Документ z0051-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.12.2014  № 1776


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2015 р.
за № 51/26496

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) абзац другий пункту 8 розділу І викласти в такій редакції:

«У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки (за наявності) торговця цінними паперами та підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки (за наявності) торговця цінними паперами та підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами (кількість) аркушів».»;

2) додатки 10 та 12 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. Черкаський
Додаток 10
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(у редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 23.12.2014 № 1776)
(підпункт 4.3 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата розрахунку пруденційних нормативів

Звітний місяць

Звітний рік

Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Примітки
Додаток 12
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(у редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 23.12.2014 № 1776)
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА
про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал

Звітний рік

Вид договору-2

Дата укладання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)

Номер договору

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання-2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Вид діяльності торговця цінними паперами-4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-8

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова

Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний

Вид ринку-10

Вид ринку за характером проведення операції-11

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-12

Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - депозитарна установа, "03" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "04" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності

Найменування особи, що обліковує перехід прав власності

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-5

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)-13

Вид валюти при укладанні договору-12

Сума виконаного договору (грн)-14

Вид валюти при виконанні договору-12

Сума комісійної винагороди (грн)-14

Комісійна винагорода (вид валюти)-12

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
-1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.вгору