Документ z0061-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2006 N 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2006 р.
за N 61/11935

Про внесення змін до Правил складання
та подання заявки на промисловий зразок

З метою приведення у відповідність до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716
( 1716-2004-п ) "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності"
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Правил складання та подання заявки на
промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 18 лютого 2002 року N 110 ( z0226-02 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року
за N 226/6514, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність" після його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.01.2006 N 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2006 р.
за N 61/11935

ЗМІНИ
до Правил складання та подання заявки
на промисловий зразок
( z0226-02 )

1. У розділі 1: абзац десятий пункту 1.2 викласти в такій редакції: "Порядок - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716
( 1716-2004-п )"; абзац другий та підпункти 1.3.1-1.3.3 пункту 1.3 виключити; пункти 1.4 та 1.5 виключити.
2. У розділі 3: у тексті пункту 3.2: слова "комплект (набір)" у відповідних відмінках замінити
словами "набір (комплект)" у відповідних відмінках; слово "елементи" замінити словом "вироби" у відповідних
відмінках.
3. У розділі 5: абзац другий після слова "патенту" доповнити словами "в
одному примірнику"; абзац третій після слів "вигляд виробу" доповнити словами "у
двох примірниках"; абзац четвертий після слова "зразка" доповнити словами "в
одному примірнику"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "креслення, схему, карту (у разі необхідності відповідно до
пункту 9.1 цих Правил) в одному примірнику".
4. У розділі 6: у пункті 6.1: друге речення абзацу першого виключити; після пункту 6.1 доповнити розділ новими пунктами 6.2 і 6.3
такого змісту: "6.2. У графі "Номер заявки, визначений заявником"
проставляється порядковий номер, визначений заявником під час
подання заявки. 6.3. Графа "Дата подання" заповнюється Укрпатентом під час
одержання ним заявки". У зв'язку з цим пункти 6.2-6.13 вважати відповідно
пунктами 6.4-6.14; у пункті 6.5: абзаци перший-шостий викласти в такій редакції: "6.5. За кодом (71) зазначаються: для фізичної особи: ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи,
яка є громадянином України) та місце проживання (найменування
вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту,
району, області, поштовий індекс); для юридичної особи: повне найменування (відповідно до установчих документів); місцезнаходження (адреса органу або особи, яка відповідно до
установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її
імені, з послідовністю, наведеною в цьому пункті для місця
проживання фізичної особи)"; в абзаці сьомому слово "Назви" замінити словом
"Найменування"; в абзаці восьмому слово "їх" виключити та після слова
"проживання" доповнити словами "кожного з них"; в абзаці дев'ятому слово "повного" виключити та після слів
"імені або" доповнити словом "повного"; у пункті 6.12 слова "повне" та "повного" виключити.
5. Розділ 7 викласти в такій редакції:
"7. Комплект зображень виробу 7.1. Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді
його макета або малюнка) повинен давати повне уявлення про
зовнішній вигляд виробу. Зокрема, комплект зображень тривимірного виробу може містити
загальний вигляд виробу, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду,
зверху, знизу та зображення фрагментів виробу тощо. Для двовимірного виробу достатньо, як правило, навести одне
зображення. Комплект зображень виробу з повторюваним малюнком має містити
окреме зображення цього малюнка. 7.2. Комплект зображень виробу, який може трансформуватися
(розчинятися, складатися тощо), такого як холодильник, пилосос,
кухонний комбайн тощо, має містити окреме зображення такого виробу
у трансформованому вигляді. 7.3. Комплект зображень набору (комплекту) виробів має
містити зображення загального вигляду набору (комплекту) та
зображення потрібних виглядів кожного виробу, що входить до набору
(комплекту). Якщо загальний вигляд набору (комплекту) виробів
технічно неможливо представити на одному зображенні, комплект
зображень набору (комплекту) виробів має містити зображення
фрагментів набору (комплекту), сукупність яких дає повне уявлення
про загальний вигляд набору (комплекту). 7.4. Зображення виробу, однією із суттєвих ознак якого є
колір, наводяться в кольоровому виконанні. В іншому разі
зображення виробу наводяться лише в чорно-білому виконанні. 7.5. Зображення виробу мають бути чіткими і ясними. Виріб зображається повністю при рівномірному освітленні на
нейтральному фоні, як правило, без сторонніх предметів. Окремі
деталі виробу мають добре проглядатися не тільки на освітленому,
але й на тіньовому його боці. 7.6. Зображення виробу представляються фотографіями та/або
іншими репродукціями, виконаними будь-якими засобами, зокрема
засобами комп'ютерної графіки. Їх розмір має бути в межах від
30х30 мм до 160х160 мм. 7.7. Фотографії та інші репродукції наклеюються або
відтворюються безпосередньо на аркушах білого паперу формату А4.
На одному аркуші паперу розміщуються не більше 25 зображень
виробу. 7.8. На кожному аркуші комплекту зображень виробу зверху
зазначається назва промислового зразка. Якщо промисловий зразок
стосується набору (комплекту) виробів, під назвою промислового
зразка зазначається назва виробу, зображення якого представлені на
аркуші. 7.9. Під кожним зображенням виробу зазначаються номер
зображення та вид вигляду ("Загальний вигляд", "Вигляд спереду" і
т. ін.), назва фрагмента тощо. Номер зображення виробу складається з двох чисел, розділених
крапкою. Перше число означає номер варіанта виробу, друге число -
порядковий номер вигляду виробу. Наприклад, зображення першого
варіанта виробу нумеруються відповідно 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.,
зображення десятого варіанта виробу нумеруються відповідно 10.1,
10.2, 10.3 і т. ін. Зображення загального вигляду виробу нумерується першим,
потім інші вигляди. Зображення загального вигляду набору (комплекту) виробів або
його фрагментів нумеруються в порядку, установленому цим пунктом
для нумерації зображень виробу".
6. У розділі 8: у пункті 8.1: в абзаці п'ятому слова "та схем" замінити словами "схем та
карт"; абзац третій підпункту 8.1.4.1 після слова "схему" доповнити
словом "карту"; у підпункті 8.1.4.2 слова "комплекту (набору)" замінити
словами "промислового зразка набору (комплекту) виробів"; підпункт 8.1.4.5 викласти в такій редакції: "8.1.4.5. Якщо колір є суттєвою ознакою промислового зразка,
назва кольору має бути чітко зазначена в описі"; підпункт 8.1.4.6 виключити; пункт 8.2 виключити. У зв'язку з цим пункт 8.3 вважати пунктом 8.2.
7. У розділі 9: пункти 9.1-9.5 викласти в такій редакції: "9.1. Креслення, схеми та карти включаються до складу заявки
в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення
габаритів та співвідношень розмірів загального вигляду виробу чи
його елементів, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього
вигляду виробу тощо. 9.2. Креслення, схеми та карти мають бути пояснені в описі
промислового зразка та відповідати зображенням виробу. 9.3. Креслення та схеми позначаються словом "Рисунок" з
відповідним тексту опису наскрізним номером, а саме: "Рисунок 1",
"Рисунок 2" тощо. На кожному аркуші креслень та схем зазначається
назва промислового зразка. 9.4. Креслення та схеми виконуються відповідно до правил
креслення на щільному, білому, гладкому папері чіткими чорними
лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і
розмальовування. 9.5. Конфекційна карта виробу (зразок тканини, шкіри,
фурнітури, обробки тощо, що рекомендується для виготовлення
виробу) представляється, якщо промисловий зразок стосується виробу
легкої та текстильної промисловості. Конфекційна карта виробу з
повторюваним малюнком (килими, тканини тощо) представляється в
розмірі цього малюнка".
8. Розділ 10 викласти в такій редакції:
"10. Подання заявки 10.1. Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону ( 3688-12 )
заявка подається до Держдепартаменту. Заявку безпосередньо подають
або надсилають на адресу Укрпатенту, зазначену у формі заяви. Заявку, що не містить зображення в кольоровому виконанні,
може бути подано з використанням факсимільного зв'язку з наступним
поданням її оригіналу відповідно до пункту 10.10 цих Правил. 10.2. Заявка подається особою, яка бажає одержати патент, має
на це право та зазначена в заявці як заявник, або через її
представника. Підтвердження права на одержання патенту будь-яким
документом не вимагається. 10.3. Заявка, заявником у якій зазначена іноземна особа або
особа, що проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами
України, подається через представника у справах інтелектуальної
власності, якщо інше не встановлено чинним міжнародним договором
України. 10.4. Заявка, у якій зазначено два заявники чи більше,
подається через їх спільного представника. Ним, зокрема, може бути
один із заявників, призначений усіма іншими заявниками. 10.5. Представником, за виключенням представників у справах
інтелектуальної власності, може бути фізична або юридична особа. 10.6. Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо подання
заявки за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати
своє повноваження іншій особі (заміснику) відповідно до договору
із заявником або закону. 10.7. У разі подання заявки через представника (замісника)
вона має містити довіреність, а також переклад довіреності на
українську мову, якщо вона викладена іншою мовою. Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо
довіреність стосується понад однієї заявки, кожна наступна заявка
має містити її копію з написом на ній "оригінал довіреності
міститься в заявці N ...", у якій зазначено відповідний номер
заявки. У довіреності зазначаються: ім'я особи, яка її видала; ім'я (найменування) особи, яку представляють; ім'я (найменування) особи, якій вона видана; дії, які зобов'язана та/або має право вчиняти особа, якій
видана довіреність; дата її вчинення. Довіреність підписується особою, яка її видала. Довіреність
від імені юридичної особи України скріплюється печаткою цієї
юридичної особи. Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути
нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною 4
статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною,
тому до уваги не береться. Порядок видачі та строк довіреності, виданої поза межами
України, визначаються правом держави, у якій була видана
довіреність. 10.8. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її,
повинна також негайно повідомити про це Укрпатент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Укрпатентом відповідного
письмового повідомлення, у тому числі поданого з використанням
факсимільного зв'язку за умови дотримання положень пункту 10.10
цих Правил. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність
передоручення. У разі припинення представництва за довіреністю Укрпатент
зобов'язаний негайно повернути оригінал довіреності представнику. 10.9. Якщо заявка, що має містити довіреність, такої не
містить, представник повинен долучати її до заявки самостійно або
у відповідь на повідомлення Укрпатенту. При цьому, якщо дата
подання заявки передує даті вчинення довіреності, представник
повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ (лист,
телеграму тощо) заявника про схвалення ним подання заявки
представником. 10.10. У разі подання заявки, що не містить зображення в
кольоровому виконанні, з використанням факсимільного зв'язку датою
подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом факсимільної
копії заявки (останньої її частини в разі подання матеріалів
заявки під час переходу з однієї доби на наступну). Оригінал таким
чином поданої заявки разом із супровідним листом, у якому
зазначено про попереднє подання її факсимільної копії, має надійти
до Укрпатенту протягом одного місяця від дати одержання ним
факсимільної копії. Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути
прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути
прочитана. У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у
вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений
відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в
Укрпатенті датою подання заявки є перший за ним робочий день. 10.11. Разом із заявкою може бути подано її електронний
примірник на дискеті чи компакт-диску CD-R, виконаний відповідно
до комп'ютерної програми, затвердженої Держдепартаментом, що
розміщується на веб-сайтах Держдепартаменту та Укрпатенту. 10.12. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком.
Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із
заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей
строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за
його подання. У разі сплати збору до дати подання заявки вона повинна
надійти до Укрпатенту: до спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на
поточний рахунок Укрпатенту за умови, що на дату подання заявки
розмір збору залишився незмінним; протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору. Документом про сплату збору вважається виписка з особового
банківського рахунку Укрпатенту, яка є в Укрпатенті і дає змогу
ідентифікувати заявку. У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку
Укрпатенту зазначення порядкового номера заявки, визначеного
заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок
Укрпатенту пізніше допустимої згідно із законом кінцевої дати його
сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж
установлена для заявника згідно з графою 3 чи 4 додатка до
Порядку, до заявки додається розрахунковий документ про сплату
збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек,
квитанція тощо). Цей документ повинен відповідати вимогам Порядку. Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки
або звільнення від такої сплати, до заявки додається нотаріально
засвідчена копія документа, що підтверджує право на звільнення чи
часткове звільнення від сплати збору. 10.13. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету
відповідно до пунктів 1-4 статті 13 Закону ( 3688-12 ), повинен
протягом трьох місяців від дати подання заявки подати до
Укрпатенту заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і
номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в
іноземній державі - учасниці Паризької конвенції про охорону
промислової власності ( 995_123 ), з перекладом на українську
мову, або документ, що підтверджує показ зазначеного промислового
зразка на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках,
проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про
охорону промислової власності. Таким документом є довідка про
показ зазначеного промислового зразка на виставці, що видана
адміністрацією виставки та містить зазначення дати відкриття
виставки, і один примірник фотографії загального вигляду виробу,
на звороті якої підпис керівника виставки повинен бути скріплений
печаткою".
9. Розділ 11 виключити.
10. У додатку до пункту 6.1 цих Правил: над рядком зі словами "(22) Дата подання заявки",
"Пріоритет", "(51) МКПЗ" та "(21) Номер заявки" додати новий рядок
з двома новими графами такого змісту: "Номер заявки, визначений заявником" та "Дата подання"; у графі зі словами "Міністерство освіти і науки України",
"Державний департамент інтелектуальної власності", "Державне
підприємство "Український інститут промислової власності",
"вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119" слова та цифри
"вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119" замінити словами та
цифрами "вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601" відповідно; у графі зі словами "(зазначається повне ім'я або найменування
заявника (ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та
код держави згідно із стандартом BOIB ST. 3. Дані про місце
проживання авторів-заявників наводяться за кодом (72)" слова
"повне ім'я або найменування" замінити словами "ім'я або повне
найменування"; у графі зі словами "Повне ім'я та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я
іншої довіреної особи" слова "повне" виключити; у рядку зі словами "опис промислового зразка" та "креслення,
схеми, карти" у графі зі словами "Кількість прим." цифри "2" та
"2" замінити цифрами "1" та "1" відповідно; у рядку зі словами "комплект зображень виробу" у графі зі
словами "Кількість прим." зазначити цифру "2".
Начальник управління
правового забезпечення
промислової власності І.Е.Василенковгору