Документ z0052-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.08.2019, підстава - z0842-19

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.12.2006  № 1449


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2007 р.
за № 52/13319

Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1638 від 15.11.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
923 від 03.07.2012
№ 1240 від 18.09.2012
№ 895 від 28.05.2013
№ 2410 від 24.10.2013
№ 1706 від 16.12.2014
№ 808 від 28.07.2016
№ 460 від 22.06.2017
№ 142 від 15.03.2018
№ 157 від 14.03.2019
№ 249 від 14.05.2019}

Відповідно до Цивільного кодексу України, статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 17, 26, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (додаються).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 № 331 "Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.96 за № 743/1768, одночасно з набуттям чинності цими Правилами.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрана.

Голова Комісії

А. Балюк


Протокол засідання Комісії від 12.12.2006 № 55

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України

А.Дашкевич


С.Г.Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
12.12.2006  № 1449
(у редакції рішення
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 15.11.2011 № 1638)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2007 р.
за № 52/13319

ПРАВИЛА
(умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

{У тексті Правил слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінено словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1240 від 18.09.2012}

{У тексті Правил слово «зберігач» у всіх відмінках і числах замінено словами «депозитарна установа» у відповідних відмінках і числах згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою встановлення вимог та порядку провадження торговцями цінними паперами (далі - торговці) професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

2. Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації внутрішнього обліку торговців (далі - внутрішній облік), а також основні обов’язки торговців.

3. Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операцій щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти і прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

{Пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

ІІ. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики);

{Абзац третій розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

{Абзац четвертий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

{Абзац п'ятий розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

{Абзац шостий розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

{Абзац дев’ятий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

{Абзац десятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

{Абзац одинадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;

{Абзац дванадцятий розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору, або номінальний утримувач, на підставі договору з яким торговець діє в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача;

{Абзац тринадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України;

{Абзац чотирнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави;

{Розділ II доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

об’єкти інвестування - цінні папери та інші фінансові інструменти, визначені законами України;

{Абзац шістнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

{Абзац розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

"підозрілий" договір - договір купівлі-продажу (міни, РЕПО), укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об’єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

{Абзац дев’ятнадцятий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцятий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять перший розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять другий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять третій розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

програмний модуль - спеціалізований програмний продукт, у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою клієнта торговця, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів торговця і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, за допомогою якого вчиняються правочини щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у випадках, передбачених Правилами, у порядку, встановленому внутрішніми документами такого торговця;

{Розділ II доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, що є членом фондової біржі, дає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торгівельної системи цієї фондової біржі, що дозволяє клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ), подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі;

{Розділ II доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики, здійснення операції РЕПО) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

{Абзац розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів України про проведення аукціону (для державних облігацій України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

торговець - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі господарського товариства і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами;

{Розділ II доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

{Абзац двадцять сьомий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об`єкт (об'єкти) управління;

фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів.

Термін "пов'язана особа" вживається у цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а для банків - у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність". Термін «номінальний утримувач» вживається у цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України».

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

ІІІ. Загальні вимоги до договорів

1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства чи шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями на умовах та у випадках, передбачених цими Правилами.

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

Договори, зміни до них або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін.

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 157 від 14.03.2019}

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, має право у випадках, передбачених Правилами, укладати договори, вносити зміни до них або розривати договори з клієнтами із застосуванням програмного модуля. Предметом таких правочинів можуть бути:

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

будь-які об’єкти інвестування, якщо сторонами договору з однієї сторони є торговець, а з іншої сторони:

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

підсумок балансу становить не менше 20 мільйони євро по курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

власні кошти становлять не менше ніж 2 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

якщо сторонами правочину є торговець та інші інвестори:

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

державні цінні папери;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

облігації місцевих позик;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

цінні папери інститутів спільного інвестування, акції та облігації, допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

акції та облігації, за якими дотримуються вимоги щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та забезпечується емітентом таких цінних паперів розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40-41-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

2. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

а) договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення - «БД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

договір комісії - «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії - «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - «БВ»;

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «БВТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори - «ДД»;

договір комісії - «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір доручення - «ДДД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

договір на брокерське обслуговування - «БОД» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу - «АА»;

договір на придбання - «АП»;

договір про спільну діяльність - «АС»;

г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління - «УУ»;

договір на виконання договору про управління - «УВ»;

ґ) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака - «Р»;

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

д) договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», - «УА»;

е) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій позики додається літерна ознака - "П".

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом "е" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

При здійсненні торговцем розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з компанією з управління активами цим торговцем укладаються такі договори:

договір андеррайтингу щодо розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

договір на брокерське обслуговування щодо викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог, встановлених цими Правилами.

Для відображення договорів, укладених на фондовій біржі, у внутрішньому обліку торговця цінними паперами до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до цього пункту.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи-нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

{Абзац шостий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

місцезнаходження сторін;

серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

{Абзац восьмий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) - торговець, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

{Абзац дев’ятий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

{Абзац одинадцятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 808 від 28.07.2016}

порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

{Абзац дванадцятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 808 від 28.07.2016}

підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту (крім дилерського договору);

{ Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 923 від 03.07.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

Крім зазначених умов, договір повинен містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом, а також право торговця відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, зокрема у випадку, якщо торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

4. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов’язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати.

Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та вигляді, що і основні договори, крім договорів, укладених на фондових біржах.

З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

5. На фондовій біржі укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил цієї фондової біржі.

6. Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта здійснюється відповідно до Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

7. Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.

{Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

ІV. Вимоги до дилерського договору

1. Предметом дилерського договору є купівля, продаж, позика або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "а" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента; їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "б" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об`єктом цивільних прав за договором;

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

{Підпункт "ґ" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

{Підпункт "е" пункту 2 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

3. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, може укладати дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів у порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлено ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

4. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил та пунктом 2 цього розділу.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

V. Вимоги до договору на брокерське обслуговування

1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням клієнта та за його рахунок чи за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013, № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018, № 249 від 14.05.2019}

2. Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;

б) строк дії договору;

в) декларацію про фактори ризиків;

г) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

Договір на брокерське обслуговування у разі, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити умови підпунктів «д» (крім договорів, у яких клієнтом торговця є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів) та «е» пункту 3 розділу VII цих Правил. У випадку, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити умови підпункту «д» пункту 2 розділу VIIІ цих Правил.

Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом торговцю права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання торговцем клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, послуг, пов’язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені Порядком та умовами провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

3. Договір на брокерське обслуговування може укладатися у формі єдиного договору або шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору (договорів) в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Такий договір також може укладатися торговцем, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, в порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлені ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

VІ. Вимоги до разового замовлення

1. Разове замовлення надається клієнтом торговцю та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

2. Перелік видів разового замовлення:

ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною та/або (максимальною) дохідністю (для боргових цінних паперів), а у разі замовлення купити облігації внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення аукціонного продажу - за дохідністю, що розраховуватиметься Міністерством фінансів України як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за поданими до цього міністерства заявками, які містять таку інформацію та задовольняються ним;

{Абзац другий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною та/або (мінімальною) дохідністю (для боргових цінних паперів);

{Абзац третій пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом, та/або за дохідністю, яка не менше обумовленої клієнтом (для боргових цінних паперів);

{Абзац четвертий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом, та/або за дохідністю, яка не менше обумовленої клієнтом (для боргових цінних паперів);

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових цінних паперів) досягне обумовленого клієнтом значення;

{Абзац шостий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових цінних паперів) досягне обумовленого клієнтом значення;

{Абзац сьомий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

РЕПО-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

РЕПО-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери із зобов’язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

Договором на брокерське обслуговування можуть бути передбачені інші види разових замовлень відповідно до законодавства.

Під терміном «дохідність», що використовується у цьому пункті, пункті 3 цього розділу, пункті 3 розділу VII, пункті 2 розділу VII, пункті 12 розділу XVI цих Правил розуміється відносна величина, що характеризує дохід за облігацією.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

У разі якщо облігації є дисконтними або відсотковими, за якими між датою надання разового замовлення (укладання договору комісії/субкомісії, договору доручення) та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), дохідність обчислюється за такою формулою:

де

P

-

ціна облігації;


D

-

дохідність;


CFi

-

виплата за облігацією на момент i в майбутньому;


tT - t0

-

кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати;


T

-

кількість виплат за облігацією в майбутньому, в інших випадках за відсотковими облігаціями дохідність обчислюється як корінь такого рівняння:

де

P

-

ціна облігації;


D

-

дохідність, %;


CFi

-

виплата за облігацією на момент i в майбутньому;


ti - t0

-

кількість днів між поточною датою та датою i-ої виплати;


T

-

кількість виплат за облігацією в майбутньому.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

Під час розміщення облігацій внутрішніх державних позик шляхом аукціонного продажу дохідність облігацій обчислюється відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення таких облігацій.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

3. Разове замовлення містить, зокрема:

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;

б) дату надання разового замовлення;

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;

г) вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);

{Підпункт "г" пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "ґ" пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

е) вид разового замовлення;

є) суму (орієнтовну суму) договорута/або дохідність (для боргових цінних паперів),, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення. У разі надання разового замовлення на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у разовому замовленні може не зазначатися;

{Підпункт "є" пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;

з) строк дії разового замовлення;

и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 3 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

і) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти «оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

{Пункт 3 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).

Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.

У разі подання клієнтом торговцю разового замовлення на виконання певної операції з державними облігаціями України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов’язковим.

{Пункт 3 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

4. Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.

Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.

{Абзац другий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції  Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

Разове замовлення, що надається у вигляді електронного документа, підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Разове замовлення може надаватись клієнтом торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

Разове замовлення на купівлю/продаж може надаватись клієнтом торговцю, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, із застосуванням програмного модуля. Предметом таких разових замовлень можуть бути:

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

будь-які об’єкти інвестування, якщо клієнтами є:

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

підсумок балансу становить не менше ніж 20 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше ніж 40 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

власні кошти становлять не менше ніж 2 мільйони євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

якщо клієнтами є інші інвестори:

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

державні цінні папери;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

облігації місцевих позик;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

цінні папери інститутів спільного інвестування, акції та облігації, допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

акції та облігації, за якими дотримуються вимоги щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та забезпечується емітентом таких цінних паперів розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40-41-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

{Пункт 4 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв’язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений торговцем про ризики такого надання замовлення.

Для зниження ризиків, пов`язаних з наданням клієнтом торговцю разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв’язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

надання клієнтом торговцю в установлений договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту 6 цього розділу;

інші узгоджені клієнтом і торговцем дії.

У разі примусового виконання зобов’язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та торговцем, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням торговця. Разове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

5. Усі разові замовлення підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку з обов’язковим зазначенням часу та дати отримання такого разового замовлення.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

6. Реєстр є сукупністю записів про разові замовлення, отримані торговцем від клієнта. Реєстр складається торговцем та повинен містити всі передбачені у пункті 3 цього розділу реквізити щодо кожного разового замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:

дату складання Реєстру;

номер Реєстру, який наданий торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;

період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);

підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта - у випадку надання разових замовлень юридичною особою;

{Абзац п'ятий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції  Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

підпис уповноваженої особи торговця.

{Абзац шостий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

Якщо Реєстр у формі паперового документа нараховує більше одного аркуша, аркуші Реєстру повинні бути пронумеровані та прошиті, а їх кількість засвідчена підписом уповноваженої особи.

{Абзац сьомий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

У разі складання Реєстру у формі електронного документа Реєстр повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

7. Якщо за договором на брокерське обслуговування надання разових замовлень, складання Реєстру здійснюються у формі електронних документів із використанням інших видів електронних підписів, ніж кваліфікований електронний підпис, ризики, пов`язані із використанням встановленого договором режиму доступу до електронних документів і системи (способи) їх захисту, бере на себе торговець, якщо інше не передбачено договором.

{Пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 157 від 14.03.2019}

VII. Вимоги до договору комісії, договору субкомісії

1. Предметом договору комісії є надання торговцем (комісіонером) клієнту (комітенту) певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

{Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018, № 249 від 14.05.2019}

2. Предметом договору субкомісії є надання торговцем (субкомісіонером) іншому торговцю, який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу,здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця, а у разі, якщо клієнтом такого торговця є номінальний утримувач,- за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

{Пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018, № 249 від 14.05.2019}

3. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "а" пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "б" пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

в) суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових цінних паперів) або порядок її визначення. У разі укладання договору комісії/субкомісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;

{Підпункт "в" пункту 3 розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

д) обсяг повноважень та обов’язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), обов’язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

{Підпункт "д" пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

е) обов’язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов’язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Підпункт "е" пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

є) строк дії договору (за необхідності);

ж) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 3 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

з) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 3 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

и) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

{Пункт 3 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

У разі укладання договору комісії/субкомісії на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів в реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов’язковим.

{Пункт 3 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

4. Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил та пунктом 3 цього розділу, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку (ринку цінних паперів) торговцям, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.

{Пункт 4 розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

5. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, може укладати договір комісії на надання послуг з купівлі/продажу в порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлені ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).

{Розділ VII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

VIII. Вимоги до договору доручення

1. Предметом договору доручення є надання торговцем (повіреним) певного виду послуги з купівлі, продажу,здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені клієнта (довірителя) та за його рахунок, а у разі, якщо клієнтом торговця є номінальний утримувач,- за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

{Пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018, № 249 від 14.05.2019}

2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "а" пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "б" пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

в) суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових цінних паперів) або порядок її визначення;

{Підпункт "в" пункту 2 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери;

{Підпункт "ґ" пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);

е) строк дії договору (за необхідності);

є) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

ж) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

з) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

У разі укладання договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов’язковим.

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення торговця керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов’язків як керуючого рахунком (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) тощо.

{Пункт 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором на виконання.

{Абзац перший пункту 4 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів чи інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються через торговця, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання договору на виконання.

{Абзац другий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

{Абзац третій пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

5. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення або розірвати договір доручення, договір на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цим розділом.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

IX. Вимоги до договору андеррайтингу

{У тексті розділу IX слова "або інший фінансовий інструмент" у всіх відмінках і числах виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

1. Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок цього емітента.

2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;

{Підпункт "а" пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1240 від 18.09.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

б) кількість цінних паперів, що підлягають розміщенню андеррайтером, загальний обсяг емісії (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "б" пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

в) загальну номінальну вартість цінних паперів (частку консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;

{Підпункт "в" пункту 2 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

г) інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів, інших документів);

ґ) інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента щодо управління рахунком емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії);

{Підпункт "ґ" пункту 2 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

д) порядок та строки здійснення оплати за розміщені цінні папери (на рахунок емітента або на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента);

е) порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у випадку прийняття рішення емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);

{Підпункт "е" пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

є) права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):

здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

{Абзац третій підпункту "є" пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;

у разі розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною з подальшим перепродажем відповідно до взятих на себе зобов’язань;

{Абзац п'ятий підпункту «є» пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 157 від 14.03.2019}

укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

{Підпункт "є" пункту 2 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

ж) обов'язки андеррайтера:

здійснювати облік розміщення цінних паперів (облік заявок на придбання цінних паперів; облік осіб, що придбавають цінні папери; облік укладених договорів на придбання цінних паперів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів, є андеррайтер;

надавати розпорядження Центральному депозитарію на переказ розміщених цінних паперів на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах з метою зарахування цими депозитарними установами цінних паперів/прав на цінні папери на рахунки перших власників (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії);

{Абзац третій підпункту "ж" пункту 2 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

{Абзац четвертий підпункту "ж" пункту 2 розділу IX виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

формувати звіти емітенту про результати розміщення;

надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів, що передбачено договором андеррайтингу;

андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;

{Підпункт "ж" пункту 2 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

з) права емітента:

отримувати від андеррайтера в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;

и) обов'язки емітента:

надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів відповідно до законодавства;

негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;

надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;

і) розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;

ї) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів);

{Підпункт"й" пункту 2 розділу IX виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

{Підпункт"к" пункту 2 розділу IX виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

й) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.

{Пункт 2 розділу IX доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.

Х. Вимоги до договору на придбання цінних паперів

{У тексті розділу X слова "або інший фінансовий інструмент" у всіх відмінках і числах виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

1. Предметом договору на придбання цінних паперів є продаж торговцем (андеррайтером) цінних паперів першому власнику (контрагенту) на умовах, визначених договором андеррайтингу, або повний чи частковий викуп торговцем (андеррайтером) у емітента нереалізованих цінних паперів за визначеною у договорі андеррайтингу фіксованою ціною.

2. Договір на придбання цінних паперів, крім вимог, визначених в розділі III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;

{Підпункт "а" пункту 2 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

б) кількість цінних паперів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

{Підпункт "б" пункту 2 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів, які є предметом договору, спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

{Підпункт "г" пункту 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

ґ) умови, порядок і строк набуття прав власності на цінні папери;

д) обов’язок андеррайтера надати Центральному депозитарію розпорядження на переказ цінних паперів цього випуску з рахунку у цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали ці цінні папери під час розміщення (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови,  якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії);

{Підпункт "д" пункту 2 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

е) обов'язок першого власника (контрагента) надати андеррайтеру всі необхідні відповідно до законодавства документи та відомості щодо ідентифікації його особи для формування журналу обліку розміщення з урахуванням особливостей обліку залежно від форми існування цінних паперів;

є) обов’язок першого власника (контрагента) надати розпорядження обраній ним депозитарній установі на зарахування прав на цінні папери в обумовлений законодавством строк (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»).

{Підпункт "є" пункту 2 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

3. Перший власник (контрагент) набуває прав власності на цінні папери відповідно до законодавства України.

ХІ. Вимоги до договору про управління та діяльності з управління цінними паперами

1. Договір про управління укладається торговцем з фізичними та юридичними особами.

Договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами.

2. Сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

3. Згідно з цими Правилами об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів за умови їх допуску та/або реєстрації відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги щодо реєстрації, допуску та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України.

4. Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти.

Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передання цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів управителю в управління.

Особи, які здійснюють облік прав власності на цінні папери, а також будь-які інші особи не мають права вимагати пред'явлення, надання їм інших документів при переданні цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління, крім випадків, передбачених законодавством.

{Пункт 4 розділу XI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

5. Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, передані в управління.

Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном.

Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя.

Цінні папери та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління.

{Пункт 5 розділу XI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

6. Передання в управління грошових коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення установником управління цих грошових коштів у касу управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення грошових коштів у готівковій формі.

Передання в управління грошових коштів у безготівковій формі з рахунку установника управління здійснюється шляхом видачі установником управління платіжного доручення обслуговуючому банку про переказ зі свого поточного рахунку відповідної суми грошових коштів на окремий поточний рахунок управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя.

Договір про управління має містити умови щодо порядку обрання управителем обслуговуючого банку з метою відкриття рахунків для обслуговування грошових коштів установника управління, що отримані управителем в управління.

7. Цінні папери та інші фінансові інструменти, які придбаваються управителем у власність установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до договору про управління між установником управління та управителем щодо передання таких цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління не укладаються.

Якщо договором про управління передбачено, що грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти будуть грошові кошти, отримані управителем в процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (як дохід за цими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, дохід від продажу цих цінних паперів та інших фінансових інструментів), то права і обов'язки сторін щодо управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти виникають лише з моменту отримання управителем таких грошових коштів.

{Пункт 7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

8. Грошові кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передання таких грошових коштів не укладаються.

Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у власність установника управління грошові кошти після їх отримання підлягають переданню останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі.

9. Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.

Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені цими цінними паперами.

Грошові кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

{Абзац третій пункту 9 розділу XI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління та які існують у бездокументарній формі, мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах установника управління у депозитарній установі. Управитель є керуючим цього рахунку в цінних паперах. Повноваження та обов’язки управителя як керуючого рахунком у цінних паперах установника управління визначаються договором про управління.

10. Крім істотних умов та умов, визначених розділом III цих Правил, договір про управління має містити такі положення:

порядок передачі установником управління цінних паперів та інших фінансових інструментів та грошових коштів в управління управителю;

порядок припинення управління та повернення управителем грошових коштів та цінних паперів та інших фінансових інструментів установнику управління;

порядок нарахування та виплати плати управителю за управління;

інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів управління;

порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами;

підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;

{Пункт 10 розділу XI доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні договору про управління.

Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання управителем.

Управитель має роз’яснити установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами до укладання договору про управління.

В інвестиційній декларації зазначаються:

мета управління;

перелік об'єктів інвестування;

прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії договору про управління.

Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон’юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо.

Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору.

{Пункт 10 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

11. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління.

{Розділ XI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

ХІІ. Вимоги до договору на виконання

1. Предметом договору на виконання є здійснення торговцем купівлі, продажу,здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок чи в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом разового замовлення до договору на брокерське обслуговування.

{Пункт 1 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018, № 249 від 14.05.2019}

2. Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);

б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "б" пункту 2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "в" пункту 2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

г) суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;

{Підпункт "г" пункту 2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

ґ) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за договором;

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

{Підпункт "д" пункту 2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

е) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 2 розділу XII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

є) порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.

{Пункт 2 розділу XII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

3. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою договори на виконання шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил та пунктом 2 цього розділу.

{Розділ XII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

XIII. Вимоги до договору РЕПО

1. Предметом договору РЕПО є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта, або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача купівлі (продажу) цінних паперів (на підставі укладених з клієнтом договорів комісії, доручення, управління або разових замовлень клієнта до договору на брокерське обслуговування) із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

{Пункт 1 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

2. Договір РЕПО, укладений торговцем цінними паперами у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділах III та підпунктах «а» та «б» пункту 2 розділу IV цих Правил.

Договір РЕПО, укладений торговцем цінними паперами в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі III та підпунктах «а», «б» та «в» пункту 2 розділу XII цих Правил.

{Абзац другий пункту 2 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

Укладення договорів РЕПО на фондовій біржі здійснюється з урахуванням норм Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394.

3. Крім вимог, визначених у пункті 2 цього розділу, договір РЕПО (за винятком договорів РЕПО, що укладаються на фондових біржах) повинен містити:

а) ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції РЕПО;

б) строк та умови оплати цінних паперів, які є об’єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;

в) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери за першою та другою частинами операції РЕПО;

{Підпункт "в" пункту 3 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

г) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

ґ) порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО;

д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») за першою та другою частинами операції РЕПО.

{Пункт 3 розділу XIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

4. Договір РЕПО може містити:

порядок врегулювання взаємних вимог і зобов’язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю цінних паперів і розміром відповідного зобов’язання (сумою зобов’язання) протягом строку РЕПО;

порядок розрахунку ціни цінних паперів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.

5. Зобов'язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною РЕПО.

Датою виконання договору РЕПО є дата повного виконання сторонами зобов’язань за другою частиною операції РЕПО.

6. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою договори РЕПО шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил, пунктами 2, 3 цього розділу.

{Розділ XIII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

{Правила доповнено новим розділом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

XIV. Вимоги до договору позики цінних паперів

1. Предметом договору позики цінних паперів є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта, або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

Предметом договору позики цінних паперів не можуть бути:

облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов’язань за договором позики;

облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів протягом строку виконання зобов’язань за договором позики.

Договір позики укладається виключно на позабіржовому ринку.

{Пункт 1 роздіул XIV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

2. Договір позики цінних паперів, укладений торговцем цінними паперами у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, визначеним у розділі III та підпунктах "а" та "б" пункту 2 розділу IV цих Правил.

Договір позики, укладений торговцем цінними паперами в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі III та підпунктах "а", "б" та "в" пункту 2 розділу XII цих Правил.

{Абзац другий пункту 2 роздіул XIV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

3. Крім вимог, визначених у пункті 2 цього розділу, договір позики цінних паперів повинен містити:

а) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника;

б) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця;

в) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

г) розмір та порядок оплати винагороди позикодавцю;

ґ) зобов’язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли цінні папери мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).

{Пункт 4 розділу XIV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

4. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності, - дата переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.

{Пункт 4 розділу XIV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

{Правила доповнено новим розділом XIV згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

XV. Обов’язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності

1. При виконанні операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговці зобов'язані:

а) діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

{Підпункт "а" пункту 1 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

б) вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;

{Підпункт "б" пункту 1 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

в) попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;

г) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів або інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

ґ) надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо ця умова передбачена договором;

д) у першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

{Підпункт "д" пункту 1 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

е) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, торговець зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв’язку, визначеними договором;

є) відкривати окремий поточний рахунок для грошових коштів клієнта, що перебувають в управлінні торговця;

{Підпункт "ж" пункту 1 розділу виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

ж) вести облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні торговця, на окремих поточних рахунках, які відкриваються торговцем у банку;

з) здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом торговця керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

и) надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами згідно з вимогами цих Правил, а також копії будь-якого з документів, передбачених пунктом 6 розділу ХV цих Правил, які стосуються укладання та виконання торговцем договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;

{Підпункт пункту 1 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

і) виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

{Пункт 1 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

ї) інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами;

{Пункт 1 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

й) вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням.

{Пункт 1 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

2. Торговець зобов'язаний до моменту укладання договору з клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (крім дилерського договору).

{Розділ доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 923 від 03.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

3. Торговець при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

4. Торговець зобов’язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація особи не є обов’язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована або верифікована торговцем відповідно до вимог законодавства України. У разі якщо така особа вже є клієнтом торговця (який одночасно є банком та/або депозитарною установою) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання депозитарних послуг та/або банківських послуг, документи, які мають подаватися відповідно до Положення під час укладання договорів і пов’язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в торговця і його внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.

{Пункт 4 розділу XV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 249 від 14.05.2019}

5. При укладанні договору, крім договору на брокерське обслуговування, отриманні від клієнта разового замовлення торговець зобов'язаний встановити права клієнта стосовно цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за договором/ разовим замовленням.

6. У разі якщо торговець отримує від клієнта разове замовлення на купівлю певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а ці цінні папери або інші фінансові інструменти знаходяться у власності торговця, та у разі зацікавленості торговця продати клієнту зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти торговець зобов'язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта придбати ці цінні папери або інші фінансові інструменти безпосередньо у торговця торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.

У разі якщо торговець отримує від клієнта разове замовлення на продаж певних цінних паперів або інших фінансових інструментів та у разі зацікавленості торговця купити в клієнта зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти торговець зобов’язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта продати ці цінні папери або інші фінансові інструменти торговцю торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.

{Пункт 6 розділу доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли разові замовлення до договору на брокерське обслуговування передбачають купівлю-продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів на фондових біржах.

{Абзац третій пункту 6 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

7. У разі наявності у торговця конфлікту інтересів з його клієнтом у зв’язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов’язаними особами торговця, та/або його посадовими особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому Комісією порядку, такий торговець зобов’язаний повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту, та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

{Розділ XV доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

8. На вимогу клієнта торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення.

9. Торговці зобов'язані дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

10. Торговці зобов'язані надавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання.

11. Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів.

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

12. Торговці зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Торговець цінними паперами має право відмовити клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо він має підстави вважати, що в діях клієнта та/або контрагента наявні ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

У разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у торговця виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання "підозрілого" договору клієнтом та/або контрагентом, торговець цінними паперами зобов’язаний повідомити про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних.

{Пункт 12 розділу XV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

13. Торговець зобов’язаний надавати фондовим біржам, членом яких він є, інформацію про клієнтів, яким цей торговець надає прямий електронний доступ до біржових торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному Комісією, під час укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

{Розділ XV доповнено новим пунктом 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

14. Торговець може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця з клієнтом.

15. Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування, відповідно до якого торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов’язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дію якої не було зупинено.

{Пункт розділу XV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

16. Торговець має право виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цього торговця, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю торговця, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами.

{Розділ XV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

17. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії та наявності у торговця невиконаних договорів доручення, комісії, андеррайтингу, про управління цінними паперами, РЕПО, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, договорів на виконання, на придбання такий торговець зобов’язаний виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені Комісією.

До невиконаних договорів доручення, договорів на виконання договорів доручення, розрахунки за якими здійснюються не через торговця, застосовуються норми пункту 15 цього розділу VІІІ цих Правил.

{Розділ XV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

18. Якщо укладення договору на брокерське обслуговування відбувається шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору, торговець зобов’язаний забезпечити інформування клієнта про всі умови такого договору, про порядок припинення дії договору та про порядок інформування про внесення змін до договору, а також оприлюднити на власній веб-сторінці (веб-сайті) у цілодобовому режимі текст такого договору, зміни до нього, умови приєднання та його розірвання.

{Розділ XV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

19. Торговці здійснюють строкові операції і операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах.

{Пункт розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

20. Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

21. Торговці не мають права:

а) розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

б) запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

в) при виконанні договору на брокерське обслуговування здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення, яке відповідає вимогам цих Правил, крім випадків, зазначених в підпункті «г» цього пункту цього розділу та абзаці дев’ятому пункту 4 розділу VI цих Правил;

{Підпункт "в" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

г) використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

ґ) здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до договору на брокерське обслуговування на найвигідніших умовах;

д) набувати цінні папери та інші фінансові інструменти певного виду та кількості, які не передбачені інвестиційною декларацією при здійсненні діяльності з управління цінними паперами;

{Підпункт "д" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

е) безоплатно відчужувати цінні папери та інші фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;

{Підпункт "е" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

є) задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам;

ж) передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

з) передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером;

и) передавати виконання договору андеррайтингу (укладання договорів на придбання) іншим особам;

і) здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

{Підпункт "і" пункту 20 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

ї) здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Підпункт "ї" пункту розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

й) здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу цінних паперів торговцем як емітентом та продажу торговцем як емітентом викуплених цінних паперів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);

{Підпункт "й" пункту розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

к) при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п’ять відсотків статутного капіталу;

л) обмежувати право клієнта на укладення договору на брокерське обслуговування у формі єдиного документа згідно з пунктом 3 розділу V цих Правил;

{Пункт розділу XV доповнено новим підпунктом "л" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

м) розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом;

{Пункт розділу доповнено новим підпунктом  згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

н) здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

22. Під час провадження діяльності з управління цінними паперами відповідно до договору про управління, крім зазначених у пункті 16 цього розділу обмежень, управитель не має права здійснювати такі операції:

{Абзац перший пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

а) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться у його управлінні, цінні папери, власником яких є сам торговець;

б) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність осіб, що володіють понад 10 відсотками статутного капіталу цього торговця;

в) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери, емітентом яких є його учасник або інша пов’язана особа;

г) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства;

ґ) відчужувати цінні папери та інші фінансові інструменти клієнта, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу більше ніж на 10 днів, якщо інше не передбачено договором про управління;

{Підпункт "ґ" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

д) надавати в заставу цінні папери, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб;

е) передавати управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами клієнта третій особі;

{Підпункт "е" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

є) передавати грошові кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити зазначені грошові кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю особу (осіб);

ж) укладати за рахунок грошових коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування (придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи.

23. Управитель, в управлінні якого знаходяться цінні папери власного випуску, не має права:

а) відчужувати та обмінювати такі цінні папери;

б) передавати у заставу такі цінні папери з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням управителем відповідного договору про управління).

24. Управитель під час виконання своїх зобов'язань за договором про управління не має права укладати договори, за якими цей управитель одночасно представляє інтереси двох установників управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі.

25. Торговці можуть надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти.

Торговці цінними паперами при здійсненні професійної діяльності мають право укладати договори міни, за якими цінні папери передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.

{Пункт розділу XV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

26. Торговець здійснює свою професійну діяльність за допомогою програмно-технічного комплексу - сукупності технічних та програмних засобів, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг з торгівлі цінними паперами та веденням внутрішнього обліку.

Функціонування програмно-технічного комплексу повинно здійснюватись з урахуванням дублювання роботи всіх систем та елементів. Внутрішня організація інформаційного обслуговування торговця повинна здійснюватися з урахуванням розподілення задач.

27. Програмно-технічний комплекс повинен відповідати таким вимогам:

наявність розподілення обов’язків між користувачами - сертифікованими фахівцями торговця для реалізації функцій контролю;

можливість резервного копіювання даних внутрішнього обліку в будь-який час із забезпеченням відновлення інформації;

зберігання інформації протягом часу, встановленого законодавством;

захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб;

забезпечення виявлення і фіксації порушень функціонування взаємозв'язку з клієнтами та іншими учасниками фондового ринку, підключеними до програмно-технічного комплексу (повторних передач інформації, збоїв, використання дублюючих інформаційних систем тощо);

відповідність вимогам, визначеним пунктом 4 розділу XVI цих Правил.

{Абзац сьомий пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013, № 249 від 14.05.2019}

У разі якщо торговець надає клієнтам прямий електронний доступ до біржових торгів, програмно-технічний комплекс торговця повинен забезпечувати автоматичну фіксацію дій таких клієнтів та не допускати подання клієнтами, які не дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному Комісією, заявок щодо укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

{Абзац восьмий пункту 27 розділу XV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

28. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, під час виконання операцій з купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів із застосуванням програмного модуля зобов’язаний дотримуватись вимог, встановлених цим розділом.

Такий торговець перед проведенням зазначених операцій із застосуванням програмного модуля зобов’язаний надавати клієнту засобами, визначеними відповідним договором, інформацію, передбачену цим розділом, в тому числі інформацію щодо біржового курсу цінних паперів чи інших фінансових інструментів або їх ринкової вартості, та встановити період часу, протягом якого клієнт має погодитись на проведення такої операції чи відмовитись від її проведення. Підтвердження такої операції або відмовлення від її проведення надається клієнтом торговцю із застосуванням програмного модуля.

{Розділ XV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

XVI. Вимоги до організації внутрішнього обліку

1. Внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює торговець, у тому числі операції, не пов’язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов’язаних з ними прав та зобов’язань.

2. Відповідно до цих Правил об’єктами внутрішнього обліку є:

а) договори, укладені торговцем при здійсненні ним брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, разові замовлення до договорів на брокерське обслуговування, строкові операції, інші операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, а також пов’язані з ними права та зобов’язання;

б) цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об’єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

в) грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх рух.

3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях цінних паперів та інших фінансових інструментів певного виду.

4. Торговець здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

При веденні внутрішнього обліку в електронній формі має забезпечуватись:

можливість перегляду та переведення на паперовий або машинний носій (магнітний, оптичний чи електронний) будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

захист даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

роздрукування журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

Торговець самостійно визначає порядок ведення внутрішнього обліку згідно з вимогами цих Правил та внутрішніх документів торговця.

Внутрішній облік грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів, які знаходяться у власності торговця, цінних паперів або інших фінансових інструментів власних випусків, а також договорів при здійсненні дилерської діяльності торговця ведеться відокремлено від внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів торговця.

Внутрішній облік повинен забезпечувати можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

5. Складовими внутрішнього обліку є:

документи внутрішнього обліку;

журнал (журнали) обліку;

реєстри внутрішнього обліку;

акти проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів або інших фінансових інструментів;

звіти торговця клієнтам;

інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами торговця.

6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування;

банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами;

документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах, звіти іноземної інвестиційної фірми тощо);

{Абзац сьомий пункту 6 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж та депозитарних установ, іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондових бірж, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

{Абзац восьмий пункту 6 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

інші документи, які підтверджують факти, пов’язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов’язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між торговцем і клієнтом, повністю або частково.

Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються відповідно до вимог законодавства, у тому числі цих Правил.

Торговець повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п’яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

7. При здійсненні діяльності торговцем із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цього торговця ведення внутрішнього обліку може здійснюватись:

торговцем централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим відображенням у внутрішньому обліку торговця даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

Відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік торговця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

Організація внутрішнього обліку торговця повинна забезпечувати відокремлення інформації про результати діяльності торговця від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

8. Керівник торговця забезпечує організацію внутрішнього обліку, у тому числі з урахуванням діяльності філій (інших відокремлених підрозділів), та дотримання торговцем при здійсненні ним професійної діяльності вимог законодавства, у тому числі цих Правил, та внутрішніх документів торговця.

9. Торговець зобов’язаний надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, інформацію та/або копії документів, що є складовими внутрішнього обліку.

10. Журнал (журнали) обліку ведеться (ведуться) в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

{Пункт 10 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

11. До журналу (журналів) обліку вноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення торговцем професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

{Пункт 11 розділу XVI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

12. Журнал обліку має містити таку інформацію:

а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін договору, зазначені в пункті 3 розділу ІІІ цих Правил;

предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає торговець за договором;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління);

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 12 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (крім договорів на брокерське обслуговування);

суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування) або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

{Абзац сьомий підпункту "а" пункту 12 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

термін дії договору;

дату виконання (розірвання) договору;

реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на фондовій біржі);

вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

{Підпункт "а" пункту 12 розділу доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

б) щодо разових замовлень:

реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата надання разового замовлення, термін дії замовлення);

реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення;

вид послуги (купівля, продаж, міна, операція РЕПО, позика), яку надає торговець;

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 12 розділу XVI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 12 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових цінних паперів), що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;

{Абзац сьомий підпункту "б" пункту 12 розділу XVI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 14.05.2019}

дату виконання (анулювання) разового замовлення;

в) щодо строкових операцій:

ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується фондовою біржею;

дату проведення строкової операції;

реквізити сторін укладених строкових контрактів, зазначені в пункті 3 розділу ІІІ цих Правил;

предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;

реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову операцію;

дату виконання строкових контрактів.

Торговець може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів торговця, які надаються клієнтам, звітів торговцю від інших торговців (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

13. Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

14. Реєстри внутрішнього обліку ведуться торговцем для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать торговцю та його клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

15. Торговець здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Торговець веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку цінних паперів або інших фінансових інструментів у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта.

Рахунки внутрішнього обліку використовуються торговцем тільки в рамках внутрішнього обліку.

Торговець самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

16. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами на позабіржовому ринку, за кожним клієнтом, за датою здійснення операції або датою укладання/виконання договору.

Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку можуть також забезпечувати групування даних і за іншими параметрами, визначеними внутрішніми документами торговця.

17. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відображаються відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів торговця та його клієнтів, а також залишки грошових коштів торговця та його клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

Торговець здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

Реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

реквізити ідентифікації договору, строкової операції або іншої операції, пов’язаної з рухом грошових коштів;

дату проведення операції з грошовими коштами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти проведення грошових розрахунків (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

найменування операції (внесення клієнтом грошових коштів, вилучення клієнтом грошових коштів, оплата клієнтом витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції, винагороди торговцю, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок грошових коштів на рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

суму за операцією;

розмір винагороди торговцю;

суму витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції;

вихідний залишок грошових коштів по рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця).

18. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом цінних паперів та інших фінансових інструментів торговця та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів та інших фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

Торговець окремо здійснює:

облік цінних паперів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з цінними паперами, у документарній формі існування;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів відповідно до укладених договорів;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів, що належать торговцю.

Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

вид цінного папера або іншого фінансового інструменту (найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі);

найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

номер договору або іншої операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

дату проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

найменування операції (поставка цінних паперів або інших фінансових інструментів, одержання цінних паперів або інших фінансових інструментів, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за операцією;

вихідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця).

19. Облік зобов’язань за цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться торговцем відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.

XVII. Порядок проведення звірки наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів

1. Торговець зобов'язаний проводити періодичну звірку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках клієнтів, управління якими здійснюється ним відповідно до договорів з цими клієнтами.

2. Дані стосовно залишків грошових коштів у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку грошових коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць.

3. Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків цінних паперів та інших фінансових інструментів, які знаходяться на балансі торговця, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких торговцю клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, переданих торговцю в управління.

Дані стосовно залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів звіряються торговцем з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах (особових рахунків) на звітну дату.

Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться торговцем:

а) протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок цінних паперів та інших фінансових інструментів;

б) щороку щодо всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

4. За підсумками проведення звірки торговець складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

Акт проведення звірки підписується фахівцем торговця, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів торговця, та головним бухгалтером торговця або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік торговця.

XVIIІ. Звітність торговця перед клієнтом

1. Торговець зобов’язаний відповідно до цих Правил надавати клієнту звіти за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими торговцем на виконання договору комісії, договору доручення, разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування (далі - звіт брокера), та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами (далі - звіт управителя).

2. Звіти складаються торговцем на підставі документів внутрішнього обліку торговця.

Звіти надаються клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо інше не передбачено умовами договору з клієнтом.

У звітах торговця перед клієнтом зазначаються дані щодо виконання кожного укладеного договору з цим клієнтом, проведення операцій, пов’язаних з виконанням цього договору.

Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником торговця.

{Абзац четвертий пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

У разі якщо договором з клієнтом передбачено складання звітів у вигляді електронного документа, він повинен містити обов’язкові реквізити електронного документа відповідно до законодавства України.

Порядок та способи надання торговцем звітів клієнту встановлюються договором з клієнтом.

3. Форма звіту, його реквізитний склад встановлюються внутрішніми документами торговця щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

Звіт брокера/управителя має містити:

реквізити договору на брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору про управління (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

реквізити разового замовлення (разових замовлень) до договору на брокерське обслуговування (дату надання (отримання) разового замовлення, дату виконання разового замовлення, номер разового замовлення);

вид послуги за договором, разовим замовленням (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);

{Абзац п’ятий пункту 3 розділу XVIII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

реквізити договору (договорів) на виконання (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Абзац сьомий пункту 3 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

вид ринку (біржовий/позабіржовий);

{Абзац дев’ятий пункту 3 розділу XVIII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

суму договору на виконання або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором на виконання;

ціну за один цінний папір або інший фінансовий інструмент (для договорів РЕПО ціну за один цінний папір за першою та другою частинами операції);

вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця), інших фінансових інструментів та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

розмір винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

{Пункт 3 розділу доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

вартість наданих додаткових послуг;

{Пункт 3 розділу доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

{Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

інші дані (за потреби).

{Пункт 3 розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

{Правила в редакції  Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1638 від 15.11.2011}

Начальник управління спільного
інвестування


Є.Івановвгору