Документ z0079-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2012, підстава - z0456-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2008 N 495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2009 р.
за N 79/16095
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 333 ( z0456-12 ) від 12.03.2012 }
Про затвердження Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету
та Інструкції щодо застосування
класифікації кредитування бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
Положення про Державне казначейство України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ), наказу Міністерства фінансів України від
27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету та Інструкцію щодо застосування
класифікації кредитування бюджету ( z0080-09 ), що додаються.
2. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. та
директору Юридичного департаменту Зіневичу О.Л. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.
4. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів
України, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам
Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного
бюджету.
5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ
до відома підпорядкованих установ, а органам Державного
казначейства - до установ, що ними обслуговуються.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
25.11.2008 N 495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2009 р.
за N 79/16095

ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету

Ця Інструкція розроблена на виконання Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), наказу Міністерства фінансів України від
27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження" (зі змінами), а також з метою однозначного
застосування економічної класифікації видатків бюджету.
I. Загальні положення
1. Економічна класифікація видатків бюджету ( v0604201-01 )
призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та
одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним
розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата,
нарахування, усі види господарської діяльності, виплати населенню,
що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Економічна класифікація видатків бюджету ( v0604201-01 )
забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з
точки зору виконання бюджету.
2. Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт
та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної
документації, запрошення до участі в процедурах закупівель та
підготовці засідань тендерного комітету із закупівлі товарів,
робіт і послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ) залежно
від економічної суті платежу.
3. Оплата податку на додану вартість, який включений до ціни
товарів, робіт і послуг, здійснюється за тим кодом економічної
класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ), за яким
здійснюється основний платіж.
4. Оплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені),
визначених контрольними органами відповідно до законодавства, та
відсотків річних від простроченої суми договору проводиться за тим
кодом, за яким має бути проведений основний платіж.
5. Видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за
такими кодами економічної класифікації видатків бюджету
( v0604201-01 ): Поточні видатки: 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм"; 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку"; 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)". Капітальні видатки: 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)".
6. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому
значенні: видатки - це державні платежі, які не підлягають поверненню.
Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи
послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не
включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які
класифікуються як фінансування. Видатки бюджету за економічною
класифікацією ( v0604201-01 ) групуються в єдині блоки і
поділяються на поточні і капітальні. капітальні видатки - платежі з метою придбання необоротних
активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо),
стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі,
що передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання,
модернізації, будівництва, розширення, реконструкції, реставрації
тощо подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням
чи пошкодженням необоротних активів; капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі
органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення
фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних
активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного
капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До
цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам
для покриття збитків, акумульованих ними протягом кількох років
або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин.
Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні
платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для
надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти,
що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове
призначення; поточні видатки - видатки бюджетів, що спрямовуються на
виконання бюджетних програм та які забезпечують поточне
функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок,
заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам
(установам, організаціям); субсидії - усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які
не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених
виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також
видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств; трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам або
надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які
передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути
окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або
компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування,
комунальні послуги, оплату за проїзд тощо; трансфертні платежі - це невідплатні і безповоротні платежі,
які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або
виплатою непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть
надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.
II. Поточні видатки
1. Видатки на товари і послуги (код 1100)
1.1. Код 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних
установ (організацій), військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу (у тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) згідно з
установленими посадовими окладами, ставками або розцінками,
матеріальну допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види
заохочень чи винагород (у грошовій та/або матеріальній формі).
Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати
праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також
входить установлена законодавством одноразова грошова допомога у
зв'язку з виходом на пенсію або, якщо це передбачено
законодавством, у відставку. Ця категорія включає: 1.1.1. Код 1111 "Заробітна плата" а) заробітна плата за встановленими посадовими окладами
(тарифними ставками) або розцінками всіх штатних працівників;
надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати
обов'язкового характеру (оплата роботи в нічний час, за науковий
ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо); б) надбавки, що носять заохочувальний характер; премії, які
виплачуються як у грошовій, так і натуральній формі; в) матеріальна допомога, допомога на оздоровлення при наданні
щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації
установи (організації) відповідно до законодавства; г) оплата праці працівників, які не перебувають у штаті
установи (організації), за виконання робіт згідно з договорами
цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за
винятком суб'єктів підприємницької діяльності). 1.1.2. Код 1112 "Грошове утримання військовослужбовців" а) грошове утримання (забезпечення) військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу, у тому числі основні та
додаткові види виплат; б) відшкодування податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, згідно із законодавством.
1.2. Код 1120 "Нарахування на заробітну плату" За зазначеним кодом здійснюється нарахування бюджетними
установами (організаціями) на фонд оплати праці, у тому числі:
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види
страхування, передбачені законодавством, у розмірах, установлених
нормативно-правовими актами.
1.3. Код 1130 "Придбання товарів і послуг" До цієї категорії належить оплата поточних видатків, оплата
послуг, придбання матеріалів і предметів, термін експлуатації яких
не перевищує 365 календарних днів або вартість яких без податку на
додану вартість не перевищує 1000 гривень (включно). 1.3.1. Код 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
у тому числі м'який інвентар та обмундирування" За цим кодом здійснюються: а) придбання канцелярського, креслярського, письмового
приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних
листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції
тощо; б) придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв,
посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних
та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень,
мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і
штампів, стендів тощо; в) придбання або передплата періодичних, довідкових,
інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та
книг (крім бібліотечних фондів); г) придбання аптечок та їх поповнення (у тому числі
дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету
чи пункту, а також видатки на придбання медикаментів, медичних
матеріалів, медичного інвентарю, які використовуються медичними
навчальними закладами у навчальному процесі; ґ) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання,
інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також
для благоустрою території; д) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та
спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для
дитячих установ тощо); е) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф,
тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та
дверних блоків тощо; є) придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту
виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших
матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних
коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток,
конекторів-з'єднувачів, дискет, магнітних стрічок, оптичних
дисків, картриджів, тонерів тощо), пасивного мережевого
обладнання; ж) придбання води, мінеральної води за відсутності їдальні в
установі (крім мінеральної води для лікувальних цілей); цигарок
(якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно-правовими
актами); з) придбання хімікатів, біопрепаратів, насіння, придбання
добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей
та навчального процесу); и) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення
клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленювальних
насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для
багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають
придбання необоротних активів, ґрунту для клумб тощо; і) придбання тварин для вирощування та відгодівлі, для
станцій переливання крові, науково-дослідних установ тощо;
придбання корму для тварин, а також інвентарю для їх утримання; ї) придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних); й) придбання та виготовлення білизни (у тому числі постільної
білизни), рушників, спецодягу (незалежно від його вартості), усіх
видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивне
взуття), захисного одягу, захисного та спеціального взуття, одягу
та м'якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, виплата компенсацій за одяг, взуття,
обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин,
фурнітури для оздоблення форменого одягу (ґудзиків, пряжок,
кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на
спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок,
матраців; к) придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для
транспортних засобів спеціального призначення), талонів,
"смарт-карт"; л) придбання запчастин до транспортних засобів, придбання
чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників,
автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших
комплектуючих; придбання охоронної сигналізації, засобів
голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів; м) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів
індивідуального захисту, наручників тощо; н) придбання боєприпасів для установ і організацій, які
відповідно до законодавства мають право на їх придбання, але не
мають призначень за кодом 1150.
1.3.2. Код 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" а) придбання медикаментів, аптечок (у тому числі дорожніх) і
їх поповнення за наявності медичного кабінету чи пункту,
медиковідновлювальних засобів, бактеріологічних препаратів,
ендопротезів, діагностичних тестів та перев'язувальних матеріалів
для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів,
а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо; б) придбання мінеральної води для лікувальних цілей,
вітамінів, вакцини, сироватки, дезінфекційних засобів, плівки для
рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові
для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети,
пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке
не береться на облік як основні засоби), слухових апаратів,
окулярів, кардіостимуляторів, протезів суглобів та інших протезів
незалежно від їх вартості, придбання і встановлення яких
здійснюються за рахунок бюджетних коштів, оплата донорів; в) придбання ліків (у тому числі витрати на оплату ліків за
пільговими рецептами у випадках, передбачених законодавством, якщо
ці видатки здійснює медичний заклад); г) видатки на лікування та оплата послуг за лікування у
відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до
нормативно-правових актів мають таке право (військовослужбовці,
особи рядового та начальницького складу системи відповідних
структур, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, судді
тощо); ґ) придбання вакцини для тварин. 1.3.3. Код 1133 "Продукти харчування" а) оплата послуг з надання харчування; б) придбання продуктів харчування для
лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів,
загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків, дитячих
дошкільних установ, профтехучилищ, вищих закладів освіти та інших
установ (організацій) згідно з законодавством; в) придбання продуктів харчування для контингентів
військовослужбовців, послуги з організації харчування особового
складу контингентів військовослужбовців за стаціонарних та
польових умов; г) придбання продуктів харчування для безкоштовного дитячого
харчування дітей до двох років з малозабезпечених сімей; ґ) придбання продуктів харчування для спецхарчування осіб,
які працюють у шкідливих умовах: продовольчі пайки тощо; д) компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені
законодавством (у тому числі оплата наборів харчування донорам). 1.3.4. Код 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)" До цього коду належать видатки на оплату послуг для
забезпечення потреб установ (організацій): а) оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних
осіб та суб'єктів підприємницької діяльності): з бухгалтерського аудиту, юридичних,
інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових
послуг; з обробки інформації; з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, у тому числі
штатних, та дресирування собак; з охорони (у тому числі позавідомчої охорони), монтажу й
установки охоронної та пожежної сигналізації; зі створення та розміщення рекламної та інформаційної
продукції; інформаційних послуг, що надаються інформагентствами засобами
електронного зв'язку (новини "он-лайн", анонс тощо); послуг, що надаються у разі придбання житла (послуги
нотаріуса, плата за витяг з єдиного реєстру обмежень рухомого
майна про податкові застави, послуги з реєстрації в державному
реєстрі правочинів, реєстрації договору купівлі-продажу у бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна, брокерські тощо); б) оплата послуг, що надаються у сфері управління державним
боргом (рейтингові, інформаційні, дорадчі, агентські, юридичні,
аудиторські, перекладацькі), послуги, пов'язані з розміщенням
облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої
державної позики тощо; в) оплата послуг лікувальних, медичних закладів (проведення
медичного огляду), передбачених законодавством (крім
санаторно-курортного лікування), оплата послуг лікарів, які мають
ліцензію Міністерства охорони здоров'я України (сімейних лікарів); г) оплата послуг закладів побутового обслуговування (у тому
числі пральні, хімчистки); ґ) оплата послуг закладів харчування, якщо такі послуги мають
разовий характер; д) оплата послуг із страхування власних та орендованих
приміщень, страхування транспортних засобів і авіаційної техніки
(у тому числі спеціального призначення), страхування обладнання та
іншого майна, медичного страхування, цивільно-правової
відповідальності власників транспортних засобів, страхування
водіїв відповідно до законодавства тощо; е) оплата транспортних послуг, крім видатків за наймом
транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель,
які належать до капітального будівництва та капітального ремонту;
проведення експертної оцінки транспортних засобів, технічного
огляду транспортного засобу, оплата за оформлення прав водія,
навчання на курсах водіїв, медичний огляд водіїв (у тому числі
транспортних засобів спеціального призначення); оплата послуг,
безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів (у тому числі їх
відвантаження, подача залізничних вагонів, простій під
завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг
не включена до ціни товару; є) плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів
тощо) як для довгострокового, так і короткострокового
користування, плата за оренду транспортних засобів усіх видів (у
тому числі автомобілів, літаків тощо), плата за оренду обладнання,
оренду місця для прокладення кабелю тощо; орендна плата за
земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди
власниками цих ділянок; ж) оплата послуг з установки лічильників води, природного
газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит; з) оплата послуг з поточного ремонту та технічного
обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі,
систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо, оплата послуг з
поточного ремонту будівель, приміщень тощо; и) оплата послуг з повірки різноманітних приладів
(лічильників, медичного обладнання тощо); і) оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання
дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення
земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні
ділянки; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з
розробки проектно-кошторисної документації при здійсненні монтажу
обладнання та устаткування; оплата за містобудівне обґрунтування
та інші передпроектні роботи, здійснення технічного нагляду на
проведення капітального ремонту (будівництво, реконструкцію), якщо
такі роботи не включені до кошторису; ї) оплата послуг із благоустрою міст, сіл, селищ та
прибудинкової території бюджетних установ: догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями
(косіння газону, полив з поливальної машини, формована обрізка
дерев, кущів, інших насаджень, прополювання, рихлення тощо); вилов бродячих тварин; захоронення невідомих, безрідних людей; розмітка вулиць; установка огорожі; чистка озер; колодязів; й) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та
адміністрування програмного забезпечення: установлення (інсталяція) програмного забезпечення
(програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз
даних, WEB - сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх
супроводження та обслуговування (у тому числі навчання
користувачів); придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не
передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на
об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне
забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику
надається право користування цим програмним забезпеченням без
права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень
на його користування третім особам; продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання; продовження терміну підтримки або післягарантійного
обслуговування програмного забезпечення; уведення в експлуатацію придбаного (наявного) обладнання,
якщо це є умовою прийняття обладнання на гарантійне
(післяпродажне) обслуговування; пусконалагодження та монтаж обладнання (якщо це не
передбачено договором на придбання обладнання); к) оплата послуг з побудови, створення і впровадження
локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації
та перепускних систем, пожежогасіння, систем гарантованого
енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих
або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації
(уключаючи видатки на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного
обладнання - монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів,
кабелів, з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей
тощо, якщо зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг; л) оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів,
відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин,
та/або їх захоронення тощо; м) оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів,
тонерів, послуги теле-, радіоефіру, фотопослуги та послуги
ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у
тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків,
коли після виготовлення відеофільм береться на облік як
нематеріальний актив); н) оплата всіх банківських послуг (у тому числі при
конвертації валюти, виплаті готівки, здійсненні соціальних виплат
через установи банків, компенсаційних виплатах власникам грошових
заощаджень тощо); о) оплата послуг з бронювання квитків, якщо з установою
(організацією) укладено договір про надання такої послуги на
постійній основі і оплата послуг з бронювання проводиться окремо
від придбання квитків; п) оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах,
нарадах-навчаннях (у тому числі пов'язаних з роз'ясненням нової
нормативної бази, підготовкою та проведенням організаційних
заходів тощо); послуги з організації конференцій, нарад,
семінарів; р) оплата ритуальних послуг (у тому числі оплата установою
(організацією) послуг священика, спорудження на могилі померлого
(загиблого) надгробка, огорожі навколо могили тощо); с) оплата послуг експертів під час слідства та інших послуг
експертів при проведенні експертиз; видатки на
інформаційно-технічне забезпечення судових процесів; доставка
померлих на судово-медичну експертизу; т) оплата проїзду та проживання свідків і потерпілих під час
судового розгляду; у) видатки, пов'язані з висланням за межі України
іноземців-порушників; ф) оплата представницьких видатків, передбачених кошторисами
на проведення представницьких видатків; х) плата за користування залою офіційних делегацій при
зустрічах (проводах) офіційних осіб; ц) оплата послуг з підключення мобільних телефонів, оплата
послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського,
міжнародного) зв'язку, радіоточки; факсимільного зв'язку,
електронної пошти, кабельного телебачення, плата за користування
абонентськими скриньками, оплата послуг з установки телефонів,
абонентних телеграфних апаратів, телефаксів, поштових відправлень,
включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при
переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових
послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам
грошових заощаджень); ч) оплата послуг зв'язку, спецзв'язку, фельд'єгерської
служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, мобільного
зв'язку, супутникового зв'язку тощо; ш) плата за користування програмними або апаратними засобами
захисту електронних платіжних документів (апаратура захисту
електронного грошового обігу - АЗЕГО), які передаються засобами
зв'язку до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку
України по системі "клієнт-банк"; щ) підключення до мережі Інтернет (у частині, яка не вимагає
придбання та встановлення телекомунікаційного обладнання),
придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання
"скретч-карт" для поповнення абонентського рахунку; ю) плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування
мережею Інтернет, плата за користування каналами зв'язку. 1.3.5. Код 1135 "Інші видатки" До цього коду належать видатки, які не пов'язані з придбанням
товарів та послуг установами для власних потреб, а саме: а) сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до
бюджетів відповідно до законодавства; б) збір на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачується
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998
N 1740 ( 1740-98-п ) "Про затвердження Порядку сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій"; в) сплата штрафів, пені тощо, у т.ч. за несвоєчасну сплату
податків, збитків від інфляції; г) придбання патенту та плата за продовження терміну дії
патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до
законодавства; ґ) оплата комісійних зборів за борговими зобов'язаннями
держави, за конверсію валюти та оплата комісійних зборів, списаних
іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон, а також
штрафів, сплата яких пов'язана із здійсненням платежів за
державним боргом; д) відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на
культурно-масову та фізкультурну роботу відповідно до
законодавства; е) відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та судів; є) відшкодування майнової шкоди юридичним та фізичним особам
(якщо рішенням суду не визначено сутності платежу); ж) відшкодування підприємствам (закладам, установам)
середнього заробітку працівників, які залучені до виконання
обов'язків, передбачених законодавством та не пов'язаних з
виконанням своїх службових обов'язків, або які проходять
стажування в іншому державному органі.
1.4. Код 1140 "Видатки на відрядження" а) видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час
службових відряджень; оплата підйомних, проїзду, добових при
переміщенні працівників; оплата проїзду та добових при звільненні
військовослужбовців строкової служби; сесійних виїздів народних
суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади (усі видатки
на відрядження, передбачені законодавством України); б) придбання службових проїзних квитків та оплата проїзду за
маршрутними листами; в) оплата надбавок до заробітної плати, що виплачуються у
випадках, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України
окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на
відрядження (добових, квартирних); г) видатки на відрядження викладачів, працівників бюджетних
установ (організацій) на сесії, семінари, конференції, наради,
з'їзди наукового характеру, поїздки з науковою метою, проїзд на
виробничу практику студентів, учнів; ґ) видатки на відшкодування витрат в іноземній валюті
працівникам закордонних дипломатичних установ України, направленим
у довготермінове відрядження відповідно до законодавства; д) оплата відряджень (у тому числі проїзду, добових, польових
тощо) фізичних осіб, які мають правовідносини з бюджетною
установою і на яких розповсюджується дія наказу (розпорядження),
виданого керівником: учнів, студентів, тренерів, інших учасників
на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, наукові
конференції тощо; е) оплата медичного страхування при виїзді за кордон, оплата
зборів за відкриття віз при виїзді за кордон, плата за
користування залою офіційних делегацій посадовими особами, які
їдуть у відрядження або повертаються з нього.
1.5. Код 1150 "Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний
ремонт та заходи спеціального призначення, що мають
загальнодержавне значення" Ця категорія включає придбання, утримання та ремонт
військовими формуваннями товарів військового призначення,
військової техніки, військове будівництво (крім житла для
військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів
соціально-культурного та побутового призначення): а) озброєння - придбання згідно з установленими нормами
озброєння, боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та
навчальних стрілецьких приладів; утримання і зберігання всіх видів
озброєння тощо; б) автобронетанкова техніка - придбання, утримання та ремонт
у межах штатів і установлених норм автомобілів спеціального
призначення, мотоциклів, моторолерів, тракторів, тягачів, танків,
бронетранспортерів, бойових машин піхоти, інших видів бойових,
спеціальних машин тощо, придбання і виготовлення спецкузовів,
утримання авторемонтних баз для ремонту військової техніки тощо; в) авіаційна техніка - придбання літаків, гелікоптерів, їх
силових установок, обладнання для них, видатки на утримання,
експлуатацію, монтаж і ремонт авіаційної техніки, видатки на
маскування авіаційної техніки; г) кораблі і морська техніка - придбання (будування,
виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден,
плавпричалів, плавказарм, корабельних артщитів та інших
плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного
майна; ґ) засоби зв'язку та спеціальна техніка - придбання,
утримання та ремонт засобів і майна зв'язку спеціального
призначення, спеціальної електронно-обчислювальної техніки та
апаратури спеціального призначення, яка використовується для
потреб зв'язку спеціального призначення, будівництво,
реконструкція і капітальний ремонт ліній зв'язку спеціального
призначення і технічних споруд об'єктів зв'язку спеціального
призначення, ремонт і перевірка вимірювальних приладів і засобів
зв'язку спеціального призначення, установка телевізійних антен
тощо; д) видатки на бойову підготовку - видатки на тактичну,
стрілецьку і спеціальну підготовку військовослужбовців, ремонт і
утримання ґрунтових доріг і низьководних мостів на території
навчальних центрів, полігонів, спеціальне обладнання для
навчальних класів, проведення військових тактичних і
тактично-спеціальних навчань тощо (тобто видатки установи, на базі
якої здійснюється тактична та стрілецька підготовка); е) видатки на капітальне будівництво, капітальний та поточний
ремонти і реконструкцію будов і споруд спеціального призначення
військових частин, військових установ (крім житла для
військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів
соціально-культурного та побутового призначення); є) придбання, утримання та ремонт транспортних засобів
спеціального призначення, оплата транспортних послуг (у тому числі
капітальний і поточний ремонт автомобілів спеціального призначення
та транспортних засобів спеціального призначення; планово-технічне
обслуговування, придбання запчастин для транспортних засобів
спеціального призначення) тощо.
1.6. Код 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" До цієї категорії належать платежі з оплати бюджетними
установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв,
включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб
(у тому числі оплату видатків на утримання та експлуатаційне
обслуговування орендованого нерухомого майна). 1.6.1. Код 1161 "Оплата теплопостачання" Оплата послуг теплопостачання. 1.6.2. Код 1162 "Оплата водопостачання і водовідведення" Оплата послуг з водопостачання і водовідведення. 1.6.3. Код 1163 "Оплата електроенергії" Плата за електроенергію (у тому числі за освітлення вулиць),
включаючи оплату послуг з її транспортування. 1.6.4. Код 1164 "Оплата природного газу" Плата за природний газ, включаючи оплату послуг з його
транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу. 1.6.5. Код 1165 "Оплата інших комунальних послуг" а) оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг
(тримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття;
оренда контейнерів для сміття, прибирання парків, скверів, площ,
майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація
стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція, дезінфекція та
дератизація приміщень; обслуговування ескалаторів, ліфтів,
сміттєпроводів, антен тощо); б) видатки на технічне обслуговування та утримання в
належному стані (крім ремонту) систем вуличного освітлення,
внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-,
газопостачання та водовідведення тощо. 1.6.6. Код 1166 "Оплата інших енергоносіїв" оплата інших енергоносіїв: дров, нафтопродуктів, торфу,
вугілля, природних енергетичних ресурсів (ядерна, гідравлічна,
геотермальна енергія) тощо. Також сюди належать видатки, пов'язані
з їх вантаженням та перевезенням.
1.7. Код 1170 "Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення" До цієї категорії належать видатки, передбачені на
дослідження і розробки, що включають оплату різноманітних послуг,
наданих згідно з укладеними договорами сторонніми установами та
організаціями, у ціну яких входять витрати установи - надавача
послуг. Якщо розпорядник бюджетних коштів є безпосереднім виконавцем
програм та заходів, то видатки здійснюються за відповідними кодами
економічної класифікації видатків бюджету залежно від виду витрат
та суті платежу. Якщо бюджетні асигнування на виконання окремої частини
програми виділяються розпорядником бюджетних коштів підвідомчим
установам, які є одержувачами бюджетних коштів, то видатки
одержувачів бюджетних коштів здійснюються згідно з планом
використання бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних коштів здійснюють за цими кодами
видатки, які в плані використання бюджетних коштів належать до
розділу "Поточні видатки". Крім того, за даним кодом здійснюються видатки вищих
навчальних закладів та наукових установ відповідно до
нормативно-правових актів. Ця категорія включає в себе: 1.7.1. Код 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" Уключає видатки, які забезпечують розвиток у певній галузі
економіки: а) плата за науково-дослідні послуги, розробки, послуги з
експериментального проектування тощо (на підставі укладених
договорів); б) видатки на виконання державних програм, оплата яких
здійснюється на підставі укладених договорів з виконавцями
проектів програм, які забезпечують розвиток у певній галузі (такі
державні програми, як "Загальнодержавна (Національна) космічна
програма" тощо); в) видатки на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні
роботи, а також видатки, пов'язані з виконанням робіт з
експериментального проектування та послугами науково-дослідних
організацій, інших установ (як державних, так і госпрозрахункових)
з реалізації частки державних багатоцільових та інших програм, що
здійснюються відповідно до укладених договорів; г) видатки на складання загальнодержавних норм, технічних
умов і технічних інструкцій, а саме: з досліджень, проектування,
будівництва, розробки схем генеральних планів промислових вузлів,
схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів,
проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок
бюджетних коштів, тощо; ґ) видатки на розробку сторонніми підприємствами
(організаціями) дослідних зразків обладнання для подальшого його
впровадження у серійне виробництво, розробку сторонніми
підприємствами (організаціями) дослідних зразків програмного
забезпечення, що є результатом науково-дослідних робіт. 1.7.2. Код 1172 "Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" Уключає видатки, які не належать до видатків розвитку (не
включені в позицію 1171): а) видатки на виконання окремих заходів відповідно до
укладених договорів з підприємствами (організаціями): молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім'ї
і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка й участь національних збірних команд України в
Олімпійських та Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх,
всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи; програми і заходи в галузі культури та мистецтва і засобів
масової інформації; витрати, пов'язані з виготовленням дипломних та курсових
робіт (фільмів) студентами кінофакультетів; виготовлення фільмів та книжкової продукції на державне
замовлення; проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій,
міжгалузевих та спортивних заходів тощо; б) видатки на проведення культурно-мистецьких акцій,
інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її
межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції,
виготовлення фільмів, відеороликів (крім випадків, коли після
виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний
актив)); в) поточні видатки на окремі централізовані заходи, які
проводяться згідно з законодавством; г) видатки на проведення організаційних робіт і заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей; ґ) видатки на забезпечення окремих категорій населення
технічними (крім автомобілів) та іншими засобами реабілітації; д) видатки на проведення окремих заходів, пов'язаних з
організацією та проведенням виборів і референдумів, міжнародних
самітів, з'їздів, конференцій, офіційних державних заходів; е) видатки на організацію та проведення офіційних заходів за
участю керівництва держави; є) видатки, пов'язані з прийомом офіційних іноземних
делегацій в Україні, реалізацією програм міжнародного
співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів,
днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на
міжнародну діяльність; ж) оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки
(перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за
договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення
таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення
(сертифіката) установленого зразка щодо набуття відповідних
професійних навиків; з) оплата підготовки студентів, аспірантів на базі іншого
навчального закладу за умови, якщо зазначені видатки передбачені
програмою підготовки, затвердженою в установленому порядку.
2. Код 1200 "Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями" а) проценти за позиками (платежі за користування позиками); б) дисконт/премія за цінними паперами (різниця між ціною
продажу та номінальною вартістю цінних паперів).
3. Код 1300 "Субсидії і поточні трансферти" До даного коду належать видатки на надання субсидій, дотацій,
поточних трансфертів юридичним особам, іншим бюджетам, допомоги та
інших поточних трансфертів населенню.
3.1. Код 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)" Поточні платежі юридичним особам включають: а) субсидії госпрозрахунковим підприємствам (установам та
організаціям); б) субсидії підприємствам і організаціям сільського
господарства; в) субсидії на покриття збитків підприємств, фінансову
підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші
субсидії; г) відшкодування відсотків за користування кредитами; ґ) державну підтримку громадських організацій; д) внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до законодавства, спрямовані на приріст
обігових коштів.
3.2. Код 1320 "Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів" Кошти, що передаються іншим бюджетам (уключаючи дотації
бюджетам інших рівнів).
3.3. Код 1340 "Поточні трансферти населенню" До цієї категорії включаються: оплата пільг, допомога
інвалідам, сім'ям з дітьми, багатодітним сім'ям; стипендії;
пенсії; путівки на оздоровлення. Податок з доходів фізичних осіб
та всі платежі відповідно до законодавства з цих сум
передбачаються за цим самим кодом. 3.3.1. Код 1341 "Виплата пенсій і допомоги" а) компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), крім витрат на надання
пільг постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, громадянам на оплату
за користування житлом, за послуги транспорту і зв'язку та на
придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках,
що не мають центрального опалення; б) відшкодування бюджетними установами (організаціями)
пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію тощо; в) довічне утримання суддів; г) довічні стипендії, довічна плата, яка встановлюється
відповідно до законодавства; ґ) регресні та інші виплати, які за своєю суттю прирівняні до
виплати пенсії. 3.3.2. Код 1342 "Стипендії" а) стипендії, крім стипендій, які призначаються Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України,
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; б) доплати до стипендії; матеріальна допомога (у тому числі в
натуральному вираженні) студентам, учням, аспірантам, докторантам. 3.3.3. Код 1343 "Інші поточні трансферти населенню" а) оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг у
випадках, визначених законодавством (у тому числі проживання
депутатів у готелях та службових квартирах); б) додаткові виплати членам сімей у зв'язку із службовими
відрядженнями одного з членів сім'ї; в) додаткові виплати населенню на покриття витрат на
придбання твердого палива та скрапленого газу, на оплату
житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку (якщо зазначені видатки
передбачені законодавством); г) надання допомоги (грошової або натуральної) ветеранам та
непрацюючим пенсіонерам; ґ) одноразова грошова допомога громадянам, які постраждали
від стихійного лиха; д) виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; е) оплата путівок на оздоровлення (у тому числі дітей),
санаторно-курортне лікування; є) оплата лікування за кордоном відповідно до законодавства; ж) оплата зубопротезування та відшкодування вартості ліків
громадянам, які мають пільги відповідно до законодавства; з) відшкодування моральних збитків фізичним особам; и) премії, гранти та стипендії, які призначаються
Президентом, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
іменні премії міністерств та державних академій наук, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування; і) інші виплати громадянам відповідно до законодавства
України, рішень місцевих органів самоврядування та розпоряджень
органів виконавчої влади; ї) матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт
та дітей, які залишилися без батьківського піклування, іншим
категоріям громадян, якщо це передбачено законодавством; й) винагорода в грошовій або натуральній формі за участь у
рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; к) винагорода за перемогу в змаганнях, конкурсах, олімпіадах
тощо; л) повернення знецінених грошових заощаджень громадян; м) пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та
учнів професійно-технічних навчальних закладів; н) оплата пільг громадянам відповідно до законодавства за
користування житлом, за послуги транспорту на проїзд один раз на
рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або
повітряним, або залізничним, або водним транспортом, за послуги
зв'язку та на придбання палива особам цієї категорії, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення, виплат,
що залежать від розміру заробітної плати, яка нараховується і
проводиться за місцем основної роботи або навчання відповідно до
розрахункових даних, поданих до вповноваженого органу; о) оплата витрат на додаткове харчування у спеціалізованих
лікувальних закладах громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; п) безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; р) видатки на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами у випадках, передбачених законодавством; допомоги при
народженні дитини; допомоги для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги
на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; тимчасової
державної допомоги дітям; державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям; державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам; видатки на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях; с) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті),
поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності
військовослужбовців, працівників міліції, податкової міліції, осіб
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, правоохоронних органів, співробітників кадрового
складу розвідувальних органів та в інших випадках, передбачених
законодавством; т) оплата видатків на державне обов'язкове особисте
страхування відповідно до законодавства; у) оплата освітньо-професійної підготовки спеціалістів, яка
забезпечує здобуття повної вищої освіти або другої вищої освіти
відповідно до законодавства; ф) видатки, пов'язані з виконанням програми розселення і
облаштування депортованих кримських татар та осіб інших
національностей (матеріальна допомога, компенсація за проїзд і
перевезення багажу депортованих, плата за навчання осіб з числа
депортованих тощо); х) виплати на виконання судових рішень за позовами суддів на
їх користь згідно із законодавством.
3.4. Код 1350 "Поточні трансферти за кордон" а) невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам,
міжнародним організаціям, некомерційним зарубіжним закладам; б) членські внески до міжнародних організацій. За цим кодом не передбачено надання трансфертів фізичним
особам.
III. Код 2000 "Капітальні видатки"
1. Код 2100 "Придбання основного капіталу" Зазначений код передбачає видатки на придбання або створення
власними силами основних засобів та окремих інших необоротних
матеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні цінності, що
призначаються для використання у господарській діяльності протягом
періоду, який перевищує 365 календарних днів, та вартість яких без
податку на додану вартість перевищує 1000 гривень. Сюди належать
такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні
засоби, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади,
а також рухомі основні засоби, такі як транспортні засоби тощо. За кодами 2110 - 2140 здійснюються лише видатки бюджетних
установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів). Видатки
бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або
інших підприємств, організацій (одержувачів бюджетних коштів)
належать до категорії "Капітальні трансферти". У випадку, коли за дорученням розпорядника бюджетних коштів
функції замовника з будівництва, капітального ремонту,
реконструкції та реставрації будов і об'єктів за рахунок бюджетних
коштів виконують госпрозрахункові підприємства (установи,
організації) - одержувачі бюджетних коштів та після закінчення
будівництва і здачі будов та об'єктів в експлуатацію зазначені
будови, об'єкти обліковуються як основні засоби у складі
необоротних активів бюджетних установ, то ці видатки на
будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію
мають бути заплановані за кодами 2120 - 2140. Якщо при здійсненні капітального будівництва за рахунок
бюджетних коштів необоротні активи збільшуються в обліку
госпрозрахункових установ, то зазначені видатки на будівництво,
капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію мають бути
заплановані за кодом 2410 "Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)".
1.1. Код 2110 "Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування" а) придбання виробничого обладнання і предметів
довгострокового користування для установ (організацій) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм), створення
комплексних систем; б) придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів,
машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання, видатки на
монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях їх безпосередньої
експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання
зазначеного обладнання; в) придбання бурового устаткування, геодезичних інструментів,
науково-дослідних приладів; г) придбання спеціальних креслярських столів; ґ) придбання килимів, штор, сервізів тощо (якщо вартість без
ПДВ перевищує 1000 грн.); д) придбання обладнання та інвентарю довгострокового
користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання
іншого виробничого обладнання довгострокового користування; е) придбання невиробничого обладнання і предметів
довгострокового користування для установ (організацій) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм); є) придбання меблів службового призначення, меблів для
дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та
лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для
закладів культури; ж) придбання кондиціонерів; з) придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі
придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з
придбанням комп'ютерної техніки); и) придбання активного мережевого та телекомунікаційного
обладнання; і) придбання спортивного обладнання; ї) придбання протипожежного приладдя; й) придбання обладнання для їдалень, буфетів; к) видатки на поповнення музейних фондів, книг для
бібліотечних фондів, придбання та випуск підручників для
бібліотечних фондів навчальних закладів, придбання статутів,
порадників, військово-навчальної та спеціальної літератури для
навчальних потреб військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу; л) придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі
й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні
убори, білизна, взуття, перуки) вартістю за одиницю понад
10 гривень; м) придбання невмонтованого обладнання, яке включене у
вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та
реконструкцію будов і об'єктів; н) придбання (незалежно від вартості) сільськогосподарських
машин та знарядь до них; о) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для
переміщення людей і вантажів; п) придбання племінної худоби, службових собак та інших
тварин; р) придбання багаторічних насаджень, а саме: плодово-ягідних
дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для
облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ,
садів, які передбачають виникнення необоротних активів; с) придбання зброї для установ (організацій), які відповідно
до законодавства мають право на її придбання, але не мають
призначень за кодом 1150.
1.2. Код 2120 "Капітальне будівництво (придбання)" До цього коду належать: 1.2.1. Код 2121 "Будівництво (придбання) житла" а) видатки на капітальне будівництво нових житлових будівель
та приміщень; б) придбання житлових приміщень, об'єктів (у тому числі на
вторинному ринку), житлових приміщень для військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, казарм,
об'єктів державного житлового фонду; в) пайова участь у будівництві житла (у тому числі шляхом
участі у Фонді фінансування будівництва); г) оплата винагороди управителю фонду фінансування
будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та управлінні
нерухомістю" ( 978-15 ). 1.2.2. Код 2123 "Інше будівництво (придбання)" а) видатки на капітальне будівництво інших об'єктів, що не
включені в позицію 2121; б) придбання об'єктів виробничого і невиробничого
призначення. За кодами економічної класифікації видатків 2121, 2123
здійснюються також: 1) придбання будівельних матеріалів за рахунок коштів, що
передбачаються на капітальне будівництво і використовуються у
процесі будівельних робіт; 2) придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме
готові до встановлення будівельні конструкції і деталі: металеві,
залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання
для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи,
обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до
встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, убудованим, а
також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та
механізми, обладнання та прилади, необхідні для ведення
будівельних робіт, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво
(крім окремих видів устаткування і машин, що є рухомими
транспортними одиницями, не зв'язаними з технологією виробництва); 3) виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних
робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою
частиною загальної вартості зазначених робіт; 4) видатки на найм транспорту для виконання робіт з
капітального будівництва.
1.3. Код 2130 "Капітальний ремонт" Видатки здійснюються на підставі договорів та складених
кошторисів на капітальний ремонт. За правильність віднесення
видатків до поточного чи капітального ремонту відповідає
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів. 1.3.1. Код 2131 "Капітальний ремонт житлового фонду" Видатки на капітальний ремонт житлових будівель та приміщень
(у тому числі гуртожитків та казарм). 1.3.2. Код 2133 "Капітальний ремонт інших об'єктів" а) капітальний ремонт інших об'єктів, що не включені в
позицію 2131 (у тому числі доріг, об'єктів з благоустрою міст,
сіл, селищ); б) капітальний ремонт автомобілів та обладнання, а також
оплата запчастин до них, якщо вони включені до кошторису на
проведення капітального ремонту, який є невід'ємною частиною
угоди, укладеної з надавачем послуг. За кодами економічної класифікації видатків ( v0604201-01 )
2131, 2133 здійснюється капітальний ремонт окремих вузлів та
систем, які є складовою частиною об'єктів, а саме: водопостачання,
газопостачання, каналізації, кондиціювання, пожежної охорони,
сміттєпроводів, пасажирських та вантажних ліфтів тощо.
1.4. Код 2140 "Реконструкція та реставрація" До цього коду належать: 1.4.1. Код 2141 "Реконструкція житлового фонду" а) видатки на реконструкцію житлових будівель та приміщень (у
тому числі гуртожитків та казарм); б) видатки на розширення житлових будівель та приміщень (у
тому числі гуртожитків та казарм). 1.4.2. Код 2143 "Реконструкція інших об'єктів" а) видатки на реконструкцію інших об'єктів (у тому числі з
елементами реставрації), що не включені до позиції 2141; б) видатки на технічне переоснащення діючих підприємств (за
винятком придбання обладнання і предметів довгострокового
користування); в) видатки на розширення діючих підприємств. 1.4.3. Код 2144 "Реставрація пам'яток культури, історії,
архітектури" а) видатки на реставрацію будинків, споруд, пам'ятних місць і
предметів, пов'язаних з найважливішими історичними подіями в житті
народу, розвитком науки, техніки, культури, життям і діяльністю
видатних діячів; б) видатки на реставрацію унікальних ансамблів і комплексів,
окремих об'єктів архітектури, а також пов'язаних з ними творів
монументальної скульптури і живопису, декоративно-ужиткового і
садово-паркового мистецтва; в) видатки на реставрацію визначних творів монументального,
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також
старовинних рукописів тощо. За кодами економічної класифікації видатків ( v0604201-01 )
2131, 2133, 2141, 2143, 2144 здійснюються також: 1) видатки на придбання будівельних матеріалів за рахунок
коштів, що передбачаються на капітальний ремонт, реконструкцію та
реставрацію і використовуються в процесі ремонтних робіт; 2) видатки на придбання обладнання, що підлягає встановленню,
а саме готові до встановлення будівельні конструкції і деталі:
металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи,
обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної
системи, обладнання та меблі, що потребують монтажу і
передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки
вмонтованим, убудованим); 3) виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд
і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до
державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості
зазначених робіт; 4) видатки на найм транспорту для виконання робіт з
капітального ремонту та реставрації.
2. Код 2200 "Створення державних запасів і резервів" Видатки на закупівлю товарів для створення стратегічних та
надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають
особливо важливе значення для країни, зокрема державні фонди
дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний
резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні
кошти, а також резервні фонди.
3. Код 2300 "Придбання землі і нематеріальних активів"
3.1. Придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних
копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них.
Коли вартість земельної ділянки неможливо відділити від вартості
споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання
того компонента, який є переважальним. Оплата права на
використання надр.
3.2. Придбання нематеріальних активів, тобто активів, що не
мають фізичної та/або матеріальної форми та використовуються
установою (організацією) в процесі її господарської діяльності
більше року: а) право на користування природними ресурсами (право на
користування надрами, іншими ресурсами природного середовища,
геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); б) право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки,
торгові марки, фірмові назви тощо); в) право на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин,
ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); г) авторські та суміжні права (літературні та музичні твори,
відеофільми, програми для комп'ютерної техніки, бази даних тощо); ґ) придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та
обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем
та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів тощо) з
передачею виключних прав на володіння, користування і
розпорядження замовнику; д) інші нематеріальні активи (право на провадження
діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
3.3. Оплата робіт із створення програмного забезпечення
(програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз
даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових
прав власності замовнику.
3.4. Оплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за
договором сплачує ліцензіат за право користування предметом
договору - винаходом, патентом, виданням книги, прокатом
кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики тощо.
4. Код 2400 "Капітальні трансферти"
4.1. Код 2410 "Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)" а) капітальні трансферти одержувачам (тобто всі капітальні
видатки одержувачів); б) внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до законодавства з метою інвестування в
необоротні активи; в) капітальні видатки вищих навчальних закладів та наукових
установ відповідно до нормативно-правових актів.
4.2. Код 2420 "Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів"
4.3. Код 2430 "Капітальні трансферти населенню"
4.4. Код 2440 "Капітальні трансферти за кордон" Невідплатні, безповоротні платежі органів державного
управління, призначені для здійснення капітальних видатків, що
передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, некомерційним
установам та іншим суб'єктам, що не є резидентами.
4.5. Код 2450 "Капітальні трансферти до бюджету розвитку" Кошти, які перераховуються із загального фонду до
спеціального фонду в межах одного бюджету за відповідним рішенням
(згідно зі статтею 71 Бюджетного кодексу України) ( 2542-14 ).
5. Код 3000 "Нерозподілені видатки" Видатки з резервних фондів державного і місцевих бюджетів та
фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів
місцевих рад.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковгору