Документ z0085-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава - z0678-18

7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями».

На субрахунках 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями» ведеться облік доходів за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70–73 цього класу, зокрема доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів.

На субрахунках 7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями» ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями.

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями»

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів; податкові і неподаткові надходження, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), тощо.

{Абзац перший рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу за необмінними операціями, в тому числі зарахування податкових і неподаткових надходжень, трансфертів, інших доходів за необмінними операціями до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - списання доходів за необмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» має такі субрахунки:

7511 «Доходи за необмінними операціями»;

7521 «Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

7512 (7522) «Трансферти»;

{Абзац шостий рахунку 75 класу 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

7523 «Інші надходження»;

7531 (7541) «Податкові надходження»;

7532 (7542) «Неподаткові надходження»;

7533 (7543) «Трансферти»;

7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями».

На субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» ведеться облік доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт).

Також на цьому субрахунку обліковуються суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), а також відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) тощо.

{Абзац тринадцятий рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунку 7512 «Трансферти» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних з перерахуванням сум трансфертів, та коштів, отриманих для виконання цільових заходів.

{Рахунок 75 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунку 7521 «Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ведеться облік коштів, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На субрахунках 7522 «Трансферти», 7523 «Інші надходження» ведеться облік державними цільовими фондами доходів за необмінними операціями.

На субрахунках 7531 (7541) «Податкові надходження» ведеться облік податкових надходжень державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7532 (7542) «Неподаткові надходження» ведеться облік неподаткових надходжень державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7533 (7543) «Трансферти» ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету за офіційними трансфертами від органів державного управління і урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями» ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за необмінними операціями.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

Рахунок 76 «Умовні доходи»

Рахунок 76 «Умовні доходи» призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році, а також про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку відображаються суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів та зарахування сум коштів, отриманих до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів, за дебетом - повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету, та їх списання на результат виконання бюджету.

Рахунок 76 «Умовні доходи» має такі субрахунки:

7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів» (7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів»);

7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування» (7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування»).

На субрахунках 7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів» (7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів») ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році.

На субрахунках 7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування» (7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування») ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів.

Клас 8. Витрати

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями. Склад витрат та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм»

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов’язаних із  виконанням бюджетних програм та витрат на утримання державних цільових фондів, суми касових видатків розпорядників коштів державного (місцевого) бюджету, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат, і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» має такі субрахунки:

8011 (8021) «Витрати на оплату праці»;

8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи»;

8013 (8023) «Матеріальні витрати»;

8014 (8024) «Амортизація»;

8031 (8041) «Витрати на оплату праці»;

8032 (8042) «Відрахування на соціальні заходи»;

8033 (8043) «Матеріальні витрати».

На субрахунках 8011 (8021) «Витрати на оплату праці» ведеться облік витрат на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

На субрахунках 8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи» ведеться облік сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання програм.

На субрахунках 8013 (8023) «Матеріальні витрати» ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб’єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств, тощо.

{Абзац тринадцятий рахунку 80 класу 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

На субрахунках 8014 (8024) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб’єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов’язаних із основною діяльністю.

На субрахунках 8031 (8041) «Витрати на оплату праці» ведеться облік сум витрат на оплату праці, які здійснюють розпорядники коштів державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8032 (8042) «Відрахування на соціальні заходи» ведеться облік нарахувань на оплату праці державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8033 (8043) «Матеріальні витрати» ведеться облік матеріальних витрат державного (місцевого) бюджету (видатки на товари, послуг, відрядження тощо).

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов’язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, за кредитом - списання на суму витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції, які відносяться на рахунок 16 «Виробництво», а також суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» має такі субрахунки:

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»;

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»;

8113 (8123) «Матеріальні витрати»;

8114 (8124) «Амортизація»;

8115 (8125) «Інші витрати».

На субрахунках 8111 (8121) «Витрати на оплату праці» ведеться облік витрат на оплату праці, пов’язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

На субрахунках 8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи» ведеться облік витрат та відрахувань на соціальні заходи, що нараховуються в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8113 (8123) «Матеріальні витрати» ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств.

{Абзац одинадцятий рахунку 81 класу 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

На субрахунках 8114 (8124) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8115 (8125) «Інші витрати» ведеться облік витрат, які не відображені на субрахунках 8111 (8121)–8114 (8124).

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів»

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрат, пов’язаних із реалізацією майна.

За дебетом рахунку відображається собівартість проданої продукції (робіт, послуг), за кредитом - списання в порядку закриття на фінансовий результат.

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів» має субрахунки:

8211 (8221) «Собівартість проданих активів»;

8212 (8222) «Витрати, пов’язані з реалізацією майна».

На субрахунках 8211 (8221) «Собівартість проданих активів» ведеться облік виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.

На субрахунках 8212 (8222) «Витрати, пов’язані з реалізацією майна» ведеться облік витрат, пов’язаних із реалізацією в установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету).

Рахунок 83 «Фінансові витрати»

Рахунок 83 «Фінансові витрати» призначений для обліку й узагальнення інформації про витрати суб’єкта державного сектору, пов’язані із запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами,  премії за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних фінансових витрат та суми касових видатків державного бюджету (місцевих бюджетів), за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 83 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

8311 (8321) «Фінансові витрати»;

8331 «Фінансові витрати державного бюджету» (8341 «Фінансові витрати місцевого бюджету»).

На субрахунках 8311 (8321) «Фінансові витрати» ведеться облік витрат на сплату відсотків за користування кредитами та інших витрат, пов’язаних із запозиченням, згідно із законодавством.

На цих субрахунках ведеться облік витрат за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

На субрахунках 8331 «Фінансові витрати державного бюджету» (8341 «Фінансові витрати місцевого бюджету») ведеться облік сум фінансових витрат державного (місцевого) бюджету, зокрема витрат на обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків.

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями»

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, які не відображені на рахунках 80–83.

За дебетом рахунку відображається визнання суми інших витрат за обмінними операціями, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями» має такі субрахунки:

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»;

8431 (8441) «Інші витрати за обмінними операціями».

На субрахунках 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями суб’єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрат від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, витрат на відрядження тощо. 

{Абзац шостий рахунку 84 класу 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

На субрахунках 8431 (8441) «Інші витрати за обмінними операціями» ведеться облік інших витрат державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 80-83.

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями»

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо) та витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів, неповернення депозитів тощо.

{Абзац перший рахунку 85 класу 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат за необмінними операціями та суми касових видатків державного бюджету, суми трансфертів, наданих з місцевого бюджету, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та їх списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями» має такі субрахунки:

8511 «Витрати за необмінними операціями»;

8521 «Витрати на утримання апарату фонду»;

8522 «Витрати на державне соціальне страхування»;

8523 «Трансферти»;

8524 «Інші витрати за необмінними операціями»;

8531 (8541) «Трансферти»;

8532 (8542) «Інші витрати за необмінними операціями».

На субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями» ведеться облік видатків, пов’язаних із наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення, капітальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капітальних трансфертів населенню, інших поточних видатків. На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства.

{Абзац одинадцятий рахунку 85 класу 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунках 8521 «Витрати на утримання апарату фонду», 8522 «Витрати на державне соціальне страхування», 8523 «Трансферти», 8524 «Інші витрати за необмінними операціями» державні цільові фонди відображають витрати за необмінними операціями.

На субрахунках 8531 (8541) «Трансферти» ведеться облік видатків, пов’язаних із перерахуванням сум трансфертів, наданих з державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8532 (8542) «Інші витрати за необмінними операціями» ведеться облік інших витрат державного (місцевого) бюджету за необмінними операціями.

Рахунок 86 «Умовні витрати»

Рахунок 86 «Умовні витрати» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів та фінансування.

За дебетом рахунку відображаються суми кредитів, наданих із державного бюджету (місцевих бюджетів) в поточному році, та операції з фінансування, за кредитом - повернення коштів, помилково або надміру перерахованих з державного бюджету (місцевих бюджетів), та списання у порядку закриття на результат виконання бюджету звітного періоду.

Рахунок 86 «Умовні витрати» має такі субрахунки:

8631 «Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів» (8641 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів»);

8632 «Витрати державного бюджету за операціями з фінансування» (8642 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування»);

8643 «Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті».

На субрахунках 8631 «Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів» (8641 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів») обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів.

На субрахунках 8632 «Витрати державного бюджету за операціями з фінансування» (8642 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування») обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з фінансування.

На субрахунках 8643 «Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті» обліковуються суми коштів бюджетних кредитів, що надаються із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках у національній валюті, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста.

{Рахунок 86 розділу I класу 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

На позабалансових рахунках цього класу органи Казначейства ведуть облік та узагальнення інформації про пропозиції та відкриті асигнування, ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами, показники розпису державного та місцевих бюджетів, бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також нараховані доходи, резерви, витрати, зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінних паперів тощо.

Рахунок 90 «Пропозиції та відкриті асигнування»

Рахунок 90 «Пропозиції та відкриті асигнування» призначений для обліку й узагальнення інформації за пропозиціями та відкритими асигнуваннями.

За кредитом рахунку відображаються зарахування відкритих асигнувань, суми пропозицій на виділення асигнувань державного бюджету головним розпорядникам та встановлення ліміту органу Казначейства на здійснення платежів за витратами, за дебетом - списання відкритих асигнувань, розподілених головним розпорядником на виконання програм, суми асигнувань державного бюджету, спрямовані підвідомчим установам, зменшення відкритих асигнувань державного бюджету на суму коштів, спрямованих на здійснення видатків, зменшення сум пропозицій у момент виділення асигнувань державного бюджету головним розпорядникам на виконання програм державного бюджету та зменшення ліміту на суму проведених органом Казначейства платежів та/або суму відкликаного Державною казначейською службою України ліміту.

Рахунок 90 «Пропозиції та відкриті асигнування» має такі субрахунки:

9011 «Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету»;

9012 «Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету»;

9013 «Відкриті асигнування державного бюджету»;

9021 «Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету»;

9031 «Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами».

На субрахунку 9011 «Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету» ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій без зазначення кодів програмної класифікації видатків.

На субрахунку 9012 «Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету» ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету для головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня за відповідними кодами програмної класифікації видатків.

На субрахунку 9013 «Відкриті асигнування державного бюджету» ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету.

На субрахунку 9021 «Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету» ведеться облік пропозицій про відкриття асигнувань державного бюджету головним розпорядникам (за окремими кодами програмної класифікації видатків).

На субрахунку 9031 «Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами» ведеться облік сум лімітів органів Казначейства для здійснення платежів за витратами.

Рахунок 91 «Асигнування»

Рахунок 91 «Асигнування» призначено для обліку й узагальнення інформації про бюджетні асигнування державного (місцевого) бюджету та державних цільових фондів.

За кредитом рахунку відображаються суми призначень, затверджених зведених призначень та бюджетних асигнувань, асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань, за дебетом - зменшення сум призначень, зменшення суми асигнувань на суму взятих бюджетних зобов’язань.

Рахунок 91 «Асигнування» має такі субрахунки:

9121 «Асигнування державних цільових фондів»;

9130 «Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету» (9141 «Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9131 «Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету» (9142 «Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9132 «Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету» (9143 «Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9133 «Поточні бюджетні асигнування державного бюджету» (9144 «Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9134 «Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9145 «Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9135 «Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9146 «Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9136 «Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9147 «Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9137  «Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9148 «Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів»);

9138 «Зведення показників спеціального фонду»;

9151 «Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету» (9161 «Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів»);

9152 «Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань» (9162 «Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань»).

На субрахунку 9121 «Асигнування державних цільових фондів» ведеться облік асигнувань державних цільових фондів, зокрема відображаються суми кошторисних призначень за коштами державного бюджету, державних цільових фондів та розпорядників нижчого рівня. Зменшення сум кошторисних призначень за коштами державного бюджету відображається в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих державних цільових фондів підвідомчим установам.

На субрахунках 9130 «Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету» (9141 «Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік затверджених зведених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, з урахуванням змін. Суми затверджених зведених бюджетних асигнувань державного бюджету відображаються на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. 

На субрахунках 9131 «Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету» (9142 «Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік затверджених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням внесених змін. Зменшення сум затверджених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету здійснюється на підставі внесення змін до індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунках 9132 «Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету» (9143 «Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік поточних зведених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, дані яких повинні відповідати витягу з розпису видатків бюджету. Зменшення сум поточних зведених бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету відображається в момент перерахування коштів з рахунків відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету (особових рахунків) вищестоящих розпорядників підвідомчим установам.

На субрахунках 9133 «Поточні бюджетні асигнування державного бюджету» (9144 «Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік поточних бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати витягу з розпису видатків бюджету. Зменшення сум поточних бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету відображається в момент проведення розпорядником коштів видатків.

На субрахунках 9134 «Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9145 «Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік затверджених зведених помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) та планом спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план асигнувань) з урахуванням змін.

На субрахунках 9135 «Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9146 «Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік затверджених  помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників бюджетних коштів з урахуванням змін.

На субрахунках 9136 «Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9147 «Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік поточних зведених помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня.

На субрахунках 9137 «Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету» (9148 «Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів») ведеться облік поточних помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 9138 «Зведення показників спеціального фонду» ведеться облік зведених показників бюджетних асигнувань за коштами спеціального фонду державного бюджету.

На субрахунках 9151 «Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету» (9161 «Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів») ведеться облік асигнувань, передбачених у державному (місцевому) бюджеті на взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів.

На субрахунках 9152 «Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань» (9162 «Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань») ведеться облік асигнувань, передбачених у спеціальному фонді державного (місцевого) бюджету на взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів.

Рахунок 92 «Показники розпису»

Рахунок 92 «Показники розпису» призначено для обліку й узагальнення інформації про показники розпису державного бюджету та місцевих бюджетів.

Рахунок 92 «Показники розпису» має такі субрахунки:

9201 «Затверджений розпис доходів державного бюджету»;

9202 «Поточний розпис доходів державного бюджету»;

9203 «Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету»;

9204 «Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету»;

9211 «Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання»;

9212 «Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання»;

9213 «Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання»;

9214 «Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання»;

9221 «Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету»;

9222 «Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету»;

9223 «Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету»;

9224 «Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету»;

9231 «Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету»;

9232 «Затверджений розпис асигнувань державного бюджету»;

9233 «Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету»;

9234 «Поточний розпис асигнувань державного бюджету»;

9235 «Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету»;

9236 «Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету»;

9237 «Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету»;

9238 «Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету»;

9241 «Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень»;

9242 «Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету»;

9251 «Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету»;

9252 «Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету»;

9253 «Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету»;

9254 «Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету».

9261 «Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів»;

9262 «Поточний розпис доходів місцевих бюджетів»;

9263 «Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів»;

9264 «Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів»;

9271 «Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання»;

9272 «Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання»;

9273 «Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання»;

9274 «Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання»;

9281 «Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів»;

9282 «Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів»;

9283 «Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів»;

9284 «Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів»;

9291 «Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9292 «Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9293 «Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9294 «Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9295 «Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9296 «Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9297 «Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів»;

9298 «Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів».

На субрахунку 9201 «Затверджений розпис доходів державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми планових показників затвердженого розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за розписом доходів державного бюджету. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9202 «Поточний розпис доходів державного бюджету» ведеться облік показників поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін, за кредитом - зменшення сум показників поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін на суму доходів, що надходять до державного бюджету.

На субрахунку 9203 «Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету» ведеться облік сум показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9204 «Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету» ведеться облік сум показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються зменшення сум показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету на суму доходів, що надходять до державного бюджету.

На субрахунку 9211 «Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання» ведеться облік показників за затвердженим розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання на підставі даних затвердженого розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання в бік зменшення.

На субрахунку 9212 «Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання» ведеться облік показників за поточним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання на підставі даних поточного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми зменшення показників при виконанні поточного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін.

На субрахунку 9213 «Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання» ведеться облік  показників за затвердженим помісячним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються показники затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання в бік зменшення.

На субрахунку 9214 «Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання» ведеться облік показників поточного помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін.  За кредитом субрахунку відображаються показники за поточним помісячним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення показників при виконанні поточного помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання з урахуванням змін.

На субрахунку 9221 «Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються показники затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету в бік зменшення.

На субрахунку 9222 «Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету» ведеться облік показників поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету.

На субрахунку 9223 «Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми затвердженого помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету, з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету в бік зменшення.

На субрахунку 9224 «Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету» ведеться облік показників поточного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету.

На субрахунку 9231 «Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів державного бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, на підставі даних затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення показників затверджених зведених бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9232 «Затверджений розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників коштів державного бюджету на підставі даних затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9233 «Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників поточного зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів та розпорядників нижчого рівня на підставі даних поточного зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів при відкритті асигнувань на виконання програм державного бюджету.

На субрахунку 9234 «Поточний розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників  поточного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів державного бюджету на підставі даних поточного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, та рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків.

На субрахунку 9235 «Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники нижчого рівня державного бюджету, на підставі даних затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9236 «Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з державного бюджету асигнувань на підставі даних затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9237 «Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету» ведеться облік показників поточного зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня державного бюджету на підставі даних поточного зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення зведених бюджетних призначень державного бюджету за поточним зведеним помісячним розписом асигнувань державного бюджету при зарахуванні коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.вгору