Документ z0067-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - z1439-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2004 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 67/10347
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про Зміни та доповнення до Інструкції
про порядок обліку платників податків

З метою приведення у відповідність до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників податків, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) (у
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 16.03.98 за N 172/2612, із змінами і доповненнями,
що додаються.
2. Департаменту автоматизації процесів оподаткування
(Семирга М.І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
3. Департаменту обслуговування платників податків
(Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу довести до
відома платників податків Зміни та доповнення до Інструкції про
порядок обліку платників податків.
4. Управлінню справами (Гошовський М.В.) у десятиденний строк
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Москаленко В.М.
Голова Ф.О.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.11.2004 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 67/10347

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про порядок обліку платників податків
( z0172-98 )

1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції: "1.1. Платники податків - юридичні особи, їх філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу
юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус
підприємців (самозайнятих осіб) чи не мають такого статусу, на
яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні
санкції".
2. У підпункті 1.2.1 пункту 1.2 слова "не менше
50-70 відсотків надходжень до Зведеного бюджету України" замінити
на слова "не менше 50-60 відсотків надходжень до Державного
бюджету України".
3. Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 викласти в такій редакції: "1.2.2. До переліку великих платників податків, які
обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи
банків, які перебувають на обліку районів міста (області)
незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на
території міста (області) дочірні підприємства великих платників
податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи великих платників податків, що не мають статусу
юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених
платників податків приймається Державною податковою адміністрацією
України".
4. Розділ 1 доповнити пунктом 1.14 такого змісту: "1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа,
яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної
професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі
фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній,
освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності
лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів,
приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів
чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності
за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи
підприємцями, які прирівнюються до найманої особи".
5. У пункті 4.2 слова "після включення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (далі за текстом -
ЄДРПОУ)" замінити на слова "після внесення органами державної
реєстрації відомостей про них до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний
державний реєстр) із присвоєнням ідентифікаційних кодів за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України (далі -
ЄДРПОУ)".
6. У підпункті 4.12.2 пункту 4.12: в абзаці третьому вилучити слова "в нотаріальному порядку"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Органи державної податкової служби провадять облік договорів
про спільну діяльність відповідно до цієї Інструкції та до
положень наказу Державної податкової адміністрації України від
30.09.2004 N 571 ( z1388-04 ) "Про затвердження форми Звіту про
результати спільної діяльності на території України без створення
юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення
податкового обліку результатів спільної діяльності",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за
N 1388/9987".
7. У пункті 4.17 слова "пунктами 4.7-4.17 Інструкції"
замінити на слова "пунктами 4.7-4.16 Інструкції".
8. Пункт 4.18 доповнити підпунктом 4.18.1 такого змісту: "4.18.1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання та копія документа, що підтверджує взяття його на
облік в органах державної податкової служби, є підставою для
відкриття рахунків в установах банків. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і
зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними
документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної
податкової служби".
9. Пункт 4.19 доповнити абзацом такого змісту: "Порядок подання податковим органам Повідомлення про
відкриття (закриття) рахунків в установах банків затверджено
наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001
N 306 ( z0923-01 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114".
10. У пункті 4.21 вилучити друге речення.
11. У назві розділу 5 слова "фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності" замінити на слова "самозайнятих осіб".
12. У пункті 5.4 слова "згідно з пунктом 4.19" замінити на
слова "згідно з пунктом 4.18".
13. Розділ 5 доповнити пунктом 5.9 такого змісту: "5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є
підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є
найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності,
здійснюється у порядку, установленому цією Інструкцією для
фізичних осіб - підприємців. 5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в
органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого
місця нотаріуса. Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси
розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного
посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову
інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із
Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної
діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
04.03.94 N 10/5 ( z0041-94 ) та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10.03.94 за N 41/250".
14. У назві розділу 6 та в пункті 6.2 слова "суб'єктами
підприємницької діяльності" замінити на слова "самозайнятими
особами".
15. У пункті 7.7 слова "реєстру суб'єктів підприємницької
діяльності" замінити на слова "Єдиного державного реєстру".
16. Абзац другий пункту 8.1 викласти в такій редакції: "Для зняття з обліку платника податків - юридичної особи,
крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення
засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами
чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній
комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових
зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі
ліквідації платника податків, слід".
17. У підпункті 8.1.1 пункту 8.1 слова "з дати прийняття
рішення" замінити на слова "від дати внесення до Єдиного
державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває
у процесі припинення".
18. В абзаці першому пункту 8.2 слова "або звернення до суду,
чи господарського суду з питання скасування державної реєстрації"
замінити на слова "провадження справи в суді (звернення до суду,
порушення судом справи, прийняття рішення) щодо скасування
державної реєстрації, припинення, визнання недійсними або такими,
що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення
діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в
інших випадках, передбачених законом".
19. У підпункті 8.8.4 пункту 8.8 вилучити абзац третій. У
зв'язку із цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати відповідно
абзацами третім - тринадцятим.
20. У назві та тексті розділу 11 слова "суб'єкт
підприємницької діяльності" та слова "суб'єкт підприємництва" в
усіх відмінках та числах замінити на слова "юридична особа або
фізична особа - підприємець" у відповідних відмінках та числах.
21. У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова
"суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах
замінити на слова "підприємець" у відповідних відмінках та числах.
22. У назві заяви для фізичних осіб (додаток 5 до Інструкції,
ф. N 5-ОПП) слова "суб'єктів підприємницької чи приватної
діяльності" замінити на слова "підприємців та інших самозайнятих
осіб".
Заступник директора
департаменту автоматизації
процесів оподаткування -
начальник управління обліку
платників податків Н.Г.Калєніченковгору