Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання
Міноборони України; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 18.12.2017673
Документ z0050-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 50/31502

Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою переходу на єдину систему кодифікації військового майна сил оборони, сумісну із системою кодифікації НАТО, що здійснюється на виконання завдання 4.1.2 Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи (додаток 1 до Стратегічного оборонного бюлетеня України, схваленого Указом Президента України від 06 червня 2016 року № 240/2016), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок кодифікації предметів постачання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 03 квітня 2007 року № 115 “Про затвердження Положення про кодифікацію предметів постачання Збройних Сил України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2007 року за № 566/13833.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18.12.2017 № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 50/31502

ПОРЯДОК
кодифікації предметів постачання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру кодифікації предметів, що постачаються силам оборони України для виконання ними спільних завдань з оборони держави.

2. Для цілей цього Порядку терміни використовуються відповідно до ДСТУ 3321:2003 та в таких значеннях:

виробник - суб’єкт господарської діяльності, який виготовляє предмети постачання (далі - ПП), що призначаються для потреб оборони держави, та використовує документи, що визначають склад та устрій ПП;

вихідні дані для кодифікації - найменування, посилальний номер, дані про виробника, постачальника, характеристики, інші дані про ПП, а також коди класу та узгодженої назви, що пропонуються, підготовлені та внесені до автоматизованої інформаційної системи кодифікації;

Каталог ПП - електронна база даних, що містить систематизовані відомості про ПП, їх характеристики, виробників (постачальників) та інші дані;

посилальний номер - позначення основного конструкторського документа на продукцію або шифр, індекс, марка, цифрове позначення штрих-коду продукції тощо;

постачальник - суб’єкт господарської діяльності, який згідно з укладеним державним контрактом (договором) здійснює постачання ПП;

предмет постачання (ПП) - військове майно (майно) сил оборони (за винятком нерухомого майна), до якого належать вироби, складові частини виробів, інструменти, приладдя, матеріали, програмне забезпечення, що є об’єктами самостійного постачання;

технічний документ на ПП - нормативний (стандарт, технічні умови, технічна специфікація), конструкторський (креслення, специфікація), експлуатаційний (паспорт, формуляр, етикетка, настанова щодо експлуатування, каталог деталей та складальних одиниць) або інший документ, що містить інформацію щодо складу, устрою, принципу роботи, основних параметрів і характеристик ПП;

центральна служба забезпечення ПП - структурний підрозділ органу військового управління (органу управління), на який покладаються функції забезпечення з’єднань, військових частин, територіальних органів, підрозділів, закладів, установ та організацій ПП визначеної номенклатури;

центральний орган кодифікації - структурний підрозділ Міністерства оборони України, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері кодифікації, функціонування системи кодифікації ПП та є уповноваженим органом щодо співробітництва з органами кодифікації НАТО та національними бюро кодифікації країн - учасниць системи кодифікації НАТО.

3. Метою кодифікації є підвищення ефективності управління номенклатурою ПП на всіх стадіях життєвого циклу, забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення управління запасами, сприяння сумісності систем логістики сил оборони України із системами логістики збройних сил інших країн, які використовують систему кодифікації НАТО.

4. Основним завданням кодифікації є призначення кожному ПП номенклатурного номера НАТО.

5. Використання системи кодифікації НАТО здійснюється відповідно до Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та Групою національних директорів з кодифікації НАТО АС/135 про приєднання до Системи кодифікації НАТО.

Кодифікація здійснюється відповідно до принципів і правил системи кодифікації НАТО, визначених в угодах зі стандартизації НАТО STANAG 3150, STANAG 3151, STANAG 4177, STANAG 4438 та Керівництві НАТО з кодифікації ACodP-1.

6. Фінансування витрат, пов’язаних з участю Міністерства оборони України у системі кодифікації НАТО, здійснюється в межах видатків, передбачених Міністерством оборони України на зазначені цілі на відповідний рік.

II. Організація та забезпечення виконання робіт з кодифікації

1. Роботи з кодифікації організовують і виконують під час:

розробки або модернізації ПП (далі - розробка);

закупівлі ПП, оплата яких здійснюється за централізованими розрахунками (далі - закупівля);

експлуатації (використання) ПП у разі, якщо кодифікація не була здійснена під час розробки або закупівлі ПП (далі - експлуатація).

2. Роботи з кодифікації під час розробки та закупівлі ПП організовують органи військового управління (органи управління), які здійснюють закупівлю продукції для потреб сил оборони (далі - Замовники), шляхом включення відповідних вимог до технічних документів на ПП, тактико-технічних завдань на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки ПП, тендерної документації та державних контрактів (договорів) на закупівлю ПП.

Роботи з кодифікації під час експлуатації ПП організовують центральні служби забезпечення шляхом підготовки вихідних даних і надання їх до центрального органу кодифікації.

3. До тактико-технічних завдань на дослідно-конструкторські роботи з розробки ПП включають вимоги щодо:

визначення виконавцем дослідно-конструкторської роботи переліку предметів постачання, що підлягають кодифікації, за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку та узгодження його із замовником та центральною службою забезпечення, за якою закріплена номенклатура ПП;

надання виконавцем дослідно-конструкторської роботи до центральної служби забезпечення переліку предметів постачання, що підлягають кодифікації, разом з технічною документацією на ці ПП;

зазначення в експлуатаційних документах за результатами розробки ПП номенклатурних номерів НАТО як кодів продукції згідно з ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 відповідно до додатка 2 до цього Порядку.

4. Для забезпечення виконання робіт з кодифікації під час проведення процедур закупівлі ПП замовник включає до тендерної документації вимоги, згідно з якими учасник торгів, пропозиція якого буде акцептована, має скласти перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації, узгодити його із замовником та центральною службою забезпечення, до номенклатури якої належать ПП, та надати цей перелік центральній службі забезпечення разом з технічною документацією, необхідною для кодифікації включених до нього предметів.

5. Якщо до моменту укладання контракту (договору) на закупівлю необхідні для кодифікації документи не надані до центральної служби забезпечення, до державного контракту (договору) на закупівлю ПП включаються вимоги згідно з додатком 3 до цього Порядку.

6. У разі закупівлі ПП за імпортом і наявності укладеної Україною міжнародної двосторонньої угоди в галузі кодифікації з країною імпортером вимоги необхідно формувати з урахуванням положень цієї угоди та встановленої в Угоді НАТО зі стандартизації STANAG 4177 типової форми статті з кодифікації.

7. Підготовку вихідних даних для кодифікації здійснюють центральні служби забезпечення на підставі переліків предметів постачання, що підлягають кодифікації, та технічних документів на ПП. Якщо наданих технічних документів недостатньо для підготовки вихідних даних, центральні служби забезпечення запитують додаткові документи.

8. Опрацювання вихідних даних, кодифікацію та подальшу актуалізацію інформації здійснює центральний орган кодифікації на підставі вихідних даних, наданих центральними службами забезпечення. Якщо вихідних даних для кодифікації ПП недостатньо, центральний орган кодифікації запитує додаткову інформацію.

III. Підготовка вихідних даних і призначення кодів номенклатури

1. Підготовка вихідних даних здійснюється з використанням автоматизованої інформаційної системи кодифікації (далі - АІСК), що реалізує процедури, алгоритми, формати даних системи кодифікації НАТО та містить необхідні довідники, класифікатори тощо.

Робочі місця АІСК встановлюються в центральних службах забезпечення, центральному органі кодифікації та функціонують у локально-обчислювальній мережі автоматизованої системи управління Збройними Силами України “Дніпро”.

2. Центральні служби забезпечення на підставі отриманих документів вводять вихідні дані для кодифікації до АІСК та з її допомогою направляють електронну транзакцію (заявку) на кодифікацію до центрального органу кодифікації.

3. Підготовка вихідних даних включає визначення узгодженої назви, класифікацію, ідентифікацію ПП, внесення каталожної інформації до Каталогу ПП.

4. Для визначення узгодженої назви ПП використовується Багатомовний перелік назв ПП ACodP3 (NATO Multilingual Item Name Directory), що містить стандартні назви ПП у системі кодифікації НАТО, їх коди, опис і тлумачення.

5. Класифікація ПП здійснюється відповідно до національного класифікатора ДК 020:2016 “Єдиний класифікатор предметів постачання”, гармонізованого з класифікатором предметів постачання НАТО ACodP2 (NATO Multilingual Supply Classification Handbook).

ACodP2 та ACodP3 публікуються в мережі Інтернет на офіційному порталі НАТО.

6. Ідентифікація ПП здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації (STANAG 3151) “Єдина система ідентифікації предметів постачання” посилальним чи описовим методами або їх комбінацією. Для ідентифікації ПП використовуються дані, що містяться у технічних документах на ПП.

7. У процесі ідентифікації розробникам, виробникам, постачальникам ПП, іншим суб’єктам господарської діяльності, державним організаціям та установам, які є джерелом постачання ПП та/або технічних документів на ПП (далі - постачальник), центральним органом кодифікації призначаються коди NCAGE. Структуру коду NCAGE наведено у додатку 4 до цього Порядку. Постачальник може самостійно подати заявку на отримання коду NCAGE через вебпортал НАТО.

У разі неможливості встановлення джерела постачання під час ідентифікації ПП використовується спеціальний код NCAGE “IREF0”.

8. Ідентифікація ПП посилальним методом здійснюється шляхом унесення до Каталогу ПП посилального номера ПП та коду NCAGE організації, що надала цей посилальний номер.

9. Ідентифікація ПП описовим методом здійснюється шляхом унесення до Каталогу ПП мінімальної кількості характеристик ПП, що відрізняють його від іншого ПП.

10. Центральний орган кодифікації опрацьовує вихідні дані, перевіряє на відсутність дублювання з кодифікованими ПП та призначає

номенклатурний номер НАТО. За потреби центральний орган кодифікації має запитати додаткову інформацію.

У разі відсутності дублювання ПП у Каталозі ПП призначається номенклатурний номер НАТО, структуру якого наведено у додатку 5 до цього Порядку. Номенклатурний номер НАТО не призначається, якщо ПП уже кодифікований та інформація про нього розміщена у Каталозі ПП або Каталозі ПП НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics - NMCRL).

Взаємозамінні ПП (незалежно від того, якими виробниками та згідно з якими нормативними документами вони виготовляються) повинні мати один номенклатурний номер. У цьому разі до Каталогу ПП уносяться лише дані про нових виробників (постачальників) ПП з кодами NCAGE та посилальними номерами.

11. Якщо ПП виробляється країною, що є членом НАТО або членом системи кодифікації НАТО другого рівня, кодифікація такого ПП здійснюється органом кодифікації країни - виробника ПП.

Для кодифікації таких предметів центральний орган кодифікації формує в АІСК відповідну електронну транзакцію та надсилає її через автоматизовану систему обміну кодифікаційними даними НАТО (NATO Mailbox System - NMBS) до національного бюро кодифікації країни - виробника ПП.

Кодифікація ПП іноземними бюро кодифікації здійснюється у терміни, визначені Керівництвом НАТО з кодифікації (NATO Manual on Codification - ACodP1).

12. Про призначений номенклатурний номер НАТО центральний орган кодифікації повідомляє центральну службу забезпечення, що подала заявку на кодифікацію.

IV. Розміщення інформації щодо кодифікованих ПП в інформаційних ресурсах кодифікації та документах

1. Інформація щодо кодифікованих ПП розміщується у Каталозі ПП та Каталозі ПП НАТО NMCRL.

2. Доступ до Каталогу ПП здійснюється через локально-обчислювальну мережу автоматизованої системи управління Збройними Силами України “Дніпро” за логіном і паролем, наданими центральним органом кодифікації за відповідним запитом.

Доступ до Каталогу ПП НАТО NMCRL здійснюється через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет.

3. Інформація щодо кодифікованих ПП надається центральним органом кодифікації до Агенції НАТО з підтримки та постачання для розміщення її у Каталозі ПП НАТО NMCRL відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації (STANAG 4438) “Єдина система розповсюдження даних, що стосуються номенклатурних номерів НАТО”.

4. Номенклатурні номери НАТО зазначаються в експлуатаційних документах на ПП відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.610.

V. Вимоги до збереження інформації, що становить державну або комерційну таємницю

1. Роботи з кодифікації виконуються із додержанням законодавства України про державну таємницю.

2. Інформація, що становить державну або комерційну таємницю, до Каталогу ПП не вноситься.

Начальник Управління
стандартизації, кодифікації
та каталогізації полковникО.Ю. Кумеда


Додаток 1
до Порядку кодифікації
предметів постачання
(пункт 3 розділу ІІ)

Зразок

ПЕРЕЛІК
предметів постачання, що підлягають кодифікаціїДодаток 2
до Порядку кодифікації
предметів постачання
(пункт 3 розділу ІІ)

ВИМОГИ
щодо забезпечення кодифікації, які включають до тактико-технічних завдань на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки ПП

Виконавець дослідно-конструкторської роботи:

складає та узгоджує із замовником перелік складників виробу, інструментів, приладдя та матеріалів, що будуть об’єктами самостійного постачання замовнику і підлягають кодифікації;

вносить вимоги щодо кодифікації до керівних вказівок із конструювання та до технічних завдань на розробку складників виробу;

готує та надає (вказати центральну службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення предметом, що розробляється) оформлений у встановленому порядку перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації, в електронному і паперовому вигляді та необхідні для кодифікації технічні документи в електронному або паперовому вигляді;

зазначає отримані номенклатурні номери НАТО ПП в експлуатаційних документах згідно з ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 як коди продукції;

у разі змін даних щодо ПП, включених до переліку предметів постачання, що підлягають кодифікації, у триденний строк повідомляє про це (вказати центральну службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення ПП, що розробляється) та центральний орган кодифікації.Додаток 3
до Порядку кодифікації
предметів постачання
(пункт 5 розділу ІІ)

ВИМОГИ
щодо забезпечення кодифікації, які включають до державних контрактів (договорів) на закупівлю ПП

Постачальник повідомляє замовнику номенклатурні номери НАТО на предмети, що постачаються в межах контракту.

У разі ненадання інформації щодо призначених номенклатурних номерів НАТО постачальник:

складає та узгоджує із замовником та (вказати центральну службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення) перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації (у тому числі складників виробів, інструментів, приладдя та матеріалів);

готує та надає (вказати центральну службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення) оформлений у встановленому порядку перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації, та необхідні для кодифікації технічні документи в електронному або паперовому вигляді.Додаток 4
до Порядку кодифікації
предметів постачання
(пункт 7 розділу ІІІ)

СТРУКТУРА
коду NCAGE

NCAGE є п’ятирозрядним літерноцифровим кодом такого вигляду:

A * * * J,


де

A, J

-

літери, призначені Україні в системі кодифікації НАТО. Другий, третій та четвертий знаки можуть бути великими літерами латинського алфавіту, арабськими цифрами або їх комбінацією.

Структури кодів NCAGE для країн - членів системи кодифікації НАТО розміщені на офіційному вебпорталі НАТО.Додаток 5
до Порядку кодифікації
предметів постачання
(пункт 10 розділу ІІІ)

СТРУКТУРА
номенклатурного номера НАТО

Номенклатурний номер НАТО (NATO Stock Number (NSN)) є тринадцятирозрядним цифровим кодом такого вигляду:

XXYY ZZ NNN NNNN,


де

ХХ

-

код групи;ХХYY

-

код класу;ZZ

-

код національного органу кодифікації (країни) у системі кодифікації НАТО;NNN NNNN

-

реєстраційний номер ПП;ZZ NNN NNNN

-

код номенклатури.

Наприклад, 1005 61 123 4567,


де

10

-

група “озброєння” за ACodP2;1005

-

клас “вогнепальна зброя калібру до 30 мм” за ACodP2;61

-

код України у системі кодифікації НАТО;123 4567

-

реєстраційний номер ПП;61 123 4567

-

код номенклатури.
вгору