Документ z0085-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава - z0678-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015  № 1219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 85/28215

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1135 від 23.12.2016
№ 571 від 13.06.2017
№ 976 від 29.11.2017
№ 496 від 10.05.2018}

Відповідно до статті 56 глави 10 розділу ІІ Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;

Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами;

Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету;

Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету;

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746;

наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за № 2063/24595.

3. Пункти 2, 3 наказу Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203 виключити.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1-3 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2017 року, крім абзацу шостого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з дня набрання чинності цим наказом.

Установити, що до 01 січня 2019 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016, із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства фінансів № 976 від 29.11.2017}

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 85/28215

ПОРЯДОК
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб’єкти державного сектору).

Ведення позабалансових рахунків розділу 2 класу 0 здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).

І. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів тощо.

Рахунок 10 «Основні засоби»

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, які контролюються суб’єктом державного сектору, а також об’єктів інвестиційної нерухомості.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об’єктів основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об’єкта основних засобів.

За кредитом рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів або його уцінки.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість»;

1011 (1021) «Земельні ділянки»;

1012 (1022) «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»;

1014 (1024) «Машини та обладнання»;

1015 (1025) «Транспортні засоби»;

1016 (1026) «Інструменти, прилади, інвентар»;

1017 (1027) «Тварини та багаторічні насадження»;

1018 (1028) «Інші основні засоби».

На субрахунках 1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість» ведеться облік об’єктів інвестиційної нерухомості, зокрема земельних ділянок, будівель, споруд, які розташовуються на землі, утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

На субрахунках 1011 (1021) «Земельні ділянки» ведеться облік земельних ділянок, отриманих суб’єктом державного сектору згідно з законодавством, зокрема на праві постійного користування.

На субрахунках 1012 (1022) «Капітальні витрати на поліпшення земель» ведеться облік капітальних витрат на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунках 1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» ведеться облік будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, житлових будівель.

На субрахунках 1014 (1024) «Машини та обладнання» ведеться облік машин та обладнання.

На субрахунках 1015 (1025) «Транспортні засоби» ведеться облік всіх видів засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості.

На субрахунках 1016 (1026) «Інструменти, прилади, інвентар» ведеться облік інструментів, виробничого інвентарю та приладдя, господарського інвентарю, які відносяться до складу основних засобів.

На субрахунках 1017 (1027) «Тварини та багаторічні насадження» ведеться облік довгострокових біологічних активів, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

{Абзац двадцять перший рахунку 10 класу 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 976 від 29.11.2017}

На субрахунках 1018 (1028) «Інші основні засоби» ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10 «Основні засоби».

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об’єктів інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація,  реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об’єкта.

За кредитом рахунку відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об’єкта або його уцінки.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» має такі субрахунки:

1111 (1121) «Музейні фонди»;

1112 (1122) «Бібліотечні фонди»;

1113 (1123) «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

1114 (1124) «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

1115 (1125) «Інвентарна тара»;

1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»;

1117 «Природні ресурси»;

1118 (1127) «Інші необоротні матеріальні активи»;

1126 «Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі».

На субрахунках 1111 (1121) «Музейні фонди» ведеться облік:

1) музейних цінностей (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонатів тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунках 1112 (1122) «Бібліотечні фонди» ведеться облік бібліотечних фондів незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунках 1113 (1123) «Малоцінні необоротні матеріальні активи» ведеться облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів.

На субрахунках 1114 (1124) «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» ведеться облік білизни, постільних речей, одягу та взуття. Облік відповідних активів на цих субрахунках ведуть суб’єкти державного сектору, які систематично отримують їх у значному обсязі для провадження своєї діяльності, інші суб’єкти державного сектору ведуть облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1115 (1125) «Інвентарна тара» ведеться облік інвентарної тари для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шаф торговельних та стелажів; іншої інвентарної тари.

На субрахунку 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» ведеться облік необоротних матеріальних активів, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

На субрахунку 1117 «Природні ресурси» ведеться облік мінеральних копалин, нафтових свердловин, родовищ корисних копалин внутрішніх вод, смуг будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються суб’єктом державного сектору.

На субрахунках 1118 (1127) «Інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а саме: матеріалів, одержаних зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріалів, що є об’єктами наукових досліджень.

На субрахунку 1126 «Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі» ведеться облік державними цільовими фондами необоротних активів спецпризначення, які призначені для розподілу та передачі підвідомчим установам відповідно до законодавства. 

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, які контролюються суб’єктом державного сектору.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття внаслідок безоплатної передачі об’єктів нематеріальних активів або неможливості отримання  суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання та  сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки:

1211 (1221) «Авторське та суміжні з ним права»;

1212 (1222) «Права користування природними ресурсами»;

1213 (1223) «Права на знаки для товарів і послуг»;

1214 (1224) «Права користування майном»;

1215 (1225) «Права на об’єкти промислової власності»;

1216 (1226) «Інші нематеріальні активи».

На субрахунках 1211 (1221) «Авторське та суміжні з ним права» ведеться облік авторських прав та суміжних з ними прав суб’єкта державного сектору (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

На субрахунках 1212 (1222) «Права користування природними ресурсами» ведеться облік об’єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо.

На субрахунках 1213 (1223) «Права на знаки для товарів і послуг» ведеться облік прав на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

На субрахунках 1214 (1224) «Права користування майном» ведеться облік прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунках 1215 (1225) «Права на об’єкти промислової власності» ведеться облік прав на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунках 1216 (1226) «Інші нематеріальні активи» ведеться облік інших нематеріальних активів (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції»

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, довгострокових біологічних активів.

За дебетом рахунку відображається збільшення витрат суб’єкта державного сектору на придбання або створення необоротних активів, зокрема суми, сплачені за придбання, виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, суми ввізного мита, суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору), витрати зі страхування ризиків доставки, витрати на транспортування, установку, монтаж налагодження тощо, витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) та суми витрат, пов’язаних із удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання.

За кредитом рахунку відображається зменшення витрат на придбання або створення необоротних активів (введення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»;

1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»;

1314 (1325) «Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення».

На субрахунках 1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

На субрахунках 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.

На субрахунках 1314 (1325) «Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи» ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення» ведеться облік державними цільовими фондами витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами необоротних активів спеціального призначення.

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

За кредитом рахунку відображається нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при дооцінці необоротних активів та визнання втрати від зменшення корисності необоротних активів.

За дебетом рахунку відображається зменшення суми зносу (накопиченої амортизації) в результаті списання необоротних активів, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при уцінці необоротних активів, відображення вигод від відновлення корисності необоротних активів.

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» має такі субрахунки:

1411 (1421) «Знос основних засобів»;

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»;

1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»;

1415 (1425) «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів».

На субрахунках 1411 (1421) «Знос основних засобів» ведеться облік зносу об’єктів основних засобів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», крім інвестиційної нерухомості.

На субрахунках 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів» ведеться облік зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Насубрахунках 1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів» ведеться облік накопиченої амортизації нематеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунках 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості» ведеться облік зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунках 1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість».

На субрахунках 1415 (1425) «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» ведеться облік накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на субрахунках 1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва» та 1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва».

Рахунок 15 «Виробничі запаси»

Рахунок 15 «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.

За дебетом рахунку відображаються надходження запасів з урахуванням витрат на їх придбання, зокрема суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єкту державного сектору, транспортно-заготівельні витрати, витрати, які пов’язані із доведенням придбаних та безоплатно отриманих запасів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (далі - НП(С)БОДС 123 «Запаси»).

За кредитом рахунку відображається вибуття запасів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 15 «Виробничі запаси» має такі субрахунки:

1511 (1521) «Продукти харчування»;

1512 (1522) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;

1513 (1523) «Будівельні матеріали»;

1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали»;

1515 (1525) «Запасні частини»;

1516 (1526) «Тара»;

1517 (1527) «Сировина і матеріали»;

1518 (1528) «Інші виробничі запаси».

На субрахунках 1511 (1521) «Продукти харчування» ведеться облік продуктів харчування.

На субрахунках 1512 (1522) «Медикаменти та перев’язувальні засоби» ведеться облік медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцини, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів та перев’язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки) тощо.

На цих субрахунках також ведеться облік допоміжних та аптекарських матеріалів у закладах охорони здоров’я, які мають свої аптеки.

На субрахунках 1513 (1523) «Будівельні матеріали» ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт. Зокрема, до будівельних матеріалів належать: силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

Також на цих субрахунках ведеться облік будівельних конструкцій і деталей (металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд); збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу, а також комплекти запасних частин до такого обладнання, вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин до такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунках 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали» ведеться облік всіх видів палива, що придбавається чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. На цих субрахунках також обліковуються нафтопродукти, газ, закуплені і передані на зберігання та які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками.

На субрахунках 1515 (1525) «Запасні частини» ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (моторів), інструментів, а також автомобільних шин (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті незалежно від їх вартості. На цих субрахунках відображається обмінний фонд повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів тощо.

На субрахунках 1516 (1526) «Тара» ведеться облік поворотної тари, обмінної тари (бочок, бідонів, ящиків, банок скляних, пляшок тощо) як порожньої, так і тієї, що вміщує матеріальні цінності.

На субрахунках 1517 (1527) «Сировина і матеріали» ведеться облік сировини та основних і допоміжних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні; матеріалів сільськогосподарського призначення, зокрема мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепаратів, медикаментів, хімікатів, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин, матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт. Тут також ведеться облік саджанців, насіння й кормів (покупних й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин.

{Абзац двадцять перший рахунку 15 класу 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

На субрахунках 1518 (1528) «Інші виробничі запаси» ведеться облік спецобладнання, яке придбане для виконання науково-дослідних робіт, відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали або запасні частини (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

{Абзац двадцять другий рахунку 15 класу 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

Рахунок 16 «Виробництво»

Рахунок 16 «Виробництво» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції.

За дебетом рахунку відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, нарахування амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).

За кредитом рахунку відображається вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції, вартість виконаних робіт і послуг.

Рахунок 16 «Виробництво» має такі субрахунки:

1611 (1621) «Науково-дослідні роботи»;

1612 (1622) «Виготовлення експериментальних приладів»;

1613 (1623) «Інше виробництво».

На субрахунках 1611 (1621) «Науково-дослідні роботи» ведеться облік витрат на науково-дослідні й конструкторські роботи з підприємствами, установами та організаціями. До вартості робіт включаються всі видатки, пов’язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва.

На субрахунках 1612 (1622) «Виготовлення експериментальних приладів» ведеться облік витрат на виготовлення експериментальних приладів (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунках 1613 (1623) «Інше виробництво» ведеться облік витрат за іншими видами виробництва, зокрема витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Рахунок 17 «Біологічні активи»

Рахунок 17 «Біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових та поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби».

{Абзац перший рахунку 17 класу 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 976 від 29.11.2017}

За дебетом рахунку відображається оприбуткування довгострокових та поточних біологічних активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття довгострокових та поточних біологічних активів унаслідок передачі, продажу тощо.

Рахунок 17 «Біологічні активи» має такі субрахунки:

1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва»;

1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва»;

1713 (1723) «Поточні біологічні активи рослинництва»;

1714 (1724) «Поточні біологічні активи тваринництва».

На субрахунках 1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він більше дванадцяти місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік.

На субрахунках 1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він перевищує дванадцять місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва (тваринництва).

На субрахунках 1713 (1723) «Поточні біологічні активи рослинництва» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, зокрема зернових, технічних, овочевих та інших культур.

Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих культур тощо).

На субрахунках 1714 (1724) «Поточні біологічні активи тваринництва» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва.

Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про інші нефінансові активи, які не відображені на інших рахунках класу 1 «Нефінансові активи».

За дебетом рахунку відображаються надходження інших нефінансових активів з урахуванням витрат на їх придбання та доведення придбаних та безоплатно отриманих інших нефінансових активів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених НП(С)БОДС 123 «Запаси».

За кредитом рахунку відображається вибуття інших нефінансових активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи» має такі субрахунки:

1811 (1821) «Готова продукція»;

1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси»;

1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу»;

1816 (1826) «Інші нефінансові активи».

На субрахунках 1811 (1821) «Готова продукція» ведеться облік готової продукції (готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції тощо).

На цих субрахунках обліковують продукцію, одержану від власного виробництва, яка призначена для продажу та споживання (видачі й продажу працівникам, передачі, наприклад у дошкільні навчальні заклади, їдальні тощо).

На субрахунках 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети» ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

{Абзац дванадцятий рахунку 18 класу 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

предмети виробничого призначення, обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки тощо);

канцелярське приладдя (папір, олівці тощо);

{Рахунок 18 класу 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

інші предмети, зокрема смарт-картки.

На субрахунках 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси» ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

На субрахунках 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу» ведеться облік активів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

На субрахунках 1816 (1826) «Інші нефінансові активи» ведеться облік бланків документів суворої звітності (за вартістю придбання), реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металів, електроматеріалів, радіоматеріалів радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінних та інших металів для протезування тощо.

Клас 2. Фінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух фінансових активів, зокрема коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства), у розрахунках з дебіторами, довгострокові і поточні фінансові інвестиції, довгострокові і короткострокові векселі одержані та інші фінансові активи.

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість» призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість» має такі субрахунки:

2011 (2021) «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди»;

2012 «Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів» (2022 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду»);

2013 (2023) «Інша довгострокова дебіторська заборгованість»;

2031 «Довгострокові кредити, надані з державного бюджету» (2041 «Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів»);

2032 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету» (2042 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів»);

2033 «Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками» (2043 «Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками»);

2034 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету» (2044 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів»);

2035 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою» (2045 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами»);

2036 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою» (2046 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами»);

2037 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками» (2047 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками»);

2038 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою» (2048 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами»);

2039 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету» (2049 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів».

На субрахунках 2011 (2021) «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди» ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.

На субрахунках 2012 «Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів» (2022 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду») ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.

На субрахунках 2013 (2023) «Інша довгострокова дебіторська заборгованість» ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011-2012 (2021-2022).

На субрахунках 2031 «Довгострокові кредити, надані з державного бюджету» (2041 «Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів») ведеться облік сум довгострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету довгостроковими кредитами, визнання заборгованості простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2032 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету» (2042 «Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів») ведеться облік сум простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, визнання заборгованості безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2033 «Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками» (2043 «Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками») ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, визнання заборгованості простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2034 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету» (2044 «Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів») ведеться облік сум безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та сум переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2035 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою» (2045 «Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами») ведеться облік сум довгострокових кредитів, що надавалися під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми довгострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.вгору