Документ z0050-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2017, підстава - z0976-17

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1536
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2011 р.
за N 50/18788
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 643 ( z0976-17 ) від 18.07.2017 }
Про внесення змін до наказу
Державної митної служби України
від 20.07.2007 N 618

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної
служби у відповідність до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Преамбулу наказу Державної митної служби України від
20.07.2007 N 618 ( z1097-07 ) "Про затвердження Порядку повернення
платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних
рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших
платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль
за справлянням яких здійснюється митними органами",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за
N 1097/14364 (із змінами), викласти в такій редакції: "Відповідно до частини другої статті 45 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) та статей 43, 102 Податкового кодексу України
( 2755-17 )".
2. Затвердити Зміни до Порядку повернення платникам податків
коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як
передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється
митними органами, затвердженого наказом Держмитслужби від
20.07.2007 N 618 ( z1097-07 ), що додаються
3. Департаменту адміністрування митних платежів (Зварич В.В.)
та Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
24.12.2010 N 1536
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2011 р.
за N 50/18788

ЗМІНИ
до Порядку повернення платникам податків коштів,
що обліковуються на відповідних рахунках
митного органу як передоплата,
і митних та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених до бюджету,
контроль за справлянням яких
здійснюється митними органами
( z1097-07 )

1. Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції: "1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої
статті 45 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та статей 43, 102
Податкового кодексу України ( 2755-17 )".
2. У розділі III:
2.1. Пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Для повернення з Державного бюджету України митних та
інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету,
контроль за справлянням яких здійснюється митними органами,
платником податків до загального відділу митного органу, яким
здійснювалось оформлення митної декларації, подається заява
довільної форми, яка підписується керівником і головним
бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або фізичною особою. Заява може бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за
днем зарахування коштів до Державного бюджету України. Граничні строки для подання заяви підлягають продовженню
керівником митного органу (його заступником) за письмовим запитом
платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених
строків: перебував за межами України; перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у
складі команди (екіпажу) таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи
полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин
непереборної сили, підтверджених документально; був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або
перебував у розшуку у випадках, передбачених законом. Дія абзаців третього - восьмого цього пункту поширюється на: платників податків - фізичних осіб; посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом
зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших
посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України
нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також
вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову
звітність. У заяві зазначаються причини повернення коштів, реквізити
банку, найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної
особи, або прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті) та напрям
перерахування коштів: а) для повернення платнику податків - на поточний рахунок
платника податків в установі банку; б) для подальших розрахунків як передоплата або грошова
застава: на депозитний рахунок 3734; на банківський рахунок 2603; в) для повернення фізичній особі в готівковій формі, якщо
такі кошти вносилися готівкою, - на банківський рахунок 2603; г) для погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з
інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на митні
органи, незалежно від виду бюджету. До заяви додаються: аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків митних
декларацій форм МД-2 і МД-3 ( za140-07, 910а-2007-п ) і доповнення
(у разі їх оформлення) або другий аркуш оформленої посадовою
особою митного органу уніфікованої митної квитанції МД-1
( za066-05 ), за якою помилково та/або надмірно сплачено митні та
інші платежі; документи, що підтверджують суму помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів; документи, що підтверджують право на перенесення граничних
строків для подання заяв про повернення надмірно сплачених митних
та інших платежів, у випадках, передбачених в абзацах третьому -
восьмому цього пункту".
2.2. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Висновок про повернення платникам податків помилково
та/або надмірно сплачених митних та інших платежів повинен бути
прийнятий митним органом не пізніше ніж за п'ять робочих днів до
закінчення 20-денного строку з дня подання платниками податків
заяви".
2.3. Пункт 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 8-11.
3. У додатку 1 слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
платника - юридичної особи або П.І.Б. та ідентифікаційний номер за
ДРФО платника - фізичної особи) (за наявності)" замінити словами
"код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи, або прізвище,
ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті)".
4. У додатках 2, 3 слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за
наявності) платника - фізичної особи" замінити словами "код за
ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи, або прізвище, ім'я та
по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті)".
Заступник директора Департаменту
адміністрування митних платежів М.В.Гайшуноввгору