Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
Постанова Національного банку України; Положення від 29.12.2001563
Документ z0062-02, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0017500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2001  № 563


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2002 р.
за № 62/6350

Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 211 від 21.05.2003
№ 357 від 17.06.2009
№ 491 від 12.11.2010
№ 84 від 12.03.2012
№ 51 від 22.02.2013
№ 503 від 09.12.2013
№ 301 від 30.04.2015
№ 1003 від 31.12.2015
№ 420 від 30.12.2016
№ 69 від 21.06.2018
№ 17 від 08.01.2019}

У зв'язку з унесенням змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку, за незаконне розголошення або використання інформації, що становить банківську таємницю, протидію тимчасовій адміністрації або ліквідації банку, здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії та відповідно до статей 72, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення адміністративних штрафів (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.03.2000 № 94 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 за № 189/4410;

главу 8 розділу III Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036.

3. Адміністративному департаменту (В.В. Врублевський) у десятиденний термін після державної реєстрації Положення в Міністерстві юстиції України здійснити його тиражування, а також виготовити бланки процесуальних та інших документів згідно з додатками до нього для потреб Національного банку України та забезпечити ними територіальні управління Національного банку України.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (О.І. Кірєєв) щорічно подавати Адміністративному департаменту (В.В. Врублевський) заявки на виготовлення потрібної кількості примірників бланків процесуальних документів та інших документів, передбачених у додатках до Положення.

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л. Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (О.І. Кірєєв), Економічний департамент (В.М. Галь), Департамент платіжних систем (В.М. Кравець), Департамент монетарної політики (Н.І. Гребеник), Департамент готівково-грошового обігу (Н.В. Дорофєєва), Департамент бухгалтерського обліку (В.І. Ричаківська) та керівників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

В.С. Стельмах


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2001 № 563


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2002 р.
за № 62/6350

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок накладення адміністративних штрафів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення на підставі Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), статей 255, 257, 234-3, 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) установлює порядок складання та подання відповідній посадовій особі або органові, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні правопорушення, а також установлює порядок накладення штрафів, передбачених статтями 163-14, 163-16 (у частині порушення банками порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом) (далі - 163-16), 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу.

{Пункт 1.1 в редакції Постанови Національного банку № 211 від 21.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 1003 від 31.12.2015, № 17 від 08.01.2019}

1.2. Згідно зі статтею 234-3 Кодексу Національний банк України (далі - Національний банк) розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу.

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 21.05.2003; в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

1.3. Від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку та його заступники, керівники підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю (далі - Уповноважені особи).

{Пункт 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 1003 від 31.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

1.4. Керівниками підрозділів Національного банку та їх заступниками, які забезпечують виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю, уповноваженими від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, є:

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

1) директор Департаменту банківського нагляду, його заступники;

2) директор Департаменту виїзних перевірок банків, його заступники;

{Підпункт 2 пункту 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 69 від 21.06.2018}

3) директор Департаменту фінансового моніторингу, його заступники;

4) директор Департаменту ліцензування, його заступники;

{Підпункт 4 пункту 1.4 глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

5) директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку, його заступники;

{Підпункт 5 пункту 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 420 від 30.12.2016}

6) директор Департаменту грошового обігу, його заступники.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

1.5. Передбачені цим Положенням повноваження Уповноважених осіб можуть виконуватися посадовими особами, які їх заміщують, у встановленому порядку.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

1.6. Уповноважені особи мають право накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

1.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені статтями 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій) (далі - 166-8), 166-9, 166-20 Кодексу, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

{Пункт в редакції Постанови Національного банку № 211 від 21.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 17.06.2009, № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013, № 17 від 08.01.2019}

1.8. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення Уповноважена особа, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

{Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

2. Накладення адміністративного стягнення

2.1. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як правопорушником, так і іншими особами.

2.2. Національний банк уживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за допущення порушень, передбачених статтями 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8, 166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу".

{Пункт 2.2 в редакції Постанов Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

2.3. Штраф накладається:

а) пов'язаних з банком осіб;

{Підпункт "а" пункту 2.3 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015}

б) інших осіб, які відповідно до Закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку;

в) на голову ліквідаційної комісії, ліквідатора;

г) інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації банку.

ґ) на посадових осіб банків, філій іноземних банків;

{Пункт 2.3 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою Національного банку № 211 від 21.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

д) на посадових осіб небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), які не втратили чинність після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі - фінансові установи);

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом "д" згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

е) на осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факт її подання (одержання), якщо ця інформація стала відомою цій особі у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

{Пункт 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 21.05.2003; в редакції Постанови Національного банку № 491 від 12.11.2010}

є) посадових осіб юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які порушили закони України та нормативно-правові акти Національного банку щодо порядку здійснення операцій з електронними грошима;

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

ж) посадових осіб платіжних організацій, що порушили закони України та нормативно-правові акти Національного банку, які регулюють переказ коштів в Україні;

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

з) посадових осіб члена/учасника платіжної системи, що порушили закони України та нормативно-правові акти Національного банку, які регулюють переказ коштів в Україні, не повідомили про помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших членів/учасників платіжної системи;

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

и) посадових осіб еквайра та/або емітента, які порушили встановлені Національним банком загальні параметри моніторингу з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із застосуванням електронних платіжних засобів;

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

і) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних осіб, які є об'єктами нагляду (оверсайту);

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

ї) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних осіб, які надають послуги платіжної системи без реєстрації платіжної системи в порядку, установленому законами та нормативно-правовими актами Національного банку;

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

{Підпункт "е" пункту 2.3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 357 від 17.06.2009}

й) на посадових осіб уповноважених установ.

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

Штрафи на осіб, зазначених у цьому пункті, накладаються, якщо виявлене порушення є наслідком їх особистих дій або бездіяльності.

{Пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 21.05.2003}

Терміни "еквайр", "емітент", "платіжна організація", "член/учасник платіжної системи", "нагляд (оверсайт)" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

Термін "пов'язана з банком особа" вживається у значенні, визначеному Законом.

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

Термін “уповноважені установи” вживається в значенні, визначеному Законом України “Про валюту і валютні операції”.

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

2.4. До посадових осіб банків, філій іноземних банків, на яких накладаються штрафи, належать:

а) голова, його заступники та члени ради банку;

б) керівник філії іноземного банку;

в) голова, його заступники та члени правління банку;

{Підпункт "в" пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

г) головний бухгалтер банку, його заступники;

ґ) керівник відокремленого підрозділу;

д) посадові особи банку, відповідальні за здійснення сукупності чи окремих заходів з фінансового моніторингу.

{Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 491 від 12.11.2010, № 301 від 30.04.2015}

{Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

2.5. {Абзац перший пункту виключено на підставі Постанови Національного банку № 211 від 21.05.2003}

При накладенні штрафу враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

2.6. Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

а) щире розкаяння винного;

б) учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

в) учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Уповноважена особа може визнати пом'якшувальними й інші обставини, не зазначені в цьому пункті.

{Абзац п'ятий пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

2.7. Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються:

а) продовження протиправної поведінки;

б) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення.

{Підпункт "б" пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

2.8. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

{Абзац перший пункту 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються однією і тією самою Уповноваженою особою, то стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення із вчинених.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 357 від 17.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 69 від 21.06.2018}

2.9. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду (судді), то стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення - не пізніше ніж через три місяці з дня його виявлення.

{Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 357 від 17.06.2009}

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

{Абзац третій пункту глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013}

2.10. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, яка не була піддана адміністративному стягненню.

2.11. Якщо внаслідок вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то питання щодо відшкодування винним майнової шкоди вирішується в судовому порядку.

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Метою провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до вимог Закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання особи в дусі дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку, зміцнення законності.

3.2. Завданнями Національного банку під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-12, 166-8, 166-9 та 188-34 Кодексу, є складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх надсилання місцевим судам.

{Пункт 3.2  глави 3 в редакції Постанов Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013}

3.3. Завданнями Національного банку в справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, є складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ і накладення адміністративних стягнень.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

3.4. Провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачені статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:

{Абзац перший пункту 3.4 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

а) відсутності події і складу адміністративного правопорушення;

б) неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

в) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

г) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;

ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.9 цього Положення;

{Підпункт "ґ" пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

д) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

{Підпункт "д" пункту 3.4 в глави 3 редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013}

е) смерті особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

4. Протокол про адміністративне правопорушення

4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8, 166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення.

{Пункт 4.1 в редакції Постанов Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 420 від 30.12.2016, № 17 від 08.01.2019}

4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

{Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

1) директори департаментів банківського нагляду, виїзних перевірок банків, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;

{Підпункт 1 пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанов Національного банку № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

2) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює інспекційні перевірки банків або інших осіб, що відповідно до Закону можуть бути об'єктами перевірки Національного банку;

3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банку, фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

{Підпункт 3 пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 69 від 21.06.2018}

4) керівник робочої групи, уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи, уповноважений працівник Національного банку, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, перевірки пунктів обміну іноземної валюти на території України;

{Підпункт 4 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 69 від 21.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 17 від 08.01.2019}

5) керівник робочої групи, який здійснює перевірку щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні;

6) куратор банку;

{Пункт 4.2 глави 4 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

7) працівники підрозділів Національного банку, зазначених у підпункті 1 пункту 4.2 глави 4 цього Положення, у посадових інструкціях яких містяться повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення.

{Пункт 4.2 глави 4 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 69 від 21.06.2018}

{Пункт 4.2 в редакції Постанов Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 301 від 30.04.2015}

4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.

{Абзац перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

{Пункт 4.3 в редакції Постанов Національного банку № 357 від 17.06.2009, № 301 від 30.04.2015}

4.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитись від його підписання.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

4.5. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі складення протоколу на місці вчинення адміністративного правопорушення в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення в двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та/або надати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу.

{Абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

{Абзац третій пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

4.6. Уповноважена посадова особа Національного банку, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі виявлення адміністративного правопорушення під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю без виїзду до фактичного місцезнаходження об'єктів нагляду (оверсайта), контролю або відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на місці вчинення адміністративного правопорушення:

{Абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

1) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце, дату та час, коли така особа має з'явитися до Національного банку для надання нею пояснень, що стосуються виявленого правопорушення;

2) складає, підписує два примірники протоколу про адміністративне правопорушення та надсилає другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо така особа не з'явилась до Національного банку у зазначені в повідомленні дату та час для надання пояснень, що стосуються виявленого правопорушення.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

4.7. Повідомлення, зазначене в підпункті 1 пункту 4.6 цього Положення, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси місця проживання або перебування особи та свідків і потерпілих (якщо вони є) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку.

{Абзац перший пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є посадовою особою юридичної особи, то повідомлення у той самий строк надсилається лише на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала повідомлення, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Повідомлення посадовій особі банку, яка притягається до адміністративної відповідальності, надсилається лише на електронну адресу банку з використанням системи електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня, коли така особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечити негайне вручення повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

4.8. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку у випадку, зазначеному в пункті 4.5 цього Положення;

2) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання або перебування особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на адресу юридичної особи, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є її посадовою особою у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 4.6 цього Положення.

{Підпункт 2 пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

4.9. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями статтями 163-14, 163-16 , 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, подається Уповноваженій особі.

Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними ними протоколами про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу.

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015, № 17 від 08.01.2019}

4.10. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-12, 166-8, 166-9 та 188-34 Кодексу, надсилається до місцевого суду.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 357 від 17.06.2009, № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013}

5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.9 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк із дня одержання Уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи або складення протоколу у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 4.9 цього Положення.

{Абзац перший пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

Відомості про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у порядку та строки, зазначені в пункті 4.7 цього Положення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за відсутності цієї особи, коли є дані про її повідомлення про місце і час розгляду справи в установленому порядку.

{Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

5.2. Справа про адміністративне правопорушення (статті 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом.

{Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 17 від 08.01.2019}

5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про адміністративне правопорушення та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інших документів.

Обов'язок щодо збирання доказів покладається на Уповноважених посадових осіб Національного банку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

{Пункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

5.4. Уповноважена особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом і правосвідомістю.

{Пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

5.5. Якщо при розгляді справи Уповноважена особа дійде висновку, що порушення має ознаки кримінального правопорушення, то вона передає матеріали прокурору, органу досудового розслідування.

{Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015, № 69 від 21.06.2018}

5.6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення Уповноваженої особи, яка розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

{Абзац перший пункту 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін.

Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

{Пункт 5.6 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013}

5.7. Уповноважена особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

{Абзац перший пункту 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

а) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;

б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

в) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

г) чи витребувано потрібні додаткові матеріали;

ґ) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників, адвоката.

5.8. Розгляд справи розпочинається з представлення Уповноваженої особи, яка розглядає справу.

{Абзац перший пункту 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

Уповноважена особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

{Абзац другий пункту 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 420 від 30.12.2016}

5.9. Уповноважена особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна певна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

{Пункт 5.9 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

{Пункт 5.10 глави 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

5.10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-12, 166-8, 166-9 та 188-34 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 21.05.2003, № 357 від 17.06.2009, № 491 від 12.11.2010, № 84 від 12.03.2012, в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013}

6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, Уповноважена особа виносить постанову за справою.

{Абзац перший пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 17 від 08.01.2019}

Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.

{Абзац другий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується Уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

{Абзац четвертий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

{Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

6.2. За справою про адміністративне правопорушення Уповноважена особа приймає одну з таких постанов:

{Абзац перший пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2);

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу досудового розслідування або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.

{Абзац другий пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015}

6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі.

6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції Національного банку, який зазначається через косу лінію.

{Абзац перший пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється уповноваженою особою шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника відповідного структурного підрозділу Національного банку. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

{Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

7. Оскарження постанови за справою про адміністративне правопорушення

{Назва глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено.

{Пункт 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015}

7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими Кодексом.

Скарга подається Уповноваженій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається Уповноваженою особою, яка винесла постанову за справою про адміністративні правопорушення, разом із справою про адміністративне правопорушення вищестоящій посадовій особі Національного банку, зазначеній у пунктах 1.3, 1.4 глави 1 цього Положення.

{Пункт 7.2 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 69 від 21.06.2018}

7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено вищестоящою посадовою особою, правомочною розглядати скаргу.

{Пункт 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

{Пункт 7.4 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

7.4. Постанова Уповноваженої особи в справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

{Пункт 7.4 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 420 від 30.12.2016}

7.5. Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядається Уповноваженою особою у 10-денний строк із дня її надходження.

{Пункт глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013; в редакції Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

7.6. Вищестояща посадова особа при розгляді скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

{Абзац перший пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}

а) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

{Підпункт "а" пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 1003 від 31.12.2015}

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) змінює захід стягнення в межах, передбачених статтями 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу, для того, щоб стягнення не було посилено.

{Підпункт "г" пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 17 від 08.01.2019}

Вищестояща посадова особа, яка розглянула скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови (додаток 5).

{Абзац пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 1003 від 31.12.2015, № 69 від 21.06.2018}

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної посадової особи.

{Пункт глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

7.7. Копія рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

{Абзац перший пункту 7.7 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

{Абзац другий пункту 7.7 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

{Пункт глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 22.02.2013}

7.8. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

{Пункт глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013}

8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

8.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання.

8.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

{Абзац другий пункту 8.2 глави 8 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого абзацом першим пункту 8.8 цього Положення.

{Абзац третій пункту 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу звертається до виконання Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

{Абзац четвертий пункту 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

8.3. Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому чинним законодавством.

У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

{Пункт 8.4 глави 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 301 від 30.04.2015}

8.4. За наявності обставин, зазначених у підпунктах "в", "г" і "е" пункту 3.4 цього Положення, Уповноважена особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).

{Пункт 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

8.5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 7.5 цього Положення перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги.

{Пункт 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 301 від 30.04.2015}

8.6. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

{Пункт 8.6 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

8.7. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Уповноваженою особою, яка винесла постанову.

{Абзац перший пункту 8.7 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем у разі забезпечення ним примусового виконання постанови про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою, здійснюється відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

{Абзац другий пункту 8.7 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

8.8. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

{Абзац перший пункту глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015}

Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через банки України.

{Абзац другий пункту в редакції Постанови Національного банку № 357 від 17.06.2009}

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає Уповноваженій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про його сплату для внесення до постанови запису про її виконання. Зазначена копія підшивається до справи.

{Абзац третій пункту в редакції Постанови Національного банку № 357 від 17.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 69 від 21.06.2018}

8.9. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений у пункті 8.8 цього Положення, Уповноважена особа надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень.

{Пункт в редакції Постанов Національного банку № 357 від 17.06.2009, № 420 від 30.12.2016}

8.10. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається Уповноваженій особі, яка винесла постанову.

{Пункт 8.10 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством.

9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка склала протокол, і здається на зберігання до архіву установи.

{Абзац перший пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 420 від 30.12.2016}

Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

Директор
Юридичного департаменту


В.В. ПасічникДодаток 1
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

ПРОТОКОЛ
про вчинення адміністративного правопорушення

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 21.05.2003; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 17.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 491 від 12.11.2010, № 51 від 22.02.2013, № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018, № 17 від 08.01.2019}

Директор
Юридичного департаменту


В.В. Пасічник


Додаток 2
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

{Додаток 2 в редакції Постанов Національного банку № 357 від 17.06.2009, № 84 від 12.03.2012, № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018, № 17 від 08.01.2019}

Директор
Юридичного департаменту


В.В. Пасічник


Додаток 3
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 22.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 301 від 30.04.2015, № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018, № 17 від 08.01.2019}Додаток 4
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЖУРНАЛ
обліку постанов за справами про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

Реєстраційний номер постанови

Дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову

Прізвище, ініціали, посада, місце роботи порушника

Резолютивна частина постанови

Відмітка про виконання постанови

Постанову оскаржено

Рішення органу (посадової особи), що розглянув скаргу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9
{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 1003 від 31.12.2015}Додаток 5
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

ПОСТАНОВА
про розгляд скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 51 від 22.02.2013, № 301 від 30.04.2015, № 1003 від 31.12.2015, № 420 від 30.12.2016, № 69 від 21.06.2018}Додаток 6
до Положення
про порядок накладення
адміністративних штрафів

ОПИС
документів, що є у справі про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

№ з/п

Найменування і реквізити документів

№ сторінки

1

2

3

Опис складено

____________________________________
(посада)

______________________
(прізвище, ініціали)
______________
(підпис)вгору