Документ z0069-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2007, підстава - z0046-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 7 від 08.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 69/6357
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1585 ( z0046-07 ) від 21.12.2006 }
Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
з метою здійснення спільного інвестування при їх
розміщенні шляхом прилюдної пропозиції
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 87 ( z0325-02 ) від 14.03.2002
N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004
N 452 ( z1095-05 ) від 30.08.2005 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції
(додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А.Рибальченко)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 08.01.2002 р. N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
08.01.2002 N 7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2002 р.
за N 69/6357
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції
( У тексті Положення слова "інвестиційних сертифікатів"
замінено словом "акцій" згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 308
( z0992-04 ) від 21.07.2004 )
( У тексті Положення слова "статутний фонд (капітал)",
замінено словами "статутний капітал" згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 452 ( z1095-05 ) від 30.08.2005 )

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), Положення
про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98
N 36 ( vr036312-98 ), у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 N 18
( z0449-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
25.05.2001 за N 449/5640, установлює вимоги до реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного
фонду з метою здійснення спільного інвестування виключно при їх
розміщенні шляхом прилюдної пропозиції.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного
фонду з метою формування початкового статутного капіталу
здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій
підприємств, затвердженого наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 20.09.96 N 210 ( z0572-96 ) (у
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 09.02.2001 N 18 ( z0449-01 ), (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.05.2001 за N 449/5640). Це Положення застосовується виключно при прилюдній пропозиції
акцій інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), а саме
корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування.
1.2. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій з метою
здійснення спільного інвестування (далі - випуск акцій ІСІ)
здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган)
відповідно до цього Положення та є підставою для внесення випуску
акцій до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.
1.3. Компанія з управління активами корпоративного
інвестиційного фонду має право на розміщення акцій ICI після
реєстрації випуску акцій ICI в реєструвальному органі. При цьому
державна реєстрація змін до статуту корпоративного інвестиційного
фонду, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу,
проводиться з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ). ( Абзац перший
пункту 1.3 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 452 ( z1095-05 ) від 30.08.2005 ) Емітентом акцій ІСІ виступає корпоративний інвестиційний
фонд, який внесено до реєстру інститутів спільного інвестування
(далі - ЄДРІСІ). Після реєстрації проспекту емісії акцій протягом п'яти
робочих днів реєструвальний орган оформляє корпоративному
інвестиційному фонду свідоцтво про випуск акцій.
1.4. Після реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ емітент
публікує повідомлення про його реєстрацію в одному з офіційних
видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
фондової біржі чи офіційному виданні Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку
розміщення акцій ІСІ корпоративного інвестиційного фонду. Повідомлення повинно містити: повну назву корпоративного інвестиційного фонду, код за
ЄДРІСІ; дату та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ; термін діяльності фонду; перелік засновників, які володіють більше 5 відсотками
статутного фонду емітента (для юридичних осіб - назва, код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані); повну назву компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ; організаційно-правову форму; місцезнаходження, номер телефону, факсу; дату державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію; відомості про проголошену емісію акцій ІСІ, а саме: загальна
сума випуску, номінальна вартість, кількість, тип та форма випуску
акцій ІСІ; відомості про реєстроутримувача або депозитарій із
зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера
телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача)
або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, терміну її
дії; відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати
видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів, терміну її дії; відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові аудитора (повної назви, коду за
ЄДРПОУ), місця проживання (місцезнаходження), номера телефону,
факсу, номера та дати видачі ліцензії на заняття аудиторською
діяльністю.
1.5. Компанія з управління активами ІСІ протягом 10 днів з
дати реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ зобов'язана надіслати
до Комісії копію опублікованого повідомлення про реєстрацію
проспекту емісії акцій ІСІ (змін до нього).
1.6. Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ надаються компанією
з управління активами ІСІ до Комісії протягом 7 днів з дня їх
виникнення. Ці зміни повинні бути зареєстровані в Комісії в
порядку, передбаченому цим Положенням, опубліковані відповідно до
пункту 1.4 цього Положення протягом 14 днів з дати їх реєстрації.
1.7. Проспект емісії акцій ІСІ зі змінами, унесеними
відповідно до пункту 1.6 розділу 1, повинен бути опублікований
відповідно до пункту 1.4 цього Положення протягом 14 днів з дати
його реєстрації та розміщений на сайті компанії з управління
активами у разі його наявності.
1.8. Реєстрація реєструвальним органом випуску акцій ІСІ та
інформація про їх випуск не може розглядатися як гарантія щодо
виконання зобов'язань за цими акціями.
1.9. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій ІСІ
здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання емітентом
заяви та всіх необхідних документів, установлених даним
Положенням.
1.10. Зареєстрований проспект емісії про випуск акцій ІСІ,
зміни до проспекту емісії засвідчуються підписом уповноваженої
особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або
написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому
порядку проспекту емісії акцій ІСІ, змін до проспекту емісії акцій
ІСІ після реєстрації повертається емітенту. Реєстрація випуску акцій ІСІ проводиться за умови реєстрації
проспекту емісії акцій ІСІ.
1.11. За письмовою заявою емітента термін розгляду документів
продовжується, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати
подання такої заяви.
1.12. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії
(змін до проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ можуть бути: а) порушення емітентом цінних паперів або компанією з
управління активами вимог законодавства України про цінні папери,
у тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує
на невідповідність умов емісії та/або обігу акцій ІСІ нормам
законодавства про цінні папери; б) невідповідність поданих документів та інформації, що
міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії; в) унесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ документів,
які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної
інформації; г) відсутність будь-якого документа, визначеного розділами 2,
4 цього Положення.
1.13. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії
(змін до проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ доводиться до
емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої
відмови. У разі відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до
проспекту емісії) та випуску акцій ІСІ всі подані документи
залишаються в реєструвальному органі.
1.14. Якщо до початку розміщення акцій ІСІ відбулися зміни
будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії акцій ІСІ, то
емітент повинен зареєструвати та опублікувати інформацію про
зміни, що сталися, не менш як за 10 днів до початку розміщення
акцій ІСІ. Копія публікації надсилається до реєструвального органу
протягом трьох днів з дати публікації. Якщо зміни до проспекту емісії акцій ІСІ неможливо внести та
опублікувати в зазначений термін, то такі зміни мають також
містити відомості про перенесення термінів розміщення акцій ІСІ. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ до початку їх
розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом
15 календарних днів з дати подання відповідних документів. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ до початку
їх розміщення емітент подає до реєструвального органу: а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій ІСІ із
зазначенням причини внесення змін у довільній формі, засвідчену
підписом посадової особи та печаткою корпоративного інвестиційного
фонду; б) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений
спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного
фонду; в) рішення (протокол або витяг з протоколу, прошитий,
пронумерований) спостережної (наглядової) ради корпоративного
інвестиційного фонду про прийняття змін до проспекту емісії,
завірене підписом відповідної посадової особи та печаткою
емітента. Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ подаються до
реєструвального органу у двох примірниках, прошнуровані,
пронумеровані, засвідчені підписами керівника, головного
бухгалтера та печаткою емітента, а також засвідчені підписом
керівника та печаткою компанії з управління активами. Копія
публікації надсилається до реєструвального органу протягом трьох
днів з дати публікації. Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ
здійснюється в порядку та відповідно до пунктів 1.12 та 1.13 цього
Положення. До реєстрації та опублікування проспекту емісії акцій ІСІ
(змін до нього у разі необхідності) компанія з управління активами
корпоративного інвестиційного фонду не має права здійснювати
розміщення акцій ІСІ понад обсяг уже зареєстрованої емісії.
1.15. Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ після їх реєстрації
у відповідному реєструвальному органі повинні бути опубліковані в
тих самих органах преси, у яких був опублікований безпосередньо
сам проспект емісії акцій ІСІ.
1.16. Компанія з управління активами корпоративного
інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу зобов'язана
не пізніше 30 квітня передати для реєстрації до Комісії проспект
емісії акцій ІСІ на поточний рік з унесеними до нього змінами
відповідно до результатів діяльності за попередній рік. Зміни до
проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду
відкритого або інтервального типу відповідно до результатів
діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління
активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською
фірмою).
1.17. Після закінчення терміну, установленого для досягнення
нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами
корпоративного інвестиційного фонду подає звіт про результати
розміщення цінних паперів у порядку, установленому реєструвальним
органом. У разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі
звіту випуск акцій ІСІ визнається таким, що не відбувся, та
здійснюється скасування реєстрації проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ.
1.18. У разі здійснення наступного випуску акцій ІСІ, що
надають їх власникам права, однакові з правами за раніше
випущеними акціями ІСІ, за умови однієї форми випуску
реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск акцій
ІСІ та видає нове свідоцтво про випуск акцій ІСІ з урахуванням
останнього випуску. При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ІСІ
емітент повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про
реєстрацію попереднього випуску акцій ІСІ.
1.19. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної
у документах, які подаються до реєструвального органу, несуть
посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та
печатками.
1.20. Після реєстрації випуску акцій ІСІ емітенту видається
свідоцтво (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків
сертифікатів акцій ІСІ, якщо акції ІСІ випускаються у
документарній формі. Якщо акції ІСІ випускаються у бездокументарній формі, то
свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката.
1.21. Особи, які проводять продаж акцій ІСІ при первинному
розміщенні, не можуть використовувати для реклами відомості, що
відсутні в зареєстрованому проспекті емісії. ( Розділ 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 )
Розділ 2. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ
2.1. Для реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ до
реєструвального органу емітент подає такі документи: а) заяву про реєстрацію проспекту емісії акцій ІСІ згідно з
додатком 2; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента; в) копію свідоцтва про реєстрацію корпоративного фонду в
ЄДРІСІ; ( Підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) г) рішення вищого органу товариства про затвердження
проспекту емісії та випуск акцій ІСІ (протокол або витяг з
протоколу, прошитий, пронумерований), засвідчене підписом
посадової особи та печаткою емітента. Рішення повинно містити
відомості про: ( Абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) кількість та відсоток голосів акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду, що беруть участь у зборах; ( Абзац другий
підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу
корпоративного фонду; повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії з
управління активами фонду; місцезнаходження компанії з управління активами фонду; повне та скорочене (у разі наявності) найменування емітента; місцезнаходження емітента; предмет діяльності корпоративного інвестиційного фонду; мету випуску акцій ІСІ; застереження щодо невикористання коштів, залучених від
випуску акцій ІСІ, для покриття збитків товариства; зазначення посадових осіб емітента; найменування аудитора (аудиторської фірми); дані щодо розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів
(перелік і результати попередніх випусків акцій ІСІ із зазначенням
їх кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми
випуску та номерів свідоцтв про реєстрацію випусків); кількість та відсоток голосів акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду, що приймають рішення про випуск акцій ІСІ;
( Абзац чотирнадцятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) порядок проведення голосування; сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість
акцій ІСІ; спосіб розміщення акцій ІСІ (прилюдна пропозиція); номінальну вартість акцій ІСІ; запланований курс продажу акцій; тип та форму випуску акцій ІСІ; ( Абзац двадцятий підпункту
"г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) порядок розміщення акцій ІСІ та їх оплати; термін повернення коштів при відмові від випуску акцій ІСІ
або при визнанні випуску таким, що не відбувся; черговість випуску акцій ІСІ (при випусках їх різними
серіями); порядок повідомлення про випуск акцій ІСІ; права власників акцій ІСІ; порядок виплати дивідендів (для закритих фондів); ( Підпункт "ґ" пункту 2.1 розділу 2 вилучено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 )
ґ) оригінал або нотаріально засвідчену копію статуту
емітента; д) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
аудитором (аудиторською фірмою); е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
компанією з управління активами корпоративного інвестиційного
фонду; є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі
зберігачем; ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
реєстроутримувачем (при документарній формі випуску акцій ІСІ),
крім випадків, передбачених законодавством; з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
незалежним оцінювачем майна; и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
депозитарієм (у разі бездокументарної форми випуску); ( Підпункт "і" пункту 2.1 розділу 2 вилучено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 )
і) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з
торговцем/ями цінними паперами, якщо компанія з управління
активами користується його послугами; ї) проспект емісії акцій ІСІ корпоративного інвестиційного
фонду згідно з пунктом 2.2 цього Положення у двох примірниках,
прошитий та пронумерований, засвідчений підписами керівника,
головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами, а
також підписами та печаткою емітента. У назві проспекту емісії
акцій ІСІ повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (прилюдна
пропозиція); ( Підпункт "ї" пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) й) баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом
на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію,
засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління
активами та аудитора (аудиторської фірми); к) баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік,
що передував року, у якому подаються документи для реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, засвідчені підписами та
печатками емітента, компанії з управління активами та висновком
аудитора (аудиторської фірми); л) довідку про фінансовий стан за рік, що передував року, у
якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії акцій
ІСІ; м) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора, про
передачу реєстру власників іменних цінних паперів (при випуску
акцій ІСІ у документарній формі) або депозитарію, з яким укладено
договір про обслуговування випуску цінних паперів (при
бездокументарній формі); н) копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій
ІСІ; о) звіт про попередній випуск акцій ІСІ (прошитий,
пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою
емітента), який містить такі відомості: ( Абзац перший підпункту
"о" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість акцій
ІСІ; тип та форма випуску акцій ІСІ; ( Абзац третій підпункту "о"
пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) термін діяльності корпоративного інвестиційного фонду; дата початку та закінчення розміщення акції ІСІ (у форматі
дд/мм/рр) для закритого корпоративного інвестиційного фонду; розподіл акцій ІСІ між інвесторами (фізичними та юридичними
особами) у відсотках до загальної кількості акцій ІСІ, що
перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск акцій
ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди подають баланс, звіт про
фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за
формою, визначеною нормативно-правовими актами. При реєстрації першого випуску акцій ІСІ документи, визначені
пунктами "к", "л", "н", "о", не подаються. ( Пункт 2.1 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 )
2.2. Проспект емісії акцій повинен містити такі відомості: а) характеристика емітента: повне та скорочене (у разі наявності) найменування
корпоративного інвестиційного фонду, його вид та тип, код за
ЄДРПОУ; організаційно-правова форма; місцезнаходження, номер телефону, факсу, адресу електронної
пошти; дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію; дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до
ЄДРІСІ; ( Абзац шостий підпункту "а" пункту 2.2 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) код за ЄДРІСІ; ( Абзац сьомий підпункту "а" пункту 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 ) предмет та мета діяльності; зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного
фонду; дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків
з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку
розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох
місяців від дати припинення його діяльності; термін викупу акцій ІСІ (для відкритого та інтервального
інвестиційних фондів); чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу,
що передував кварталу, у якому подаються документи); дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради
товариства: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, рік
народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на
фондовому ринку України; відомості про участь в асоціаціях тощо; перелік засновників, які володіють більше 5 відсотками
статутного фонду емітента (для юридичних осіб - назва, код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані); перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані); б) характеристика компанії з управління активами: повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за
ЄДРПОУ; організаційно-правова форма; місцезнаходження, номери телефону, факсу, адреса електронної
пошти; дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію; відомості про посадових осіб компанії з управління активами,
а саме: прізвище, ім'я по батькові; виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України; пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному
фонді корпоративного фонду (відсотки за кожним); перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія з
управління активами здійснює управління; в) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом; г) дані про проголошену емісію акцій ІСІ: дата і номер рішення (протоколу) загальних зборів про випуск
акцій ІСІ; загальна номінальна вартість акцій ІСІ, які планується
розмістити; кількість акцій ІСІ; тип та форма випуску акцій ІСІ; ( Абзац п'ятий підпункту "г"
пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) номінальна вартість акцій ІСІ; запланований курс продажу акцій ІСІ; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених
від випуску акцій ІСІ для покриття збитків товариства; зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у
разі відмови від випуску акцій ІСІ або в разі визнання випуску
таким, що не відбувся; права, що надаються власникам акцій ІСІ; вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію в обігу на
останню звітну дату перед прийняттям рішення про випуск акцій ІСІ
(у разі наявності попереднього випуску); серії та порядкові номери акцій ІСІ; адреси місць продажу акцій ІСІ; дата початку та закінчення розміщення акцій ІСІ у форматі
дд/мм/рр (для закритого фонду); порядок розміщення та оплати акцій ІСІ із зазначенням
найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на
який буде внесено оплату за акції ІСІ; термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для
закритих фондів); ґ) відомості про юридичних осіб, де корпоративний фонд
володіє більше ніж 10 відсотками їх статутного фонду (активів); д) баланс та звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові
результати) корпоративного інвестиційного фонду відкритого або
інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами
керівника і головного бухгалтера та печатками компанії з
управління активами та аудитором (аудиторською фірмою); ( Пункт
2.2 розділу 2 доповнено підпунктом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від
21.07.2004 ) е) звіт про активи корпоративного інвестиційного фонду
відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений
підписами уповноважених осіб та печатками компанії з управління
активами та зберігача, складений згідно з додатком 3 цього
Положення; ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) є) звіт про вартість чистих активів корпоративного
інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за
попередній рік, засвідчений підписами керівників та печатками
компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з
додатком 4 цього Положення; ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено
підпунктом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) ж) винагороди компанії з управління активами; з) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок
активів ІСІ; и) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із
зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та
органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним
випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску акцій
ІСІ); і) кількість акцій, що перебувають у власності членів
виконавчого органу, із зазначенням відсотків за кожною такою
особою; ї) перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5
відсотків, із зазначенням відсотків за кожною такою особою; й) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі
випуску акцій ІСІ) або депозитарій (при бездокументарній формі) із
зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
номерів телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на
здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для
депозитарію), терміну їх дії; к) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних
систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього
емітента (у разі здійснення таких операцій); л) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та
дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів, терміну її дії; м) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент
користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із
зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера
телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії; н) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням
повної назви, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, прізвища, ім'я
та по батькові - для фізичної особи, місцезнаходження, номера
телефону, факсу, номера ліцензії на заняття аудиторською
діяльністю, дати видачі та терміну її дії; о) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням
повної назви, коду за ЄДПРОУ, місцезнаходження, номера телефону,
факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, терміну його дії; п) дані про відповідальних за проспект емісії акцій ІСІ осіб
(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, посада; для
юридичних осіб - повна назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
номер телефону, факсу). Інформація, зазначена в підпунктах "д" - "є", уноситься до
проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду
відкритого або інтервального типу за результатами діяльності за
попередній рік у випадку, передбаченому пунктом 1.16 розділу 1
цього Положення. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) Відповідальність за достовірність даних, зазначених у
проспекті емісії акцій ІСІ, несуть особи, що його підписали.
Розділ 3. РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ІСІ
3.1. З метою придбання акцій ІСІ інвестор подає заявку на
придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або
торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії акцій ІСІ). Заявки на придбання та викуп акцій ІСІ подаються в терміни,
установлені проспектом емісії, та не відкликаються.
3.2. Розміщення та викуп акцій ІСІ здійснюється компанією з
управління активами безпосередньо або через торговців цінними
паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала
відповідні договори. Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу акцій
ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного
інвестиційного фонду.
3.3. Розміщення акцій ІСІ починається з дати, зазначеної в
проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску в
реєструвальному органі. Мінімальний термін розміщення акцій ІСІ визначається в
проспекті емісії. Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до
заявки на придбання акцій ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі
власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між подачею
інвестором заявки на викуп акцій ІСІ, здійсненням грошових
розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен
перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.
3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма),
незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права
придбавати акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду, з яким
укладено відповідні договори.
3.5. Розміщення акцій ІСІ припиняється у терміни, що
визначаються проспектом емісії. Акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду закритого типу
підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.
Розділ 4. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ІСІ
4.1. Якщо після початку розміщення акцій ІСІ сталися зміни
положень, що були зазначені в проспекті емісії акцій ІСІ або у
випадку, зазначеному в пункті 1.16 розділу 1 цього Положення, то
корпоративний інвестиційний фонд повинен унести відповідні зміни
до проспекту емісії акцій ІСІ. ( Абзац перший пункту 4.1 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ після початку
їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30
календарних днів з дати подання відповідних документів. ( Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 308
( z0992-04 ) від 21.07.2004 )
4.2. Для внесення змін до проспекту емісії акцій ІСІ
корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами
подає до реєструвального органу такі документи: а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення
змін; б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення; в) рішення спостережної (наглядової) ради корпоративного
інвестиційного фонду (протокол або витяг з протоколу, прошитий,
пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою
емітента) про прийняття змін до проспекту емісії із зазначенням
причини внесення змін та текстом змін; ( Підпункт "в" пункту 4.2
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 ) г) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений
спостережною (наглядовою) радою, засвідчений печаткою та підписами
керівника головного бухгалтера емітента та компанії з управління
активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони
затверджуються загальними зборами товариства. Текст змін до
проспекту емісії акцій ІСІ подається у двох примірниках,
пронумерований та прошитий; ( Підпункт "г" пункту 4.2 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) ґ) оригінали (нотаріально засвідчені копії) угод зі
зберігачем, реєстратором, аудитором, депозитарієм, торговцем
цінними паперами та незалежним оцінювачем майна у разі їх зміни. Зміни щодо торговця цінними паперами, який здійснює
розміщення акцій ІСІ емітента, реєструються реєструвальним органом
тільки за наявності договору з іншим торговцем цінними паперами у
даному регіоні. При цьому новий договір повинен набути чинності з
дати припинення дії попереднього договору; д) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів
емітента у разі внесення змін до установчих документів; ( Підпункт
"д" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 ) е) копії змін до регламенту, зареєстрованого в установленому
порядку, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента
у разі внесення змін до регламенту; ( Підпункт "е" пункту 4.2
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 ) є) баланс та звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові
результати) корпоративного інвестиційного фонду відкритого або
інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами
керівника і головного бухгалтера та печатками компанії з
управління активами та аудитором (аудиторською фірмою) (у випадку,
передбаченому пунктом 1.16 розділу 1 цього Положення); ( Пункт 4.2
розділу 4 доповнено підпунктом згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від
21.07.2004 ) ж) звіт про активи корпоративного інвестиційного фонду
відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений
підписами уповноважених осіб та печатками компанії з управління
активами та зберігача, складений згідно з додатком 3 цього
Положення; ( Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) з) звіт про вартість чистих активів корпоративного
інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за
попередній рік, засвідчений підписами керівників та печатками
компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з
додатком 4 цього Положення; ( Пункт 4.2 розділу 4 доповнено
підпунктом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) и) довідка про винагороду компанії з управління активами
пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу,
засвідчена підписами та печатками керівника компанії з управління
активами і голови спостережної (наглядової) ради, для
корпоративного інвестиційного фонду, складена згідно з додатком 5
до Положення про порядок подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ) та
зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за
N 697/6985; ( Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 ) і) довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за
рахунок активів пайового інвестиційного фонду відкритого або
інтервального типу, засвідчена підписом уповноваженої особи
компанії з управління активами та печаткою, складена згідно з
додатком 6 до Положення про порядок подання інформації компанією з
управління активами про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ) та
зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за
N 697/6985. ( Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 308 ( z0992-04 ) від 21.07.2004 )
4.3. Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії
акцій здійснюється відповідно до пунктів 1.9, 1.10 цього
Положення. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.3 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514
( z1190-03 ) від 03.12.2003 )
Розділ 5. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА
ВИЗНАННЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ
5.1. На підставі звіту про результати розміщення цінних
паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ,
реєструвальний орган визнає випуск акцій ІСІ таким, що не
відбувся, та здійснює скасування реєстрації випуску акцій ІСІ,
анулює свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту
емісії, про що видається розпорядження. Розпорядження про
скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ видає
уповноважена особа реєструвального органу. ( Пункт 5.1 розділу 5
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 452 ( z1095-05 ) від 30.08.2005 )
5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску акцій
ІСІ розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування не відбулось, то реєструвальний
орган здійснює скасування реєстрації проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ. Для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ емітент подає такі документи: а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви
емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини
скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ; б) рішення загальних зборів про скасування реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій ІСІ (протокол або витяг з
протоколу, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом
посадової особи та печаткою емітента); ( Підпункт "б" пункту 5.2
розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 ) в) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював
розміщення акцій ІСІ; г) довідку реєстратора (депозитарію) про те, що емітент не
здійснював розміщення акцій ІСІ; ґ) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що
емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ; д) висновок аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент
не здійснював розміщення акцій ІСІ; е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про
фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям
рішення про скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ,
засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора
(аудиторської фірми); є) оригінал свідоцтва про випуск акцій ІСІ; ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії акцій ІСІ.
Розділ 6. КОДИФІКАЦІЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ
Кодифікація акцій ІСІ здійснюється Національним депозитарієм
України. Забороняється розміщувати акції ІСІ, які не мають коду,
призначеного Національним депозитарієм України. ( Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 87 ( z0325-02 ) від 14.03.2002 )

Розділ 7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРОСПЕКТУ
ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ, ЇХ РОЗМІЩЕННЯМ ТА
СКАСУВАННЯМ ВИПУСКУ
Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску
акцій ІСІ, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного
законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за
реєстрацією проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, їх розміщенням
та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до
чинного законодавства України.
Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності -
начальник відділу Є.Іванов
Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування
при їх розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного
фонду з метою здійснення спільного інвестування

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує випуск акцій ІСІ , що здійснюється _____________________________
(найменування цінного паперу) _________________________________________________________________,
(найменування корпоративного інвестиційного фонду та код за
ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ) на загальну суму ________________________________________ гривень,
(сума словами) номінальною вартістю _____________________________________ гривень
(сума словами) - простих іменних ____________________________________ штук
форма випуску ____________________________________________________
(словами)
Випуск унесено до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.
Реєстраційний N ____________
Дата реєстрації "___"__________ 200_ року.

________ ________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи)
М.П. ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 )

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного інвестування
при їх розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___"__________ 200_ р. N ________
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення
спільного інвестування при їх розміщенні шляхом
прилюдної пропозиції
------------------------------------------------------------------ |Найменування, вид та тип | | |корпоративного інвестиційного фонду | | |-------------------------------------+--------------------------| |Термін діяльності фонду | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------+--------------------------| |Код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------+--------------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------+--------------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------+--------------------------| |Розмір зареєстрованого та сплаченого | | |початкового статутного | | |капіталу згідно зі статутом | | |товариства | | |-------------------------------------+--------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій | | |ІСІ, які планується розмістити | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість акцій ІСІ та їх категорії | | |(які передбачені проспектом емісії) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Номінальна вартість акцій ІСІ | | |-------------------------------------+--------------------------| |Форма випуску | | |-------------------------------------+--------------------------| |Вартість чистих активів у розрахунку | | |на одну акцію в в обігу на останню | | |звітну дату перед поданням | | |документів (у разі додаткового | | |випуску) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Найменування компанії з управління | | |активами ІСІ | | |-------------------------------------+--------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------+--------------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------+--------------------------| |Телефон, факс | | ------------------------------------------------------------------
________ ________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи)
М.П.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 514 ( z1190-03 ) від
03.12.2003 )

Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного
інвестування при
їх розміщенні шляхом
прилюдної пропозиції
( z0069-02 )

ЗВІТ
про активи корпоративного інвестиційного фонду
відкритого або інтервального типу за попередній рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд
Назва фонду _____________________________________________________
Код за ЄДРІСІ ___________________________________________________
Тип, вид фонду __________________________________________________
Термін діяльності фонду (для фондів закритого та інтервального
типів), у форматі дата/місяць/рік ________________________________
Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду) ______ __________________________________________________________________
Телефон (факс) фонду ____________________________________________
Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження зберігача фонду __________________
Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________
2. Склад та структура інвестиційного портфеля
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Вид |Частка |Номі- |Загальна|Балан-|Кіль- |Частка в | | |цінних |в |нальна|номіна- |сова |кість |загальній | | |паперів|статут- |вар- |льна |вар- |(шт.) |балансовій| | |з |ному |тість |вар- |тість | |вартості | | |розбив-|фонді |(грн.)|тість |(грн.)| |активів | | |кою за |емітента| |(грн.) | | |(%) | | |емітен-| (%) | | | | | | | |тами | | | | | | | |------+-------+--------+------+--------+------+------+----------| |Усього| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Об'єкти | Балансова | Оцінна | Частка в | | | нерухомого | вартість | вартість | загальній | | | майна |(тис. грн.) |(тис. грн.) | балансовій | | | | | | вартості | | | | | |активів (%) | |------------+------------+------------+------------+------------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому
вкладному (депозитному) рахунку
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Сума |Назва |Депозитна |Термін |Частка в | | |грошових |банків-|ставка (%) |розміщення |загальній | | |коштів |ської | | |балансовій| | |(грн.) |уста- | | |вартості | | |------------|нови |------------+------------|активів %)| | |у |в іно-| |у |в іно-|у |в іно-| | | |грив-|земній| |грив-|земній|грив-|земній| | | |нях |валюті| |нях |валюті|нях |валюті| | |------+-----+------+-------+-----+------+-----+------+----------| |Усього| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.4. Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Об'єкт | Балансова | Частка в загальній | | |інвестування| вартість |балансовій вартості активів | | | | (тис. грн.) | (%) | |------+------------+---------------+----------------------------| |Усього| | | | ------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.)
3.1. Вартість чистих активів.
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ.
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.): 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний
папір ІСІ.
Уповноважена особа компанії з управління активами
Підпис __________________________ ___________________________
(прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
Керівник зберігача
Підпис __________________________ ___________________________
(прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
( Положення доповнено додатком 3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від
21.07.2004 )

Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду з метою
здійснення спільного
інвестування при
їх розміщенні шляхом
прилюдної пропозиції
( z0069-02 )

ЗВІТ
про вартість чистих активів корпоративного
інвестиційного фонду відкритого
або інтервального типу за попередній рік
за _________________ 200_ р.

_________________________________________________________ (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
Довідка про корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Характеристики інституту спільного | Показники | | | інвестування | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 1 |Вид корпоративного інвестиційного |1. Диверсифікований | | |фонду |---------------------| | | |2. Недиверсифікований| |-----+------------------------------------+---------------------| | 2 |Тип корпоративного інвестиційного |3. Закритий | | |фонду |---------------------| | | |4. Відкритий | | | |---------------------| | | |5. Інтервальний | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3 |Терміни дії |6. Строковий | | | |---------------------| | | |7. Безстроковий | |-----+------------------------------------+---------------------| | 4 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду| | ------------------------------------------------------------------
Довідка про компанію з управління активами
корпоративного інвестиційного фонду
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Назва даних компанії з управління |Показники | | |активами | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 1 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | |компанії з управління активами | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 2 |Повне найменування компанії з | | | |управління активами ІСІ | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 3 |Номер ліцензії на здійснення | | | |професійної діяльності з управління | | | |активами ІСІ | | |-----+------------------------------------+---------------------| | 4 |Дата отримання ліцензії на | | | |здійснення професійної діяльності з | | | |управління активами ІСІ | | ------------------------------------------------------------------
Довідка про вартість чистих активів корпоративного
інвестиційного фонду
____________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника | Значення показника | |з/п | |----------------------| | | |на початок| на кінець | | | | звітного | звітного | | | | періоду | періоду | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 1 |Активи фонду, тис. грн. | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 2 |Зобов'язання фонду, тис. грн. | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 3 |Вартість чистих активів фонду, тис. | | | | |грн. (ряд. 1 - ряд. 2) | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 4 |Кількість акцій, що перебувають в | | | | |обігу, одиниць у т. ч. розміщених | | | | |серед: | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 5 |а) юридичних осіб, у т. ч.: | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 6 |- резидентів | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 7 |- нерезидентів | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 8 |б) фізичних осіб, у т. ч.: | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 9 |- резидентів | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 10 |- нерезидентів | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 11 |Вартість чистих активів в розрахунку| | | | |на одну акцію, грн./один. | | | | |(ряд. 3 / ряд. 4 : 1000) | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник компанії з
управління активами __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Керівник зберігача __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Довідка про фінансові інвестиції корпоративного
інвестиційного фонду
___________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
------------------------------------------------------------------ | N | Види цінних паперів | Номінальна |На кінець звітного| |з/п | | вартість, | періоду | | | | тис. грн. |------------------| | | | | Оцінна вартість, | | | | | тис. грн. | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Цінні папери вітчизняних емітентів | |----------------------------------------------------------------| | Державні цінні папери | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Облігації внутрішніх | | | | |державних позик | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 2 |Облігації зовнішніх | | | | |державних позик | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 3 |Облігації місцевих позик | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 4 |Казначейські зобов'язання | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 5 |Усього державних цінних | | | | |паперів (ряд. 1 + ряд. 2 +| | | | |+ ряд. 3 + ряд. 4) | | | |----------------------------------------------------------------| | Цінні папери емітентів - резидентів України | |----------------------------------------------------------------| | 6 |Акції | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 7 |Облігації | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 8 |Ощадні сертифікати | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 9 |Інші цінні папери | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 10 |Усього цінних паперів | | | | |емітентів-резидентів | | | | |(ряд. 6 + ряд. 7 + | | | | |+ ряд. 8 + ряд. 9) | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 11 |Разом цінних паперів | | | | |вітчизняних емітентів | | | | |(ряд. 5 + ряд. 10) | | | |----------------------------------------------------------------| | Цінні папери іноземних емітентів | |----------------------------------------------------------------| | Цінні папери іноземних держав | |----------------------------------------------------------------| | 12 |Внутрішні | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 13 |Зовнішні | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 14 |Усього цінних паперів | | | | |іноземних держав | | | | |(ряд. 12 + ряд. 13) | | | |----------------------------------------------------------------| | Цінні папери емітентів-нерезидентів | |----------------------------------------------------------------| | 15 |Акції | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 16 |Облігації | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 17 |Інші цінні папери | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 18 |Усього цінних паперів | | | | |емітентів-нерезидентів | | | | |(ряд. 15 + ряд. 16 + | | | | |+ ряд. 17) | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 19 |Разом цінних паперів | | | | |іноземних емітентів | | | | |(ряд. 14 + ряд. 18) | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 20 |Усього фінансових | | | | |інвестицій (ряд. 11 + | | | | |+ ряд. 19), у т. ч.: | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 21 |- короткострокових | | | |----+--------------------------+-------------+------------------| | 22 |- довгострокових | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник компанії з
управління активами __________ ______________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Керівник зберігача __________ ______________________
(підпис) (прізвище)
М. П.

Довідка про інвестиційний портфель корпоративного фонду
за станом на "___" ____________ 200_ р.
___________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
------------------------------------------------------------------ | N | Код за | Назва | Код | Назва | Кіль-| Номі- | Оцінна | |з/п| ЄДРПОУ |емітента|цінного|цінного| кість| нальна | вар- | | |резидентів| |папера | папера|цінних| вар- | тість, | | | та код | | | | папе-| тість, | грн. | | | легалі- | | | | рів | грн. | | | | зації | | | | | | | | | нерези- | | | | | | | | | дентів | | | | | | | |---+----------+--------+-------+-------+------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------+--------+-------+-------+------+--------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+--------+-------+-------+------+--------+--------| | |РАЗОМ | Х | Х | Х | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник компанії з
управління активами __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Керівник зберігача __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
( Положення доповнено додатком 4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 308 ( z0992-04 ) від
21.07.2004 )вгору