Документ z0070-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2007, підстава - z0046-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 8 від 08.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 70/6358
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1585 ( z0046-07 ) від 21.12.2006 }
Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого)
інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування при їх приватному розміщенні
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 87 ( z0325-02 ) від 14.03.2002
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003
N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного
фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному
розміщенні (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А.Рибальченко)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 08.01.2002 р. N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
08.01.2002 N 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 70/6358
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного
(венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного
фонду з метою здійснення спільного інвестування при
їх приватному розміщенні
( У тексті Положення слова "статутний фонд (капітал)",
замінено словами "статутний капітал" згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 )

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), Положення
про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98
N 36 ( vr036312-98 ), у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 N 18
( z0449-01 ), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.05.2001 за N 449/5640, установлює вимоги до реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій корпоративного (венчурного,
недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення
спільного інвестування виключно при їх приватному розміщенні.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного
фонду з метою формування початкового статутного капіталу
здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій
підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 36 ( vr036312-98 ), у
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 09.02.2001 N 18 ( z0449-01 ), та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.05.2001 за N 449/5640. На юридичну особу, що створюється у формі відкритого
акціонерного товариства, та установчими документами якої
визначено, що це корпоративний інвестиційний фонд, який
здійснюватиме приватне розміщення акцій ICI, не поширюється дія
пункту 1.2 розділу 1 вищезазначеного Положення. ( Пункт 1.1
розділу 1 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003, в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 ) Це Положення застосовується виключно під час приватного
розміщення випуску акцій інституту спільного інвестування (далі -
ІСІ), а саме корпоративного інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування.
1.2. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій з метою
спільного інвестування (далі - випуск акцій ІСІ) здійснюється
уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього
Положення та є підставою для внесення випуску акцій до реєстру
випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.
1.3. Компанія з управління активами корпоративного
інвестиційного фонду має право на розміщення акцій ICI після
реєстрації випуску акцій ICI в реєструвальному органі. При цьому
державна реєстрація змін до статуту корпоративного інвестиційного
фонду, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу,
проводиться з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ). ( Абзац перший
пункту 1.3 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 ) Емітентом акцій ІСІ виступає корпоративний інвестиційний
фонд, який внесено до Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ). ( Абзац другий пункту 1.3
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) Після реєстрації проспекту емісії акцій протягом п'яти
робочих днів реєструвальний орган оформляє корпоративному
інвестиційному фонду свідоцтво про випуск акцій. ( Пункт 1.3
розділу 1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
1.4. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, що
здійснюється реєструвальним органом, не може розглядатися як
гарантія вартості цих цінних паперів.
1.5. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій ІСІ
здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання до
реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів,
установлених даним Положенням.
1.6. Зареєстрований проспект емісії про випуск акцій ІСІ,
зміни до проспекту емісії засвідчуються уповноваженою особою
реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом
"ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому
порядку проспекту емісії акцій ІСІ, змін до проспекту емісії акцій
ІСІ після реєстрації повертається емітенту. Реєстрація випуску акцій ІСІ проводиться за умови реєстрації
проспекту емісії акцій ІСІ.
1.7. Під час розміщення акцій ІСІ компанія з управління
активами ознайомлює особу, що виявила бажання стати учасником
корпоративного інвестиційного фонду та внесена до переліку
учасників корпоративного інвестиційного фонду, з проспектом
емісії. Факт ознайомлення має бути підтверджений в документарній
формі, з відповідним унесенням запису до журналу. Документи
зберігаються протягом 5 років. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.7
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від
03.12.2003 )
1.8. За письмовою заявою компанії з управління активами
корпоративного інвестиційного фонду термін розгляду документів
продовжується, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати
подання такої заяви.
1.9. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії
(змін до проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ можуть бути:
( Абзац перший пункту 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від
03.12.2003 ) а) порушення емітентом цінних паперів або компанією з
управління активами вимог законодавства України про цінні папери
та нормативно-правових актів Комісії, у тому числі наявність у
наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов
емісії та/або обігу акцій ІСІ нормам законодавства про цінні
папери; б) невідповідність поданих документів та інформації, що
міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії; в) унесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи,
які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної
інформації; г) відсутність будь-якого документа, визначеного розділами 2,
4 цього Положення. ( Підпункт "г" пункту 1.9 розділу 1 в редакції
Рішення Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від
03.12.2003 )
1.10. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії
(змін до проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ доводиться до
емітента письмово і має містити правове обгрунтування такої
відмови. У разі відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до
проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ всі подані документи
залишаються в реєструвальному органі. ( Пункт 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
1.11. Якщо до початку розміщення акцій ІСІ відбулися зміни
будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії акцій ІСІ, то
емітент повинен зареєструвати та опублікувати інформацію про
зміни, що сталися, не менш як за 10 днів до початку розміщення
акцій ІСІ. Якщо зміни до проспекту емісії неможливо внести в зазначений
термін, то такі зміни мають також містити відомості про
перенесення строків розміщення акцій ІСІ. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ здійснюється
реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з дати подання
відповідних документів. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ емітент
подає до реєструвального органу: а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій ІСІ із
зазначенням причин унесення змін у довільній формі, засвідчену
підписом посадової особи та печаткою корпоративного інвестиційного
фонду; б) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений
спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного
фонду; в) рішення спостережної (наглядової) ради корпоративного
інвестиційного фонду про прийняття змін до проспекту емісії
(протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований,
засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента).
( Підпункт "в" пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ подаються до
реєструвального органу у двох примірниках, прошиті, пронумеровані,
засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою
емітента, а також засвідчені підписом керівника та печаткою
компанії з управління активами. ( Абзац восьмий пункту 1.11
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ
здійснюється відповідно до пунктів 1.9 та 1.10 цього Положення. ( Абзац дев'ятий пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від
03.12.2003 )
1.12. Після закінчення строку, установленого для досягнення
нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами
корпоративного фонду подає звіт про результати розміщення цінних
паперів у порядку, установленому реєструвальним органом. У разі
недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі звіту випуск
акцій ІСІ визнається таким, що не відбувся, та здійснюється
скасування реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ.
1.13. У разі здійснення наступного випуску акцій ІСІ, що
надають їх власникам права, однакові з правами за раніше
випущеними акціями ІСІ, за умови однієї форми випуску,
реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск акцій
ІСІ та видає нове свідоцтво про випуск акцій ІСІ з урахуванням
останнього випуску. При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій емітент
повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про
реєстрацію попереднього випуску акцій ІСІ.
1.14. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної
у документах, які подаються до реєструвального органу, несуть
посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та
печатками.
1.15. Після реєстрації випуску акцій ІСІ емітенту видається
свідоцтво (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків
сертифікатів акцій ІСІ, якщо акції ІСІ випускаються у
документарній формі. Якщо акції ІСІ випускаються у бездокументарній формі, то
свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката.
1.16. Особи, які здійснюють первинне розміщення акцій ІСІ, не
можуть використовувати для реклами відомості, що відсутні в
зареєстрованому проспекті емісії акцій ІСІ.
РОЗДІЛ 2. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ
2.1. Для реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ компанія з
управління активами корпоративного інвестиційного фонду подає до
реєструвального органу такі документи: а) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску акцій
(згідно з додатком 2); б) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента; в) копію свідоцтва про реєстрацію корпоративного
інвестиційного фонду в ЄДРІСІ; ( Підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) г) рішення вищого органу товариства про затвердження
проспекту емісії та випуск акцій ІСІ (протокол або витяг з
протоколу прошитий, пронумерований, засвідчений підписом посадової
особи та печаткою емітента), яке має містити відомості про:
( Абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513
( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) кількість та відсоток голосів акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду, що беруть участь у зборах; ( Абзац другий
підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від
03.12.2003 ) повне найменування корпоративного інвестиційного фонду та
його місцезнаходження; повне найменування компанії з управління активами фонду, її
місцезнаходження; розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу
корпоративного інвестиційного фонду; предмет діяльності фонду; мету випуску акцій ІСІ ; застереження щодо невикористання коштів, залучених від
випуску акцій ІСІ, для покриття збитків товариства; посадових осіб корпоративного інвестиційного фонду: посадових осіб компанії з управління активами ІСІ; найменування аудитора (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів
(перелік і результати попередніх випусків акцій ІСІ із зазначенням
їх кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми
випуску акцій ІСІ, номера свідоцтв про реєстрацію випусків акцій
(із зазначенням за кожним випуском номінальної вартості та
загальної суми випуску)); кількість та відсоток голосів акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду, що приймають рішення про випуск акцій ІСІ;
( Абзац тринадцятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513
( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) порядок проведення голосування; сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість
акцій ІСІ; перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції ІСІ із
зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові,
паспортних даних, для юридичних осіб - повного найменування, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу); відомості щодо способу розміщення акцій ІСІ (приватне
розміщення); номінальну вартість акцій; запланований курс продажу акцій ІСІ; тип та форму випуску акцій; ( Абзац двадцятий підпункту "г"
пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) порядок виплати дивідендів (для закритих фондів); порядок розміщення та оплати акцій ІСІ; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій ІСІ або
при визнанні випуску таким, що не відбувся; черговість випуску акцій ІСІ (при випусках їх різними
серіями); порядок повідомлення про випуск акцій ІСІ; права власників акцій ІСІ;
( Підпункт "ґ" пункту 2.1 розділу 2 вилучено на підставі
Рішення Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
ґ) оригінал або нотаріально засвідчену копію статуту
емітента; д) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
аудитором (аудиторською фірмою); е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі
зберігачем; є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
реєстроутримувачем (при документарній формі випуску акцій ІСІ),
крім випадків, передбачених законодавством; ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
депозитарієм (при бездокументарній формі випуску акцій ІСІ); з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
незалежним оцінювачем майна; и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
компанією з управління активами ІСІ; і) проспект емісії акцій ІСІ корпоративного інвестиційного
фонду згідно з пунктом 2.2 цього Положення у двох примірниках,
прошитий, пронумерований, засвідчений підписами керівника,
головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами, а
також підписами та печаткою емітента. У назві проспекту емісії
акцій ІСІ повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (приватне
розміщення); ( Підпункт "і" пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513
( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) ї) баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом
на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію,
засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління
активами та аудитора (аудиторської фірми); й) баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік,
що передував року, у якому подаються документи для реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, засвідчені підписами та
печатками емітента, компанії з управління активами та висновком
аудитора (аудиторської фірми); к) довідку про фінансовий стан емітента за рік, що передував
року, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій ІСІ; л) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора, про
передачу реєстру власників іменних цінних паперів (при випуску
акцій у документарній формі) або депозитарію, з яким укладено
договір про обслуговування випуску цінних паперів (при
бездокументарній формі); м) копію свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій
ІСІ; н) звіт про попередній випуск акцій ІСІ, прошитий,
пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою
емітента, який містить такі відомості: ( Абзац перший підпункту
"н" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість та тип
акцій ІСІ; ( Абзац другий підпункту "н" пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513
( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) форму випуску акцій ІСІ; розподіл акцій ІСІ між інвесторами (фізичними та юридичними
особами) у відсотках до загальної кількості акцій ІСІ, що
перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск акцій
ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди подають баланс, звіт про
фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за
формою, визначеною нормативно-правовими актами. При реєстрації першого випуску акцій ІСІ документи,
визначені пунктами "ї", "й", "к", не подаються. ( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
2.2. Проспект емісії акцій ІСІ повинен містити такі
відомості: а) характеристика компанії з управління активами: повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за
ЄДРПОУ; організаційно-правова форма; місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти; дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив
реєстрацію; відомості про посадових осіб компанії з управління активами: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані; виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України; пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному
фонді корпоративного фонду (відсотки щодо кожного); перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює
управління; б) характеристика емітента: повне та скорочене (у разі наявності) найменування
корпоративного інвестиційного фонду, його вид та тип, код за
ЄДРПОУ; місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти; дата державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду
та орган, що здійснив реєстрацію; дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до
ЄДРІСІ; ( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) код за ЄДРІСІ; ( Абзац шостий підпункту "б" пункту 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) предмет та мета діяльності; зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного
фонду; дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків
з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку
розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох
місяців після дати припинення його діяльності; термін викупу акцій (для відкритого та інтервального
інвестиційних фондів); дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради
товариства: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, рік
народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на
фондовому ринку України; чисельність штатних працівників (за станом на останнє число
кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи); чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу,
що передував кварталу, у якому подаються документи); перелік засновників, які володіють більше 5 відсотками в
статутному фонді емітента (для юридичних осіб - назва, код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані); перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані); відомості про участь в асоціаціях тощо; в) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом; г) винагороди компанії з управління активами ІСІ; ґ) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок
активів ІСІ; д) вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію в обігу
на останню звітну дату перед прийняттям рішення про випуск акцій
ІСІ (у разі наявності попереднього випуску); е) дані про проголошену емісію акцій ІСІ: дата та номер рішення (протоколу) загальних зборів про випуск
акцій ІСІ; загальна номінальна вартість акцій ІСІ, які планується
розмістити; перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції ІСІ із
зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові,
паспортних даних, для юридичних осіб - повного найменування, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу); номінальна вартість акцій ІСІ; запланований курс продажу акцій ІСІ; кількість акцій ІСІ; тип та форма випуску акцій ІСІ; ( Абзац восьмий підпункту "е"
пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) дата початку та закінчення розміщення акцій ІСІ; адреси місць продажу акцій ІСІ; права, що надаються власникам акцій ІСІ; порядок розміщення акцій та оплати акцій ІСІ; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених
від випуску акцій ІСІ для покриття збитків товариства; зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у
разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким,
що не відбувся; серії та порядкові номери акцій; термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для
закритих фондів); є) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із
зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та
органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним
випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску акцій); ж) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі
випуску акцій ІСІ) або депозитарія (при бездокументарній формі
випуску акцій ІСІ) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та дати видачі
ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на
здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для
депозитарію), строку їх дії; з) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент
користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із
зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера
телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії; и) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням
повної назви, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера телефону та
факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, терміну його дії; і) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних
систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього
емітента (у разі здійснення таких операцій); ї) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та
дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів, терміну її дії; й) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням
повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону
та факсу, номера та дати видачі ліцензії на заняття аудиторською
діяльністю. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у
проспекті емісії акцій ІСІ, несуть особи, що його підписали.
РОЗДІЛ 3. РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ІСІ
3.1. З метою придбання акцій ІСІ інвестор подає заявку на
придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або
торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії акцій ІСІ). Заявки на придбання та викуп акцій ІСІ подаються в терміни,
установлені проспектом емісії, та не відкликаються.
3.2. Розміщення та викуп акцій ІСІ здійснюється компанією з
управління активами безпосередньо або через торговців цінними
паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала
відповідні договори. Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу акцій
ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного
інвестиційного фонду.
3.3. Розміщення акцій ІСІ починається з дати, зазначеної в
проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску в
реєструвальному органі. Мінімальний термін розміщення акцій ІСІ визначається в
проспекті емісії. Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до
заявки на придбання акцій ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі
власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між подачею
інвестором заявки на викуп акцій ІСІ, здійсненням грошових
розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен
перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.
3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма),
незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права
придбавати акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду, з яким
укладено відповідні договори.
3.5. Розміщення акцій ІСІ припиняється у терміни, що
визначаються проспектом емісії. Акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду закритого типу
підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.
РОЗДІЛ 4. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ІСІ
4.1. Якщо після початку розміщення акцій ІСІ сталися зміни
положень, що були зазначені в проспекті емісії акцій ІСІ, то
корпоративний інвестиційний фонд повинен унести відповідні зміни
до проспекту емісії акцій ІСІ. ( Абзац перший пункту 4.1 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ після початку
їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30
календарних днів з дати подання відповідних документів.
4.2.Для внесення змін до проспекту емісії акцій ІСІ
корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами
подає до реєструвального органу такі документи: а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення
змін; б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення; в) рішення спостережної (наглядової) ради корпоративного
інвестиційного фонду про прийняття змін до проспекту емісії
(протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований,
засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента) із
зазначенням причин унесення змін та текстом змін; ( Підпункт "в"
пункту 4.2 розділу 4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) г) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений
спостережною радою, засвідчений печаткою та підписами керівника,
головного бухгалтера емітента та компанії з управління активами.
Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони затверджуються
загальними зборами товариства. Текст змін до проспекту емісії
акцій ІСІ подається у двох примірниках, прошитий та
пронумерований; ( Підпункт "г" пункту 4.2 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 513
( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) ґ) оригінали (нотаріально засвідчені копії) угод з
реєстратором, зберігачем, аудитором, депозитарієм, торговцем
цінними паперами та незалежним оцінювачем майна у разі їх зміни; д) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів
емітента у разі внесення змін до установчих документів; ( Підпункт
"д" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) е) копії змін до регламенту, зареєстрованого в установленому
порядку, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента
у разі внесення змін до регламенту. ( Підпункт "е" пункту 4.2
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
4.3. Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ
здійснюється відповідно до пунктів 1.9, 1.10 цього Положення. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.3 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )
РОЗДІЛ 5. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА
ВИЗНАННЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ
5.1. На підставі звіту про результати розміщення цінних
паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ,
реєструвальний орган визнає випуск акцій ІСІ таким, що не відбувся
та здійснює скасування реєстрації випуску акцій ІСІ, анулює
свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту емісії,
про що видається розпорядження. Розпорядження про скасування
проспекту емісії та випуску акцій ІСІ видає уповноважена особа
реєструвального органу. ( Пункт 5.1 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 )
5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску акцій
ІСІ розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування у термін, визначений проспектом
емісії, не відбулось, то реєструвальний орган здійснює скасування
реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ. Для скасування
реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ емітент подає
такі документи: ( Абзац перший пункту 5.2 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 453 ( z1096-05 ) від 30.08.2005 ) а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви
емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини
скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ; б) рішення загальних зборів про скасування реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій ІСІ (протокол або витяг з
протоколу прошитий, пронумерований, засвідчений підписом посадової
особи та печаткою емітента); ( Підпункт "б" пункту 5.2 розділу 5
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 ) в) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював
розміщення акцій ІСІ; г) довідку реєстратора (депозитарія) про те, що емітент не
здійснював розміщення акцій ІСІ; ґ) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що
емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ; д) висновок аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент
не здійснював розміщення акцій ІСІ; е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про
фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям
рішення про скасування реєстрації проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора
(аудиторської фірми); є) оригінал свідоцтва про випуск акцій ІСІ; ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії акцій ІСІ.
РОЗДІЛ 6. КОДИФІКАЦІЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ
Кодифікація акцій ІСІ здійснюється Національним депозитарієм
України. Забороняється розміщувати акції ІСІ, які не мають коду,
призначеного Національним депозитарієм України. ( Розділ 6 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 87
( z0325-02 ) від 14.03.2002 )
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРОСПЕКТУ
ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ, ЇХ РОЗМІЩЕННЯМ ТА
СКАСУВАННЯМ ВИПУСКУ
Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного
законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за
реєстрацією проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, їх розміщенням
та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до
чинного законодавства України.
Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності -
начальник відділу Є.Іванов
Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного
(венчурного, недиверсифікованого)
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування
при їх приватному розміщенні
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій з метою здійснення спільного
інвестування корпоративного інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує випуск акцій ІСІ , що здійснюється _____________________________
(найменування цінного паперу) _________________________________________________________________,
(найменування корпоративного інвестиційного фонду та код за
ЄДРПОУ, код ЄДРІСІ) на загальну суму ________________________________________ гривень,
(сума словами) номінальною вартістю ____________________________________ гривень,
(сума словами ) форма випуску ___________________________________________________
(словами) - простих іменних ______________________________________ штук.
Випуск унесено до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.
Реєстраційний N _____________
Дата реєстрації "___"__________ 200__ року.
________ ________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи)
М.П.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного
(венчурного, недиверсифікованого)
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування
при їх приватному розміщенні
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N _______ (дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії (випуску) акцій з метою
здійснення спільного інвестування корпоративного
інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні
------------------------------------------------------------------ |Найменування, вид та тип | | |корпоративного інвестиційного фонду | | |---------------------------------------+------------------------| |Термін діяльності фонду | | |(у фоматі дд/мм/рр) | | |---------------------------------------+------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |---------------------------------------+------------------------| |Код за ЄДРІСІ | | |---------------------------------------+------------------------| |Місцезнаходження | | |---------------------------------------+------------------------| |Телефон, факс | | |---------------------------------------+------------------------| |Розмір зареєстрованого та сплаченого | | |початкового статутного | | |капіталу згідно зі статутом | | |товариства | | |---------------------------------------+------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій ІСІ,| | |які планується розмістити | | |---------------------------------------+------------------------| |Кількість акцій | | |(які передбачені проспектом емісії) | | |---------------------------------------+------------------------| |Номінальна вартість акцій ІСІ | | |---------------------------------------+------------------------| |Форма випуску акцій ІСІ | | |---------------------------------------+------------------------| |Вартість чистих активів в | | |розрахунку на одну акцію в обігу | | |на останню звітну дату перед | | |поданням документів на реєстрацію | | |(у разі додаткового випуску) | | |---------------------------------------+------------------------| |Найменування компанії з | | |управління активами ІСІ | | |---------------------------------------+------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |---------------------------------------+------------------------| |Місцезнаходження | | |---------------------------------------+------------------------| |Телефон, факс | | ------------------------------------------------------------------
Посадова особа компанії з
управління активами _____________ ______________
(підпис) (П.І.Б)
М.П.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 513 ( z1189-03 ) від 03.12.2003 )вгору