Документ z0061-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.11.2011, підстава - z1227-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи
25.12.2009 N 886
( z0060-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2010 р.
за N 61/17356
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 1037 ( z1227-11 ) від 29.09.2011 }
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
з проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння,
продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам

I. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам
(далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та інших
нормативно-правових актів.
1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.
1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам.
1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам є Державний
департамент пожежної безпеки МНС.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні: виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт
і безпосередньо виконує окремі види робіт протипожежного
призначення; діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам; керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за
функціональними обов'язками відповідає за організацію та
провадження окремих видів робіт протипожежного призначення; роботи протипожежного призначення - окремі види робіт та
послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам (визначені у
розділі II Ліцензійних умов); суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, а також фізична особа - підприємець.
1.6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання особисто
або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу
ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську
діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів робіт), то в заяві про видачу ліцензії
також зазначаються ці роботи згідно з вимогами розділу II
Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської
діяльності зазначаються види робіт, на які вона поширюється. У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть діяльність протипожежного
призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються
їх перелік та місцезнаходження.
1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності або копія довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа; відомості за підписом керівника та печаткою заявника -
суб'єкта господарської діяльності про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження заявленого виду господарської діяльності (додаток 2); засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів,
необхідний для провадження відповідного виду господарської
діяльності згідно з ліцензійними умовами; засвідчені в установленому порядку копії атестованих методик
проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта
метрологічного обстеження виробництва цих робіт; порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки МНС України.
1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, на
переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів
(додаток 3). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи. Оформлення заяв на переоформлення ліцензії, про видачу
дубліката ліцензії або копії ліцензії здійснюється суб'єктами
господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).
1.9. Заява залишається без розгляду, якщо: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
1.10. Орган ліцензування діяльності протипожежного
призначення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її
видачі. Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. Рішення про видачу ліцензії приймається за умови
відповідності суб'єкта господарювання ліцензійним умовам згідно з
поданими документами та достовірності зазначених у них даних. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови.
1.11. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та
порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу".
1.12. Після отримання документа, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії, орган ліцензування протягом трьох
робочих днів оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його
зверненням.
II. Види робіт протипожежного призначення
2.1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну
небезпеку.
2.2. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів
та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
2.3. Проведення випробувань пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.
III. Вимоги до керівників та виконавців робіт
3.1. Роботи протипожежного призначення повинні виконуватись
керівниками та виконавцями робіт, які зазначені у відомостях про
наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів (можуть бути
зазначені для декількох видів робіт одночасно). Керівники та виконавці робіт повинні бути атестовані на право
проведення конкретних випробувань відповідно до ДСТУ 3412-96
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних
лабораторій" (далі - ДСТУ 3412-96) або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
"Загальні вимоги до компетентності випробувальних та
калібрувальних лабораторій" (далі - ДСТУ ISO/IEC 17025:2006).
3.2. Керівник робіт повинен мати повну вищу освіту напряму
"інженерія" та стаж роботи в галузі випробувань (експериментальних
досліджень) не менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати базову або повну вищу освіту
напряму "інженерія".
3.3. Загальна кількість працівників, які проводять
випробування, повинна бути не менше двох.
IV. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації
Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовані
нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію: ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006; ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции.
Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные
положения"; комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови)
на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з
галуззю атестації або акредитації; положення про випробувальну лабораторію; паспорт випробувальної лабораторії; документи, які підтверджують компетентність випробувальної
лабораторії (атестат акредитації або свідоцтво про атестацію); настанова з якості випробувальної лабораторії (відповідно до
вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 або ДСТУ 3412-96); методики проведення випробувань конкретних видів (груп)
продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним інститутом
пожежної безпеки МНС України (за відсутності стандартизованих) або
Державним центром сертифікації МНС (для сертифікації продукції); перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці,
графіки атестації випробувального обладнання та документи, що
підтверджують їх виконання (свідоцтва про повірку, атестати тощо); порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки МНС України.
V. Технологічні вимоги
5.1. Суб'єкт господарювання для проведення випробувань
повинен мати приміщення (власні або орендовані), які відповідають
вимогам методик випробувань щодо їх площі, стану та умов, що в них
забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря,
освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінювання), а
також вимогам пожежної безпеки, санітарним нормам і правилам,
правилам безпеки праці та охорони навколишнього природного
середовища (ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006).
5.2. Суб'єкт господарювання повинен мати випробувальне
обладнання та засоби вимірювальної техніки (власні або орендовані)
для проведення випробувань згідно з галуззю акредитації або
атестації. Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної
техніки мають утримуватися у справному технічному стані та
проходити атестацію і повірку (калібрування) в порядку та строки,
визначені чинним законодавством.
VI. Вимоги щодо якості проведення випробувань
6.1. При провадженні діяльності протипожежного призначення
суб'єкт господарювання зобов'язаний дотримуватись вимог
нормативно-правових актів, що регулюють цей вид діяльності.
6.2. Проведення випробувань здійснюється суб'єктами
господарювання відповідно до галузі акредитації або атестації
випробувальних лабораторій.
6.3. Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему
якості згідно з ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, яка
відповідає її діяльності, обсягу випробувань та забезпечує
достатність і об'єктивність алгоритмів та результатів випробувань. Результати випробувань оформляються протоколами згідно з
ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
6.4. Суб'єкт господарювання веде журнал обліку виконаних
робіт протипожежного призначення (додаток 7), який має бути
пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою ліцензіата.
Журнал заповнюється не пізніше наступного дня після закінчення
робіт. Суб'єкти господарювання до 5-го числа місяця, наступного
після закінчення півріччя та року, повинні надавати до
територіальних органів державного пожежного нагляду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(за територіальністю) інформацію про виконані ними роботи протягом
останнього півріччя за формою журналів обліку виконаних робіт у
паперовому та електронному (у форматі Excel) вигляді.
6.5. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити збереженість
у паперовому або електронному вигляді документів, які
використовувались (складались) при виконанні робіт протипожежного
призначення, у порядку та терміни, встановлені ДСТУ 3412-96 або
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та законодавством України у сфері архівної
справи та діловодства.
6.6. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово повідомляти
орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти
робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або
їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують
зазначені зміни.
Начальник Державного
департаменту
пожежної безпеки Е.М.Улинець

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ____________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________,
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
_________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
___________, ______________, ___________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, найменування
відділення банку, МФО)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності)
з таких робіт: __________________________________________________
(види робіт протипожежного призначення)
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що
провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження| Телефон, |Назва видів робіт| |з/п|відокремленого| | факс | | | | підрозділу | | | | |---+--------------+----------------+----------+-----------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------+----------------+----------+-----------------| | | | | | | |---+--------------+----------------+----------+-----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів. ________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "___" _____________ 20__ року

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази
і спеціалістів, необхідних для провадження
заявленого виду господарської діяльності
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)

1. Відомості про наявність приміщень для проведення
випробувань:
------------------------------------------------------------------- | N |Місцезнаходження|Призначення|Дата та номер дозволу на початок| |з/п| приміщення |приміщення | роботи, найменування органу, | | | | | що його видав | |---+----------------+-----------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------------
2. Відомості про наявність вимірювального обладнання та
засобів вимірювальної техніки:
------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Кількість| Рік |Норма-|Технічний| Дата атестації | |з/п|вимірювального| |виготов-|тивний| стан | (повірки, | | |обладнання та | | лення |строк | |калібрування) та| | | засобів | | |роботи| | найменування | | |вимірювальної | | | | |організації, що | | | техніки | | | | | її проводила | |---+--------------+---------+--------+------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
3. Відомості про наявність спеціалістів:
------------------------------------------------------------------ | N | Керівник/|Посада|Прізвище,| Освіта (який |Стаж роботи | |з/п|виконавець| |ім'я, по | навчальний заклад |за цим видом| | | робіт | |батькові | закінчив і коли, | робіт (для | | | | | | напрям підготовки,| керівника) | | | | | | спеціальність) | | |---+----------+------+---------+-------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
"___" ____________ 20__ року
М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії
та у відомостях про наявність матеріально-технічної бази і
спеціалістів, перевірив та _______________________________________ __________________________________________________________________
(вказати: підтверджую чи не підтверджую достовірність
та причини непідтвердження)
__________________________ __________ _________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка здійснювала перевірку)
М.П. "___" ____________ 20__ року
Примітка. Приміщення, обладнання та фахівці вказуються окремо за кожним
заявленим видом робіт протипожежного призначення.

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ОПИС ДОКУМЕНТІВ _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ________ 20__ року N ____
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Кількість|Ким завірено| Відмітка посадової | |з/п| документа |аркушів у| документ | особи органу | | | |документі| | ліцензування про | | | | | | наявність документа | |---+------------+---------+------------+------------------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
___________________________ __________ ________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
Прийняв документи в кількості ______________________ аркушів.
(цифрами і словами)
_______________________ __________ ____________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла документи)
"___" _______________ 20__ року
Другий примірник опису отримав
_____________________________ __________ ______________________
(посада представника суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
"___" _______________ 20__ року
______________________________ __________ _____________________
(відмітка про дату прийняття (підпис) (прізвище, ініціали
документів, що підтверджують відповідальної особи)
внесення заявником плати
за видачу ліцензії)

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ____________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________,
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
_________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
___________, _______________, __________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________,
термін дії ліцензії _____________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________
(зазначити причини)
__________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон,| Назва видів робіт | |з/п|відокремленого| | факс | | | | підрозділу | | | | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | | | | | | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "___" ____________ 20__ року

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ____________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________,
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
_________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
___________, ________________, _________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, найменування відділення
банку, МФО)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _______________________,
термін дії ліцензії ___________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________ __________________________________________________________________
(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії)
__________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон,| Назва видів робіт | |з/п|відокремленого| | факс | | | | підрозділу | | | | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | | | | | | |---+--------------+----------------+--------+-------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали) господарювання)
М.П. "___" ___________ 20__ року

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ____________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________,
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
_________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
___________, ____________, _____________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія ______________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________,
термін дії ліцензії ____________________________,
просить видати копію ліцензії ___________________________________
(найменування, місцезнаходження
філії, іншого відокремленого
підрозділу)
на виконання таких видів робіт: _________________________________
(види робіт
протипожежного призначення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
________________________ __________ ___________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "___" ____________ 20__ року

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання,
а також пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)

--------------------------------------------------------------------------- | N | Назва та | Дата | Найменування | Номер та дата |Примітка| |з/п|місцезнаходження|виконання| речовин, | документа, яким | | | |замовника робіт | робіт | матеріалів, |оформлені виконані| | | | | |конструкцій та| роботи | | | | | |інших об'єктів| | | | | | | випробування | | | |---+----------------+---------+--------------+------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------вгору