Документ z0072-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2008 N 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2008 р.
за N 72/14763

Про затвердження Положення щодо встановлення
відповідності системи управління безпекою компаній
та суден флоту рибного господарства вимогам
Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням
забруднення 1993 року

Відповідно до глави IX Міжнародної конвенції з охорони
людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ), Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення 1993 року ( 995_304 ), підпункту 27 пункту 4 Положення
про Державний комітет рибного господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 42
( 42-2007-п ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97
N 1122 ( 1122-97-п ) "Про надання Державному комітету рибного
господарства права на видачу документів міжнародного зразка"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення щодо встановлення відповідності
системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного
господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року, що
додається.
2. Держрибфлотінспекції (Литвинов Є.І.) забезпечити роботу
комісій з перевірки компаній і суден флоту рибного господарства на
відповідність вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року
( 995_304 ) (далі - МКУБ) та здійснювати проведення робіт і
послуг, пов'язаних з цими перевірками.
3. Управлінню безпеки мореплавства (Кожухов А.М.) здійснювати
контроль за проведенням перевірок на відповідність вимогам МКУБ
( 995_304 ) системи управління безпекою компаній та суден флоту
рибного господарства та облік виданих документів про відповідність
компаній та свідоцтв про управління безпекою суден.
4. Капітанам морських рибних портів заборонити з 15.02.2008
оформляти відхід суден флоту рибного господарства у міжнародний
рейс, а з 01.06.2008 - суден флоту рибного господарства, які
підлягають нагляду класифікаційного товариства та не здійснюють
міжнародні рейси, без наявності свідоцтва про управління безпекою
(тимчасового свідоцтва про управління безпекою) і копії документа
про відповідність (тимчасового документа про відповідність).
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету рибного господарства України від 26.03.98 N 45
( z0320-98 ) "Про затвердження Положення щодо застосування
Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і
попередженням забруднення (МКУБ) на підприємствах і суднах
Держкомрибгоспу України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 15.05.98 за N 320/2760.
6. Управлінню безпеки мореплавства забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Черніка В.Г.
В.о. Голови А.Г.Філімонов
ПОГОДЖЕНО:
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
рибного господарства України
16.01.2008 N 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2008 р.
за N 72/14763

ПОЛОЖЕННЯ
щодо встановлення відповідності системи
управління безпекою компаній та суден флоту
рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу
з управління безпечною експлуатацією суден
і попередженням забруднення 1993 року
( 995_304 )

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання вимог Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення 1993 року ( 995_304 ) (далі - МКУБ) та визначає
процедури для проведення перевірки компаній і суден флоту рибного
господарства щодо встановлення відповідності вимогам МКУБ з
урахуванням специфіки діяльності рибної галузі та видачі
відповідних документів.
1.2. Це Положення поширюється на компанії та судна флоту
рибного господарства незалежно від їх форм власності, капітанів
морських рибних портів, інспекції державного портового нагляду
морських рибних портів та Держрибфлотінспекцію.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: Документ про відповідність - документ, виданий
Держкомрибгоспом, що підтверджує відповідність системи управління
безпекою компанії вимогам МКУБ ( 995_304 ) (далі - ДПВ). Компанія - власник або будь-яка юридична чи фізична особа,
яка управляє судном флоту рибного господарства, або фрахтувальник
такого судна. Свідоцтво про управління безпекою - документ, виданий
Держкомрибгоспом, що підтверджує відповідність системи управління
безпекою судна вимогам МКУБ ( 995_304 ) (далі - СвУБ). Система управління безпекою - система заходів, що дає
можливість компанії ефективно здійснювати управління у сфері
безпеки і захисту навколишнього середовища відповідно до вимог
МКУБ ( 995_304 ) (далі - СУБ).
1.4. Для видачі та підтвердження Держкомрибгоспом ДПВ та СвУБ
проводяться такі перевірки: перевірка для видачі тимчасових ДПВ або СвУБ; первісна перевірка; щорічна перевірка; проміжна перевірка; перевірка для поновлення ДПВ або СвУБ.
1.5. За результатами зазначених видів перевірок складається
звіт, який враховується при прийнятті рішення Держкомрибгоспом про
видачу чи відмову у видачі ДПВ чи СвУБ або тимчасового ДПВ чи
тимчасового СвУБ або підтвердження дійсності ДПВ чи СвУБ.
1.6. Тимчасові ДПВ та СвУБ видаються Держкомрибгоспом на
термін, який не перевищує 12 місяців.
1.7. ДПВ та СвУБ видаються Держкомрибгоспом на 5 років за
умови своєчасного підтвердження їх дійсності.
1.8. Облік виданих документів про відповідність компанії і
суден згідно з вимогами МКУБ ( 995_304 ) здійснюється
Держкомрибгоспом.
1.9. Документація, яка використовується для опису та
запровадження СУБ згідно з вимогами МКУБ ( 995_304 ), оформлюється
в такому вигляді, який компанія вважає найбільш ефективним.
1.10. З метою перевірки ефективності СУБ компанія повинна
здійснювати періодичні внутрішні перевірки.
II. Порядок подання заяви
2.1. Для проведення перевірки компанії або судна з метою
встановлення відповідності СУБ вимогам МКУБ ( 995_304 ) до
Держкомрибгоспу подається заява за формою згідно з додатком 1 або
додатком 2.
2.2. Заява подається керівником компанії або уповноваженою
ним особою не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованої
компанією дати проведення перевірки.
2.3. До заяви на перевірку системи управління безпекою
компанії на відповідність вимогам Міжнародного кодексу управління
безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення
1993 року ( 995_304 ) додається копія довідки про включення до
ЄДРПОУ або копія довідки про включення до ДРФО (за наявності),
свідоцтва про державну реєстрацію, керівництва з управління
безпекою.
2.4. До заяви на перевірку системи управління безпекою судна
на відповідність вимогам Міжнародного кодексу управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року
( 995_304 ) додається копія свідоцтва про право власності на
судно, класифікаційного свідоцтва судна, договору фрахту судна
(для фрахтувальників).
2.5. Компанія забезпечує достовірність даних, зазначених у
заяві.
2.6. При виявленні недостовірних даних у заяві Держкомрибгосп
письмово повідомляє про це компанію з зазначенням виявлених
недостовірностей.
2.7. Держкомрибгосп протягом 5-ти робочих днів з дня
отримання заяви розглядає її та видає наказ про проведення
перевірки та призначення аудиторів. Копію наказу Держкомрибгосп
направляє компанії в триденний строк з дати видання.
III. Перевірка для видачі тимчасового документа
про відповідність або тимчасового свідоцтва
про управління безпекою
3.1. Тимчасовий документ про відповідність (додаток 3) та
тимчасове свідоцтво про управління безпекою (додаток 4) видаються
компанії або судну для підтвердження того, що компанія розробила
та вводить в дію СУБ відповідно до вимог МКУБ ( 995_304 ).
3.2. Тимчасовий ДПВ видається компаніям, які вперше розробили
та застосовують СУБ для відповідних типів суден.
3.3. Тимчасовий СвУБ видається судну у разі, коли компанія
починає експлуатувати новий для неї тип судна.
3.4. В 5-ти денний строк з дати видання наказу
Держкомрибгоспу аудитори здійснюють попередній розгляд керівництва
з управління безпекою компанії.
3.5. Якщо в результаті попереднього розгляду аудиторами
встановлені невідповідності керівництва з управління безпекою
компанії вимогам МКУБ ( 995_304 ), то перевірка відстрочується до
усунення виявлених недоліків, про що письмово повідомляється
компанія.
3.6. Під час проведення перевірки компанія повинна надати
аудиторам документи, які підтверджують відповідність СУБ компанії
вимогам МКУБ ( 995_304 ).
3.7. За результатами перевірки аудиторами складається звіт,
який у триденний строк після його підписання аудиторами та
керівником компанії або уповноваженою ним особою надсилається до
Держкомрибгоспу.
3.8. Звіт враховується при прийнятті Держкомрибгоспом рішення
про видачу або відмову у видачі тимчасового ДПВ або тимчасового
СвУБ.
IV. Первісна перевірка
4.1. Первісна перевірка проводиться для встановлення
відповідності введеної в дію СУБ компанії або СУБ судна вимогам
МКУБ ( 995_304 ).
4.2. ДПВ та СвУБ видаються компанії або судну для
підтвердження того, що компанія розробила та ввела в дію СУБ
відповідно до вимог МКУБ ( 995_304 ).
4.3. Перевірка здійснюється аудиторами на підставі наказу
Держкомрибгоспу.
4.4. Під час проведення перевірки компанія повинна надати
аудиторам документи, які підтверджують, що СУБ компанії відповідає
вимогам МКУБ ( 995_304 ) і діє щонайменше три місяці.
4.5. Після винесення позитивної оцінки системи управління
безпекою компанії приймається рішення про оцінку системи
управління безпекою суден.
4.6. За результатами перевірки аудиторами складається звіт,
який у триденний строк після його підписання аудиторами та
керівником компанії або уповноваженою ним особою надсилається до
Держкомрибгоспу.
4.7. Звіт враховується при прийнятті рішення Держкомрибгоспом
про видачу або відмову у видачі документа про відповідність
(додаток 5) або свідоцтва про управління безпекою (додаток 6).
V. Процедура щорічної перевірки
5.1. Для підтвердження ефективності функціонування СУБ
компанії та відповідності внесених в неї змін вимогам МКУБ
( 995_304 ) здійснюється щорічна перевірка.
5.2. Щорічна перевірка проводиться в межах трьох місяців до і
після кожної щорічної дати підтвердження ДПВ.
5.3. Перевірка здійснюється аудиторами на підставі наказу
Держкомрибгоспу.
5.4. Під час перевірки компанія повинна надати аудиторам
документи, які підтверджують виконання компанією вимог МКУБ
( 995_304 ) та ефективність СУБ.
5.5. За результатами перевірки аудиторами складається звіт,
який у триденний строк після його підписання аудиторами та
керівником компанії або уповноваженою ним особою надсилається до
Держкомрибгоспу.
5.6. Звіт враховується при прийнятті Держкомрибгоспом рішення
про підтвердження або відмову у підтвердженні дійсності ДПВ.
VI. Проміжна перевірка судна
6.1. Для підтвердження ефективності функціонування СУБ судна
та відповідність внесених в неї змін вимогам МКУБ ( 995_304 )
здійснюється проміжна перевірка.
6.2. Проміжна перевірка проводиться між другою та третьою
щорічною датою перевірки.
6.3. Перевірка здійснюється аудиторами на підставі наказу
Держкомрибгоспу.
6.4. Під час перевірки капітан судна повинен надати аудиторам
документи, які підтверджують, що СУБ судна діє ефективно.
6.5. За результатами перевірки аудиторами складається звіт,
який у триденний строк після його підписання аудиторами та
керівником компанії або уповноваженою ним особою надсилається до
Держкомрибгоспу.
6.6. Звіт враховується при прийнятті рішення Держкомрибгоспом
про підтвердження або відмову у підтвердженні дії СвУБ.
VII. Перевірка для поновлення документа
про відповідність або свідоцтва
про управління безпекою
7.1. Перевірка для поновлення ДПВ або СвУБ повинна
здійснюватись до закінчення терміну їх дії, але не раніше шести
місяців до закінчення терміну їх дії.
7.2. Перевірка для поновлення ДПВ або СвУБ здійснюється в
обсязі первісної перевірки відповідно до розділу IV цього
Положення і повинна бути завершена до закінчення терміну ДПВ або
СвУБ.
VIII. Процедура додаткової перевірки
8.1. Якщо під час перевірки (первісної, щорічної, проміжної)
встановлено, що дія СУБ компанії або СУБ судна не в повній мірі
відповідає вимогам МКУБ ( 995_304 ), наказом Держкомрибгоспу
призначається додаткова перевірка.
8.2. Додаткова перевірка здійснюється в обсязі попередньої
перевірки.
IX. Процедура вилучення документа про відповідність
та свідоцтва про управління безпекою
9.1. Документ про відповідність вилучається Держкомрибгоспом
у випадках, якщо: термін дії документа закінчився; при додатковій перевірці встановлено, що невідповідності не
усунені.
9.2. У разі вилучення документа про відповідність вилучаються
всі пов'язані з ним свідоцтва про управління безпекою та/або
тимчасові свідоцтва про управління безпекою.
Заступник начальника управління
безпеки мореплавства А.М.Кожухов

Додаток 1
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

ЗАЯВА
на перевірку системи управління безпекою
компанії на відповідність вимогам Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден
і попередженням забруднення 1993 року

------------------------------------------------------------------- |Голові Держкомрибгоспу |Дата: ___________| |-----------------------------------------------------------------| |Прошу |Первісну ---|Для видачі ---|Для ---|Щорічну ---| |провести | | ||тимчасового | ||поновлення | || | || |перевірку| ---|ДПВ ---|ДПВ ---| ---| |-----------------------------------------------------------------| | Дані про компанію: | |-----------------------------------------------------------------| |Повне найменування |укр.*: | | |---------------------------------------------| | |англ.: | |-------------------+---------------------------------------------| |Місцезнаходження |укр.*: | | |---------------------------------------------| | |англ.: | |-----------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |E-mail: | |-----------------------------------------------------------------| |Найменування банку: | |-----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження банку: | |-----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити компанії: | |-----------------------------------------------------------------| | компанія має документ про відповідність | |від _______________ N ____________ дійсний до: _________________ | |-----------------------------------------------------------------| |Кількість філій компанії, |Кількість персоналу, | |задіяних СУБ: |задіяного в СУБ: | |виконуючих однакові |в головному офісі: ___________ | |функції: ________________ |в філіях: ____________________ | |виконуючих окремі | | |функції: ________________ | | |-----------------------------------------------------------------| | Основні дані про судна компанії | |-----------------------------------------------------------------| | тип | паса-| паса- | ван- |нава-| наф- | тан-|газо-|ПБУ|інше | |судна|жирсь-| жирське |тажне |лочне|товий | кер-| воз | | ван-| | | ке | високо- |високо-| |танкер|хімо-| | |тажне| | | |швидкісне| швид- | | | воз | | |судно| | | | | кісне | | | | | | | |-----+------+---------+-------+-----+------+-----+-----+---+-----| |Кіль-| | | | | | | | | | |кість| | | | | | | | | | |суден| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інформація для перевірки | |-----------------------------------------------------------------| |Запропонована дата проведення перевірки| | -------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється згідно з Свідоцтвом про державну реєстрацію.
------------------------------------------------------------------ | Призначена особа компанії: | | __________________ _________________ ___________________ | | (П.І.Б.) (посада) (телефон) | | | |Керівник компанії: ____________________________________________ | | (посада) | | __________________ _________________ ___________________ | | (П.І.Б.) (посада) (телефон) | | | | М.П. | |----------------------------------------------------------------| | До заяви додаються копії документів: | |----------------------------------------------------------------| |Свідоцтва про державну реєстрацію --- | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------| |Довідки про включення до ЄДРПОУ --- | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------| |Довідки про включення до ДРФО --- | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------| |Керівництво з управління безпекою --- | | | | | | --- | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

ЗАЯВА
на перевірку системи управління безпекою судна
на відповідність вимогам Міжнародного кодексу
з управління безпечною експлуатацією суден
і попередженням забруднення 1993 року

-------------------------------------------------------------------- |Голові Держкомрибгоспу |Дата: ___________ | |------------------------------------------------------------------| |Прошу |Первісну ---|Для видачі ---|Для ---|Проміжна ---| |провести | | ||тимчасового | ||поновлення | || | || |перевірку| ---|СвУБ ---|СвУБ ---| ---| |------------------------------------------------------------------| | Дані про компанію: | |------------------------------------------------------------------| |Повне найменування |укр.: | | |----------------------------------------------| | |англ.: | |-------------------+----------------------------------------------| |Місцезнаходження |укр.: | | |----------------------------------------------| | |англ.: | |------------------------------------------------------------------| |Телефон: |Факс: |E-mail: | |------------------------------------------------------------------| | компанія має документ про відповідність | |від ___________ N _____________ дійсний до: ___________________ | |------------------------------------------------------------------| | Дані про судно: | |------------------------------------------------------------------| |Назва судна* |укр.: | | |---------------------------------------------------| | |англ.: | |--------------+---------------------------------------------------| |Клас судна | |Тип судна | | | | |(СОЛАС-74, глава IX)| | |--------------+----------+--------------------+-------------------| |Позивний |укр.: |Номер IMO* | | |сигнал* |----------| | | | |англ.: | | | |--------------+----------+--------------------+-------------------| |Порт приписки*| |Рік побудови* | | |--------------+----------+--------------------+-------------------| |Валова | | | | |місткість* | | | | |------------------------------------------------------------------| | Судно має свідоцтво про управління безпекою | |від ___________ N _____________ дійсний до: ___________________ | |------------------------------------------------------------------| | Інформація для перевірки | |------------------------------------------------------------------| |Запропонована дата проведення перевірки| --- | | | | | | | | --- | |---------------------------------------+--------------------------| |Передбачений порт заходу судна | | |---------------------------------------+--------------------------| |Дата впровадження системи управління | | |безпекою в дію на судні | | |(заповнюється при первісній перевірці) | | --------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється згідно з Свідоцтвом про право власності.
------------------------------------------------------------------ | Призначена особа компанії: | | | | __________________ _________________ ___________________ | | (П.І.Б.) (посада) (телефон) | | | |Капітан судна: ________________________________________________ | | (П.І.Б.) | | | |Керівник компанії: ____________________________________________ | | (посада) | | __________________ _________________ ___________________ | | (П.І.Б.) (посада) (телефон) | | | | М.П. | |----------------------------------------------------------------| | До заяви повинні бути надані копії документів: | |----------------------------------------------------------------| |Свідоцтва про право власності на судно --- | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------| |Класифікаційного Свідоцтва --- | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------| |Договору оренди судна (при потребі) --- | | | | | | --- | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

ТИМЧАСОВИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
(Державний УКРАЇНА
Герб INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE
України) UKRAINE

Видано згідно з положеннями Міжнародної конвенції з охорони
життя людини на морі 1974 року з поправками за уповноваженням
Уряду ____________________________________________________________
(назва держави) Державним комітетом рибного господарства України Issued under the provisions of the international Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974, As amended, under the
authority of the Government of ___________________________________
(name of the State) by the State Fisheries Committee of Ukraine
Назва компанії ______________________________________________ Name of company
Адреса компанії _____________________________________________ Address of company
Цим засвідчується, що система управління безпекою (СУБ)
Компанії визнана такою, що відповідає меті п. 1.2.3 Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення (МКУБ), прийнятого резолюцією А.741(18) з поправками
Організації стосовно типу(ів) суден, вказаного(их) нижче*: This is to certify that the Safety Management System of the
Company has been audited and that it complies with the
requirements of the p. 1.2.3 of the International Management Code
for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention
(ISM Code) adopted by the Organization by resolution A.741(18), as
amended, for the type(s) of ships listed below*:
Пасажирське судно/ Passenger ship Пасажирське високошвидкісне судно/ Passenger high speed craft Вантажне високошвидкісне судно/ Cargo high speed craft Навалочне судно/ Bulk carrier Нафтовий танкер/ Oil tanker Танкер-хімовоз/ Chemical tanker Газовоз/ Gas carrier Пересувна плавуча бурова установка/ Mobile offshore drilling
unit Інше вантажне судно/ other cargo ship
Цей Тимчасовий документ про відповідність дійсний до
"____"________________ This Interim Document of Compliance is valid until
Дата закінчення перевірки, на підставі якої виданий даний
документ ___________________
(дата)
(data) Completion date of the audit on which this document is based
Виданий у __________________ "___"__________________ Issued at (дата видачі)
(date of issue)
Державний комітет рибного господарства України ______________ State Fisheries Committee of Ukraine (підпис)
(signature) N __________________
М.П. O.S.
--------------- * Непотрібне закреслити. Delete as appropriate.

Додаток 4
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО ПРО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
(Державний УКРАЇНА
Герб INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE
України) UKRAINE

Видано згідно з положеннями Міжнародної конвенції з охорони
життя людини на морі 1974 року з поправками за уповноваженням
Уряду ____________________________________________________________
(назва держави) Державним комітетом рибного господарства України Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the
authority of the Government of ___________________________________
(name of the State) by the State Fisheries Committee of Ukraine
Назва судна _________________________________________________ Name of ship
Регістровий номер або визивний сигнал _______________________ Distinctive number or letters
Порт приписки _______________________________________________ Port of registry
Тип судна* __________________________________________________ Type of ship*
Валова місткість ____________________________________________ Gross tonnage
Номер IMO ___________________________________________________ IMO number
Назва та адреса компанії ____________________________________ Name and address of company
Цим засвідчується, що система управління безпекою (СУБ) судна
відповідає вимогам пунктів 3.3.4 і 3.3.5 Керівництва із
застосування Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення (МКУБ)
Адміністраціями, прийнятого резолюцією А.741(18). This is to certify that the Safety Management System of the
ship complies with the requirements of the p.p. 3.3.4 and 3.3.5 of
the Guidance on improvement of the International Management Code
for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention
(ISM Code) by Administration, adopted by the Organization by
resolution A.741(18).
Це Тимчасове Свідоцтво про управління безпекою дійсне до
"____"_________________ This Interim Safety Management Certificate is valid until
Дата закінчення перевірки, на підставі якої видане дане
свідоцтво ___________________
(дата)
(data) Completion date of the audit on which this certificate is
based
Виданий у ______________ "_____"____________________ Issued at (дата видачі)
(date of issue)
Державний комітет рибного господарства України ______________ State Fisheries Committee of Ukraine (підпис)
(signature) N __________________
М.П. O.S.
Термін дії цього Тимчасового свідоцтва про управління
безпекою продовжено до ____________________
Validity of this Interim Safety Management Certificate is
extended to
Дата продовження ________________ _________________________ Date of extension (підпис)
(signature) М.П. O.S.
--------------- * Вказати тип судна: пасажирське, пасажирське
високошвидкісне, вантажне високошвидкісне, навалочне, нафтовий
танкер, танкер-хімовоз, газовоз, пересувна плавуча бурова
установка, інше вантажне судно. Insert the type of ship from: passenger ship, passenger high
speed craft, cargo high speed craft, bulk carrier, oil tanker,
chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, other
cargo ship.

Додаток 5
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

ДОКУМЕНТ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
(Державний УКРАЇНА
Герб DOCUMENT OF COMPLIANCE
України) UKRAINE

Видано згідно з положеннями Міжнародної конвенції з охорони
життя людини на морі 1974 року з поправками за уповноваженням
Уряду ____________________________________________________________
(назва держави) Державним комітетом рибного господарства України Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the
authority of the Government of ___________________________________
(name of the State) by the State Fisheries Committee of Ukraine
Назва компанії ______________________________________________ Name of company
Адреса компанії _____________________________________________ Address of company
Цим засвідчується, що система управління безпекою (СУБ)
Компанії перевірена, і СУБ Компанії відповідає вимогам
Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і
попередженням забруднення (МКУБ), прийнятого резолюцією А.741(18)
з поправками Організації стосовно типу(ів) суден, наведеного(их)
нижче*: This is to certify that the Safety Management System of the
Company has been audited and that it complies with the
requirements of the International Management Code for the Safe
Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) adopted
by the Organization by resolution A.741(18), as amended, for the
type(s) of ships listed below*:
Пасажирське судно/ Passenger ship Пасажирське високошвидкісне судно/ Passenger high speed craft Вантажне високошвидкісне судно/ Cargo high speed craft Навалочне судно/ Bulk carrier Нафтовий танкер/ Oil tanker Танкер-хімовоз/ Chemical tanker Газовоз/ Gas carrier Пересувна плавуча бурова установка/ Mobile offshore drilling
unit Інше вантажне судно/ Other cargo ship
Цей Документ про відповідність дійсний до "____"_____________ This Document of Compliance is valid until
за умови проведення періодичних засвідчень subject to periodical verifications
Дата закінчення перевірки, на підставі якої виданий даний
документ ________________
(дата)
(date) Completion date of the audit on which this document is based
Виданий у _____________________ "____"____________________ Issued at (дата видачі)
(date of issue)
Державний комітет рибного господарства України ______________ State Fisheries Committee of Ukraine (підпис)
(signature) N __________________
М.П. O.S.
--------------- * Непотрібне закреслити. Delete as appropriate.
Підтвердження періодичного засвідчення
Endorsement for periodical verification
Цим засвідчується, що при періодичному засвідченні,
виконаному відповідно до правила 6 розділу IX Конвенції, система
управління безпекою відповідає вимогам МКУБ. This is to certify that, at the periodical verification in
accordance with regulation 6 of chapter IX of the Convention, the
Safety Management System was found to comply with the requirements
of the ISM Code.
1-е щорічне засвідчення/ 1st annual verification
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
2-е щорічне засвідчення/ 2nd annual verification
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
3-є щорічне засвідчення/ 3rd annual verification
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
4-е щорічне засвідчення/ 4th annual verification
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)

Додаток 6
до Положення
щодо встановлення
відповідності системи
управління безпекою компаній
та суден флоту рибного
господарства вимогам
Міжнародного кодексу
з управління безпечною
експлуатацією суден
і попередженням забруднення
1993 року

СВІДОЦТВО ПРО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
(Державний УКРАЇНА
Герб SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE
України) UKRAINE

Видано згідно з положеннями Міжнародної конвенції з охорони
життя людини на морі 1974 року з поправками за уповноваженням
Уряду ____________________________________________________________
(назва держави) Державним комітетом рибного господарства України issued under the provisions of the international Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the
authority of the Government of ___________________________________
(name of the State) by the State Fisheries Committee of Ukraine
Назва судна _________________________________________________ Name of ship
Регістровий номер або визивний сигнал _______________________ Distinctive number or letters
Порт приписки _______________________________________________ Port of registry
Тип судна* __________________________________________________ Type of ship*
Валова місткість ____________________________________________ Gross tonnage
Номер IMO ___________________________________________________ IMO number
Назва та адреса компанії ____________________________________ Name and address of company
Цим засвідчується, що система управління безпекою (СУБ) судна
перевірена, і СУБ судна відповідає вимогам Міжнародного кодексу з
управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення (МКУБ), прийнятого резолюцією А.741(18) з поправками
Організації, і що Компанія має документ про відповідність стосовно
типу цього судна. This is to certify that the Safety Management System of the
ship has been audited and that it complies with the requirements
of the international Management Code for the Safe Operation of
Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) adopted by the
Organization by resolution A.741(18), as amended, following
verification that the Document of Compliance for the Company is
applicable to this type of ship.
Це Свідоцтво про управління безпекою дійсне до
"____"_________________ This Safety Management Certificate is valid until за умови проведення проміжних засвідчень та наявності
дійсного Документа про відповідність subject to intermediate verification and the validity of the
Document of Compliance
Дата закінчення перевірки, на підставі якої видане дане
свідоцтво _______________________________
(дата)
(date) Completion date of the audit on which this Certificate is
based
Видане у _________________ "___"__________________ lssued at (дата видачі)
(date of issue)
Державний комітет рибного господарства України ______________ State Fisheries Committee of Ukraine (підпис)
(signature) N _______________
М.П. O.S.
--------------- * Вказати тип судна: пасажирське, пасажирське
високошвидкісне, вантажне високошвидкісне, навалочне, нафтовий
танкер, танкер-хімовоз, газовоз, пересувна плавуча бурова
установка, інше вантажне судно. Insert the type of ship from: passenger ship, passenger high
speed craft, cargo high speed craft, bulk carrier, oil tanker,
chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, other
cargo ship.
Підтвердження проміжного засвідчення та додаткового
засвідчення (якщо вимагається)
Endorsement for intermediate verification
and additional verification (if required)
Цим засвідчується, що при проміжному засвідченні, виконаному
відповідно до правила 6 розділу IX Конвенції, система управління
безпекою відповідає вимогам МКУБ. This is to certify that, at the intermediate verification in
accordance with regulation 6 of chapter lX of the Convention, the
Safety Management System was found to comply with the requirements
of the ISM Code.
Проміжне засвідчення (здійснюється між другою
і третьою щорічною датою)
Intermediate verification (to be completed between
the second and the third anniversary date)
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official) __________________________________________________________________
Додаткове засвідчення* Additional verification*
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
Додаткове засвідчення* Additional verification*
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
Додаткове засвідчення* Additional verification*
Місце Дата Place Date
Штамп або печатка Підписано
уповноваженої організації Signed
Seal or stamp (підпис уповноваженої особи)
of the Authority, as (signature of authorized
appropriate official)
--------------- * Якщо застосовано. If applicable.вгору