Документ z0063-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2005, підстава - z1262-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 86 від 12 травня 1993 р. Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 червня 1993 р.
за N 63
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 304 ( z1262-05 ) від 11.10.2005 )
Про зміни і доповнення до Типової інструкції
до складання звітів промислових підприємств
усіх форм власності по продукції

У зв'язку із змінами, які відбуваються в системі управління
народним господарством НАКАЗУЮ:
1. Внести до Типової інструкції до складання звітів
промислових підприємств усіх форм власності по продукції,
затвердженої наказом Мінстату України від 20.07.92 р. N 123
( v0123202-92 ), зміни і доповнення, що додаються.
2. Управлінню статистики промисловості Мінстату, начальникам
управлінь статистики Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики надавати
підприємствам та організаціям методологічну допомогу при складанні
статистичної звітності по ф. N1-П згідно з внесеними змінами і
доповненнями.
3. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В. Г.) організувати
своєчасне друкування вказаних Змін і доповнень.
4. Економічному управлінню (Єрофеєва Н. В., Пишнюк М. І.)
забезпечити фінансування та необхідну кількість паперу для
друкування Змін і доповнень.
5. Управлінню статистики промисловості (Компалов В. В.)
направити управлінням статистики Республіки Крим, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики,
міністерствам, відомствам, державним адміністраціям Зміни і
доповнення до Типової інструкції згідно з реєстром.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Іванченка І. А.
Перший заступник Міністра В.С.Гусаковський

НАКАЗ
Підготовлений начальником Управління статистики промисловості Компалов В. В.
Погоджено з:
Заступником Міністра Іванченко І. А.
Заступником начальника економічного управління Єрофеєва Н. В.
Заступником начальника економічного управління - начальником відділу матеріально-технічного забезпечення Пишнюк М. І.
Начальником ГОЦ Крамарєв В. Г.
Начальником відділу правових і загальних питань Демерташ О. Х.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінстату України
12.05.93 N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 1993 р.
за N 63

Зміни і доповнення Типової інструкції до
складання звітів промислових підприємств
усіх форм власності по продукції
1. Пункт 22 викласти в такій редакції: "Готова продукція, на яку не визначений споживач, включається
в обсяг продукції в діючих оптових цінах на момент здачі на склад
(тобто при оформленні документів на готовність виробів) за цінами
внутрішнього ринку. Якщо виріб, після здачі його на склад, реалізовано на
внутрішньому ринку за більш високою (низькою) ціною, то в обсяг
товарної продукції в діючих цінах різниця між початковою вартістю
і вартістю з урахуванням дооцінки (уцінки) включається у звітному
місяці її реалізації, а також за квартал і період з початку року. При поставці такої продукції за межі України вартість її
перераховується за контрактними цінами в рублях або валюті,
перерахованих в українські карбованці за офіційним курсом
Національного Банку України, що діє на момент виписування
розрахункових документів. При цьому контрактна ціна приймається
без вартості страхування і фрахту. Різниця між початковою вартістю
і вартістю з урахуванням дооцінки (уцінки) включається в обсяг
продукції в діючих оптових цінах у тому звітному місяці, в якому
були виписані розрахункові документи, а також за період з початку
року. При подальший зміні курсу валют після виписування
розрахункових документів і фактичного надходження засобів курсова
різниця в обсяг товарної продукції не включається, а
відображується в бухгалтерській звітності згідно з порядком,
затвердженим листом Мінфіна України від 22.03.93 N 18-422
( z0014-93 )".
2. Пункт 32.6. виключити
3. Пункт 33 викласти в такій редакції: "До складу продукції, направленої на експорт, включається
продукція, відвантажена за межі України, враховуючи країни
колишнього СРСР. До її складу включається також продукція,
поставлена за бартером, а також роботи промислового характеру за
договором з інофірмами".
4. Пункт 35 доповнити словами. "а також подальшими
нормативними документами Кабінету Міністрів і Мінекономіки України
по регулюванню цін"
5. Розділ V доповнити пунктами 40.1.; 40.2.; 40.3. такого
змісту.: "40.1. Нові види виробів, що не вироблялись у минулому році,
оцінюються виходячи з цін на сировину, матеріали, комплектуючі
вироби, заробітної плати і всіх видів витрат, які діяли на
01.01.92 з урахуванням рівня рентабельності, що склався в
середньому по підприємству за 1991 рік. Для підприємств, утворених
після 1991 року, за рівень рентабельності приймається середній
рівень, що склався за період з початку року введення в дію
підприємства. При формуванні порівнянної ціни на 01.01.92 на нові
вироби на підприємствах, які в 1991 році були збиткові,
враховується рівень рентабельності або збитковості, що фактично
склався на основні або аналогічні види продукції в середньому за
1991 рік". "40.2. Якщо новий вид виробу визначення порівнянної ціни на
01.01.92 неможливе через відсутність інформації про ціни на
сировину, матеріали і т. д., то розрахунки порівнянної ціни на цей
виріб визначаються шляхом порівняння трудовитрат на виробництво
аналогічного за технологією виготовлення виробу. В такому випадку
на цей індекс змін трудовитрат перемножується порівнянна ціна
виробу, що випускається, і таким чином одержується розрахункова
порівняна ціна нового виробу". "40.3. Якщо виріб виготовляється з сировини іноземних фірм на
давальницьких умовах, то вартість цієї сировини розраховується
виходячи з цін на аналогічну вітчизняну сировину на 01.01.92. У
разі відсутності аналогу вітчизняної сировини, порівнянна ціна на
виріб з імпортних матеріалів і комплектуючих розраховується шляхом
порівняння трудовитрат на його виробництво з трудовитратами на
виробництво аналогічного за технологією виробленого виробу з
вітчизняних матеріалів. На отриманий індекс змін трудовитрат
перемножується порівнянна ціна виробленого виробу, і таким чином
визначається ціна виробів з імпортної давальницької сировини".
6. Пункт 41 викласти в такій редакції: "Для об'єктивної оцінки динаміки промислового виробництва
дані по показнику "обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних
цінах підприємств" за звітний період і аналогічний період минулого
року розраховуються за методологією обліку звітного року. Під зміною методології обліку розуміють зміни організаційної
структури підприємства, складу обсягів продукції, умов кооперації
і комплектації і структурних зрушень продукції".
7. Розділ V доповнити пунктами 41.1.; 41.2.; 41.3. такого
змісту: "41.1. Якщо у звітному періоді підприємство виготовляє
власними силами вузли, деталі, матеріали і т. ін., а в
аналогічному періоді минулого року їх купувало, то вартість цього
внутрішньо-заводського обороту в оцінці на 01.01.92 включається у
звітному періоді в обсяг продукції у порівнянних цінах". "41.2. Якщо у звітному періоді підприємство купує вузли,
деталі, матеріали, що виготовлялися в аналогічному періоді
минулого року своїми силами, то при формуванні порівнянної ціни на
01.01.92 на цей виріб у звітному році вартість цих комплектуючих
не враховується". "41.3. Якщо підприємство у звітному році виробляє виріб з
дорожчих (дешевших) матеріалів, ніж у минулому році, то обсяг
продукції в порівнянних цінах на 01.01.92 у звітному і
відповідному періодах минулого року розраховується за вартістю
матеріалу звітного періоду".
8. Пункт 44 викласти в такій редакції: "Продукція, що поставляється на експорт, оцінюється: - в "обсязі продукції у діючих цінах" за звітний період за
контрактними цінами, перерахованими в укр. крб. за офіційним
курсом Національного банку України на момент здачі на склад; - в "обсязі продукції у порівнянних оптових цінах" - за
звітний і відповідний період минулого року за цінами внутрішнього
ринку, які склалися на 01.01.92 з урахуванням фактичної
трудомісткості виробів у експортному виконанні".
9. Пункт 48 викласти в такій редакції: "Роботи, послуги промислового характеру включаються в обсяг
продукції у діючих оптових цінах підприємств за цінами,
узгодженими з замовником, включаючи вартість витрачених допоміжних
матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин підприємства і
замовника (якщо вони сплачені). Роботи, послуги промислового характеру включаються в обсяг
продукції у порівнянних цінах, з урахуванням вартості в оцінні на
01.01.92 витрачених при цьому допоміжних матеріалів, вузлів.
деталей і запасних частин тільки свого підприємства".
10. Пункт 50 викласти в такій редакції: "Продукція, яка виготовлена підприємством-виготовлювачем з
сировини і матеріалів замовника (давальницьких), незалежно від
того, сплачені або не сплачені вони підприємством, включається в
обсяг продукції у порівнянних цінах, з урахуванням вартості
сировини і матеріалів замовника сцінюється в цінах на 01.01.92. В обсяг продукції в діючих оптових цінах підприємств
включається тільки вартість сплачених підприємством сировини і
матеріалів замовника. Якщо виріб виготовляється із сировини інофірм, то порівнянна
ціна на цей виріб визначається у відповідності з п. 40.3. цих
доповнень".
11. Пункт 51 викласти в такій редакції: "Підприємства, що здійснюють силами власного
промислово-виробничого персоналу освоєння нової техніки, витрати
на яку провадяться за рахунок прибутку, в обсяг товарної продукції
у порівнянних цінах включають фактично виконані у звітному періоді
роботи за цінами, діючими на 01.01.92".
12. В абзаці першому пункту 54. слова "діючих і" виключити.
13. У пункту 57: абзац другий доповнити словами "запчастини для легкових
автомобілів"; в абзаці дев'ятому слова "без вартості встановлення покришок
для легкових автомобілів, автобусів і тролейбусів, які знаходяться
у власному користуванні населення" виключити; в абзаці двадцять п'ятому після слів "давальницький помел
борошна" додати слова "макаронні вироби".
14. У пункті 58: слова "картон", "макаронні вироби" виключити; абзац шістнадцятий після слів "у частині поставки
торговельними організаціями" доповнити словами "застібка
"Блискавка".
15. У пункті 59: після слів "гіпсових виробів" додати слова "картону", "листів
азбестоцементних". Доповнити пункт новим абзацом: "Частка води (питома вага гр. "Б") визначається на основі форм N1- водопровід (зведена) і N 1 -
житлкомунгосп (зведена) як сума даних по відпуску води населенню і
на комунально-побутові потреби у процентах до відпуску води усім
споживачам".
16. Пункт 83 доповнити новим абзацом такого змісту: "Вироби6 виготовлені на давальницьких умовах з імпортної
сировини (включаючи і отримані з країн колишнього СРСР), у
загальний обсяг виробництва продукції в натуральному виразі не
включаються, а виділяються окремим рядком "крім того вироблено з
імпортної давальницької сировини".
17. Пункт 104.2. викласти в такій редакції: "В обсяг продукції у порівнянних цінах також включається
вартість кондиційних продуктів збагачення і брикетування
(концентрат і брикети), реалізованих на сторону та непромисловим
господарствам шахт (розрізів), а також отримані при збагачені
промпродукти, відсів і шлам, побічні продукти брикетування -
монтан-віск, біомінеральні добрива (вуглелужні реагенти)".
18. Пункт 106 виключити.
19. У пункті 120 слова "по цінам фактичної реалізації"
змінити словами "за порівнянними оптовими цінами на 01.01.92". 20. Розділ IX доповнити пунктами 120.1.;127.1. такого змісту: "120.1. Підприємства з подовженим виробничім циклом
виготовлення виробів (більше як два місяці) в обсяг товарної
продукції в порівнянних цінах включають приріст (зі знаком "+")
або збиток (зі знаком "-") залишків незавершеного виробництва і
спеціального оснащення. Вартість приросту (збитку) незавершеного
виробництва слід визначати на основі даних прямого рахунку
незавершеного виробництва у натуральному виразі і прямої оцінки
його в оптових цінах на 01.01.92". "127.1. Підприємства нерудної промисловості в обсяг продукції
у порівняних цінах включають вартість виготовлених силами
промислово-виробничого персоналу вибухових водонаповнених речовин
гарячого лиття і сухих вибухових сумішей в оцінці на 01.01.92,
використаних ними при добуванні нерудних будівельних матеріалів".
21. Пункт 122 викласти в такій редакції: "Облік обсягів продукції і послуг промислового характеру
судноремонтними і судноремонтними-суднобудівними підприємствами здійснюється за показником товарного випуску (валової
продукції). У склад товарного випуску (валової продукції) включаються:
обсяг товарної продукції, вартість приросту або зменшення залишків
незавершеного виробництва, вартість приросту або зменшення
залишків напівфабрикатів і деталей власного виробництва, які
призначаються для об'єктів судноремонту і суднобудування. В обсязі товарного випуску (валової продукції) враховуються
зміни залишків незавершеного виробництва на кінець і початок
звітного періоду по об'єктах судноремонту і суднобудування при
умові, що тривалість виробничого циклу (за встановленою
технологією) становить більше двох місяців. З іншої продукції, тривалість виробничого циклу котрої за
встановленою технологією не превищує 2-х місяців, зміни залишків
незавершеного виробництва у склад товарного випуску (валової
продукції) не включається".
22. Пункт 123 викласти в такій редакції: "Товарний випуск (валова продукція) судноремонту визначається
по проценту посування технічної готовності за звітний період
виходячи з договірної вартості ремонту об'єкта. Процент технічної готовності визначається відношенням суми
обсягів виконаних цехами робіт у кошторисних годинах до загальної
кошторисної трудомісткості. У разі уточнення кошторисної
трудомісткості, договірної вартості об'єкта, який ремонтується,
проводиться коригування процента технічної готовності і обсягу
товарної продукції (валової продукції). Для визначення обсягу незавершеного виробництва з метою
оподаткування приймається сума завищення обсягів незавершеного
виробництва за даними бухгалтерського обліку і обсягів товарного
випуску (валової продукції за звітний період".
23. Пункт 135.4 доповнити новим абзацом такого змісту: "- вовни митої - для виробництва пряжі, пряжі вовняної
однониткової і крученої для виробництва вовняних сурових тканин,
килимів та килимових виробів і готових трикотажних виробів".
24. Розділ IX доповнити пунктом 135.9. такого змісту: "В текстильно-галантерейній промисловості: - мереживних і гардинних полотен, обробних тканин (шиття
рельєфне), які використовуються для виробництва з них готових
виробів".
25. У пункті 143.1 після слів "кулінарних виробів і м'яса
для" доповнити словами "розфасовки і".
26. У пункті 143.4 слова "тільки по підприємствах спиртової
і лікеро-горілчаної промисловості" виключити.
27. Пункт 145 викласти в такій редакції: "В обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних та діючих
оптових цінах підприємств виноробної промисловості, враховуючи
підприємства по виробництву продтоварів, які займаються
виноробством, включається вартість:".
28. Пункт 161.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Крім вартості виробленої кінцевої продукції в указаний обсяг
включається як виняток також вартість всіх видів м'яса і
субпродуктів 1 категорії, масла рослинного власного виробництва,
витрачених на промислово-виробничі потреби в середині того ж
підприємства".
29. У пункті 164 після слів "застібка "Блискавка" додати
слова "клейонка столова".
30. У пункті 165 після слів "мішки з усіх видів тканин"
додати слова "гудзики, гачки, петлі, пряжки та інші прикраси до
одягу, вата бавовняна".
31. У пункті 168.1 слова "лакофарбові матеріали, мінеральні
добрива та інші товари побутової хімії у дрібній розфасовці"
виключити.
32. Розділ X доповнити пунктом 168.6. такого змісту: "Товари побутової хімії у дрібній та будь-якій розфасовці в
частині поставки торговельним організаціям та підприємствам
побутового обслуговування населення, що надають послуги населенню
за готівковий розрахунок".
33. Пункт 170 викласти втакій редакції: "Вироби, виготовлені підприємствами в результаті спільної
діяльності, в обсяг товарів народного споживання включає те
підприємство, яке робить останню технологічну операцію і реалізує
споживачу".
34. Пункт 171.3 виключити.
35. Пункт 171.4 викласти в такій редакції: "Продукція вироблена підприємствами побутового обслуговування
за індивідуальними замовленнями населення".
З введенням в дію змін і доповнень Типової інструкції до
складання звітів промислових підприємств усіх форм власності по
продукції визнати такими, що втратили чинність, вказівки Мінстату
України від 22.11.92 N 05/1 - 8/247, від 22.01.93 N 05/1 - 8/10.вгору