Документ z0063-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - z1439-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 23 від 16.01.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 лютого 1998 р.
за N 63/2503
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в
Україні як платників податку на прибуток

Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про порядок реєстрації та обліку
постійних представництв нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток, яке затверджено наказом Державної податкової
адміністрації України від 12 серпня 1997 року N 293 ( z0331-97 )
та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня
1997 року (N 331/2135), виклавши його у новій редакції
(додається). 2. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. подати ці зміни до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 5-денний
термін від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України цих змін
до Положення забезпечити їх тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Шитрю О.І.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
16 січня 1998 року N 23
Положення
про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як
платників податку на прибуток
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). 1.2. Постійне представництво нерезидента в Україні це
постійне місце діяльності, через яке повністю або частково
здійснюється господарська діяльність нерезидента на території
України. До постійних представництв, зокрема, відносяться: місце
управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта,
нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи
видобутку корисних копалин. 1.3. Положення визначає єдиний порядок реєстрації та обліку
постійних представництв нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток. Дія цього Положення не поширюється на
представництва іноземних організацій та фірм, які не здійснюють
господарську діяльність в Україні. 1.4. Постійне представництво нерезидента до початку своєї
господарської діяльності стає на облік як платник податку на
прибуток в податковому органі за своїм місцезнаходженням у
порядку, визначеному цим Положенням. 1.5. Під місцезнаходженням постійного представництва
розуміється фактичне місце здійснення господарської діяльності.
2. Реєстрація постійного представництва
2.1. Реєстрація постійного представництва нерезидента як
платника податку здійснюється на підставі подання таких
документів: заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента як
платника податку на прибуток за формою, що додається (додаток 1); витягу з торговельного (банківського) реєстру країни за
місцезнаходженням офіційно зареєстрованого головного органу
управління (контори) нерезидента; довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито
рахунок нерезидента; довіреності на здійснення представницьких функцій в Україні,
оформленої згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано
контору нерезидента. 2.2. Зазначені документи, крім заяви, мають бути нотаріально
засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у
консульських установах, які представляють інтереси України, якщо
міжнародними договорами України не передбачено інше, і
супроводжуватися перекладом українською мовою, який завіряється
печаткою офіційного перекладача. 2.3. Представництво іноземного суб'єкта господарської
діяльності, яке повністю або частково здійснює господарську
діяльність нерезидента в Україні і яке має свідоцтво, видане
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
подає до податкового органу протягом 10 днів від дати набуття
чинності цього Положення для поставлення на облік як платника
податку на прибуток такі документи: заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як
платника податку на прибуток за формою, що додається (додаток 1); копію свідоцтва про реєстрацію представництва у Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. 2.4. Вказані документи подаються до податкового органу, де на
кожному з них робиться відмітка про їх одержання (дата, штамп
податкового органу). 2.5. Одержані податковим органом документи у 5-денний термін
від дня їх одержання перевіряються на відповідність вимогам,
встановленим цим Положенням. 2.6. Після перевірки документів на останньому аркуші заяви
робиться одна з таких відміток: "До реєстрації та взяття на облік"; "До повернення документів". При цьому у разі поставлення відмітки "До повернення
документів" вказується причина повернення документів. 2.7. Постійне представництво враховує зауваження, викладені
на останньому аркуші, та повторно подає документи для розгляду та
прийняття рішення про його реєстрацію. 2.8. Не пізніше 20-денного терміну від дня прийняття рішення
про реєстрацію та взяття на облік постійного представництва як
платника податку податковий орган за місцезнаходженням присвоює
йому Реєстраційний номер та включає в Реєстр. 2.9. Факт реєстрації постійного представництва нерезидента в
Україні як платника податку на прибуток підтверджується
свідоцтвом, яке видається податковим органом за його
місцезнаходженням за формою, що додається (додаток 2). 2.10. Реєстраційний номер постійного представництва як
платника податку є єдиним для всього інформаційного простору при
здійсненні господарської діяльності в Україні.
3. Порядок заповнення заяви
3.1. Заява про реєстрацію постійного представництва
нерезидента в Україні (далі - заява) заповнюється в одному
примірнику. Дія заяви визначається позначкою "Х" у відповідному
полі. 3.2. У пункті 1 наводиться назва постійного представництва, а
у разі, якщо діяльність нерезидента здійснюється через фізичну
особу, вказується її прізвище, ім'я та по батькові. 3.3. У пункті 2 наводиться назва податкового органу, де
реєструється постійне представництво нерезидента як платник
податку на прибуток. 3.4. У пункті 3 наводяться види господарської діяльності
постійного представництва та інші повноваження, які надані
нерезидентом постійному представництву. Вказується кількість
працівників згідно із штатним розписом на момент реєстрації. 3.5. У пункті 4 наводяться назва, код МФО відповідних банків
та номери рахунків. Цей пункт заповнюється податковим органом
після одержання інформації банків, де постійному представництву
відкрито рахунок, а ті, що визначені пунктом 2.3, заповнюють під
час подання заяви самостійно. 3.6. У пункті 5 наводяться всі реквізити місця розташування
платника податку: поштовий індекс, область, район, місто або інший
населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок
тощо), будинок, корпус, офіс/квартира. 3.7. У пункті 6 наводиться інформація про керівника
(представника) та бухгалтера: ідентифікаційний номер із Державного
реєстру фізичних осіб у разі, якщо керівник (представник) та
бухгалтер включені до цього реєстру; прізвище, ім'я та по
батькові; контактні телефони. Ознака факсу "Х" проставляється в
разі, коли телефон одночасно є факсом. 3.8. Пункт 7 заповнюється працівником податкового органу. Тут
наводяться: прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив
дані про платника податку в автоматизовану систему, підпис, дата
введення даних; прізвище, ім'я та по батькові особи,
відповідальної за реєстрацію платника податку, підпис, дата. Також
вказується реєстраційний номер постійного представництва як
платника податку на прибуток. 3.9. У пункті 8 наводиться назва нерезидента мовою оригіналу
(із зазначенням мови) та українською мовою. Наводяться всі
реквізити місця розташування нерезидента: поштовий індекс, країна,
регіон (земля, область, штат), район, населений пункт, вулиця
(проспект, майдан тощо), будинок, корпус, офіс/квартира.
Вказуються також контактні телефони, номери факсів; адреса
електронної пошти. Зазначається юридичний статус нерезидента, його
ідентифікаційний номер у країні місцезнаходження фірми (у разі
його наявності). Вказуються назви банку із зазначенням номерів
рахунків. Зазначається сфера його діяльності. 3.10. При внесенні змін або доповнень до заяви у поле "Дія"
вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюються показники
1-3 та поля, які зазнали змін та доповнень. 3.11. У кінці заяви обов'язково проставляється дата подання
заяви, підпис керівництва, відбиток печатки.
4. Реєстр постійних представництв
4.1. Для ведення обліку постійних представництв створюється
Реєстр постійних представництв (далі - Реєстр). Реєстр - це
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про
постійні представництва. 4.2. Реєстр створюється з метою: обліку в податкових органах України постійних представництв,
що здійснюють господарську діяльність на території України; забезпечення єдиних принципів ідентифікації постійних
представництв нерезидентів; забезпечення повного обліку платників податку, правильності
обчислення та своєчасності надходження податку; взаємодії на єдиних методологічних засадах з інформаційними
базами даних Національного банку України, Міністерства економіки
України, Державної митної служби України, Фонду державного майна
України, Державного комітету статистики України, інших міністерств
і відомств України; організації суцільного і вибіркового аналізу; забезпечення виконання обов'язків податкових та інших
державних органів України. 4.3. Створення і ведення Реєстру здійснюється центральним
податковим органом України, органами державної податкової служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
та органами державної податкової служби в районах, містах і
районах у містах. 4.4. Центральний податковий орган України здійснює: розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру, забезпечення організації обліку постійних представництв; встановлення структури Реєстраційного номера постійного
представництва як платника податку; встановлення постійному представництву як платнику податку на
прибуток ознаки постійного представництва; розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру; створення та ведення центральної бази даних податкових
органів, обробку інформації бази даних (накопичення, аналіз даних,
що надходять із регіональних органів податкової служби, контроль
за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист,
контроль права доступу тощо); автоматизоване ведення Реєстру; організацію взаємодії з базами даних Національного банку
України, Міністерства фінансів України, Державної митної служби
України, Державного комітету статистики України та інших
міністерств і відомств України; розробку інструктивних, нормативних документів для створення,
ведення та користування даними Реєстру. 4.5. Органи державної податкової служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють: ведення бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з
органів державної податкової служби в районах, містах і районах у
містах, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, захист,
контроль права доступу тощо); облік постійних представництв, які розташовані на їх
території; формування файлів платників податку на прибуток для передачі
до Реєстру в центральний податковий орган України; передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний податковий
орган України; взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої
державної влади. 4.6. Органи державної податкової служби в районах, містах і
районах у містах здійснюють: прийом документів для реєстрації, їх перевірку на
відповідність вимогам, встановленим цим Положенням; обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів
платників податку на прибуток для передачі органам державної
податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі; присвоєння постійному представництву як платнику податку на
прибуток ознаки постійного представництва; присвоєння постійному представництву Реєстраційного номера
постійного представництва як платнику податку на прибуток; формування бази даних постійних представництв та ведення бази
даних; взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої
державної влади.
5. Внесення змін та доповнень
5.1. При зміні або доповненні даних заяви про реєстрацію
постійного представництва нерезидента в Україні як платника
податку воно зобов'язане у 10-денний термін (після їх виникнення)
подати до податкового органу за своїм місцезнаходженням документи
з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "зміни" або "доповнення". При цьому реєстраційний
номер постійного представництва як платника податку на прибуток не
змінюється.
6. Виключення з Реєстру постійного представництва
6.1. Нерезидент, у разі прийняття рішення про зупинення
господарської діяльності через постійне представництво, письмово у
довільній формі повідомляє про це податковий орган, де
зареєстроване його постійне представництво як платник податку, із
зазначенням дати зупинення такої діяльності та повертає свідоцтво
про таку реєстрацію. 6.2. Податковий орган за місцезнаходженням постійного
представництва приймає рішення про виключення з Реєстру такого
постійного представництва у 10-денний термін після подання
декларації про прибуток разом з розрахунком нарахованого податку
на прибуток та повного розрахунку з бюджетом.
7. Прикінцеві положення
7.1. Повне або часткове здійснення нерезидентом господарської
діяльності на території України без реєстрації постійного
представництва як платника податку на прибуток (у податковому
органі за своїм місцезнаходженням) забороняється. Початок
господарської діяльності до реєстрації постійного представництва у
податковому органі вважається ухиленням від оподаткування, а
одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
та обліку постійних представництв
нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток
Форма 1-РПП
Заява
про реєстрацію постійного представництва
нерезидента в Україні як платника
податку на прибуток
——————————————————————————————————————————————— |Дія:——— Реєстрація ——— Зміни ——— Доповнення | | ——— ——— ——— | ——————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |1. Назва постійного представництва (прізвище, ім'я та по батькові| | фізичної особи) | |_________________________________________________________________| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |2. Назва податкового органу, де реєструється постійне | |представництво як платник податку на прибуток | |________________________________________________________________| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |3. Опис господарської діяльності постійного представництва | |Види господарської діяльності: _________________________________| | _________________________________| |Кількість працівників згідно із | |штатним розкладом на момент реєстрації —————————————— | | —————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |4. Дані про банківські рахунки постійного представництва | | Назва та МФО банку Рахунок N | |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| |_____________ —————————————————————————— ———————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |5. Адресні дані постійного представництва (місцезнаходження) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| || | ||Поштовий індекс ———————————————— ———————————————————————| || ———————————————— ———————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Область |Код ——————————————— Назва | || | ——————————————— | || ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Район |Код ——————————————— Назва | || | ——————————————— | || ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Місто |Код ——————————————— Назва | || | ——————————————— | || ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Район |Код ——————————————— Назва | ||міста | ——————————————— | || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Вулиця ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Будинок —————————— Корпус —————————— Офіс/квартира ————————————| || —————————— —————————— ————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |6. Дані про керівництво постійного представництва | |Керівник (представник) (Ідентифікаційний номер із Державного | |реєстру, прізвище, ім'я та по батькові) ————————————————————— | | ————————————————————— | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| ||Контактні | ||телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————| || —————————— ————— ——————————— —————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Бухгалтер (Ідентифікаційний номер із Державного реєстру, | |прізвище, ім'я та по батькові) ————————————————————— | | ————————————————————— | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| ||Контактні | ||телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————| || —————————— ————— ——————————— —————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |7. Дані про реєстрацію платника податку | | ———————————————————————————————————————————————————————————————| | |Прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про| | |платника податку в автоматизовану систему | | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | | Підпис Дата | | ———————————————————————————————————————————————————————————————| | ———————————————————————————————————————————————————————————————| | |Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію | | |платника податку | | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | | Підпис Дата | | ———————————————————————————————————————————————————————————————| | Реєстраційний номер постійного | | представництва як платника податку | | на прибуток ————————————————————— | | ————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |8. Інформація про нерезидента | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Назва нерезидента (мовою оригіналу) | Мова | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Назва нерезидента (українською мовою) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Адресні дані нерезидента | |————————————————————————————————————————————————————————————————| || | ||Поштовий індекс —————————— Країна —————————————————————————————| || —————————— |Код ——————————————— Назва | || | ——————————————— | || —————————————————————————————| ||Регіон ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Район ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Населе- ———————————————————————————————————————————————————————| ||ний ———————————————————————————————————————————————————————| ||пункт | ||Вулиця ———————————————————————————————————————————————————————| || ———————————————————————————————————————————————————————| ||Будинок —————————— Корпус ———————————— Офіс ————————————— | || —————————— ———————————— ————————————— | ||Телефон —————————— Факс ——————————————— ел.пошта ————————| || —————————— ——————————————— ————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Юридичний статус нерезидента | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Ідентифікаційний номер нерезидента ————————————————————— | |у країні його місцезнаходження ————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дані про банківські рахунки нерезидента | | Назва банку Рахунок N | | ———————————————————————————————— | | ———————————————————————————————— | | ———————————————————————————————— | | ———————————————————————————————— | | ———————————————————————————————— | | ———————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Сфера діяльності нерезидента | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Наведена інформація є вірною
М.П. ________ ____________________
(підпис) (дата подання заяви) —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Документи перевірив(ла) ________________________________________| | (ПІБ відповідальної особи податкового | | органу) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |До реєстрації та взяття на облік | |До повернення документів | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | (непотрібне закреслити) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Причина повернення документів __________________________________| |________________________________________________________________| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |"___" __________ ____ року _______________| | (підпис) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
та обліку постійних представництв
нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток
Форма 2-РПП
Свідоцтво
про реєстрацію постійного представництва
як платника податку на прибуток
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва постійного представництва ________________________________| |(прізвище, ім'я по батькові фізичної особи) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Адреса постійного представництва _______________________________| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Код, назва податкового органу, що видав свідоцтво ______________| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Реєстраційний номер постійного представництва | |як платника податку —————————————————————————| | —————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Дата реєстрації постійного представництва | |як платника податку "___" ______ 19__ року| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Дата видачі свідоцтва "___" _______ 19__ року | —————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П. _____________________________ _________________
(керівник податкового органу) (підпис)
__________________________________________________________________
(лінія відрізу)
Корінець —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Код, назва податкового органу, що видав свідоцтво ______________| |________________________________________________________________| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Реєстраційний номер постійного | |представництва як платника податку —————————————————————————| | —————————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Дата реєстрації постійного | |представництва як платника податку "___" _________ 19__ року| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Свідоцтво одержав(ла) __________________________________________| | (прізвище, ім'я та по батькові) | |"___" ______ 19__ року ______________ (підпис)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору