Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Методика, Форма типового документа від 08.12.20162707
Документ z0066-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.02.2017. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

08.12.2016  № 2707


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 66/29934

Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

З метою реалізації статті 32, частини четвертої статті 40 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. Оленчик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
08.12.2016  № 2707


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2017 р.
за № 66/29934

МЕТОДИКА
оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

І. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена з метою реалізації норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, а також з метою розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) банком.

2. Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої особи Фонду, щодо оцінки вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, у тому числі для подальшого порівняння результатів оцінки із звітами суб’єктів оціночної діяльності. Результати оцінки за цією Методикою є допоміжними та не можуть використовуватись як єдине джерело для прийняття управлінських рішень Фондом щодо активів банку. Результати оцінки за цією Методикою можуть бути використані при визначенні початкової вартості реалізації активів неплатоспроможних банків на відкритих торгах та є довідковими при визначенні вартості активів проблемних банків для прийняття управлінських рішень.

3. Оцінка активів за цією Методикою здійснюється для банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

активи та зобов’язання - відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

відповідальна особа Фонду - працівник Фонду, до посадових обов’язків якого належить здійснення оцінки можливої вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, розрахунку прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком, віднесеним до категорії проблемних у разі його віднесення до категорії неплатоспроможних, або неплатоспроможним банком;

група активів - сукупність активів, які мають одну чи декілька спільних типових характеристик;

клас активів - сукупність активів, що входять до складу одного рядка банківського балансу відповідно до постанов Правління Національного банку України;

оцінка можливої вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, розрахунок прогнозованих сум грошового відшкодування коштів Фонду банком, віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних (далі - оцінка активів), - стандартизована процедура визначення найбільш вірогідної ринкової вартості класу чи групи активів, яка розраховується Фондом відповідно до положень цієї Методики;

приведена (теперішня) вартість активу - вартість активу, приведена до дати, на яку визначається вартість активів, шляхом дисконтування грошових потоків відповідно до положень цієї Методики;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актах Фонду та Національного банку України (далі - НБУ).

ІІ. Формування переліку активів банку для їх оцінки

1. Перелік активів банку для їх оцінки має бути наданий Фонду:

протягом 10 робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних - керівником інспекційної групи або призначеним працівником Фонду, до повноважень якого належить моніторинг активних операцій у проблемному банку (далі - куратор);

наступного робочого дня після закінчення інвентаризації активів неплатоспроможного банку - уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень Фондом;

наступного робочого дня після закінчення формування ліквідаційної маси та кожного разу після прийняття рішення про проведення переоцінки активів неплатоспроможного банку - уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень Фондом.

2. Перелік активів подається куратором, керівником інспекційної групи або уповноваженою особою Фонду за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Методики, в електронному вигляді на CD-диску у форматі Microsoft Excel (xlsx), а в разі неможливості - в іншому форматі, що дає можливість підключити зовнішній файл з базою даних до Microsoft Excel.

3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку за результатами інвентаризації активів банку (працівник Фонду, уповноважений на моніторинг банківських операцій, керівник інспекційної групи - за даними балансу і кредитних справ) під час формування переліку активів банку має забезпечити отримання від банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, таких суттєвих характеристик його активів (відповідно до додатка 1 до цієї Методики):

1) за групою «кредити та заборгованість клієнтів»:

реквізити договору кредитування:

унікальний код;

номер;

дата;

реквізити договору(ів) застави/іпотеки:

унікальний код договору кредитування;

номер;

дата;

реквізити договору(ів) поруки/гарантії/страхування:

унікальний код договору кредитування;

номер;

дата;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) позичальника;

найменування/П. І. Б. позичальника;

місцезнаходження/місце проживання позичальника (область);

місцезнаходження/місце проживання позичальника (район);

місцезнаходження/місце проживання позичальника (населений пункт);

місцезнаходження/місце проживання позичальника (вулиця, будинок, корпус, квартира);

контролери та інсайдери (щодо кожного):

умовне позначення фінансової групи;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) контролера;

найменування/П. І. Б. контролера;

частка контролера у бізнесі позичальника;

ознака належності до банківської групи;

ознака пов’язаної особи;

коментарі щодо контролера та його впливу;

вид діяльності позичальника (КВЕД);

клас позичальника;

кількість персоналу позичальника - юридичної особи (на останню дату);

дані фінансової звітності позичальника:

чистий дохід від основної діяльності позичальника - юридичної особи за останній рік/доходи фізичної особи за останній рік (або на останню дату, приведений до річного значення, наприклад з 01 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року);

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization) - аналітичний показник, який дорівнює чистому прибутку до віднімання витрат на сплату відсотків, податків та амортизаційні відрахування. Показник використовується для оцінки того, наскільки прибутковою була б основна діяльність компанії, якби в неї не було фінансових витрат, амортизаційних відрахувань та податкового навантаження. Розраховується за балансовими даними відповідно на останню дату, приведену до річного значення, наприклад з 01 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року;

балансова вартість активів позичальника - юридичної особи (на останню дату);

балансова вартість основних засобів позичальника - юридичної особи/вартість майна фізичної особи (на останню дату);

балансова вартість власного капіталу позичальника - юридичної особи (на останню дату);

загальний розмір довгострокових зобов’язань позичальника;

короткострокові зобов’язання за банківськими кредитами;

дата, на яку надані балансові дані позичальника (остання дата);

для кредитів з величиною заборгованості більше 100 мільйонів гривень також надаються копії всіх наявних фінансових звітів за всі звітні періоди за останні три календарних роки;

інформація щодо боргового зобов’язання:

номер балансового рахунку;

вид кредитного продукту (назва, опис);

код валюти (довідник НБУ);

відсоткова ставка;

розмір комісійних та інших платежів (приведений до ефективної річної відсоткової ставки);

дата видачі кредиту;

ознака заміни банку - кредитора протягом останніх дванадцяти місяців (0 - була заміна, 1 - не було заміни);

балансова вартість основної заборгованості (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість нарахованих доходів (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість простроченої заборгованості (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

балансова вартість прострочених доходів (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

категорія якості кредиту;

показник ризику кредиту;

фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

фактична сума надходжень за нарахованими доходами за останні 12 місяців (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

кількість реструктуризацій;

дата останньої реструктуризації;

дата останнього здійсненого платежу за кредитом;

дата виникнення прострочення;

максимальна кількість днів прострочення;

план-графік надходжень в погашення кредиту (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) - суми в окремих стовпчиках для кожного року, наприклад:

план-графік надходжень

6 міс. 2014

2015

2016

2017

рік погашення


9999,9

8888,8

7777,7


1111,1

планова дата наступного платежу за основною заборгованістю;

планова дата наступного платежу за нарахованими доходами;

планова дата погашення кредиту;

докладний опис забезпечення (площа та призначення об’єкта нерухомості, його стан, вид обладнання, марка і модель автомобіля, рік випуску, призначення та продуктивність виробничої лінії, вид та обсяг цінних паперів тощо);

інформація для визначення вартості забезпечення згідно з положеннями цієї Методики відповідно до типу заставлених активів;

код забезпечення за довідником НБУ S031;

дата останньої перевірки банком наявності забезпечення;

балансова вартість забезпечення (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

дата оцінки суб’єктом оціночної діяльності забезпечення;

найменування оціночної компанії та її код за ЄДРПОУ/ П.І.Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

оціночна вартість забезпечення (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

місце розташування застави (область);

місце розташування застави (район);

місце розташування застави (населений пункт);

місце розташування застави (вулиця, будинок, корпус, квартира);

повнота комплекту документів у кредитній справі:

0 - у кредитній справі наявні всі документи;

1 - відсутні деякі документи (крім договору про надання кредиту та договорів забезпечення виконання зобов’язань);

2 - відсутні договори/наявні нотаріально засвідчені копії договорів про надання кредиту, застави (іпотеки) з можливістю їх відновлення;

3 - відсутні договори про надання кредиту, застави (іпотеки) без абсолютної можливості їх відновлення (судом визнано відсутність права вимоги за кредитним договором);

ознака відсутності боржника:

0 - боржник або поручитель існує;

1 - боржник припинений як юридична особа, оголошений у розшук або помер, строк оформлення правонаступництва (спадщини) минув;

2 - боржник та поручителі припинені як юридичні особи або померли, але є правонаступники (спадкоємці);

3 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

4 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

5 - боржник та поручителі знаходяться на тимчасово окупованій території;

ознака банкрутства боржника:

0 - боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя (за винятком активів, що забезпечують виконання зобов’язань);

1 - боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального впливу, який має права на активи боржника/поручителя);

ознака наявності арешту/заборони на відчуження забезпечення/активів боржника/поручителя:

0 - відсутні арешт та заборони;

1 - на забезпечення накладено арешт (у процесі кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним / або більше суб’єктами, що не є банком-кредитором;

2 - тимчасовий мораторій на примусове відчуження об’єкта, встановлений законом;

ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження предмета застави (забезпечення):

0 - є коректна інформація у державних реєстрах;

1 - відсутня інформація у державних реєстрах;

ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги:

0 - заставодержатель першої черги/єдиний заставодержатель;

1 - заставодержатель не першої черги, що підтверджено відповідними правочинами (у тому числі договорами);

фізична наявність та доступність забезпечення:

0 - застава наявна і доступна для стягнення;

1 - застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

2 - застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території;

3 - застава фактично відсутня на момент оцінки, проте була в наявності в момент отримання/обслуговування заборгованості за кредитним зобов’язанням;

стадія претензійно-позовної роботи:

0 - немає предмета спору;

1 - досудова робота, претензія;

2 - позов у першій інстанції;

3 - позов в апеляції;

4 - позов в касації;

5 - органи державної виконавчої служби або приватні виконавці, договірне (позасудове) стягнення, заява про відкриття виконавчого провадження;

результат останнього судового розгляду:

0 - на користь банку або немає спору;

1 - на користь позичальника:

1.1 - перша інстанція;

1.2 - апеляція;

1.3 - касація;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - власника активів, переданих у забезпечення, поручителя, гаранта;

ознака заміни забезпечення за кредитом протягом останніх дванадцяти місяців:

0 - не було заміни або була заміна на більш ліквідне забезпечення;

1 - була заміна на менш ліквідне забезпечення або меншої вартості;

фізична наявність забезпечення:

0 - застава наявна і доступна для стягнення;

1 - застава наявна, але не доступна або наявна частково;

2 - застава фактично відсутня;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) заставодержателя, якому передано майнові права за кредитними зобов’язаннями у забезпечення за зобов’язаннями банку (за кредитом рефінансування тощо);

дата накладення арешту/заборони на відчуження майнових прав на кредит;

примітки (коментарі щодо наведених даних);

інше (додаткова інформація, що є важливою для оцінки вартості кредиту);

2) за групою «інвестиції в асоційовані та дочірні компанії» та за групою «цінні папери в портфелю банку» у частині акцій:

найменування емітента/асоційованої або дочірньої компанії;

код за ЄДРПОУ;

розмір належної банку, віднесеному до категорії проблемних або неплатоспроможних, частки у статутному капіталі юридичної особи;

статутний капітал дочірньої компанії;

вид діяльності компанії (КВЕД);

звітна дата, на яку наведено балансові дані емітента/компанії;

чисельність персоналу компанії на останню звітну дату;

чистий дохід від основної діяльності компанії за останній рік (або на останню дату, приведена до річного значення);

EBITDA за останній рік (або на останню дату, приведена до річного значення);

балансова вартість активів компанії на останню дату;

балансова вартість основних засобів компанії на останню дату;

дані про характер та ступінь асоціації компанії з банком, віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних;

котирування акцій на організованих ринках;

ринкова вартість ліквідного майна, що є на балансі (оцінка суб’єкта оціночної діяльності);

дата оцінки ліквідного майна компанії суб’єктом оціночної діяльності;

найменування та код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) суб’єкта оціночної діяльності;

3) за групами «інвестиційна нерухомість» та «основні засоби та нематеріальні активи» в частині нерухомого майна:

цільове призначення об’єкта нерухомості (адміністративно-офісне, складське, виробниче, торговельне, житлове тощо);

поточне використання;

загальна площа приміщень;

площа земельної ділянки;

місце розташування (область);

місце розташування (район);

місце розташування (населений пункт);

місце розташування (вулиця, будинок, корпус, квартира);

дата оцінки (за наявності);

ринкова вартість (оцінка суб’єкта оціночної діяльності);

дата оцінки ліквідного майна компанії суб’єктом оціночної діяльності;

найменування та код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) суб’єкта оціночної діяльності;

4) за групою «основні засоби та нематеріальні активи» в частині обладнання, транспортних засобів, технологічного обладнання та іншого рухомого майна:

група основних засобів (відповідно до даних бухгалтерського обліку);

назва/марка/модель;

рік випуску;

дата введення в експлуатацію;

первісна балансова вартість;

залишкова балансова вартість;

основна технічна характеристика;

функціональний стан (добрий, задовільний, умовно-придатний, незадовільний);

дата оцінки суб’єктом оціночної діяльності;

оціночна вартість;

додатково для автотранспорту:

марка;

модель;

рік випуску;

VIN;

номер кузова;

пробіг;

вид палива;

потужність двигуна;

тип коробки перемикання передач;

тип приводу;

тип кузова;

коментарі;

додатково для технологічного обладнання:

виробник;

марка;

модель;

функціональне призначення;

продуктивність;

коментарі;

інше;

додатково для іншого рухомого майна:

первісна балансова вартість;

розрахунковий строк експлуатації;

дата введення в експлуатацію;

опис та примітки;

5) за групою «основні засоби та нематеріальні активи» в частині нематеріальних активів:

належність авторських прав;

прогнозний остаточний строк корисного використання за умови ліквідації банку;

належність активу до групи обмеженого в обігу майна;

первісна балансова вартість;

розрахунковий строк експлуатації;

дата введення в експлуатацію.

4. При встановленні суттєвих характеристик активів банку за групою «кредити та заборгованість клієнтів» уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй повноважень Фондом) визначає ймовірність повернення такої заборгованості (юридичний ризик), яка розраховується шляхом вибору з переліку коефіцієнтів ймовірності стягнення, що відповідають характеристикам кожного активу. Коефіцієнти застосовуються для непрацюючих кредитів відповідно до якості кредитної справи, тенденцій розгляду позовів до боржників у судових засіданнях та прогнозів їх результатів у такому порядку:

1) визначається ймовірність примусового стягнення заборгованості за рішенням суду або шляхом звернення стягнення на предмет застави за такими показниками:

Показник

Значення з таблиці

Ознака відсутності боржника

0 - боржник або поручитель існує

1 - боржники припинені як юридичні особи, оголошені у розшук або померли (оголошені померлими), строк оформлення правонаступництва (спадщини) минув

2 - боржник та поручителі припинені або померли (оголошені померлими), але є правонаступники (спадкоємці)

3 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

4 - боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

5 - боржник та поручителі знаходяться на тимчасово окупованій території

Ознака банкрутства боржника

0 - боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя (за винятком активів, що забезпечують виконання зобов’язань)

1 - боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального впливу, який має права на активи боржника/поручителя)

Повнота комплекту документів у кредитній справі

0 - у кредитній справі наявні всі документи

1 - відсутні деякі документи (крім договору про надання кредиту та договорів забезпечення виконання зобов’язань)

2 - відсутні договори/наявні нотаріально засвідчені копії договорів про надання кредиту, застави (іпотеки) з можливістю їх відновлення

3 - відсутні договори про надання кредиту, застави (іпотеки) без абсолютної можливості їх відновлення (судом визнано відсутність права вимоги за кредитним договором)

Ознака наявності арешту/заборони на відчуження забезпечення/активів боржника/поручителя

0 - відсутні арешт та заборони

1 - на забезпечення накладено арешт (в ході кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним або більше суб’єктами, що не є банком-кредитором

2 - тимчасовий мораторій на примусове відчуження об’єкта, встановлений законом

Ознака внесення у державні реєстри інформації про обтяження предмета застави (забезпечення)

0 - є коректна інформація у державних реєстрах

1 - відсутня інформація у державних реєстрах

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

0 - заставодержатель першої черги/єдиний заставодержатель

1 - заставодержатель не першої черги, підтверджено відповідними договорами

Фізична наявність та доступність забезпечення (показник, що не береться до розрахунку для бланкового залишку заборгованості)

0 - застава наявна і доступна для стягнення

1 - застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

2 - застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території

3 - застава фактично відсутня на дату оцінки, проте була в наявності на дату отримання/обслуговування кредиту

Стадія претензійно-позовної роботи

0 - немає предмета спору

1 - досудова робота, претензія

2 - позов у першій інстанції

3 - позов в апеляційній інстанції

4 - позов в касаційній інстанції

5 - органи державної виконавчої служби (приватні виконавці), договірне стягнення, подана заява про відкриття виконавчого провадження

Результат останнього судового розгляду

0 - на користь банку або немає спору

1 - на користь позичальника
програно першу інстанцію,
програно апеляцію,
програно касацію

2) визначається результат множення ймовірностей за обраними показниками. Отриманий добуток може використовуватись як розмір юридичного ризику.

Економічний ризик за кредитною заборгованістю враховується шляхом вибору відповідного коефіцієнта дисконтування.

5. При встановленні суттєвих характеристик нерухомості, у тому числі іпотеки, відповідальна особа Фонду може визначити ймовірність продажу таких активів у виконавчому провадженні (у тому числі наявність обмежень щодо їх реалізації) шляхом розрахунку коефіцієнта ймовірності продажу відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду. У цьому разі відповідальна особа Фонду враховує зазначений відсоток шляхом зважування отриманих результатів на зазначений відсоток.

6. Мають бути зазначені активи банку, передані іншим установам, зокрема НБУ, у якості забезпечення за зобов’язаннями банку.

IІІ. Порядок оцінки активів банку

1. Оцінка активів здійснюється у такій послідовності:

1) отримання переліків активів;

2) оцінка часу (людино-годин), необхідного для оцінки всіх активів та формування групи відповідальних осіб;

3) об’єднання однорідних активів одного класу за ознакою боржника (кредити одному і тому самому позичальнику, облігації одного й того самого позичальника тощо);

4) сортування класів активів (кредитний портфель, цінні папери, дебіторська заборгованість, нерухомість, інші основні засоби, інші активи) за загальною балансовою вартістю активів;

5) виділення активів, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції або на окупованій території;

6) оцінка власного нерухомого майна банку відповідно до цієї Методики;

7) виділення у класі «кредитний портфель» підкласів «споживчі та незабезпечені кредити фізичним особам», «інші кредити фізичним особам», «кредити юридичним особам»:

для непрацюючих кредитів з величиною заборгованості більше 100 млн грн за умови наявності необхідної інформації повинні бути визначені сценарії врегулювання ситуації за конкретним кредитом. Сценарій продажу застави є базовим та оцінюється у будь-якому випадку. Крім того, за наявності інформації та правових можливостей повинні бути проаналізовані такі альтернативні сценарії із прогнозуванням реалістичної та економічної вигоди для банку:

реструктуризація заборгованості за кредитним зобов'язанням, що передбачає пролонгацію строку погашення заборгованості та відповідне зменшення розміру чергових платежів до розміру, який боржник буде спроможний погашати;

перекредитування боржника іншим банком.

Можливість реалізації сценаріїв визначається на підставі наявної інформації щодо позичальника, поручителів, забезпечення та інших факторів.

За кожним можливим сценарієм визначається оціночна вартість такого кредиту, що дорівнює приведеній (теперішній) вартості грошових потоків, що отримає Фонд у разі реалізації такого сценарію.

Непрацюючий кредит з величиною заборгованості більше 100 млн грн оцінюється за сценарієм, який може бути реалізованим та передбачає отримання Фондом максимального приведеного доходу (порівняно з іншими сценаріями).

У разі наявності ознак, що позичальник, заборгованість якого за непрацюючим кредитом перевищує суму, встановлену Фондом, має можливість обслуговувати кредит (знаходиться у «стратегічному дефолті»), результат оцінки такого кредиту не може бути нижчим за відсоток від балансової вартості заборгованості за кредитом, встановлений Фондом. Ця вимога не стосується активів, боржник та майновий поручитель за якими знаходяться (ведуть діяльність) у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території. Ознаками стратегічного дефолту, зокрема, можуть бути:

припинення обслуговування кредиту позичальником після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, платежі за яким до цього здійснювались регулярно та своєчасно;

стабільне надходження грошових коштів позичальникові в достатньому обсязі для сплати відсотків за кредитом, яке на зазнало суттєвих змін;

отримання позичальником кредитів в іншому банку після припинення обслуговування кредитів у проблемному/неплатоспроможному банку.

Для виявлення ознак «стратегічного дефолту» можуть використовуватись відриті джерела інформації, дані Фонду, НБУ та документи, надані третіми особами;

8) виділення у кожному класі та підкласі активів (крім власного нерухомого майна банку) 20 % найбільших за балансовою вартістю активів (далі - виділена частка);

9) здійснення оцінки приведеної (теперішньої) вартості грошових потоків від виділеної частки активів (PV) за кожним класом та підкласом активів, виходячи з встановлених строків (для проблемного банку - очікуваних строків) тимчасової адміністрації та ліквідації банку, а також строків продажу активів спеціалізованою установою (у разі її створення) - здійснення «due diligence».

У разі якщо відповідальна особа Фонду має достатньо часу для продовження оцінки, здійснюються виділення у кожному класі активів наступних 20 % активів (наступної виділеної частки) та розрахунок теперішньої вартості виділеної частки активів (PV) від цих наступних 20 % активів і до досягнення 100 % активів у кожному класі.

У разі якщо відповідальна особа Фонду не має достатньо часу для оцінки наступних виділених часток - визначення співвідношення виділеної частки активів (PV) та балансової вартості оцінених активів відповідного класу (підкласу) та визначення оціночної вартості неоцінених активів в групі шляхом множення балансової вартості неоцінених активів на розрахований коефіцієнт співвідношення. Наприклад, за групою портфеля споживчих кредитів:


Балансова вартість

Оціночна вартість відповідно до цієї методології

Всього балансова вартість споживчих кредитів
(2 тис. од.)

10,0 млн грн

?

Оцінена частина (40 % найбільших споживчих кредитів - 800 од.) - «due diligence»

5,2 млн грн

1,5 млн грн

Розрахункове співвідношення (коефіцієнт)

=1,5/5,2

Неоцінені споживчі кредити
(60 % решти споживчих кредитів)

4,8 млн грн

= 1,5/5,2*4,8 = 1,4 млн грн

ВСЬОГО вартість споживчих кредитів

10,0 млн грн

= 1,5 + 1,4 = 2,9 млн грн

Для визначення вартості окремого активу (речі, майнового права тощо), щодо якого не було здійснено «due diligence» відповідно до цієї Методики, до балансової вартості застосовується коефіцієнт на рівні, визначеному для відповідної групи активів;

10) визначення загальної оціночної вартості активів шляхом складання результатів оцінки за кожною групою активів та власної нерухомості.

2. З метою оцінки вартості кредитного портфеля за кожним кредитом визначаються характеристики.

Категорія якості кредиту визначається за такими критеріями:

Кількість календарних днів прострочення (включно)

Обсяг грошових надходжень від позичальника за останні 12 місяців

Класифікація

від 0 до 90 включно

більше 2 % балансової вартості кредиту

працюючий кредит

не важливо

не більше 2 % від балансової вартості кредиту

непрацюючий кредит

понад 91

не важливо

непрацюючий кредит

З метою оцінки активів проблемного банку кількість календарних днів прострочення визначається на звітну дату. З метою оцінки активів банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, не більше ніж за 365 днів до звітної дати - на дату запровадження тимчасової адміністрації.

За наявності інформації обсяг грошових надходжень від позичальника за останні 12 місяців визначається без врахування:

платежів, здійснених позичальником/поручителем за рахунок нових кредитів/траншів кредитної лінії, наданих проблемним/неплатоспроможним банком;

операцій, визнаних нікчемними відповідно до статті 38 Закону.

Строк закінчення кредитного договору визначається у роках (із округленням до цілого числа).

Для оцінки кредитів здійснюється розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від погашення виділеної частки активів (PV).

Для оцінки можливої вартості кредитів банку відповідальна особа Фонду здійснює:

групування кредитів за позичальниками;

визначення загальної вартості кредитів, наданих кожному позичальникові;

формування однорідних підпортфелів за типом кредитного продукту (відповідно до додатка 2 до цієї Методики);

сортування підпортфелів кредитного портфеля та за балансовою вартістю кредиту у зворотному порядку (від більшого до меншого);

виділення у кожному підпортфелі найбільших кредитів (які ще не оцінені), балансова вартість яких складає 20 % балансової вартості відповідного підпортфеля;

пошук у кожному підпортфелі кредитів таких, які мають одночасно дві або більше ознак шахрайства (за наявності обґрунтованих підстав відповідальна особа Фонду має право не застосовувати ці критерії до окремих кредитів), а саме:

забезпеченням за кредитом юридичної особи є депозит тієї ж юридичної особи у тому ж банку;

забезпеченням за кредитом є неліквідні активи (коди видів забезпечення - відповідно до додатка 3 до цієї Методики, у тому числі активи, які мають ознаки формування цін на них шахрайським способом);

кредити були надані підприємствам, які засновані підприємствами, пов’язаними з банківською групою/з банком особами;

кредити, надані на неринкових умовах;

кредити, надані пов’язаним із банком особам;

кредити, надані компаніям, які не мають достатнього обсягу доходів від основної діяльності для покриття відсотків за кредитом;

кредити, надані компаніям, які не мають достатньої кількості персоналу для провадження основної діяльності;вгору