Документ z0078-94, поточна редакція — Редакція від 27.08.2002, підстава - z0705-02

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 4-р від 1.04.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 квітня 1994 р.
за N 78/287

Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади,
органів адміністративно-господарського управління та контролю,
органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки,
розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 14-р ( z0298-94 ) від 18.11.94
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99
N 33-р ( z0292-01 ) від 23.02.2001
N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 )

( У назві, тексті Розпорядження та Положення слова "центральний
і місцевий орган державної виконавчої влади, орган місцевого
та регіонального самоврядування", "центральні і місцеві
органи державної виконавчої влади, органи місцевого та
регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінено словами
"орган державної влади, орган адміністративно-господарського
управління та контролю, орган місцевого самоврядування",
"органи державної влади, органи адміністративно-господарського
управління та контролю, органи місцевого самоврядування" у
відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )

Відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ), Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) та Державної програми демонополізації
економіки і розвитку конкуренції ( 3757-12 ) затвердити Положення
про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету
України рішень органів державної влади, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, органів
місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку
конкуренції та антимонопольного регулювання, що додається. ( Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )
Голова О.Завада

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 1 квітня
1994 р. N 4-р
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження з органами Антимонопольного
комітету України рішень органів влади, органів
адміністративно-господарського управління та контролю,
органів місцевого самоврядування щодо демонополізації
економіки, розвитку конкуренції та
антимонопольного регулювання
( У тексті Положення слова "господарюючий суб'єкт", "господарюючі
суб'єкти" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт
господарювання", "суб'єкти господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )
( У назві та тексті Положення слова "органи державної влади",
"органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках та
числі замінено словами "органи влади" та "органи виконавчої
влади" у відповідних відмінках та числі Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від
14.06.2002 )

Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) та Державної
програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції,
затвердженої постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993
року N 3757-12, і визначає порядок обов'язкового погодження з
Антимонопольним комітетом (далі - Комітет) та його територіальними
відділеннями (далі - відділення) рішень органів влади, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, органів
місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку
конкуренції та антимонопольного регулювання. ( Абзац перший із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного
комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99, N 183-р ( z0705-02 )
від 14.06.2002 )
1. В цьому Положенні термін "рішення" вживається в такому
значенні: проекти наказів, розпоряджень, інструкцій, положень, правил,
методичних вказівок та інших актів, що приймаються органами
влади, органами адміністративно-господарського управління та
контролю, органами місцевого самоврядування; ( Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) проекти рішень нормативного характеру сесій обласних,
районних, міських, районних у місті, селищних Рад. ( Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) Термін "органи Антимонопольного комітету України"
використовується в значенні відповідно до Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ). ( Пункт 1 доповнено
абзацом четвертим згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) Терміни "органи влади", "органи
адміністративно-господарського управління та контролю", "суб'єкт
господарювання" використовуються в значеннях відповідно до статті
1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
( Пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) 2. Погодженню підлягають рішення з питань: затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку
галузей, регіонів, окремих секторів економіки; затвердження галузевих та регіональних програм ринкових
перетворень, демонополізації економіки, підтримки підприємництва,
залучення іноземних інвестицій, республіканської (Автономної
Республіки Крим), місцевих програм приватизації тощо; ( Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) визначення або уточнення функцій і повноважень асоціацій,
концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань
підприємств, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних
підрозділів щодо суб'єктів господарювання; реструктуризації управління у відповідних галузях народного
господарства або економікою регіонів; регулювання підприємницької діяльності, зокрема, встановлення
обмежень на провадження окремих її видів, в тому числі шляхом
прийняття правил та умов ліцензування тощо; приватизації, корпоратизації, оренди, управління і
розпорядження майном, створення холдингових компаній, фінансових
посередників тощо, у випадках, передбачених законодавством;
( Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від
14.06.2002 ) централізованого розподілу товарів, зобов'язування
суб'єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів,
першочергового постачання товарів певному колу споживачів,
встановлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших
обмежень прав суб'єктів господарювання щодо придбання та
реалізації товарів; надання, обмеження або скасування податкових та інших пільг,
дотацій і субсидій для суб'єктів господарювання, здійснення
санацій; регулювання зовнішньоекономічної діяльності; запровадження обмежень на інвестиції, в тому числі іноземні; установлення обсягів виробництва або ринку, розподілу ринків
з визначенням споживачів та постачальників, застосування інших
способів антимонопольного регулювання; ( Абзац дванадцятий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 14-р ( z0298-94 ) від 18.11.94 ) установлення порядку визначення цін і тарифів, граничних
нормативів рентабельності для об'єктів антимонопольного
регулювання; ( Пункт 2 доповнено абзацом тринадцятим згідно із
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 14-р ( z0298-94 ) від
18.11.94 ) інші рішення, які можуть призвести до недопущення, усунення,
обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.
( Абзац чотирнадцятий частини першої пункту 2 в редакції
Розпорядження Антимонопольного комітету N 33-р ( z0292-01 ) від
23.02.2001; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) Рішення органів влади, органів місцевого самоврядування,
органів адміністративно-господарського управління та контролю про
концентрацію та узгоджені дії суб'єктів господарювання приймаються
за згодою Комітету в окремо визначеному порядку. ( Частина друга
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 33-р ( z0292-01 ) від 23.02.2001; в
редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 183-р
( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) 3. Рішення центральних органів виконавчої влади надсилаються
на погодження до Комітету, інші рішення - до відповідних відділень
або за їх поданням - до Комітету. 4. Рішення надсилаються до Комітету (відділення) з
супровідним листом за підписом керівника відповідного органу
влади, органу місцевого самоврядування, органу
адміністративно-господарського управління та контролю, а в разі
його відсутності - посадової особи, яка його заміщає. До рішення
може бути додана пояснювальна записка з його обгрунтуванням. На
звороті супровідного листа вказується прізвище і номер телефону
працівника, відповідального за розробку рішення. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) 5. Внесене до Комітету (відділення) рішення розглядається
протягом 10 днів, якщо законодавчим актом чи рішенням Уряду не
встановлено інший термін для погодження окремих питань. 6. Якщо для об'єктивної оцінки рішення необхідні аналітичні
або інші дані, вони письмово запитуються державним уповноваженим
Комітету, головою відділення із зазначенням терміну їх подання.
При цьому час на одержання відповіді на запит не зараховується в
строк погодження. В разі неподання інформації рішення
розглядаються, виходячи з наявних документів. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 ) 7. У разі необхідності Комітет (відділення) може провести
додаткове вивчення (експертизу) наслідків прийняття рішення, що
погоджується. В цьому разі термін погодження рішення продовжується
державним уповноваженим (головою відділення) на 10 днів, про що
письмово повідомляється розробник рішення. 8. Погодження рішень здійснюється грифом "Погоджено", який
розміщують з лівого боку сторінки нижче реквізиту "Підпис" або на
окремому аркуші погодження. У грифі погодження вказується посада
особи, яка погоджує рішення, особистий підпис, його розшифровка і
дата. При наявності зауважень рішення не погоджується. Зауваження
Комітету (відділення) повідомляються органу, що розробив рішення,
в письмовій формі з відповідною аргументацією. З ініціативи розробника рішення може бути проведено
обговорення зауважень з метою узгодження розбіжностей. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 )
9. Відповідно до розподілу обов'язків погодження здійснюють: Голова Комітету - рішення, підписані першими керівниками
центральних органів виконавчої влади; державні уповноважені - рішення центральних органів
виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, а також рішення органів
адміністративно-господарського управління та контролю, які
приймаються в межах делегованих їм повноважень цими органами
влади; ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від
14.06.2002 ) голови відділень - рішення місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, а також рішення органів
адміністративно-господарського управління та контролю, які
приймаються в межах делегованих їм повноважень цими органами.
( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від
14.06.2002 ) 10. У випадку незгоди з висновками державного уповноваженого,
голови відділення, орган, що надіслав рішення на погодження, може
звернутися до Голови Комітету про перегляд зауважень до рішення. 11. Розгляд звернення відбувається в строки і в порядку,
визначеному п.п. 5-8 цього Положення.
( Пункт 12 виключено на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету N 183-р ( z0705-02 ) від 14.06.2002 )вгору