Документ z0049-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.02.2005, підстава - z0150-05

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 2-р від 10.03.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 березня 1994 р.
за N 49/258
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 492-р ( z0150-05 ) від 10.12.2004 )
Про затвердження Положення про складання
та ведення Переліку підприємців, що
займають монопольне становище на ринку

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету
N 33-р ( z0292-01 ) від 23.02.2001 )

1. Відповідно до абзацу шостого статті 1 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), абзацу другого статті 8
Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 )
затвердити Положення про складання та ведення Переліку
підприємців, що займають монопольне становище на ринку, що
додається. 2. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення
про порядок визначення переліку підприємств, що займають
монопольне становище на ринку, від 27.04.93 N 24-3/5, затверджене
Міністерством економіки, Міністерством статистики та
Антимонопольним комітетом.

Голова О.Завада
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України
від 10 березня 1994 р. N 2-р
ПОЛОЖЕННЯ
про складання та ведення Переліку суб'єктів господарювання,
що займають монопольне становище на ринку
( У тексті Положення слово "підприємець" у всіх відмінках
замінено словами "суб'єкт господарювання" згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 33-р
( z0292-01 ) від 23.02.2001 )
1. Це Положення визначає порядок складання та ведення
Переліку суб'єктів господарювання, що займають монопольне
становище на ринку (надалі - Перелік). Складання та ведення Переліку здійснюється з метою
встановлення постійного державного контролю за діяльністю
суб'єктів господарювання-монополістів та адресного
антимонопольного регулювання. 2. До Переліку включаються суб'єкти господарювання, частка
котрих на загальнодержавному ринку певного товару перевищує 35
відсотків. Рішенням Антимонопольного комітету України до Переліку
можуть бути включені і ті суб'єкти господарювання, частка яких на
ринку певного товару не перевищує 35 відсотків. Частка суб'єкта господарювання на ринку встановлюється згідно
з Методикою визначення монопольного становища суб'єктів
господарювання на ринку, затвердженою розпорядженням
Антимонопольного комітету від 10.03.94 N 1-р ( z0048-94 ) за
погодженням з Міністерством економіки та Міністерством статистики. 3. Складання проекту Переліку забезпечує Міністерство
статистики шляхом визначення груп взаємозамінних товарів та часток
суб'єктів господарювання на відповідних ринках. 4. Ведення Переліку здійснює Антимонопольний комітет шляхом
прийняття рішень про включення суб'єктів господарювання до
Переліку чи виключення з нього. 5. Складання та ведення Переліку здійснюється в такому
порядку: Міністерство статистики за підсумками календарного року подає
до Антимонопольного комітету та Міністерства економіки список
суб'єктів господарювання, частка котрих на ринку перевищує 35
відсотків, у формі, за якою ведеться Перелік, а за підсумками
першого півріччя - відомості про частку на ринку суб'єктів
господарювання, включених до Переліку, та список суб'єктів
господарювання, частка котрих на ринку за звітний період
перевищила 35 відсотків; Міністерство економіки в 10-денний строк після одержання
зазначених відомостей опрацьовує їх і надає Антимонопольному
комітету свої висновки щодо доцільності включення вказаних
суб'єктів господарювання до Переліку; у 10-денний строк після одержання висновків Міністерства
економіки, а у випадку, коли в зазначений термін висновки
Міністерства економіки не надійшли - протягом місяця після
одержання відповідної інформації з Міністерства статистики,
Антимонопольний комітет розглядає питання про включення
суб'єктів господарювання до Переліку і приймає відповідне рішення. 6. Для виключення суб'єкта господарювання з Переліку
суб'єкт господарювання або орган, що здійснює управління майном,
подає до Антимонопольного комітету заяву з необхідним
обгрунтуванням (додаток N 1). Заява подається у трьох примірниках.
Антимонопольний комітет у 3-денний строк надсилає по одному
примірнику заяви та запиту: в Міністерство статистики - щодо
визначення обсягу ринку товару та частки на ньому суб'єкта
господарювання; в Міністерство економіки - для подання висновків
щодо доцільності виключення суб'єкта господарювання з Переліку. Протягом 10 днів Міністерство статистики подає необхідну
інформацію Антимонопольному комітету та Міністерству економіки.
Міністерство економіки в 10-денний строк надає висновки
Антимонопольному комітету. У 10-денний строк після одержання висновків Міністерства
економіки або, в разі їх відсутності, протягом 20 днів після
одержання інформації від Міністерства статистики Антимонопольний
комітет приймає рішення про виключення суб'єкта господарювання з
Переліку. У випадку відмови у виключенні суб'єкта господарювання з
Переліку повторна заява розглядається не раніше, ніж через 6
місяців після прийняття рішення Антимонопольним комітетом. 7. Суб'єкт господарювання може бути включений або виключений
з Переліку за ініціативою Антимонопольного комітету. 8. Перелік ведеться у формі таблиці (додаток N 2). 9. Перелік та зміни в ньому друкуються в газетах "Урядовий
кур'єр", "Голос України", "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію", інших друкованих засобах масової інформації.
Додаток N 1
до Положення про складання
та ведення Переліку
суб'єктів господарювання,
що займають монопольне
становище на ринку
Антимонопольний комітет
України
254053, Київ - 53
М П С - 655
Львівська площа, 8
ЗАЯВА
Прошу виключити з Переліку суб'єктів господарювання, що
займають монопольне становище на ринку, _________________________ __________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його підпорядкованість __________________________________________________________________
або власник, юридична адреса, код ЗКПО, СПАТО, ЗКГНГ) Підстави для виключення з Переліку: __________________________________________________________________
(дані про обсяг виробництва товару, обсяг ринку, основних __________________________________________________________________
споживачів, конкурентів та інші) _____________ ____________________ Керівник (прізвище, ініціали) ___________________________________________________
(телефон, телетайп, телекс, факс)
Додаток N 2
до Положення про складання
та ведення Переліку
суб'єктів господарювання,
що займають монопольне
становище на ринку
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище
на ринку
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування | | | | суб'єкта господарюван-| | Найменування | | ня, підпорядкованість | Місцезнаходження | товару | | або власник | | (товарної групи) | |———————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці ————————————————————————————————————— | Частка на ринку,% | Примітки | |—————————————————————|—————————————| | 4 | 5 | —————————————————————————————————————вгору