Документ z0055-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2014. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2014 р.
за № 55/24832

Про затвердження Змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року № 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1453/21765, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення регуляторної діяльності (Матвєєва В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
30.12.2013  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2014 р.
за № 55/24832

ЗМІНИ
до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

1. У пункті 4:

в абзаці третьому слово та цифру "додатку 2" замінити словом та цифрами "додатках 2, 3";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

2. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слова "Посада, ініціали та прізвище особи, що подала заяву ______________________________________" замінити словами

"

________________________________
                     посада керівника
   або уповноваженої особи заявника)

_________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


М.П.


";

2) у додатку 2:

у розділі І:

пункт 1.2 доповнити словами ", розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.";

у пункті 1.5 слова "(санітарний паспорт)" виключити;

пункти 1.12, 1.13 викласти в такій редакції:

"1.12. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ.

1.13. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (у разі наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року № 14).";

у розділі ІІ:

у пункті 2.4 слова "(санітарний паспорт)" виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ.";

пункт 2.12 виключити;

пункт 3.12 розділу ІІІ виключити;

у розділі IV:

пункти 4.2, 4.3 викласти в такій редакції:

"4.2. Проект об'єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ, затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4.3. Копія звіту за результатами експертизи проекту об'єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".";

у пункті 4.11 слова "(санітарний паспорт)" виключити;

пункт 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (за наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року № 14).";

пункт 5.7 розділу V виключити;

у розділі VI:

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, розроблений відповідно до Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31 серпня 2004 року № 141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1127/9726.";

абзац четвертий пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"програма навчання персоналу з питань, передбачених пунктом 3.13 ПБПРМ-2006, розроблена заявником та узгоджена Держатомрегулюванням України щодо відповідності цієї програми ПБПРМ-2006 у встановленому законодавством порядку.";

доповнити розділ новим пунктом 6.8 такого змісту:

"6.8. Копія дозволу на проведення робіт з ДІВ, виданого територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності).".

Начальник Управління
правового забезпечення
регуляторної діяльностіВ.Г. Матвєєвавгору