Документ z0081-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1828-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2009 N 1505/283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2010 р.
за N 81/17376
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1077/263 ( z1828-12 ) від 11.10.2012 }
Про затвердження Порядку зарахування
до державного бюджету та використання коштів,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку та звітності
про виконання державного бюджету

Відповідно до пункту 5 Порядку зарахування до державного
бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.04.2001 N 381 ( 381-2001-п ), та з метою посилення
контролю за забезпеченням своєчасного і в належних обсягах
зарахування до доходів загального та спеціального фондів
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій
за межами України, з віднесенням їх у рахунок здійснення із
загального фонду видатків з функціонування закордонних
дипломатичних установ України відповідно до бюджетних призначень
та із спеціального фонду - виплат, пов'язаних із виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном, а також
їх відображення в обліку та звітності про виконання державного
бюджету Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок зарахування до державного бюджету та
використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України в іноземній валюті, та їх відображення в обліку та
звітності про виконання державного бюджету, що додається.
2. Дипломатичним представництвам та консульським установам
України за кордоном щомісяця складати і подавати до Міністерства
закордонних справ України (у встановлені ним терміни) Звіт про
надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України, та
здійснення за рахунок цих коштів виплат, пов'язаних із виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном, за
формою згідно з додатком 1 до цього наказу, що додається.
3. Міністерству закордонних справ України щокварталу складати
і не пізніше ніж через 30 днів після закінчення звітного кварталу
подавати до Міністерства фінансів України узагальнений Звіт про
надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України, та
здійснення за рахунок цих коштів виплат, пов'язаних із виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном, за
формою згідно з додатком 2 до цього наказу, що додається.
4. Міністерству закордонних справ України забезпечувати: достовірність відомостей (узагальнених за дипломатичними
представництвами та консульськими установами України за кордоном
даних та повідомлень у перерахунку на долари США) про кошти,
отримані за вчинення консульських дій за межами України, які
підлягають зарахуванню до доходів загального та спеціального
фондів державного бюджету; правильність складання та своєчасність подання до Державного
казначейства України і Міністерства фінансів України розподілів
коштів державного бюджету при здійсненні видатків (за відповідними
кодами відомчої, програмної та економічної класифікації видатків).
5. Міністерству закордонних справ України та Міністерству
фінансів України забезпечувати зарахування до доходів державного
бюджету коштів, що отримуються за вчинення консульських дій за
межами України, Державному казначейству України - своєчасне
відображення цих коштів в обліку та звітності про виконання
державного бюджету відповідно до затвердженого цим наказом
Порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Савченка О.В. та заступника Міністра
закордонних справ України Гнатишина І.М.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
Міністр закордонних
справ України П.Порошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України Т.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства закордонних
справ України
23.12.2009 N 1505/283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2010 р.
за N 81/17376

ПОРЯДОК
зарахування до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку та звітності
про виконання державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування до доходів
загального та спеціального фондів державного бюджету та
використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України в іноземній валюті, та порядок їх відображення в
обліку та звітності про виконання державного бюджету.
2. Дипломатичні представництва та консульські установи
України за кордоном (далі - закордонні дипломатичні установи
України) щомісяця (не пізніше 4 числа місяця, що настає за
звітним) подають до Міністерства закордонних справ дані про суму
коштів, отриманих за вчинення консульських дій протягом звітного
місяця у національній валюті країни місцезнаходження, із
зазначенням еквівалента в доларах США (за курсом, встановленим
згідно із законодавством цієї країни на останній день звітного
місяця), та обсяги коштів, що підлягають зарахуванню до доходів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також
пропозиції щодо проведення відповідних видатків в межах
кошторисних призначень та плану асигнувань загального та
спеціального фондів державного бюджету на відповідний рік. Керівник закордонної дипломатичної установи України
забезпечує подання достовірних відомостей про кошти, отримані за
вчинення консульських дій за межами України, та за цільове,
раціональне та ефективне їх використання відповідно до
законодавства України.
3. Міністерство закордонних справ здійснює узагальнення таких
даних закордонних дипломатичних установ України в доларах США та
із зазначенням у гривневому еквіваленті іноземної валюти обсягів
коштів, що підлягають відображенню Державним казначейством в
обліку та звітності про виконання державного бюджету.
4. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України, зараховуються до доходів загального та спеціального
фондів державного бюджету та відображаються Державним
казначейством в обліку та звітності про виконання державного
бюджету в розмірах, визначених Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) та законом про Державний бюджет України на відповідний
рік, у такому порядку:
4.1. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України (в частині, яка належить до доходів загального фонду
державного бюджету), зараховуються до доходів загального фонду
державного бюджету (без перерахування з-за кордону в Україну на
валютний рахунок Державного казначейства) та відображаються
Державним казначейством в обліку та звітності про виконання
державного бюджету як надходження коштів до загального фонду
державного бюджету і, одночасно, як асигнування, спрямовані на
здійснення видатків за відповідними кодами бюджетної класифікації
видатків на підставі Дозволу на зарахування до доходів загального
фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення
видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ
України (на розширення мережі власності України за кордоном для
потреб дипломатичних установ України) (далі - Дозвіл), що
оформлюється Міністерством фінансів за формою, наведеною у
додатку 1 до цього Порядку. Видатки, проведені закордонними дипломатичними установами
України, відображаються Державним казначейством в обліку та
звітності про виконання державного бюджету на підставі Довідки про
операції в іноземній валюті, що оформлюється відповідно до наказу
Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 )
"Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в
іноземній валюті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.08.2001 за N 670/5861 (із змінами), яка подається Міністерством
закордонних справ до Державного казначейства не пізніше останнього
робочого дня місяця. 4.1.1. Дозвіл оформлюється Міністерством фінансів на підставі
листа Міністерства закордонних справ (подається щомісячно, не
пізніше 25 числа, що настає за звітним місяцем) щодо надання
відповідного дозволу на зарахування до доходів загального фонду
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій
за межами України (в частині, яка належить до доходів загального
фонду державного бюджету), з одночасним їх спрямуванням на
здійснення видатків за відповідними кодами бюджетного
класифікатора видатків відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 цього
Порядку. 4.1.2. Разом з листом Міністерства закордонних справ
обов'язково подаються у чотирьох примірниках: а) розподіл коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України, що зараховуються до доходів загального фонду
державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з
функціонування закордонних дипломатичних установ України
(далі - Розподіл),за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. б) довідка до розподілу коштів державного бюджету, отриманих
за вчинення консульських дій (далі - Довідка до розподілу), за
формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, погоджена із
Державним казначейством, із зазначенням офіційного валютного курсу
Національного банку України (гривні до долара США) станом на день
звернення Міністерства закордонних справ до Державного
казначейства для узгодження показників цієї довідки у гривневому
еквіваленті іноземної валюти щодо їх відповідності показникам
річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань,
кошторисним призначенням та плану асигнувань загального фонду
державного бюджету. Якщо обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України, в частині, яка зараховується до доходів загального
фонду державного бюджету, перевищує видатки на утримання
відповідної закордонної дипломатичної установи України (виходячи з
показників плану асигнувань загального фонду державного бюджету),
сума цього перевищення підлягає перерозподілу Міністерством
закордонних справ між іншими закордонними дипломатичними
установами України в межах їх кошторисних призначень
(без перерахування з-за кордону в Україну на валютний рахунок
Державного казначейства). Кошти, отримані за вчинення консульських дій відповідною
закордонною дипломатичною установою України (або їх залишок) у
сумі, еквівалентній не більше 5,0 тис.дол. США, перерозподілу не
підлягають. Нерозподілений залишок коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, який утворився: на початок грудня минулого року на рахунках закордонних
дипломатичних установ України, зберігається на їх рахунках та
враховується при визначенні суми коштів, які підлягають
зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету у січні
поточного року (графи 3 та 7 додатка 2 до цього Порядку); на початок січня-листопада поточного року на рахунках
закордонних дипломатичних установ України, зберігається на їх
рахунках та враховується при визначенні суми коштів, які
підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного
бюджету у лютому-грудні поточного року (графи 3 та 7 додатка 2 до
цього Порядку). в) перерозподіл коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України, між закордонними дипломатичними установами
України, які зараховуються до доходів загального фонду державного
бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування
відповідних закордонних дипломатичних установ України
(далі - Перерозподіл), за формою згідно з додатком 4 до цього
Порядку. г) довідка до перерозподілу коштів державного бюджету,
отриманих за вчинення консульських дій (далі - Довідка до
перерозподілу), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку,
погоджена із Державним казначейством, із зазначенням офіційного
валютного курсу Національного банку України (гривні до долара США)
станом на день звернення Міністерства закордонних справ до
Державного казначейства для узгодження показників цієї довідки у
гривневому еквіваленті іноземної валюти щодо їх відповідності
показникам річного розпису асигнувань, помісячного розпису
асигнувань, кошторисним призначенням та плану асигнувань
загального фонду державного бюджету. 4.1.3. Дозвіл оформлюється щомісячно (не пізніше 28 числа
місяця, що настає за звітним) у чотирьох примірниках
(два примірники направляються до Державного казначейства,
один - до Міністерства закордонних справ, один залишається в
Міністерстві фінансів). Днем надання Дозволу вважається дата Довідки до розподілу
(Довідки до перерозподілу). 4.1.4. Державне казначейство на підставі оформлених
Міністерством фінансів Дозволів відображає в обліку та звітності
про виконання державного бюджету суми коштів, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України (в частині, яка
належить до доходів загального фонду державного бюджету), як
надходження до доходів загального фонду державного бюджету за
кодом класифікації доходів бюджету 15030000 ( 835-17 ) "Кошти,
отримані за вчинення консульських дій" у національній валюті
(гривневий еквівалент іноземних валют (долари США)) за курсом,
офіційно встановленим Національним банком України на день
звернення Міністерства закордонних справ до Державного
казначейства для узгодження показників Довідки до розподілу
(перерозподілу). 4.1.5. Враховуючи специфіку здійснення зарахування до
загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, кошти, які надійшли на рахунки
закордонних дипломатичних установ України у грудні минулого року,
відображаються у звіті Державного казначейства як доходи, отримані
у січні поточного року (кошти, отримані у січні-листопаді
поточного року, - як доходи, отримані відповідно у лютому-грудні
поточного року). 4.1.6. Відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами), Державне
казначейство на визначену у Дозволі суму відкриває Міністерству
закордонних справ асигнування та на підставі отриманих від
Міністерства закордонних справ розподілів відкритих асигнувань у
гривневому еквіваленті іноземної валюти відображає в обліку та
звітності про виконання державного бюджету асигнування, спрямовані
на проведення видатків за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків. 4.1.7. Міністерство закордонних справ на підставі оформлених
Міністерством фінансів Дозволів направляє закордонним
дипломатичним установам України письмові дозволи з визначенням
суми коштів за загальним та спеціальним фондами для використання в
межах кошторисних призначень відповідно до Розподілу та суми
коштів, що підлягають перерозподілу (перерахуванню, отриманню)
відповідно до Перерозподілу. Закордонні дипломатичні установи України після отримання
дозволу Міністерства закордонних справ на використання суми
коштів, отриманих за вчинення консульських дій (в частині, яка
належить до доходів загального фонду державного бюджету),
перераховують зазначену суму з рахунку, на який зараховані ці
кошти, на відповідний рахунок, відкритий в банківській установі
країни їх місцезнаходження, для подальшого використання за
цільовим призначенням.
4.2. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України (в частині, яка належить до доходів спеціального фонду
державного бюджету), зараховуються до доходів спеціального фонду
державного бюджету (без перерахування з-за кордону в Україну на
валютний рахунок Державного казначейства) та
відображаються Державним казначейством в обліку та звітності про
виконання державного бюджету як надходження коштів до спеціального
фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів
бюджету 15030000 ( 835-17 ) "Кошти, отримані за вчинення
консульських дій" на підставі Повідомлення про зарахування до
доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на
здійснення виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій
дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських
установ України за кордоном (далі - Повідомлення). Повідомлення оформлюється Міністерством закордонних справ за
формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, у доларах США та в
гривневому еквіваленті іноземної валюти за офіційним курсом
Національного банку України на день надання Дозволу. Видатки, проведені закордонними дипломатичними установами
України, відображаються Державним казначейством в обліку та
звітності про виконання державного бюджету на підставі Довідки про
операції в іноземній валюті, що оформлюється відповідно до наказу
Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 )
"Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в
іноземній валюті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.08.2001 за N 670/5861 (із змінами), яка подається Міністерством
закордонних справ до Державного казначейства не пізніше останнього
робочого дня місяця. 4.2.1. Повідомлення оформлюється щомісячно (не пізніше
25 числа місяця, що настає за звітним) у чотирьох примірниках
(два направляються до Державного казначейства, один - до
Міністерства фінансів, один залишається в Міністерстві закордонних
справ) разом з Довідкою до розподілу коштів державного бюджету,
отриманих за вчинення консульських дій (далі - Довідка до
розподілу), за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку в
частині, яка належить до доходів спеціального фонду державного
бюджету. Дата Повідомлення має збігатися з датою Дозволу
(день календарного місяця, станом на який застосовується офіційний
курс Національного банку України гривні до долара США при
визначенні обсягу коштів у гривневому еквіваленті іноземної
валюти, що підлягає відображенню на підставі Дозволів та
Повідомлень Державним казначейством в обліку та звітності про
виконання державного бюджету за доходами та видатками, за
загальним та спеціальним фондами державного бюджету). 4.2.2. Враховуючи специфіку здійснення зарахування до
спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України, кошти, які надійшли
на рахунки закордонних дипломатичних установ України у грудні
минулого року, відображаються у звіті Державного казначейства як
доходи, отримані у січні поточного року (кошти, отримані у
січні-листопаді поточного року, - як доходи, отримані відповідно у
лютому-грудні поточного року). 4.2.3. Відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами), Державне
казначейство на визначену в Повідомленні суму відкриває
Міністерству закордонних справ асигнування за спеціальним фондом у
межах помісячного розпису спеціального фонду. Міністерство
закордонних справ на визначену в Повідомленні суму надає до
Державного казначейства розподіл відкритих асигнувань у гривневому
еквіваленті іноземної валюти. Державне казначейство на підставі
Повідомлення та розподілу відкритих асигнувань відображає в обліку
та звітності про виконання державного бюджету асигнування,
спрямовані на здійснення видатків за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків. 4.2.4. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України в частині, яка належить до спеціального фонду державного
бюджету, закордонні дипломатичні установи України перераховують з
рахунку, на який зараховані ці кошти, на відповідний рахунок,
відкритий в банківській установі країни їх місцезнаходження, для
подальшого використання за цільовим призначенням. 4.2.5. За рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету закордонними дипломатичними установами України
здійснюються виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій
дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських
установ України за кордоном, в тому числі: за бюджетною програмою "Функціонування закордонних
дипломатичних установ України" (КПКВК 1401030) ( 835-17 ) за
напрямами: надання матеріальної допомоги громадянам України, які
постраждали під час перебування за кордоном; оформлення і оплата послуг іноземних ритуальних служб у разі
смерті громадян України, що настала під час їх перебування за
кордоном, і пов'язані з цим видатки на відрядження працівників
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном; відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам, що
тимчасово найняті на місці за трудовою угодою для проведення
робіт, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними
представництвами та функціонуванням консульських установ України
за кордоном; придбання обладнання і предметів довгострокового
користування, включаючи транспортні засоби, пов'язаних із
виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном; оплата відповідних послуг і судових витрат, пов'язаних із
захистом прав та інтересів України за кордоном; поточний і капітальний ремонт приміщень, в яких розташовані
консульські відділи дипломатичних представництв та консульські
установи України за кордоном; евакуація працівників закордонних дипломатичних установ
України, членів їх сімей, а також інших громадян України з
території держави, де виникла надзвичайна ситуація або існує
загроза її виникнення; оплата банківських послуг за проведення фінансових операцій з
коштами спеціального фонду; за бюджетною програмою "Розширення мережі власності України
за кордоном для потреб дипломатичних установ України"
(КПКВК 1401040) ( 835-17 ) за напрямами: придбання у власність України приміщень для розміщення
консульських установ України за кордоном; оплата банківських послуг за проведення фінансових операцій з
коштами спеціального фонду. 4.2.6. Закордонні дипломатичні установи України здійснюють за
відповідними напрямами виплати, пов'язані з виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном, за
письмовим погодженням з Міністерством закордонних справ. Витрати за спеціальним фондом державного бюджету, пов'язані з
виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та
функціонуванням консульських установ України за кордоном,
здійснюються в межах і за рахунок надходжень до спеціального фонду
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій
за межами України (в частині, яка належить до доходів спеціального
фонду) на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін. Внесення змін до кошторису за спеціальним фондом провадиться
у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів
України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за
N 86/6374 (із змінами). 4.2.7. Керівники закордонних дипломатичних установ України
мають право на надання матеріальної допомоги громадянам України,
які постраждали під час перебування за кордоном, без попереднього
погодження з Міністерством закордонних справ. Для одержання матеріальної допомоги громадяни України, які
постраждали під час перебування за кордоном, мають особисто або
через своїх представників звернутися до закордонної дипломатичної
установи України з письмовою заявою. Закордонні дипломатичні установи України в обов'язковому
порядку ведуть реєстр осіб, яким була надана матеріальна допомога,
з відображенням в ньому відомостей про цих осіб, підстав для
отримання ними матеріальної допомоги та її фактичного обсягу.
Щоквартально закордонні дипломатичні установи України подають до
Міністерства закордонних справ копії реєстрів осіб, яким була
надана матеріальна допомога. 4.2.8. В окремих випадках використані закордонними
дипломатичними установами України кошти на надання матеріальної
допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування
за кордоном, або на оформлення та оплату послуг іноземних
ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під
час їх перебування за кордоном, можуть бути відшкодовані на
території України самими постраждалими або їх представниками. Відшкодовані кошти у повному обсязі в обов'язковому порядку
зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету за
кодом класифікації доходів бюджету 24060300 ( 835-17 ) "Інші
надходження". 4.2.9. Придбання транспортних засобів за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету здійснюється закордонними
дипломатичними установами України в межах граничного ліміту
транспортних засобів, що затверджується для цих установ наказом
Міністерства закордонних справ. Транспортні засоби, що придбані для консульських відділів
дипломатичних представництв України за кордоном за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету, закріплюються за цими
відділами і використовуються за призначенням. 4.2.10. Евакуація працівників закордонних дипломатичних
установ України, членів їх сімей, а також інших громадян України з
території держави, де виникла надзвичайна ситуація або існує
загроза її виникнення, здійснюється відповідно до Порядку
проведення евакуації працівників закордонних дипломатичних
установ, інших громадян України та членів їх сімей з території
держави, на якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її
виникнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.10.2006 N 1425 дск ( 1425-2006-п ). Рішення щодо проведення евакуації за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету приймається Міністром
закордонних справ України виходячи з масштабів надзвичайної
ситуації, потреби у коштах на організоване вивезення громадян
України та членів їх сімей з небезпечного району та фінансових
можливостей (в частині використання коштів спеціального фонду). Закордонна дипломатична установа України, на яку покладається
забезпечення проведення евакуації, в обов'язковому порядку веде
облік осіб, евакуйованих з небезпечного району, і подає до
Міністерства закордонних справ копію реєстру цих осіб разом із
звітом про використані кошти на організоване вивезення громадян
України та членів їх сімей з небезпечного району. 4.2.11. Придбання у власність України приміщень для
консульських установ України за кордоном за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету здійснюється за процедурою,
визначеною у Порядку забезпечення приміщеннями закордонних
дипломатичних установ України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2001 N 1589 ( 1589-2001-п ). 4.2.12. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за
межами України і зараховані до доходів спеціального фонду
державного бюджету, можуть перерозподілятися Міністерством
закордонних справ між закордонними дипломатичними установами
України для використання їх за цільовим призначенням за
погодженням з Міністерством фінансів. Перерозподіл зазначених коштів між закордонними
дипломатичними установами України здійснюється з письмового
дозволу Міністерства закордонних справ з подальшим внесенням
відповідних змін до кошторису відповідної закордонної
дипломатичної установи України (згідно з напрямом використання) за
спеціальним фондом (відповідно до підпункту 4.2.6 підпункту 4.2
пункту 4 цього Порядку) за кодом економічної класифікації на
підставі оформлених і затверджених в установленому порядку
Довідок. 4.2.13. Для належного матеріально-технічного забезпечення
консульських установ України за кордоном Міністерство закордонних
справ за погодженням з Міністерством фінансів може приймати
рішення щодо централізованого використання коштів, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України і зарахованих до
доходів спеціального фонду державного бюджету. Централізоване використання коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України і зарахованих до доходів
спеціального фонду державного бюджету, для здійснення видатків,
пов'язаних з матеріально-технічним оснащенням консульських установ
України за кордоном, передбачає придбання за межами України
необхідного обладнання і предметів довгострокового користування з
подальшою їх передачею на баланс відповідних закордонних
дипломатичних установ України. У цих випадках за дорученням Міністерства закордонних справ
відповідна закордонна дипломатична установа України здійснює
придбання відповідного обладнання і предметів довгострокового
користування з дотриманням вимог законодавства щодо процедури
державних закупівель в частині визначення найбільш економічно
вигідного варіанту придбання шляхом співставлення не менше двох
пропозицій, приймає їх на облік з подальшою передачею на баланс
закордонних дипломатичних установ України, визначених
Міністерством закордонних справ. При цьому мають бути внесені зміни до відповідних кошторисів
(закордонна установа/закордонні установи) за спеціальним фондом
відповідно до підпункту 4.2.6 підпункту 4.2 пункту 4 цього
Порядку.
5. Залишки коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України, на кінець бюджетного періоду на рахунках
закордонних дипломатичних установ України, відкритих у банківських
установах країни їх місцезнаходження, зберігаються на таких
рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді
відповідно до кошторисних призначень.
6. Закордонним дипломатичним установам України забороняється
використовувати кошти, отримані за вчинення консульських дій за
межами України, без оформлених відповідно до цього Порядку Дозволу
та Повідомлення.
Директор Департаменту
міжнародних зв'язків
та європейської інтеграції
Міністерства фінансів України В.В.Ткачук
Директор Валютно-фінансового
департаменту
Міністерства закордонних
спав України О.В.Сосюра

Додаток 1
до наказу Міністерства
фінансів України
та Міністерства закордонних
справ України
23.12.2009 N 1505/283

ЗВІТ
про надходження до спеціального фонду
державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України,
та здійснення за рахунок цих коштів виплат,
пов'язаних із виконанням консульських функцій
дипломатичними представництвами
та функціонуванням консульських установ України
за кордоном
за ______________ р.

Установа ____________________________________________________ Періодичність: місячний
------------------------------------------------------------------------------- | Найменування показника |Сума коштів у|Сума коштів| Сума | Разом, | | | нац. валюті | у перера- |коштів у| сума | | | країни | хунку на |доларах |коштів у| | | місцезна- |долари США*| США |доларах | | | ходження | | | США | | | установи | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 (2+3)| |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |1. Залишок невикористаних коштів | | | | | |станом на початок року | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |Переведено (отримано) за | | | | | |перерозподілом з дозволу МЗС | | | | | |іншим (від інших) закордонних | | | | | |дипломатичних установ України | | | | | |залишок з початку року | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |2. Фактичні надходження з | | | | | |початку року | | | | | | |-------------+-----------+--------+--------| |в тому числі за звітний місяць | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |3. Отримано (за перерозподілом з | | | | | |дозволу МЗС) від інших | | | | | |закордонних дипломатичних установ| | | | | |України з початку року | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |4. Переведено (за перерозподілом | | | | | |з дозволу МЗС) іншим закордонним | | | | | |дипломатичним установам України | | | | | |з початку року | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |5. Фактичні видатки з початку | | | | | |року разом: | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |поточний ремонт приміщень, в яких| | | | | |розташовані консульські відділи | | | | | |дипломатичних представництв та | | | | | |консульські установи України | | | | | |за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |оформлення і оплата послуг | | | | | |іноземних ритуальних служб у разі| | | | | |смерті громадян України, що | | | | | |настала під час їх перебування | | | | | |за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |оплата відповідних послуг і | | | | | |судових витрат, пов'язаних із | | | | | |захистом прав та інтересів | | | | | |України за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |оплата банківських послуг за | | | | | |проведення фінансових операцій з | | | | | |коштами спеціального фонду | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |видатки на відрядження | | | | | |працівників дипломатичних | | | | | |представництв і консульських | | | | | |установ України за кордоном, | | | | | |пов'язані із оформленням і | | | | | |оплатою послуг іноземних | | | | | |ритуальних служб у разі смерті | | | | | |громадян України, що настала під | | | | | |час їх перебування за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |видатки на відшкодування витрат в| | | | | |іноземній валюті працівникам, що | | | | | |тимчасово найняті на місці за | | | | | |трудовою угодою для проведення | | | | | |робіт, пов'язаних з виконанням | | | | | |консульських функцій | | | | | |дипломатичними представництвами | | | | | |та функціонуванням консульських | | | | | |установ України за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |надання матеріальної допомоги | | | | | |громадянам України, які | | | | | |постраждали під час перебування | | | | | |за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |видатки, пов'язані з евакуацією | | | | | |працівників закордонних | | | | | |дипломатичних установ України, | | | | | |членів їх сімей, а також інших | | | | | |громадян України з території | | | | | |держави, де виникла надзвичайна | | | | | |ситуація або існує загроза її | | | | | |виникнення** | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |придбання обладнання і предметів | | | | | |довгострокового користування, | | | | | |включаючи транспортні засоби, для| | | | | |виконання консульських функцій | | | | | |дипломатичними представництвами | | | | | |України та функціонування | | | | | |консульських установ України за | | | | | |кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |придбання у власність України | | | | | |приміщень для консульських | | | | | |установ України за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |капітальний ремонт приміщень, в | | | | | |яких розташовані консульські | | | | | |відділи дипломатичних | | | | | |представництв та консульські | | | | | |установи України за кордоном | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |6. Здійснено централізованих | | | | | |видатків за дорученням | | | | | |Міністерства закордонних справ | | | | | |з початку року** | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |7. Курсова різниця | | | | | |---------------------------------+-------------+-----------+--------+--------| |8. Залишок станом на кінець | | | | | |звітного періоду | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Надходження коштів на банківські рахунки закордонних
дипломатичних установ України в усіх видах валют (крім
доларів США) перераховуються в долари США (за курсом, встановленим
згідно із законодавством цієї країни на останній день звітного
місяця) і записуються однією сумою. ** До Звіту додається розшифровка (за довільною формою) з
визначенням конкретних напрямів використання коштів.
Керівник закордонної установи ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Спеціаліст з фінансових питань ________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор Департаменту
міжнародних зв'язків
та європейської інтеграції
Міністерства фінансів України В.В.Ткачук
Директор Валютно-фінансового
департаменту Міністерства
закордонних справ України О.В.Сосюра

Додаток 2
до наказу Міністерства
фінансів України
та Міністерства закордонних
справ України
23.12.2009 N 1505/283

ЗВІТ
про надходження до спеціального фонду
державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України, та здійснення за рахунок
цих коштів виплат, пов'язаних з виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами
та функціонуванням консульських установ України
за кордоном
за ______________ р.

Періодичність: квартальний

------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | Сума | | |коштів у| | |доларах | | | США | |-------------------------------------------------------+--------| |Залишок невикористаних коштів станом на початок року | | |-------------------------------------------------------+--------| |1. Фактичні надходження з початку року | | | |--------| |в тому числі за звітний квартал | | |-------------------------------------------------------+--------| |2. Отримано (за перерозподілом з дозволу МЗС) від інших| | |закордонних дипломатичних установ України з початку | | |року | | |-------------------------------------------------------+--------| |3. Переведено (за перерозподілом з дозволу МЗС) іншим | | |закордонним дипломатичним установам України з | | |початку року | | |-------------------------------------------------------+--------| |4. Фактичні видатки з початку року разом: | | |-------------------------------------------------------+--------| |поточний ремонт приміщень, в яких розташовані | | |консульські відділи дипломатичних представництв та | | |консульські установи України за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |оформлення і оплата послуг іноземних ритуальних служб | | |у разі смерті громадян України, що настала під час | | |їх перебування за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |оплата відповідних послуг і судових витрат, пов'язаних | | |із захистом прав та інтересів України за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |оплата банківських послуг за проведення фінансових | | |операцій з коштами спеціального фонду | | |-------------------------------------------------------+--------| |видатки на відрядження працівників дипломатичних | | |представництв і консульських установ України за | | |кордоном, пов'язані із оформленням і оплатою послуг | | |іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян | | |України, що настала під час їх перебування за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |видатки на відшкодування витрат в іноземній валюті | | |працівникам, що тимчасово найняті на місці за трудовою | | |угодою для проведення робіт, пов'язаних з виконанням | | |консульських функцій дипломатичними представництвами | | |та функціонуванням консульських установ України за | | |кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |надання матеріальної допомоги громадянам України, які | | |постраждали під час перебування за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |видатки, пов'язані з евакуацією працівників закордонних| | |дипломатичних установ України, членів їх сімей, а | | |також інших громадян України з території держави, де | | |виникла надзвичайна ситуація або існує загроза | | |її виникнення* | | |-------------------------------------------------------+--------| |придбання обладнання і предметів довгострокового | | |користування, включаючи транспортні засоби, для | | |виконання консульських функцій дипломатичними | | |представництвами України та функціонуванням | | |консульських установ України за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |придбання у власність України приміщень для | | |консульських установ України за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |капітальний ремонт приміщень, в яких розташовані | | |консульські відділи дипломатичних представництв | | |та консульські установи України за кордоном | | |-------------------------------------------------------+--------| |5. Здійснено централізованих видатків за дорученням | | |Міністерства закордонних справ з початку року* | | |-------------------------------------------------------+--------| |6. Курсова різниця | | |-------------------------------------------------------+--------| |7. Залишок станом на кінець звітного кварталу | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* До Звіту додається розшифровка (за довільною формою) з
визначенням конкретних напрямів використання коштів.
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України __________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор Департаменту
міжнародних зв'язків
та європейської інтеграції
Міністерства фінансів України В.В.Ткачук
Директор Валютно-фінансового
департаменту Міністерства
закордонних справ України О.В.Сосюра

Додаток 1
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету

ДОЗВІЛ N ___
на зарахування до доходів загального фонду
державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України,
і спрямування їх на здійснення видатків
з функціонування закордонних дипломатичних
установ України (на розширення мережі
власності України за кордоном для потреб
дипломатичних установ України)

"___" ___________ 20__ р.
Міністерство фінансів України дозволяє провести зарахування
до доходів загального фонду державного бюджету коштів в іноземній
валюті, отриманих за вчинення консульських дій закордонними
дипломатичними установами України станом на 01._____.20__, у
сумі ________ доларів США та спрямувати їх на здійснення видатків
з функціонування закордонних дипломатичних установ України
(розширення мережі власності України за кордоном для потреб
дипломатичних установ України) у розрізі закордонних дипломатичних
установ та кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ)
(Розподіли (перерозподіли) загальної суми коштів та Довідки до
розподілу (перерозподілу) цієї суми коштів за бюджетними
програмами з визначенням КЕКВ складаються МЗС України і є
невід'ємною складовою частиною цього Дозволу). Державне казначейство України відображає як надходження
у ____ 20__ року до доходів загального фонду державного бюджету за
відповідним кодом класифікації доходів бюджету __________ грн.
(код 15030000), що еквівалентно ________ доларам США (за курсом
Національного банку України на день визначення обсягу коштів у
гривневому еквіваленті іноземної валюти згідно з Довідкою до
розподілу коштів за бюджетною програмою з визначенням КЕКВ), і цю
суму одночасно відносить у рахунок спрямування у ____ 20__ року із
загального фонду державного бюджету асигнувань на здійснення
видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ
України - КПКВК 1401030, розширення мережі власності України за
кордоном для потреб дипломатичних установ України -КПКВК 1401040
(у тому числі за відповідними КЕКВ). Міністерство закордонних справ України відображає цю суму як
отримані у ____ 20__ року із загального фонду державного бюджету
асигнування для забезпечення функціонування закордонних
дипломатичних установ України (розширення мережі власності України
за кордоном для потреб дипломатичних установ України) за
відповідними КЕКВ. Додаток: (Розподіл (Перерозподіл) загальної суми коштів, на
яку надається Дозвіл, у розрізі окремих закордонних дипломатичних
установ України та Довідки до розподілу (перерозподілу) цієї суми
коштів за бюджетними програмами з визначенням КЕКВ, які є
невід'ємною складовою частиною цього Дозволу) на __ арк.
Заступник Міністра
фінансів України __________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник/заступник Міністра
Міністерства закордонних справ України ______________________________________
(посада)
________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "__" _______________ 20__ р.

РОЗПОДІЛ
коштів у сумі ______тис. доларів США, *
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України станом на 01._____ 20__,
що зараховуються до доходів загального фонду
державного бюджету і спрямовуються на здійснення
видатків з функціонування закордонних дипломатичних
установ України

(тис. доларів США)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | Нерозподілений залишок | Кошти, отримані за вчинення | Кошти, отримані за вчинення | | закордонної |коштів, отриманих за вчинення| консульських дій за межами | консульських дій за межами | |дипломатичної| консульських дій за межами | України, |України станом на 01.__. 20_,| | установи | України, які підлягають | у _____________ 20__ року | які підлягають зарахуванню | | України | зарахуванню до доходів | (місяць) | до доходів загального фонду | | | загального фонду державного | | державного бюджету, і: | | | бюджету | | | | |-----------------------------+------------------------------+-----------------------------| | |станом на |Курсова| станом на|Всього| в тому числі, в | можуть бути | фактично | | |01.__ 20__|різниця|01.__ 20__| | частині, яка |спрямовані на |спрямовуються | | | | (за |з ураху- | | зараховується до: | здійснення |на здійснення | | | |коштами|ванням | |-----------------------| видатків з | видатків з | | | |загаль-|курсової | | доходів | доходів |функціонування|функціонування| | | | ного |різниці* | |загального|спеціального|закордонних |закордонних | | | |фонду) | | | фонду | фонду |дипломатичних |дипломатичних | | | | | | |державного| державного | установ | установ | | | | | | | бюджету | бюджету | України | України* | |-------------+----------+-------+----------+------+----------+------------+--------------+--------------| | | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 | 6 | 7 (5+3) | 8 | | | | | |(5+6) | | | | | |-------------+----------+-------+----------+------+----------+------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | |-------------+----------+-------+----------+------+----------+------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | |-------------+----------+-------+----------+------+----------+------------+--------------+--------------| |Усього: | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* з урахуванням суми нерозподіленого залишку коштів станом
на _____ 20__
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України __________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 3
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
_______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів)
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник /
заступник Голови Державного
казначейства України ____________________________
(посада)
________ __________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)

ДОВІДКА
до розподілу (перерозподілу) коштів
державного бюджету, отриманих за вчинення
консульських дій
(код класифікації доходів 15030000)
відповідно до Дозволу N ____
"__" __________________ 20__ р.

Загальний фонд
----------------------------------------------------------------------- |N з/п | Банківські реквізити | КПКВК | КЕКВ | Сума, |Еквівалент| | |----------------------------| | |доларів|у гривнях*| | | найменування | МФО | номер | | | США | | | |установи банку| |рахунку| | | | | | | | | | | | | | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| | | | | | | | | | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| |Разом:| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
УСЬОГО: ___________________________________________
(сума розподілу (перерозподілу) прописом)
_______________
* За курсом НБУ станом на "____" _____________ 20__ р.
1 дол. США = _____ грн. в межах затвердженого річного розпису
державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету.
Заступник Міністра
закордонних справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник/заступник Міністра
Міністерство закордонних справ України ______________________________________
(посада)
________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "__" ___________ 200__ р.

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
коштів у сумі _____ тис. доларів США,
отриманих за вчинення консульських дій
за межами України станом на 01.__.20__,
між закордонними дипломатичними установами України,
які зараховуються до доходів загального фонду
державного бюджету і спрямовуються на здійснення
видатків з функціонування відповідних закордонних
дипломатичних установ України (розширення мережі
власності України за кордоном для потреб
дипломатичних установ України)

(тис. доларів США)
---------------------------------------------------------------------- | Дані щодо закордонної | Дані щодо закордонної | |дипломатичної установи України,| дипломатичної установи України, | | яка перераховує кошти | яка отримує кошти | |-------------------------------+------------------------------------| |Найменування | Нерозподілені | Найменування| Кошти, що будуть | |закордонної | кошти, отримані | закордонної | отримані згідно з | |дипломатичної| за вчинення |дипломатичної| перерозподілом | | установи | консульських дій| установи |від інших закордонних | | України |за межами України| України |дипломатичних установ,| | | станом на | | спрямовуються на | | | 01.___.20__, які| | здійснення видатків | | | підлягають | | з функціонування | | | зарахуванню до | | закордонних | | | доходів | |дипломатичних установ | | | загального фонду| | України (розширення | | | державного | | мережі власності | | | бюджету | | України за кордоном | | | | | для потреб | | | | | дипломатичних установ| | | | | України) | |-------------+-----------------+-------------+----------------------| | | | | | |-------------+-----------------+-------------+----------------------| | | | | | |-------------+-----------------+-------------+----------------------| | | | | | |-------------+-----------------+-------------+----------------------| |Усього | | | | ----------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___
про зарахування до доходів спеціального фонду
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, і спрямування
їх на здійснення виплат, пов'язаних із виконанням
консульських функцій дипломатичними представництвами
та функціонуванням консульських установ України
за кордоном

"___" ___________ 20__ р.
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що на
рахунки закордонних дипломатичних установ України станом на
01.__.20__ надійшли в іноземній валюті кошти, отримані за вчинення
ними консульських дій, у сумі, _______ доларів США (зазначається
загальна сума коштів без розподілу їх на доходи загального фонду
та на доходи спеціального фонду державного бюджету). Відповідно до статті __ Закону України "Про Державний бюджет
України на 20__ рік" ____ відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, є джерелом формування доходів
спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до пунктів 5 і 7
Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2001 року N 381, та наказу Міністерства фінансів України та
Міністерства закордонних справ України від 23.12.2009 N 1505/283
"Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та
використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за
межами України в іноземній валюті, та їх відображення в обліку та
звітності про виконання державного бюджету", кошти, отримані за
вчинення консульських дій за межами України, зараховуються до
доходів спеціального фонду державного бюджету без перерахування
з-за кордону в Україну на валютний рахунок Державного казначейства
і використовуються за конкретними напрямами. Кошти у сумі _________ доларів США, отримані станом
на 01.___.20___, підлягають зарахуванню до доходів спеціального
фонду державного бюджету і віднесенню цієї суми в рахунок
асигнувань, спрямованих на здійснення видатків із спеціального
фонду державного бюджету. Державне казначейство України відображає як надходження
у _____ 20__ року до доходів спеціального фонду державного бюджету
за відповідним кодом класифікації доходів бюджету _______ грн.
(код 15030000), що еквівалентно _________ доларам США (за курсом
Національного банку України на день визначення обсягу коштів у
гривневому еквіваленті іноземної валюти згідно з Довідкою до
розподілу коштів за бюджетною програмою з визначенням КЕКВ), і цю
суму одночасно відображає як асигнування, спрямовані на здійснення
у _____ 20__ року із спеціального фонду державного бюджету виплат,
пов'язаних із виконанням консульських функцій дипломатичними
представництвами та функціонуванням консульських установ України
за кордоном (вказуються коди 1401030 та/або 1401040 програмної
класифікації видатків (КПКВК) залежно від напрямів використання
коштів), за відповідними кодами економічної класифікації
видатків (КЕКВ). Міністерство закордонних справ України відображає цю суму як
отримані у _____ 20__ року із спеціального фонду державного
бюджету асигнування на здійснення видатків із функціонування
закордонних дипломатичних установ України (КПКВК 1401030)
(розширення мережі власності України за кордоном для потреб
дипломатичних установ України (КПКВК 1401040)) за
відповідними КЕКВ. Додаток: (Довідка до розподілу цієї суми коштів за бюджетними
програмами з визначенням КЕКВ, які є невід'ємною складовою
частиною цього Повідомлення) на __ арк.
Заступник Міністра
закордонних справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 6
до Порядку зарахування
до державного бюджету
та використання коштів,
отриманих за вчинення
консульських дій за межами
України в іноземній валюті,
та їх відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів)
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник /
заступник Голови Державного
казначейства України ____________________________
(посада)
________ __________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)

ДОВІДКА
до розподілу коштів державного бюджету,
отриманих за вчинення консульських дій
(код класифікації доходів 15030000)
відповідно до Повідомлення N ____
"__" __________________ 20__ р.

Спеціальний фонд
----------------------------------------------------------------------- |N з/п | Банківські реквізити | КПКВК | КЕКВ | Сума, |Еквівалент| | |----------------------------| | |доларів|у гривнях*| | | найменування | МФО | номер | | | США | | | |установи банку| |рахунку| | | | | | | | | | | | | | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| | | | | | | | | | |------+--------------+-----+-------+-------+------+-------+----------| |Разом:| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
УСЬОГО: _______________________________
(сума розподілу прописом)
_______________
* За курсом НБУ станом на "____" _____________ 20__ р.
1 дол. США = _____ грн. в межах затвердженого річного розпису
асигнувань державного бюджету та помісячного розпису спеціального
фонду державного бюджету.
Заступник Міністра
закордонних справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вгору