років
особам рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 8)

ВИСНОВОКвгору