Документ z0058-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.06.2005, підстава - z0554-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 41 від 28.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 лютого 1999 р.
за N 58/3351
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 170 ( z0554-05 ) від 06.05.2005 )
Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсу на право експлуатації міжнародної
повітряної лінії

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1996 р. N 1587 ( 1587-96-п ) "Про серйозні недоліки в
роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної
авіації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на
право експлуатації міжнародної повітряної лінії, що додається.
2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М.Ю.): 2.1. Подати зазначене Положення у п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести вимоги цього Положення до відома експлуатантів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України А.Ф.Демиденка.
Перший заступник Міністра Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 28.01.99 N 41
Положення
про порядок проведення конкурсу на право
експлуатації міжнародної повітряної лінії
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення конкурсу на право
експлуатації міжнародної повітряної лінії (надалі - Положення)
встановлює порядок проведення конкурсу між експлуатантами з метою
надання права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії. 1.2. Цим Положенням передбачені умови отримання
експлуатантами права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії. Положення використовується для регулювання доступу
експлуатантів на ринок авіаційних перевезень з дотриманням
положень міжурядових угод про повітряне сполучення. 1.3. Нормативні посилання У цьому Положенні наведені посилання на такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ) (Постанова Верховної
Ради України від 4 травня 1993 р. N 3168-12); Постанову Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р.
N 815 ( 815-98-п ) "Питання Державної авіаційної адміністрації"; Постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.
N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819"; Постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р.
N 1587 ( 1587-96-п ) "Про серйозні недоліки в роботі та
невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації"; Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 )
(Чикаго, 07.12.44); Конвенцію щодо уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень ( 995_181 ), підписану у Варшаві
12.10.29; Протокол про поправки до Конвенції щодо уніфікації деяких
правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень,
підписаної у Варшаві 12.10.29 (Гаага, 28.09.55); Конвенцію, на додаток до Варшавської конвенції, щодо
уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних
перевезень, які здійснюються іншою особою, крім договірного
перевізника, підписану у Гвадалахарі 18.09.61; "Сборник терминов ИКАО" Doc 9713. 1.4. Визначення У цьому Положенні терміни мають таке значення: Експлуатант - особа, організація або підприємство, що
експлуатують повітряні судна або пропонують послуги в галузі
авіаційних перевезень і робіт. Міжнародна повітряна лінія - умовна лінія, що зв'язує
погоджені авіаційними адміністраціями початковий та кінцевий
пункти, між якими здійснюється регулярне міжнародне повітряне
сполучення. У двосторонніх Угодах про повітряне сполучення
міжнародна повітряна лінія має назву "договірна лінія". Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів,
пов'язаних із суспільними перевезеннями пасажирів, вантажу та
пошти, які доступні для загального платного користування та
виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між
одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від
комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать і
додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим
експлуатантом. Комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів,
вантажу та пошти при міжнародних польотах, які надаються
двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне сполучення або за
іншою письмовою домовленістю на рівні авіаційних властей. Переважне володіння - наявність не менше ніж 51% статутного
фонду у власності фізичних або юридичних осіб України. Ефективний контроль - відносини, оформлені правами,
контрактами або іншими засобами, які, взяті разом чи окремо, з
урахуванням положень відповідного законодавства, дають змогу прямо
чи посередньо чинити вплив на експлуатанта, наприклад, за
допомогою використання всіх або частини активів експлуатанта, прав
або контрактів, що рішуче впливають на діяльність експлуатанта, а
також у випадках, коли керівник та більшість осіб керівного складу
не є громадянами України. Сертифікат експлуатанта - оформлений у встановленому порядку
чинний документ, який засвідчує, що експлуатант здатний виконувати
повітряні перевезення відповідно до вимог чинного законодавства
України. Договірний перевізник - особа, яка є стороною договору
повітряного перевезення, укладеного з пасажиром чи відправником
вантажу або з особою, яка діє від імені пасажира або відправника
вантажу. Фактичний перевізник - особа, яка не є договірним
перевізником, але за його повноваженнями виконує повітряне
перевезення або частину повітряного перевезення. Наявність
зазначених повноважень передбачається до доведення протилежного. Експлуатація міжнародних повітряних ліній - здійснення
міжнародних перевезень повітряним транспортом на основі виконання
регулярних польотів відповідно до міжурядових Угод про повітряне
сполучення, разом з якими можуть виконуватися додаткові польоти за
цими самими маршрутами, які виконуються цим самим експлуатантом. Авіаційна подія - термін відповідає визначенню А24,
зазначеному в документі "Сборник терминов ИКАО" Doc 9713.
2. Порядок проведення конкурсу 2.1. Конкурс проводиться з метою забезпечення більш
ефективного використання ринку повітряних перевезень при
експлуатації міжнародної повітряної лінії українським
експлуатантом, підвищення рівня його конкурентоспроможності на
ринку міжнародних перевезень. 2.2. Рішення про проведення конкурсу приймається Укравіацією. 2.3. Конкурс проводиться у вигляді офіційної процедури за
умови попереднього оголошення конкурсу через засоби масової
інформації. 2.4. Рішення про проведення конкурсу оформлюється наказом
Укравіації, яким створюється конкурсна комісія (надалі - Комісія). 2.5. У десятиденний термін з дати видання наказу Комісія
публікує оголошення про проведення конкурсу в засобах масової
інформації. В оголошенні повинні бути зазначені: назва та місце розташування органу, що проводить конкурс; назва міжнародної повітряної лінії, на право експлуатації
якої оголошується конкурс; строк подання документів на конкурс (не менше ніж 30 днів з
дня публікації оголошення про конкурс); місце, дата і час відкриття конкурсу; телефон для довідок з питань конкурсу; посилання на документи, відповідно до яких проводиться
конкурс; інша інформація у разі потреби. 2.6. Зі складу Комісії Укравіація призначає голову Комісії та
відповідального секретаря. До складу Комісії не можуть входити
особи, безпосередньо зацікавлені в результатах конкурсу. 2.7. Рішення приймається абсолютною більшістю голосів на
закритих засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу
Комісії та оформлюється у вигляді протоколу, відповідно до якого
Укравіація надає переможцю конкурсу право на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії. 2.8. Конкурс проводиться для кожної міжнародної повітряної
лінії окремо. 2.9. Розгляд документів та прийняття рішення щодо переможця
конкурсу здійснюються протягом 30 днів з дня закінчення приймання
документів на конкурс. 2.10. Для участі в конкурсі експлуатант подає до Укравіації
такі документи: заяву про участь у конкурсі; відомості про переважне володіння та ефективний контроль; розрахунковий бізнес-план на експлуатацію міжнародної
повітряної лінії; відомості про парк повітряних суден, що будуть виконувати
регулярні польоти на міжнародній повітряній лінії (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки); копію сертифіката експлуатанта; копію ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
повітряним транспортом; копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден; копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта перед пасажирами і третіми особами, а також
страхування екіпажів і повітряних суден, що виділяються для
експлуатації на цій міжнародній повітряній лінії. У полісах
страхування повинні вказуватися географічні обмеження польотів
повітряних суден. 2.11. Протягом терміну подання документів на конкурс
документи зберігаються в опечатаному вигляді. Опрацювання та
розгляд документів здійснюються Комісією після закінчення терміну
подання документів на конкурс. 2.12. Під час вивчення документів, поданих на конкурс,
Комісія може проводити перевірку експлуатантів з метою
підтвердження достовірності наданої ними інформації. У разі
виявлення недостовірної інформації або неналежним чином оформлених
документів Комісія може прийняти рішення про відхилення заяви
експлуатанта про участь у конкурсі. 2.13. Рішення щодо переможця конкурсу приймається Комісією,
яке затверджується наказом по Укравіації. У разі неприйняття Комісією рішення щодо переможця конкурсу
визначається додатковий строк і дата засідання Комісії. 2.14. Рішення Комісії Укравіації є підставою для призначення
переможця конкурсу на експлуатацію відповідної міжнародної
повітряної лінії згідно з умовами міжурядової угоди про повітряне
сполучення. 2.15. Інформація щодо переможця конкурсу на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії публікується у засобах масової
інформації в десятиденний строк з дати видання наказу Укравіації
щодо переможця конкурсу про надання йому права на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії.
3. Умови проведення конкурсу Для визначення переможця конкурсу Комісія оцінює: 3.1. Використання заявником наданих прав щодо здійснення
регулярних польотів на міжнародних повітряних лініях, яке
розраховується як співвідношення кількості міжнародних повітряних
ліній, що експлуатуються заявником, до загальної кількості
міжнародних повітряних ліній, права на експлуатацію яких надані
заявнику. Перевага надається заявникові, який має вищий процент
використання наданих прав щодо здійснення регулярних польотів на
міжнародних повітряних лініях. 3.2. Ефективність використання повітряних суден. Заявник, який має змогу експлуатувати міжнародну повітряну
лінію повітряними суднами, які внесені до сертифіката
експлуатанта, має перевагу перед заявником, який використовує
повітряні судна на інших умовах. При обгрунтуванні можливості експлуатації міжнародної
повітряної лінії слід враховувати наявність резерву повітряних
суден з метою забезпечення регулярності виконання рейсів. 3.3. Конкурентоспроможність заявника. Рівень конкурентоспроможності заявника щодо потенційного
іноземного конкурента визначається: можливістю конкурувати запропонованим парком повітряних
суден; можливістю запропонувати на міжнародній повітряній лінії
потрібну частоту і ємність та підтримувати паритет з потенційним
іноземним конкурентом; пропозиціями щодо використання комерційних прав при
експлуатації міжнародної повітряної лінії; розгалуженістю систем продажу та бронювання квитків; рівнем та характеристикою обслуговування пасажирів на борту; можливістю забезпечення стикувань у пунктах на іноземній
території; репутацією заявника на ринку авіаперевезень; рівнем регулярності польотів. Заявник подає інформацію стосовно його конкурентоспроможності
щодо потенційного іноземного конкурента у вигляді порівняльної
аналітичної довідки. 3.4. Рівень надійності діяльності заявника, який визначається
кількістю авіаційних подій за попередні 2 роки. 3.5. Рівень сервісу, який надається на борту повітряного
судна і визначається: кількістю класів обслуговування пасажирів; кроком крісел та їх габаритними розмірами, рівнем шуму в
салоні; наявністю відео-, аудіо- та інших систем для забезпечення
комфортності перебування пасажира; іншими послугами, що надаються експлуатантом на борту
повітряного судна. 3.6. Характеристику тарифної системи та рівень тарифів, що
пропонується, в тому числі в кожному класі обслуговування.
Перевага віддається заявнику, який використовує більш гнучку та
ефективну тарифну систему, яка дає змогу ефективно експлуатувати
міжнародну повітряну лінію в умовах конкуренції. 3.7. Можливість відкриття власного представництва в пунктах
посадки на території іноземної країни з урахуванням строку його
відкриття. Можливість відкриття представництва має
підтверджуватися фінансово-економічною спроможністю заявника. 3.8. Обгрунтування ефективності експлуатації міжнародної
повітряної лінії, що повинно містити маркетингові висновки,
прогнозні та фінансово-економічні показники експлуатації
міжнародної повітряної лінії з урахуванням діяльності на ринку
потенційного іноземного конкурента. Така інформація надається на
наступні 2 роки за період дії розкладу руху. Перевага надається заявнику, який забезпечує більш ефективні
показники і прибуткову діяльність при експлуатації міжнародної
повітряної лінії. 3.9. Наявність угод з іншими авіапідприємствами щодо
комерційного співробітництва, які підвищують ефективність та
конкурентоспроможність діяльності заявника на міжнародній
повітряній лінії. 3.10. Стан фінансово-економічної спроможності заявника, який
повинен засвідчуватись відповідними документами. У разі потреби
можливе проведення Укравіацією інспектування заявника щодо його
фінансово-економічної спроможності. Перевага надається заявнику,
який не має заборгованості з усіх видів відрахувань. 3.11. Досвід виконання регулярних польотів, включаючи
внутрішні перевезення. Перевага надається заявнику, який має
більший досвід здійснення таких перевезень. 3.12. Економічну ефективність від експлуатації міжнародної
повітряної лінії, яка оцінюється рівнем відрахувань до бюджетів
різних рівнів, кількістю додаткових робочих місць, додатковими
зобов'язаннями заявника щодо експлуатації соціально необхідних
(неприбуткових) повітряних ліній та інше. 3.13. Репутацію заявника в контексті: наявності порушень чинного законодавства України; достовірності інформації, яка надається до органів виконавчої
влади. Інформація стосовно репутації заявника надається відповідними
підрозділами Укравіації. У разі невиконання умов експлуатації міжнародної повітряної
лінії, згідно з якими експлуатанта було визначено переможцем
конкурсу, Укравіація може дати розпорядження про усунення порушень
чи зупинити експлуатацію міжнародної повітряної лінії на певний
термін до усунення цих порушень. При повторному або грубому
порушенні умов експлуатації міжнародної повітряної лінії
Укравіація може скасувати рішення щодо надання переможцю конкурсу
права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.
4. Права та обов'язки 4.1. Укравіація має право здійснювати перевірки експлуатанта
щодо дотримання умов експлуатації міжнародної повітряної лінії. 4.2. Укравіація повинна надати експлуатантам справедливі та
рівні можливості під час розгляду заяви. 4.3. На запит Укравіації експлуатант зобов'язаний в
десятиденний термін (у довільній формі) надавати відповідну
інформацію в Укравіацію щодо підтвердження виконання умов
експлуатації міжнародної повітряної лінії. 4.4. Експлуатант має право отримати від Укравіації інформацію
щодо причин, з яких його не було визначено переможцем конкурсу та
з яких йому не було надано право на експлуатацію міжнародної
повітряної лінії.вгору