Документ z0086-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.07.2017, підстава - z0838-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 86/28216

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 571 від 13.06.2017}

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Облік основних засобів

1.1

Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

54 «Цільове фінансування»

1.2

Придбання устаткування, що потребує монтажу

1513 (1523) «Будівельні матеріали»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.3

Передача устаткування у монтаж

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

1513 (1523) «Будівельні матеріали»

1.4

Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об’єктів основних засобів

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.5

Відображення витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»


Відображення суми податку на додану вартість за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.6

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо, що включається до вартості основних засобів (придбаних та безоплатно отриманих) відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (далі – НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.7

Відображення витрат на реконструкцію і модернізацію об’єкта оренди (будівлі)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.8

Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»)

54 «Цільове фінансування»

1.9

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.10

Зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.11

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Водночас відображається:дохід від безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

51 «Внесений капітал»

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.14

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

Водночас проведення другого запису

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

51 «Внесений капітал»

1.15

Оприбуткування основних засобів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

Водночас проведення другого запису

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

51 «Внесений капітал»

1.16

Нарахована амортизація основних засобів

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.17

Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

Водночас проведення другого запису

51 «Внесений капітал»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

1.18

Витрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.19

Зарахування витрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.20

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:дооцінки первісної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

коригування суми зносу

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.21

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

різниці залишкової вартості

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.22

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.23

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:

 

 

коригування суми зносу основних засобів

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1.24

Відображення втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.25

Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

1.26

Списання об’єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):

 

 

амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»

вартість об’єкта

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.27

Вибуття об’єктів основних засобів у випадках, передбачених законодавством, та списання унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації:

 

 

сума зносу об’єкта основних засобів

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

залишкова вартість об’єкта основних засобів

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» має кредитове сальдо за конкретним об’єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів)

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.28

Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні

51 «Внесений капітал»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.29

Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач основних засобів

 

 

1.30

Збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

2. Облік нематеріальних активів

2.1

Отримання цільового фінансування для придбання нематеріальних активів та/або їх поліпшення

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

54 «Цільове фінансування»

2.2

Відображення витрат на придбання, виготовлення (створення), удосконалення, підвищення можливостей об’єктів нематеріальних активів та продовження строку використання

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2.3

Відображення сум витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням та безоплатним отриманням нематеріального активу, та доведенням його до стану, у якому він придатний для використання за призначенням, що включаються до первісної вартості об’єкта нематеріальних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313 (далі – НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи»)

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2.4

Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта нематеріальних активів відповідно до НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»)

54 «Цільове фінансування»

2.5

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу нематеріальних активів

12 «Нематеріальні активи»

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

2.6

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

12 «Нематеріальні активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Водночас відображаються:дохід від безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

збільшення капіталу на суму безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

51 «Внесений капітал»

2.7

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

12 «Нематеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.8

Відображення вартості безоплатно переданих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

12 «Нематеріальні активи»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що безоплатно передані суб’єктам державного сектору

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

2.9

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі нематеріальних активів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи

12 «Нематеріальні активи»

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

Водночас проведення другого запису

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

51 «Внесений капітал»

2.10

Нарахована амортизація нематеріальних активів

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.11

Нарахована амортизація безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Водночас проведення другого запису

51 «Внесений капітал»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

2.12

Відображення результатів дооцінки раніше не переоцінених нематеріальних активів на суму:дооцінки первісної вартості

12 «Нематеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

коригування суми накопиченої амортизації

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.13

Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше не дооцінених, на суму:коригування суми накопиченої амортизації

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

різниці залишкової вартості

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

12 «Нематеріальні активи»

2.14

Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше дооцінених, на суму:коригування суми накопиченої амортизації

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

12 «Нематеріальні активи»

2.15

Відображення результатів дооцінки нематеріальних активів, раніше уцінених:на суму дооцінки накопиченої амортизації

12 «Нематеріальні активи»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

12 «Нематеріальні активи»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

12 «Нематеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

2.16

Відображення втрат від зменшення корисності нематеріальних активів:а)

якщо втрати визнаються вперше або сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

б)

якщо сума попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності перевищує суму попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності (в межах зазначеного перевищення з відображенням різниці кореспонденцією, наведеною у підпункті «а» цього пункту)

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.17

Відображення вигод від відновлення корисності нематеріальних активівякщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

якщо сума визнаних попередніх втрат від зменшення корисності відображалася за рахунок зменшення капіталу у дооцінках

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

2.18

Списання об’єктів нематеріальних активів:накопичена амортизація об’єктів нематеріальних активів

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

залишкова вартість об’єктів нематеріальних активів

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

12 «Нематеріальні активи»

Відображення сум дооцінки об’єкта нематеріальних активів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» має кредитове сальдо за конкретним об’єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну балансової вартості нематеріальних активів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів нематеріальних активів)

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

2.19

Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості нематеріальних активів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні

51 «Внесений капітал»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», 5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»

2.20

Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач нематеріальних активів

 

 

3. Облік запасів

3.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3.2

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

3.3

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів (суб’єктом державного сектору, що передав)

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.4

Списання використаних виробничих запасів та інших нефінансових активів суб’єктом державного сектору, що отримав їх за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено списання виробничих запасів та інших нефінансових активів (суб’єктом державного сектору, що їх передав)

8013 (8023) «Матеріальні витрати»

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

3.6

Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

3.7

Зарахування до складу первісної вартості запасів витрат, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (далі – НП(С)БОДС 123 «Запаси»)

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3.8

Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також надлишків запасів, виявлених при інвентаризації, які будуть використовуватись для потреб установи

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

3.9

Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які передбачається реалізувати

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

3.10

Оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Сировина і матеріали», 1518 (1528) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

3.11

Списання суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.12

Збільшення чистої вартості реалізації запасів, що раніше були уцінені, але не більше суми попереднього зменшення

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

3.13

Вибуття запасів у випадках, передбачених законодавством (крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів), видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів або списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 8511 «Витрати за необмінними операціями», 8521 «Витрати на утримання апарату фонду»

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.14

Списання запасів, придбаних (виготовлених) у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

5512 (5522) «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.15

Списання запасів, використаних для створення інших активів власними силами

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

3.16

Списання запасів внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 5512 (5522) «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.17

Якщо встановлено винних осіб, проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

-

-

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

3.18

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами НП(С)БОДС 123 «Запаси»

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 5512 (5522) «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

4. Облік фінансових інвестицій

4.1

Отримання цільового фінансування для придбання фінансових інвестицій

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

54 «Цільове фінансування»

4.2

Придбання фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу:а)

грошових коштів

2511 (2521) «Придбані акції»,
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»,
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
5213 (5223) «Капітал в частках (паях)»

б)

необоротних активів

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»,
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» -
1018 (1028) «Інші основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»

Списання сум нарахованого зносу (накопиченої амортизації)

1411 (1421) «Знос основних засобів» -
1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» -
1018 (1028) «Інші основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»

Водночас відображення змін у капіталі

51 «Внесений капітал»,
5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»,
5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
5213 (5223) «Капітал в частках (паях)»

4.3

Отримання до сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального сектору економіки та збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»;
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
5213 (5223) «Капітал в частках (паях)»

4.4

Вилучення зі сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, у частині:капіталу, інвестованого в підприємства

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
5213 (5223) «Капітал в частках (паях)»

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»;
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

суми різниць

5511 (5521) «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»;
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

4.5

Відображення дивідендів та відсотків, що підлягають отриманню відповідно до законодавства суб’єктом державного сектору

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
(7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»)

4.6

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»;
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»;
2514 (2524) «Довгострокові векселі одержані»;
2515 (2525) «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»;
2611 (2621) «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери»,
2612 (2622) «Короткострокові векселі одержані»;
2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»
(2623 «Інші фінансові активи державних цільових фондів»)

4.7

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

2511 (2521) «Придбані акції»,
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»,
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»,
2514 (2524) «Довгострокові векселі одержані»,
2515 (2525) «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»,
2611 (2621) «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери»,
2612 (2622) «Короткострокові векселі одержані»,
2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»
(2623 «Інші фінансові активи державних цільових фондів»)

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

4.8

Нарахування суми надходжень від продажу фінансових інвестицій

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7211 (7221) «Доходи від реалізації активів»

4.9

Надходження коштів від продажу фінансових інвестицій

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

4.10

Вибуття фінансових інвестицій

82 «Витрати з продажу активів»

2511 (2521) «Придбані акції»,
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»,
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

4.11

Нарахування зобов’язань перед бюджетом згідно із законодавством за реалізацію фінансових інвестицій

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
5213 (5223) «Капітал в частках (паях)»

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

4.12

Погашення зобов’язань перед бюджетом за реалізовані фінансові інвестиції

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

4.13

Переведення довгострокових фінансових інвестицій до поточних

2611 (2621) «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери»;
2612 (2622) «Короткострокові векселі одержані»;
2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»
(2623 « Інші фінансові активи державних цільових фондів»)

2511 (2521) «Придбані акції»;
2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій»;
2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»;
2514 (2524) «Довгострокові векселі одержані»;
2515 (2525) «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»

4.14

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

2118 (2129) «Розрахунки із спільної діяльності»,
1411 (1421) «Знос основних засобів»,
8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»,
5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»,
51 «Внесений капітал»

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»,
23 «Грошові кошти на рахунках»,
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

4.15

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»,
23 «Грошові кошти на рахунках»

6417 (6427) «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»,
7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

5. Облік операцій з грошовими коштами

5.1

Отримання асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування»

5.2

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.3

Нарахування доходів від реалізації активів

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

5.4

Надходження на рахунки суб’єктів державного сектору коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), коштів від продажу

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги», 6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

5.5

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі)

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

5.6

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.7

Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.8

Перерахування до бюджету податків і зборів відповідно до законодавства

63 «Розрахунки за податками і зборами»

23 «Грошові кошти на рахунках»

5.9

Оприбуткування грошових документів

2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Для документів суворого обліку водночас проведення запису на позабалансовому рахунку 08

-

-

5.10

Видача під звіт грошових документів

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті»

5.11

Списання грошових документів на підставі акта

8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»


Для документів суворого обліку водночас проведення списання з позабалансового рахунку 08

-

-

5.12

Надходження в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

5.13

Видача готівки з каси

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням», 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати», 6512 (6522) «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню», 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами», 6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

5.14

Видано під звіт іноземну валюту

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

Прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу в іноземній валюті

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Відшкодовані перевитрати понад виданий аванс

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.15

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.16

Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти:зарахована іноземна валюта

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

списана вартість послуги за придбання валюти

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

5.17

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахованих для придбання іноземної валюти

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

5.18

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.19

Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки на погашення нестач, завданих збитків тощо

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

5.20

Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.21

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (у касі):

при збільшенні курсу

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

при зменшенні курсу

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

5.22

Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:

при збільшенні курсу

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

при зменшенні курсу

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

6. Операції з власним капіталом

6.1

Закриття рахунків доходів

7011 «Бюджетні асигнування»
(7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату»),
7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»,
7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»,
7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
(7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»),
7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»,
7511 «Доходи за необмінними операціями»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

6.2

Закриття рахунків витрат

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8011 (8021, 8111, 8121) «Витрати на оплату праці»,
8012 (8022, 8112, 8122) «Відрахування на соціальні заходи»,
8013 (8023, 8113, 8123) «Матеріальні витрати»,
8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація»,
8115 (8125) «Інші витрати»,
82 «Витрати з продажу активів»,
8311 (8321) «Фінансові витрати»,
8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»,
8511 «Витрати за необмінними операціями»,
8521 «Витрати на утримання апарату фонду»

6.3

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.4

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення строку позовної давності

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6.5

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.6

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.7

Віднесення суми профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.8

Віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

6.9

Коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

54 «Цільове фінансування»

7. Облік зобов’язань

7.1

Отримання довгострокового кредиту в установі банку

2312 «Інші поточні рахунки в банку»,
(2321 «Поточні рахунки в банку»)

6011 (6021) «Довгострокові кредити банків»

7.2

Відстрочення строку погашення довгострокового кредиту в установі банку

6011 (6021) «Довгострокові кредити банків»

6012 (6022) «Відстрочені довгострокові кредити банків»

7.3

Перерахування коштів з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів

6011 (6021) «Довгострокові кредити банків»,
6012 (6022) «Відстрочені довгострокові кредити банків»

2312 «Інші поточні рахунки в банку»,
(2321 «Поточні рахунки в банку»)

7.4

Отримання короткострокового кредиту в установі банку

2312 «Інші поточні рахунки в банку»

6114 (6124) «Короткострокові кредити банків»

7.5

Відстрочення строку погашення короткострокового кредиту в установі банку

6114 (6124) «Короткострокові кредити банків»

6115 (6125) «Відстрочені короткострокові кредити банків»

7.6

Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку

6011 (6021) «Довгострокові кредити банків»

6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами»

7.7

Погашення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку

6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами»

2312 «Інші поточні рахунки в банку»
(2321 «Поточні рахунки в банку»)

8. Операції із заробітною платою

8.1

Нарахування заробітної плати працівникам

8011 (8021), 8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.2

Нарахування стипендій

8011 «Витрати на оплату праці»

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

8.3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

8012 (8022), 8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

8.4

Нарахування суми допомоги з тимчасової непрацездатності, що сплачуються за рахунок коштів суб'єкта державного сектору

8011 (8021), 8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.5

Нарахування суми допомоги з тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності тощо

2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.6

Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

8511 «Витрати за необмінними операціями»

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»,
6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

8.7

Надходження на рахунки суб’єкта державного сектору грошових коштів для виплати працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

8.8

Здійснення утримань із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»,
6313 (6323) «Розрахунки із загально-обов’язкового державного соціального страхування»,
6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням»,
6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»,
6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»,
6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»,
6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»,
6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків»,
6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»

8.9

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2312 «Інші поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»,
2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»,
2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

8.10

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси суб’єкта державного сектору

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»,
6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

8.11

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»,
6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

8.12

Виплата з каси суб’єкта державного сектору сум, що належать депонентам

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

8.13

Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»,
6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»

2313 «Реєстраційні рахунки»

8.14

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

8.15

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

8.16

Отримання в касу суб’єкта державного сектору коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»

8.17

Виплата працівникам допомоги і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

9. Виробництво продукції (робіт, послуг)

9.1

Відображення витрат із заробітної плати працівникам, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»

16 «Виробництво»

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»

9.2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

16 «Виробництво»

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»

9.3

Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку

8113 (8123) «Матеріальні витрати»

15 «Виробничі запаси»

16 «Виробництво»

8113 (8123) «Матеріальні витрати»

9.4

Нарахування амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (виконання робіт)

8114 (8124) «Амортизація»

1411 «Знос (амортизація) основних засобів»

16 «Виробництво»

8114 (8124) «Амортизація»

9.5

Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад

1811 (1821) «Готова продукція»

16 «Виробництво»

9.6

Нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

9.7

Нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

9.8

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

9.9

Перерахування в бюджет сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

9.10

Нарахування плати за оренду майна

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.11

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, яка відповідно до законодавства відноситься на відшкодування касових видатків

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

8013 (8023) 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

9.12

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах

2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

9.13

Включення до складу доходів звітного періоду суми одержаних доходів майбутніх періодів

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.14

Здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів», 2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

9.15

Списання витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів», 2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

10. Облік операцій за надходженнями до бюджету

10.1

Нарахування зобов'язань органами, що контролюють справляння надходжень бюджету за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету

Рахунок 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету»

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету»

10.2

Погашення зобов'язань перед бюджетом за податковими, неподатковими та іншими надходженнями органами, що відповідно до законодавства контролюють їх справляння

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету»

Рахунок 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету»

Суб’єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

{Типова кореспонденція із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюквгору