Документ z0057-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.12.2016  № 1230


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2017 р.
за № 57/29925

Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 4 Закону України «Про іпотечні облігації» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920, такі зміни:

1) пункт 14 розділу І викласти у такій редакції:

«14. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).»;

2) у розділі ІІ:

у главі 1:

у пункті 1 слова «, її центральним апаратом або територіальними органами (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)»;

пункт 21 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.»;

пункт 2 глави 2 доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Якщо емітент має дочірні підприємства, крім фінансової звітності про власні господарські операції, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає консолідовану фінансову звітність.»;

у пункті 4 глави 4:

підпункти 4, 5 викласти у такій редакції:

«4) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;»;

підпункти 9, 10 викласти у такій редакції:

«9) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

10) направлення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;»;

3) у розділі ІІІ:

пункти 5, 6 глави 1 викласти у такій редакції:

«5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій направлення відповідного розпорядження емітенту та управителю іпотечного покриття.

6. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.»;

пункти 3, 4 глави 3 викласти у такій редакції:

«3. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій, направлення відповідного розпорядження емітенту, управителю іпотечного покриття.

4. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.»;

4) у розділі IV:

пункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-15 вважати відповідно пунктами 8-13;

пункти 11-13 викласти у такій редакції:

«11. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва направлення відповідного розпорядження емітенту.

12. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

13. На підставі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.».

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг


В.О. ГонтареваІ. Пашковгору