Документ z0059-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.11.2010, підстава - z1056-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 420 від 02.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 лютого 1999 р.
за N 59/3352
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1057 ( z1056-10 ) від 08.11.2010 }
Про вдосконалення навчання з охорони праці
й безпеки життєдіяльності у вищих закладах
освіти України

З метою забезпечення виконання Державної програми навчання та
підвищення рівня знань працівників, населення України з питань
охорони праці на 1996-2000 роки (постанова Кабінету Міністрів
України від 18.04.96 N 443 ( 443-96-п ), Указу Президента України
від 18.10.97 N 1166/97 "Про Основні напрями соціальної політики на
1997-2000 роки", Типового положення про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 N 30
( z0095-94 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.05.94 за N 95/304, рекомендацій Міжвідомчої науково-методичної
ради з питань освіти в галузі охорони праці і комісії з охорони
праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної Ради Міносвіти
та з метою усунення недоліків, виявлених при перевірці стану
навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих
закладах освіти України, Н А К А З У Ю:
1. Ректорам (директорам) вищих закладів освіти незалежно від
форм власності та підпорядкування, крім закладів освіти
Міністерства внутрішніх справ: 1.1. Проаналізувати стан справ в організації навчання
студентів з питань охорони праці в підпорядкованих закладах освіти
та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків і приведення
рівня навчання з охорони праці в повну відповідність до вимог
Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників,
населення України з питань охорони праці на 1996-2000 роки, інших
чинних законодавчих та нормативних актів. 1.2. Забезпечити, починаючи з 1999/2000 навчального року, при
підготовці фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів,
вивчення дисциплін з безпеки життєдіяльності та охорони праці в
обсягах: - "Безпека життєдіяльності" - для студентів усіх вищих
закладів освіти на 1-му чи 2-му курсі загальним обсягом 54 години
при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший
спеціаліст" і "бакалавр". Форма підсумкового контролю знань -
залік; - "Основи охорони праці" для студентів усіх вищих закладів
освіти незалежно від рівня акредитації закладу при підготовці
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" і
"бакалавр" на 3-му чи 4-му курсі для студентів: технічних,
будівельних, сільськогосподарських, транспортних, технологічних, а
також педагогічних закладів освіти при підготовці фахівців фізики,
хімії, трудового навчання загальним обсягом не менше 54 години;
інших закладів освіти, в тому числі й педагогічних - не менше 27
годин. Форма підсумкового контролю знань - іспит; - "Охорона праці в галузі" - для студентів усіх вищих
закладів освіти 3-го та 4-го рівнів акредитації на 5-му курсі при
підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст",
"магістр" загальним обсягом не менше 27 годин. Форма підсумкового
контролю знань - іспит. 1.3. Передбачити включення відповідних розділів (питань)
охорони праці до робочих навчальних програм профілюючих дисциплін,
контрольно-кваліфікаційних завдань, програм виробничої та
переддипломної практик, а також до дипломних проектів і робіт
молодших спеціалістів, спеціалістів і магістрів. До екзаменаційних
білетів державних випускних іспитів бакалаврів і спеціалістів
включати окремі питання з охорони праці. 1.4. Виділяти для проведення викладачами консультацій з
розділу "Охорона праці" дипломних проектів і робіт (окрім робіт,
що носять суто теоретичний характер) не менше 1 години учбового
навантаження. 1.5. Включати до складу державних екзаменаційних комісій при
захисті дипломних проектів і робіт, а також при прийманні
державних випускних екзаменів, викладачів охорони праці. 1.6. Приведена в пункті 1.2 загальна кількість годин для
вивчення дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони
праці" і "Охорона праці в галузі" є обов'язковою і враховується
комісіями Науково-методичної Ради Міносвіти при розробці нових та
перегляді існуючих освітньо-професійних і навчальних програм і не
може зменшуватись без відповідного погодження з
Держнаглядохоронпраці.
2. Інституту змісту і методів навчання (Доній В.М.) разом з
комісією з охорони праці і безпеки життєдіяльності
Науково-методичної ради Міносвіти України (Ткачук К.Н.) до
30.01.99 погодити з Держнаглядохоронпраці та подати до
Міністерства освіти на затвердження програму нормативної
дисципліни "Безпека життєдіяльності". 3. Державній інспекції навчальних закладів при Міністерстві
освіти України включати до планів перевірок вищих закладів освіти
питання організації навчання з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, розробки заходів щодо його покращення,
впровадження позитивного досвіду, зміцнення й розвитку
матеріальної бази відповідних кафедр. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника міністра В.П.Андрущенка
Міністр М.З.Згуровськийвгору