Документ z0066-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2018  № 1901


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2019 р.
за № 66/33037

Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України «Про соціальні послуги», абзацу дев’ятого пункту 8 статті 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами, що додається.

2. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.І.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації
«Психічне здоров’я: об’єднатись,
підтримати, допомогти»

Виконавчий директор
Всеукраїнської громадської організації
«Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень»

Голова Громадської організації
Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник
Голови Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

В.о. Міністра фінансів України

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Л. Айвазян
Р.І. КравченкоВ.В. Назаренко


О. МірошниченкоР. ІллічовО.О. Шубін

Ю. Гелетій

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
17 грудня 2018 року № 1901


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2019 р.
за № 66/33037

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами (далі - соціальна послуга соціальної реабілітації), показники її якості для суб’єктів усіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги соціальної реабілітації особам з інтелектуальними та психічними розладами;

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної реабілітації (далі - індивідуальний план) - документ, сформований відповідно до складеного індивідуального плану реабілітації осіб з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації та на підставі проведеного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду цього плану;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше ніж три особи з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник (у тому числі сестра медична), реабілітолог, ерготерапевт, юрист, психолог тощо;

надавач соціальної послуги соціальної реабілітації - фахівець у сфері надання соціальних послуг, медичний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги;

отримувач соціальної послуги соціальної реабілітації - особа, яка через психічний розлад або інтелектуальне порушення потребує надання соціальної послуги соціальної реабілітації або отримує таку послугу;

оцінка якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації - постійний чи періодичний перегляд діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги із залученням одержувача соціальної послуги та/або його законного представника;

соціальна послуга соціальної реабілітації - навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима тощо); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії, арт-терапії; надання інформації з питань соціального захисту населення тощо;

суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, - підприємство, установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про психіатричну допомогу», «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Соціальна послуга соціальної реабілітації в обсязі, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Підставою для отримання соціальної послуги соціальної реабілітації є звернення потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім’ї або рішення органу опіки та піклування (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника та надання соціальної послуги соціальної реабілітації за рішенням органів опіки та піклування) (далі - орган опіки та піклування) до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - структурний підрозділ) або суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника (для недієздатних осіб - документом, що підтверджує повноваження законного представника).

2. Рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації з урахуванням ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації чи відмову у її наданні приймає суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, протягом 14 календарних днів з дати отримання:

звернення (заяви) потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / члена його сім’ї / його законного представника або рішення органу опіки та піклування;

путівки (направлення), виданої(го) структурним підрозділом.

Для отримання соціальної послуги соціальної реабілітації рівень навичок самостійного проживання за категоріями «Організація харчування», «Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни», «Здоров’я», «Утримання помешкання», «Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій», «Міжособистісні відносини», «Знання ресурсів громади», «Обізнаність у юридичній сфері» має бути щонайменше задовільним, а сумарний результат за цими категоріями має становити не менше ніж 35 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 25.

3. Якщо за наявних ресурсів суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, він письмово повідомляє про це отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім’ї / орган опіки та піклування із поясненням причин і наданням довідкової інформації (у разі її наявності) про можливість отримати соціальну послугу соціальної реабілітації в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації. Копія рішення про відмову в соціальній послузі соціальної реабілітації направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

4. Підставою для відмови у наданні чи припинення надання соціальної послуги соціальної реабілітації є:

висновок лікаря системи первинної медико-санітарної допомоги про те, що стан здоров’я особи, якій надається соціальна послуга соціальної реабілітації, є таким, що унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, особа має медичні протипоказання (гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції, усі захворювання в гострій стадії та заразній формі);

обґрунтована відмова від отримання соціальної послуги соціальної реабілітації її отримувачем/ його законним представником / членом його сім’ї / органом опіки та піклування;

перенаправлення отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації до установ, закладів або відділень тимчасового перебування, денного догляду або підтриманого проживання;

погіршення стану здоров’я отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, що потребує стаціонарного лікування;

зміна місця проживання / перебування отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

покращення стану здоров’я отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації та можливість самостійно задовольняти свої життєві потреби, що підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії за участю двох лікарів-психіатрів;

закінчення строку дії або порушення умов договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

відповідне рішення суду;

свідоцтво про смерть отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

ліквідація підприємства, установи, організації, закладу, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

III. Визначення індивідуальних потреб

1. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 7 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником / членом його сім’ї / органом опіки та піклування або отримання путівки (направлення), виданої(го) структурним підрозділом.

Форма комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, з урахуванням його спеціалізації.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації проводиться надавачем соціальної послуги соціальної реабілітації із залученням отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім’ї.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначається:

для осіб з інтелектуальними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, наведених відповідно у таблицях 1, 2 додатка 1 до цього Державного стандарту;

для осіб із психічними розладами - відповідно до таблиці 3 додатка 1 до цього Державного стандарту згідно з анкетою визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Результати комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації є підставою для прийняття рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації, складання / перегляд індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. Через 30 календарних днів з початку надання соціальної послуги соціальної реабілітації соціальним працівником, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначається один раз на рік.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги соціальної реабілітації та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

Індивідуальний план складається за участю отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім’ї / представника органу опіки та піклування протягом 3 робочих днів із дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної реабілітації для осіб з інтелектуальними або психічними розладами складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником / членом його сім’ї / представником органу опіки та піклування та суб’єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги соціальної реабілітації, другий примірник - його законному представнику (за наявності) / члену його сім’ї або надсилається органу опіки та піклувння, третій примірник залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

3. Індивідуальний план містить:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

заходи, що проводяться під час надання соціальної послуги соціальної реабілітації, згідно з пунктом 1 розділу VIII цього Державного стандарту;

періодичність і строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги соціальної реабілітації та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги соціальної реабілітації разом з отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім’ї / представником органу опіки та піклування через місяць з початку надання такої послуги з метою коригування (за потреби), надалі - раз на рік (за потреби).

V. Укладення договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Із кожним потенційним отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім’ї / представником органу опіки та піклування не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації укладається договір про її надання.

2. Договір про надання соціальної послуги соціальної реабілітації укладається за участю потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника (за наявності) / члена його сім’ї / представника органу опіки та піклування.

3. Договір про надання соціальної послуги соціальної реабілітації підписується отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім’ї / представником органу опіки та піклування та суб’єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Істотними умовами договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації є назва соціальної послуги, умови та строк її надання, її вартість, відповідальність сторін та інші умови, що сторони визнають істотними.

Невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації є індивідуальний план надання соціальної послуги.

VI. Місце та строки надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Соціальна послуга соціальної реабілітації надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, або отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, в місцях громадського користування (магазин, аптека, парк, спортивна площадка, поштове відділення тощо).

2. Соціальна послуга соціальної реабілітації може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги соціальної реабілітації узгоджуються з отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім’ї/ представником органу опіки та піклування з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації. Обсяг і зміст такої послуги зазначаються у договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

VII. Принципи надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Доступність соціальної послуги соціальної реабілітації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації про зміст такої послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації розміщується на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, а також на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, і подається на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду, та повинна бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, які не бачать, але читають за допомогою цього шрифту. Інформація для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації подається доступною мовою та висвітлюється в засобах масової інформації;

суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації аналогічно облаштовується територія, прилегла до приміщень суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, призначених для надання такої послуги.

2. Адресність та індивідуальний підхід:

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії;

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації роз’яснюють отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації обставини та наслідки прийняття рішень з питань щодо їх життєдіяльності;

отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації мають бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, надання інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Законність:

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації провадять свою діяльність із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації / їхнім законним представникам (за наявності) / їхнім членам сім’ї надається інформація про порядок оскарження дій надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації, про права та обов’язки отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

інформація отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах.

4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про психіатричну допомогу», конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації / їхні законні представники (за наявності)/ їхні члени сім’ї в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації інформують отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніх законних представників / їхніх членів сім’ї щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

5. Під час надання соціальної послуги соціальної реабілітації забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.

VIII. Зміст соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціальної реабілітації (додаток 3), передбачають:

навчання, формування, розвиток і підтримку соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо);

надання допомоги у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку, у тому числі шляхом організації та координації підтримки за принципом «рівний - рівному»; нормалізацію психосоціального стану і підвищення якості життя;

організацію дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії тощо;

надання інформації з питань соціального захисту населення.

2. Зміст соціальної послуги соціальної реабілітації та її обсяг для кожного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації та зазначаються в індивідуальному плані.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що становить зміст соціальної послуги соціальної реабілітації, їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

3. Соціальна послуга соціальної реабілітації може надаватися отримувачу соціальної послуги соціальної реабілітації індивідуально або у групі з іншими отримувачами соціальної послуги соціальної реабілітації, які мають подібний стан і потреби.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та згідно зі штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги соціальної реабілітації здійснюється надавачами соціальної послуги соціальної реабілітації з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, у разі потреби може залучати до надання такої послуги інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юристів, ерготерапевтів тощо.

Для виконання заходів, зазначених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації, суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, на договірних засадах може залучати для виконання цієї роботи інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів, тощо.

3. Надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

запобігання професійному (емоційному) виснаженню надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації, зокрема, шляхом організації обміну досвідом та супервізій;

проведення атестації надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації.

6. Надавач соціальної послуги соціальної реабілітації повинен проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для проведення заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.

3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, для забезпечення виконання заходів з надання такої послуги повинен мати:

твердий і м’який інвентар (меблі, постіль, посуд тощо);

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, тощо.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов’язків із проведення соціальної реабілітації.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг соціальної реабілітації.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, створює можливості для підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальну послугу соціальної реабілітації, зокрема щодо обміну їх досвідом з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації.

XII. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації

Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує виконання заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги соціальної реабілітації

Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, провадить свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація, зазначена у розділах II–V цього Державного стандарту ведеться, оформляється та зберігається із дотриманням загальних правил документообігу та правил ведення номенклатурних справ.

XIV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Ефективність надання соціальної послуги соціальної реабілітації визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, опитує отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніх членів сім’ї / їхніх законних представників з метою отримання відгуків щодо організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, та надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги соціальної реабілітації, яку він надає, законодавству України, у тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

2. Під час моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані з надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації (додаток 4).

Внутрішнє оцінювання проводить суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, не рідше ніж один раз на рік.

Зовнішнє оцінювання суб’єктів, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації, проводять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші уповноважені органи відповідно до законодавства.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників щодо проведення зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації, отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації / їхні законні представники / їхні члени сім’ї.

З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніми законними представниками / їхніми членами сім’ї щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги соціальної реабілітації вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Вартість соціальної послуги соціальної реабілітації розраховується з урахуванням собівартості такої послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги соціальної реабілітації, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Начальник Управління
інтегрованих соціальних послуг


І. ПінчукДодаток 1
до Державного стандарту
соціальної реабілітації
осіб з інтелектуальними
та психічними розладами
(пункт 1 розділу III)

КОМПЛЕКСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації


Додаток 2
до Державного стандарту
соціальної реабілітації
осіб з інтелектуальними
та психічними розладами
(пункт 2 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги соціальної реабілітації для осіб з інтелектуальними або психічними розладамиДодаток 3
до Державного стандарту
соціальної реабілітації
осіб з інтелектуальними
та психічними розладами
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги соціальної реабілітації

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова)

Періодичність, час на виконання заходу, хв*

1

2

3

4

1

Формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок

1.1

Навчання з метою усвідомлення необхідності отримання, зберігання і використання особистих документів

І / Гр

120 / за потреби

1.2

Супровід у відновленні чи отриманні документів (збирання необхідної інформації, супроводження до установи та у процесі реєстрації, отримання консультацій в установі тощо)

І

60 / за потреби

1.3

Формування, вироблення та підтримка навичок у підтримці належних житлових умов (прибирання, безпечні умови житла тощо)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги

1.4

Формування, вироблення та підтримка навичок користування побутовими приладами (пральна машина, пилосос, кондиціонер, праска, мікрохвильова піч, електрочайник тощо)

І / Гр

30 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.5

Формування, вироблення та підтримка навичок орієнтування в населеному пункті, користування громадським транспортом міського, приміського сполучення, безпечної поведінки,
дій отримувача послуги у разі, якщо він загубився (планування поїздки, попереднє замовлення квитка, придбання квитка, підготовки речей, які будуть використовуватися в поїздці, укладання домовленостей про зустрічі чи заходи під час поїздки тощо)

І / Гр

60 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.6

Формування, вироблення та підтримка навичок користування комп’ютерною технікою (пошук інформації в мережі Інтернет, користування соціальними мережами, використання електронної пошти тощо)

І / Гр

30 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.7

Формування, вироблення та підтримка навичок особистої гігієни (вироблення навички охайного користування туалетом, заходів гігієни, гоління (для хлопців і чоловіків), ранкового і вечірнього туалету тощо)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги

1.8

Формування, вироблення та підтримка навичок приготування їжі (спільне виконання дій до отримання вмінь приготувати одну страву, закріплення цих навичок та навчання приготуванню іншої страви)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги (але не менше ніж 5 заходів)

1.9

Формування, вироблення та підтримка навичок міжособистісних комунікацій та стосунків, зокрема сімейних

І / Гр

30 / за визначеним графіком

1.10

Формування, вироблення та підтримка навичок проведення необхідних закупівель (вироблення навички закупівлі одного товару, визначення магазину для закупівлі певної групи товарів, вироблення уміння звертатися із стереотипними запитаннями або проханнями до продавця, вивчення розташування певного виду закладів торгівлі, для отримувачів послуги із достатнім рівнем розвитку інтелекту - складання списку необхідних продуктів, побутової хімії та опанування іншими складнішими навичками)

І / Гр

60 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.11

Формування, вироблення та підтримка навичок виконання дій у типових ситуаціях, планування режиму дня

І / Гр

60 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.12

Формування, вироблення та підтримка навичок фінансової грамотності (вміння звертатися по допомогу з управління коштами, для більш адаптованих користувачів - розподіляти кошти на певний проміжок часу з метою задоволення щоденних потреб: їжа, ліки, одяг, відпочинок тощо)

І / Гр

60 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

1.13

Формування, вироблення та підтримка навичок листування, ведення телефонних розмов тощо

І

45 / за потреби

1.14

Організація занять з метою опанування навичками захисту власних прав та інтересів, здійснення комунікацій в органах місцевої влади, офіційних звернень для вирішення будь-яких правових питань чи питань соціального захисту, за потреби - організація надання соціальної послуги представництва інтересів

І / Гр

60 / за визначеним графіком
(але не менше ніж 5 заходів)

2

Психологічна підтримка, нормалізація психосоціального стану і підвищення якості життя

2.1

Проведення занять щодо формування знань про власну хворобу, ознаки її загострення, вироблення індивідуального антикризового плану

І / Гр

960 (12 занять,
кожне 80 хв)/ за визначеним графіком

2.2

Організація та проведення занять у групах самодопомоги для осіб із психічними порушеннями

Гр

120/ за визначеним графіком
(не менше одного заходу на тиждень)

2.3

Психологічна консультація та підтримка комунікативних навичок (навичок співпраці, взаємодії та етики поведінки)

І / Гр

60 / щоденно
(за потреби)

2.4

Визначення бажаної сфери працевлаштування та необхідних навичок (мотивація до праці, профорієнтація та опанування базовими навичками трудової діяльності)

І

60 / за потреби

2.5

Навчання та вироблення навичок пошуку роботи, написання резюме та проходження співбесіди тощо в індивідуальній формі (покрокове опрацювання алгоритму дій)

І / Гр

60 / за потреби

2.6

Навчання навичок пошуку установ, де можна пройти перекваліфікацію, отримати спеціальність, куди можна звернутися за соціальною послугою соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці тощо (практичне заняття - відвідування закладів підвищення кваліфікації та закладів освіти)

І

45 / за потреби

2.7

Консультування для вироблення мотивації до активної участі у набутті навичок соціального функціонування та до участі у житті місцевої громади і родини

І / Гр

60 / щотижня

2.8

Консультація та психологічна підтримка родичів, близьких осіб, законних представників, залучених до реабілітації

І / Гр

60 / за потреби

2.9

Формування навичок позитивної поведінки (взаємодії, розв’язання конфліктних ситуацій, безпечної поведінки, толерантного ставлення один до одного)

І / Гр

60 / за потреби

2.10

Регуляція емоційно-вольової сфери (корекція агресивних проявів поведінки, тривожності, формування навичок саморегуляції)

І / Гр

60 / за потреби

3

Організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії

3.1

Ерготерапія (творча діяльність, трудові, рухові, побутові навички, спрямовані на відновлення повсякденної діяльності, соціальну адаптацію та досягнення максимальної самостійності в побуті)

Гр

110 / за потреби за окремим планом

3.2

Організація дозвілля з урахуванням інтересів та побажань отримувача соціальної послуги (екскурсії, відвідування бібліотек, театру, кіно, художніх виставок, концертів тощо), заходів і свят, у тому числі тих, які проводяться громадськими об’єднаннями чи місцевими спільнотами

Гр

90 / за потреби

3.3

Сприяння та підтримка фізичної форми та здоров’я отримувача соціальної послуги (фізичні вправи, спортивні змагання, рухливі ігри, дискотеки, активний відпочинок, туризм)

І

60 / за потреби

3.4

Організація зустрічей у закладах працевлаштування на відкритому ринку праці, супроводження отримувача соціальної послуги під час зустрічей, спрямованих на прийняття отримувача на облік як безробітного, отримання та аналіз інформації про можливі варіанти працевлаштування, сприяння в отриманні соціальної послуги «соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці»

І / Гр

за потреби

3.5

Навчання, вироблення та підтримка навичок вирощування квітів, овочів, зелені, догляду за деревами та кущами, розрізнення видів і сортів овочевих культур, турбота про тварин тощо

І / Гр

60 / за потреби

4

Арт-терапія

4.1

Проведення арт-терапії з використанням сучасних методик для розвитку емоційної компетентності, вираження почуттів та навичок участі в колективній діяльності

І / Гр

60 / за потреби

5

Надання інформації з питань соціального захисту населення

5.1

Надання інформації про медичні, реабілітаційні установи, а також громадські, волонтерські організації у сфері психічного здоров’я

І / Гр

20 / за потреби

5.2

Допомога отримувачу соціальної послуги за потреби звернення до установи соціального захисту для отримання соціальних послуг

І / Гр

протягом візиту до соціальної установи/ за потреби

5.3

Надання необхідних інформаційних послуг

І / Гр

20 / за потреби

5.4

Організація (за потреби) отримання безоплатної правової допомоги

І / Гр

20 / за потреби

5.5

Супроводження отримувача послуги під час збору документів для первинного чи повторного встановлення групи інвалідності

І

60 / за потреби

6

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

6.1

Сприяння в організації звернень до реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг

І

за потреби

6.2

Навчання користуванню технічними засобами реабілітації

І / Гр

за потреби

6.3

Сприяння в отриманні технічних (допоміжних засобів), засобів догляду та реабілітації

І

за потреби

__________
Примітка.


Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я, вік і вподобання отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.
Заходи організовуються та проводяться з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров’я, віку та вподобань отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.


Додаток 4
до Державного стандарту
соціальної реабілітації
осіб з інтелектуальними
та психічними розладами
(пункт 3 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

чисельність отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, у яких відбулося покращення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної команди, з них жінки;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

наявність підписаного індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

перегляд індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою соціальної реабілітації (за оцінками отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

кількість затверджених планів заходів з удосконалення роботи суб’єкта, що надає соціальну послугу;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальної реабілітації, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації відповідно до встановлених строків;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації відповідно до встановлених строків;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги соціальної реабілітації зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених цим Державним стандартом;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації до суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціальної реабілітації, в тому числі доступних для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

5) повага до отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки / книги для скарг і пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, штатний розпис;

затверджені посадові інструкції та їх відсоток від загальної кількості посад;

розроблена програма стажування для надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та відсоток проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.вгору